Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper discusses the approaches of Polish construction managers in terms of their preferences for the use of the two most popular project management (PM) standards and methodologies, namely PMBoK and PRINCE2. Our empirical survey was carried out in a group of managers and construction experts and involved 192 Polish SME companies from the Polish construction sector. The answers to the questionnaire were carefully analysed and interpreted with the use of the Structural Equation Modeling (SEM) Method. The results show what can affect the choice of management methodology, with a particular focus on such latent variables as PM flexibility, rigidity, knowledge and control. Our study provides empirical evidence which contributes to more effective management of investment projects undertaken by construction companies. The most important conclusions from our study are that PMBoK is more likely tied to flexibility and knowledge and PRINCE2 to rigidity and control. However, it does not necessarily mean that PMBoK has an advantage over PRINCE2. Simply put, the choice of the right methodology may depend on a number of other additional factors, such as: project size, its specific environmental conditions, size of a company implementing specific project, etc. Therefore, under certain conditions (e.g. for larger and more complex projects, etc.) it may be advisable to rely on the PRINCE2 methodology.
PL
W artykule omówiono różnice pomiędzy dwiema najczęściej stosowanymi metodykami zarządzania projektami, a mianowicie standardem PMBoK i metodyką PRINCE2. Po pierwsze, dokonano dogłębnego przeglądu literatury dotyczącej zastosowania obu tych metodyk w zarządzaniu projektami budowlanymi. Po drugie, artykuł odpowiada na pytanie, co może decydować o specyficznych preferencjach menedżerów budowlanych w zakresie wyboru konkretnej metodyki zarządzania projektami. W tym celu przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 192 przedstawicieli kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w sektorze budowlanym w Polsce. W badaniu uwzględniamy szereg zmiennych latentnych, takich jak elastyczność, sztywność, wiedza i kontrola, z których każda składa się z 3-4 zmiennych obserwowalnych. Po dokonaniu przeglądu literatury doszliśmy do wniosku, że choć istnieje kilka prac porównujących obie metodologie, to według naszej najlepszej wiedzy nikt do tej pory nie przeprowadził kompleksowego badania empirycznego opartego na metodologii takiej jak modelowanie równań strukturalnych (SEM), uwzględniającego standardy i metodologie zarządzania oraz biorącego pod uwagę przeprowadzone w tym zakresie badania ankietowe, odwołujące się do opinii samych menedżerów budownictwa. Wcześniejsze badania dotyczyły zmiennych, które niekoniecznie są związane ze specyfiką metodyk zarządzania projektami. My wprowadzamy zestaw zmiennych, które są wykorzystywane do pomiaru efektywności zarządzania projektami. Sama ankieta miała bardziej rozbudowany charakter i zawierała wiele pytań, a tylko część z nich dotyczyła samych metodyk zarządzania projektami (tj. PMBoK i PRINCE2) i zmiennych, które teoretycznie można z nimi powiązać. Tak więc ankieta składa się z 4 obszernych grup pytań obejmujących szereg bardziej szczegółowych pytań; w sumie ankieta obejmuje 4 zmienne ukryte i 14 pytań, a za nimi aż 14 zmiennych obserwowalnych i kilka pytań metryczkowych. Wyniki ankiety zostały zweryfikowane z wykorzystaniem metodologii SEM, a dokładniej z wykorzystaniem modelu ścieżki oraz modelu konfirmacyjnej analizy czynnikowej, który pozwalaja na analizę wzajemnych zależności pomiędzy zmiennymi latentnymi. Każda ze zmiennych latentnych, na których opieramy nasze badanie, jest w pewnym stopniu uzasadniona na poziomie teoretycznym w kontekście każdej z badanych metodyk zarządzania projektami budowlanymi. Ponadto staramy się w sposób bardzo rzetelny i szczegółowy przedstawić samą metodę badawczą SEM w aspekcie badań budowlanych, zwracając uwagę, że metoda ta jest jedną z najczęściej stosowanych w badaniach naukowych i może być wykorzystywana do badania wielu różnych zagadnień naukowych, w tym również tych związanych z budownictwem. Ujmując to bardziej szczegółowo, zastosowana metoda badawcza pozwala zarówno na tworzenie modeli regresji, modeli ścieżek (path analysis), jak i na zastosowanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej (confirmatory factor analysis).
EN
The construction industry of Ukraine has a number of problems and barriers that hinder its development. The main problems affecting Ukraine are corruption, high level of opacity, inefficient use of resources and inefficient process management. Moreover, ineffective design and construction management reduce labor productivity and leads to reworks. Unfortunately, in Ukrainian construction industry most cases of rework have been accepted as a part of construction activities. Rework is one of the main factors in the growth of total costs and the excess of the schedule for the construction project. The problem of rework costs is important and needs to be studied more to alleviate these overruns in the future. However, rework data are usually quite difficult to obtain and most studies have been conducted in developed countries. It can be assumed that there is a greater probability of reworks and rework costs in developing countries than in the developed ones. Thus, the purpose of this article was to determine and systematize reworks factors, quantify amount of direct rework costs, determine the relationship between actual project costs, project duration variation and rework costs.
PL
Przemysł budowlany Ukrainy ma wiele problemów i barier, które utrudniają jego rozwój. Główne problemy dotykające Ukrainę to korupcja, nieefektywne wykorzystanie zasobów i zarządzanie procesami, które również przyczyniają się do zmniejszenia wydajności pracy i potrzeby prowadzenia robot naprawczych. Niestety, w Ukrainie na rynku budowlanym istnieje przyzwolenie na powstawanie dodatkowych prac w trakcie lub po zakończeniu prac nad danym przedsięwzięciem. Roboty naprawcze są jednym z głównych czynników wzrostu całkowitych kosztów i przekroczeń harmonogramów projektów budowlanych. Problem kosztów robót naprawczych jest bardzo istotny i należy go bardziej zbadać, aby móc zapanować nad tymi kosztami w przyszłości. Na podstawie publikowanych danych przyjmuje się, że średnia wartość kosztów tych robót wynoszą ok. 11 % pierwotnej wartości zamówienia. Jednakże, dostęp do danych dotyczących prac naprawczych jest ograniczony, a większość badań na ten temat przeprowadzono w krajach rozwiniętych. Można założyć, że istnieje większe prawdopodobieństwo przeróbek i kosztów przeróbek w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych ze względu na braki regulacji lub respektowania przepisów. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było określenie i usystematyzowanie czynników związanych z robotami naprawczymi, ilościowe określenie bezpośrednich kosztów tych robot, określenie związku między rzeczywistymi kosztami projektu, zmiennością czasu trwania projektu i kosztami robot naprawczych. W badaniu przeanalizowano osiem projektów budowlanych zrealizowanych w okresie od 2012 do 2017 roku na Ukrainie. Czynniki robot naprawczych zostały podzielone na cztery następujące grupy: rozbieżność w dokumentach prowadząca do bezpośrednich kolizji; błędy i pominięcia na etapie projektowania; błędy i pominięcia na etapie budowy; słaba / niewystarczająca współpraca między uczestnikami projektu. Następnie, Autorzