Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pelleting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the process of onion waste pelleting in terms of its use as a fodder additive. The paper assesses the influence of the moisture content of shredded onion waste on the energy consumption of the pelleting system and the density and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of the pelleting process were carried out on an SS-4 stand, whose main component was the P-300 pellet mill with a flat rotating die with an opening diameter of 8 mm and an opening length of 28 mm, working with a set of two densification rolls. In the course of the tests, the influence of the moisture content of shredded onion waste (17.1%, 19.1% and 24.0%) on the energy consumption of the power mill, the temperature of the working system during pelleting, and the kinetic durability of the obtained pellets were tested. The tests of the pelleting process were carried out at a mass flow rate of shredded onion waste of Q=20 kg·h-1, a rotational speed of the set of densification rolls of nr=170 rpm-1 and a gap between the rolls and the die of hr=0.4 mm. On the basis of the performed tests, it was concluded that as the moisture content of the onion waste increases from 17.1 to 24.0%, the energy consumption of the power mill decreases by 22.6%, along with a decrease in density of approx. 15%, at a minimum reduction in kinetic durability of pellets of approx. 0.5%.
PL
Celem badań była ocena procesu peletowania (granulowania) odpadów cebuli w aspekcie jego wykorzystania jako dodatku do pasz. W pracy oceniono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli na zapotrzebowanie na moc układu granulującego oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu procesu peletowania (granulowania) przeprowadzono na stanowisku SS-4, którego głównym elementem jest granulator P-300 z wykorzystaniem płaskiej obrotowej matrycy o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem dwóch rolek zagęszczających. W trakcie badań określono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli (17,1, 19,1 i 24,0%) na zapotrzebowanie granulatora na moc, temperaturę układu roboczego w trakcie procesu granulowania oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu rozdrobnionych odpadów cebuli Q=20 kg·h-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr⋅min-1oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem wilgotności odpadów cebuli od 17,1 do 24,0% następuje spadek zapotrzebowania na moc granulatora o 22,6% oraz spadek gęstości o ok. 15% przy minimalnym spadku wytrzymałości kinetycznej granulatu o ok. 0,5%.
2
EN
The paper presents the results of tests of pelleting of materials of plant origin: oat bran and apple pomace. The tests were performed on a prototype pelleting and briquetting device with the use of a flat matrix with 8 mm (diameter) x 28 mm (length) openings, working with a system of three densification rolls. In the course of the tests the influence of apple pomace content (10%, 15%, and 20%) in a mixture with oat bran was determined, and the influence of pomace type (the pomace used was obtained during the pressing of cold clarified, hot clarified, and cloudy juices) on the device’s power consumption and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of pelleting process were carried out at a mass flow of raw material of 150 kgh-1, rotational speed of the system of densification rolls of nr=170 rpm-1 and at a gap between the rolls and the matrix of hr=0.4 mm. 24 hours after pellets had left the working system, their kinetic durability was determined using the Holmen tester. On the basis of the performed tests, it was concluded that with the increase of percentage content of apple pomace in a mixture with oat bran, moisture content of the densified material increased, which had a considerable impact on the course of the pelleting process and the quality of the obtained pellets. The type of apple pomace added to oat bran has a significant influence on power consumption of the pellet mill and kinetic durability of the obtained pellets.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu granulowania odpadów pochodzenia roślinnego: otrębów owsianych oraz wytłoków jabłkowych. Badania przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem matrycy płaskiej o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających. W trakcie badań określano wpływu zawartości wytłoków jabłkowych (10, 15 i 20%) w mieszaninie z otrębami owsianymi oraz wpływ rodzaju wytłoków (zastosowano wytłoki powstałe przy wytłaczaniu soków klarowanych na zimno, klarowanych na ciepło i soków mętnych) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu surowca 150 kgh-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr.min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Po 24 godzinach od momentu opuszczenia układu roboczego przez granulat oznaczono jego wytrzymałość kinetyczną z wykorzystaniem testera Holmena. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości procentowej wytłoków jabłkowych w mieszance z otrębami owsianymi wzrastała wilgotność zagęszczanego materiału, co miało istotny wpływ na przebieg procesu granulowania i jakość otrzymanego granulatu. Rodzaj wytłoków jabłkowych dodawany do otrębów owsianych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
The aim of this paper was to design and build (construction and instrumentation) a stand for testing the processes of pelleting and briquetting of plant materials of agricultural and food origin. A prototype pelleting and briquetting device was the main element of the stand Its instrumentation in control and measuring equipment allows to densify different mixtures of plant materials, including waste from food and fish processing in order to design new technologies for the production of pelleted and briquetted fodder and ecological solid fuel. This also makes it possible to test innovative constructional and operational solutions for pellet mills with the "flat matrixdensification rolls" system and to determine the influence of technical and technological parameters of the pressure agglomeration process (pelleting, briquetting) of plant materials in order to optimize both the energy consumption and the quality of the obtained product.
PL
Celem pracy było opracowanie projektu i wykonanie (zestawienie i oprzyrządowanie) stanowiska do badań procesu granulowania i brykietowania materiałów roślinnych pochodzenia rolno-spożywczego. Głównym elementem stanowiska było prototypowe urządzenie granulująco- brykietujące. Oprzyrządowane w aparaturę kontrolno-pomiarową stanowisko pozwala na zagęszczanie różnych kompozycji materiałów roślinnych, w tym odpadowych z przetwórstwa rolno-spożywczego celem opracowania nowych technologii wytwarzania granulowanych i brykietowanych pasz oraz ekologicznego paliwa stałego. Pozwala również na badanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnoeksploatacyjnych układów roboczych granulatorów z systemem „płaska matryca - rolki zagęszczające” i określenie wpływu parametrów techniczno - technologicznych procesu ciśnieniowej aglomeracji (granulowania, brykietowania) materiałów roślinnych celem optymalizacji zarówno energochłonności procesu jak i jakości otrzymanego produktu.
PL
Często dużym problemem, utrudniającym bezpośrednie wykorzystanie odpadów roślinnych, jako surowca do produkcji granulatu lub brykietu, jest zbyt mała wielkość ich cząstek (materiały pyliste) lub zbyt duża ich wilgotność (pasze lub materiały odpadowe, np. trociny, rozdrobniona słoma posiadają często wilgotność powyżej 20%). Wykorzystanie mechanizmów zagęszczania bezciśnieniowego, poprzedzających proces aglomeracji ciśnieniowej, pozwala na istotne zmniejszenie jego energochłonności przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości produktu (granulatu, brykietu). Przedstawione w pracy rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na eliminację najdrobniejszych frakcji (frakcji pylistej) rozdrobnionego materiału roślinnego (poddanego granulowaniu) przez jego bezciśnieniowe granulowanie w trakcie mieszania z materiałem o podwyższonej wilgotności. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala również na wstępne zagęszczanie i regulowane dozowanie materiału roślinnego podawanego do układu roboczego granulatora, co ma wpływ zarówno na jakość granulatu, jak i energochłonność procesu.
EN
Too small size of particles (dust materials) or too large moisture (fodders or waste materials e.g. sawdust, crumbled straw often has moisture above 20 %) very often constitute a large problem which makes direct utilization of plant wastes as the material for the production of pellets or briquettes difficult. Utilization of the non-pressure compression mechanisms before the pressure agglomeration process, allows significant decrease of its energy consumption at the simultaneous good quality of a product (granulate, briquette). A structure solution, presented in the paper, allows elimination of the smallest fractions (dust fractions) of the crumbled plants material (subjected to pelleting) by its non-pressure granulating during mixing with a material of raised moisture. The presented solution also allows initial compression and regulation of the plant material dosed to the working system of the pellet press what influences both the pellets quality and the energy consumption of the process.
PL
Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej (20 %) na stanowisku badawczym SS-3 z układem: otwarta komora zagęszczania – tłok zagęszczający. Z badań wynika, że ze względu na energochłonność procesu i gęstość otrzymanego granulatu najkorzystniejszymi parametrami są temperatura: 90 oC, długość otworów w matrycy: 37 mm, masa zagęszczanej próbki: 0,5 g oraz średnica zagęszczanych cząstek: 1 mm. Określono również parametry procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora: płaska matryca – rolki zagęszczające.
EN
Research aim was to determine the best possible technical and technological parameters of pelleting process of oat bran and potato pulp (20%) mixture using the SS-3 experimental setup with the ’’open densification chamber - densification piston” working system. Taking into account the process power consumption and received pellets density, the most profitable parameters are: temperature 90°C, hole length in the matrix 37 mm, densified sample mass 0.5 g and densified particles diameter 1 mm. Densification process parameters for the pellet mill system with flat matrix - densification rolls were also determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan wpływu czynników techniczno-technologicznych procesu granulowania pasz na jakość uzyskanego produktu. Badania przeprowadzono w skali technicznej na stanowisku badawczym SS-2, którego podstawowym elementem jest granulator z pierścieniowym układem roboczym. Oznaczanie gęstości odbywało się z wykorzystaniem wagi METTLER TOLEDO XS, zaś badania wytrzymałości kinetycznej granulatu wykonano metodą Pfosta zgodnie z Polskimi Normami. W trakcie badań uzyskano gęstość granulatu w przedziale 1187-1254 kg/m3. Wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu charakteryzuje liniowy wzrost wraz ze wzrostem jego gęstości.
EN
The paper presents the results of the investigations into the influence of technical and technological factors of the fodders granulating process on the quality of obtained product. The tests were carried out in a technical scale on a SS-2 test stand whose basic component is a pellet mill with a ring working system. Density of the pellets was measured with METTLER TOLEDO scale and kinetic durability of the pellets was determined with the Pfost's method in accordance with Polish Standard. The density of pellets measured during the investigations was in the range 1187-1254 kg/m3. The linear increase with the augmentation of his density characterizes kinetic durability of obtained pellets.
PL
Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne matryc pozwalające na m.in. zwiększenie współczynnika prześwitu matrycy i zmniejszenie materiałochłonności ich wykonania. Konstrukcje matryc pozwalają na istotne zmniejszenie energochłonności procesu granulowania.
EN
The paper presents the constructional solutions of the matrix lets the coefficient of the perforation of the matrix incresement and decrease of the material consumption of their producing. The constructions of the matrix allow to decrease of the of the energy consumption of the granulating process.
8
Content available remote Badania procesu zagęszczania odpadów tytoniowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności i temperatury na wartości nacisków zagęszczających oraz na gęstość granulatu z odpadów tytoniowych otrzymanego w procesie granulowania na stanowisku badawczym SS-3. W wyniku badań stwierdzono istotny wpływ badanych parametrów na naciski zagęszczające i gęstość granulatu. Najlepszy jakościowo granulat uzyskano przy wilgotności 12% i temperaturze powyżej 70°C.
EN
The paper presents research results dealing with the effect of moisture and temperature on pressure densification and density of pellets received from tobacco wastes during pelleting process in the SS-3 testing stand. The research revealed that studied parameters significantly affected pressure densification and pellets density. The best quality pellets were obtained for 12% moisture content and temperature above 70°C.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem warunków kondycjonowania surowców roślinnych i ich mieszanin na straty wydajności procesu granulowania wyrażone zawartością cząstek rozkruszonych w granulacie. Stwierdzono, iż kondycjono-wanie parowe, w przypadku większości badanych surowców, zapewnia uzyskanie granulatu o niższej zawartości cząstek rozkruszonych aniżeli kondycjonowanie z dodatkiem wody. Uzyskane średnie wartości zawierają się w przedziale od 2,03 do 4,12% dla kondycjonowania parowego i od 1,2 do 19,82% dla kondycjonowania z dodatkiem wody. Jednocześnie zaobserwowano, iż najniższa wartość analizowanego parametru odnosi się do lucerny, a najwyższa do owsa.
EN
The paper presents results of studies on the conditioning treatments of plant materials and their mixctures upon the capacity losses, represented by the amount of fines in pellets. It was confirmed for the majority of materials under the study, that steam conditioning in comparison to the simple conditioning with water addition, decreased amounts offines. The averages values ranged from 2,03 to 4,12% for steam conditioning, and from 1,2 to 19,8% for water addition. The lowest percentage of fines was noticed for lucerne and the highest for oats.
10
Content available remote Wpływ temperatury na jakość produktu w procesie granulowania pasz
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na jakość granulatu powstałego w procesie granulowania pasz na stanowisku SS-3. Temperatura ma istotny wpływ na wartości gęstości i stopnia zagęszczenia granulatu otrzymanego z mieszanki paszowej. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie gęstość i stopień zagęszczenia otrzymanego granulatu.
EN
The effect of temperature on the quality of feeds pelleted in the SS-3 granulator was investigated. Temperature significantly affected the density and densification index of pelleted product obtained from the feed mixture. Along with increasing temperature rose the density and densification index of pelleted feeds.
11
Content available remote Granulowanie bezciśnieniowe produktów rolno-spożywczych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań głównych parametrów procesu granulowania bezciśnieniowego, talerzowego wybranych grup materiałów rolno-spożywczych, takich jak wielkość granulek, parametrów konstrukcyjnych granulatora (średnica talerza i wysokość obrzeża), kąt i częstość obrotów talerza granulacyjnego oraz wydajność.
EN
Paper presented the investigation results dealing with the basic parameters of pressureless, disk-type pelleting of selected agricultural and food materials. Size of pellets, construction parameters of pelleting machine (disk diameter, rim height), angle and rotation frequency of pelleting disk and the output, were determined.
PL
Przedstawiono prototypowe stanowisko badawcze procesu granulowania mieszanek paszowych. W szczególności zaprezentowano komputerowy układ pomiarowy do zliczania przepływu objętościowego i masowego pary wodnej. Pomiary wykonane przez układ pozwalają na wyznaczenie wartości jednostkowego zużycia pary oraz jednostkowych nakładów energii cieplnej w procesie kondycjonowania.
EN
The prototype of experimental stand for testing of pelleting the feed mixtures was described. Computer aided measuring system to counting of the steam flow by volume and by weight, was presented in particular. The measurements performed by the system enabled quantitative determination of the specific steam consumption as well as the specific thermal energy inputs in feed conditioning process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.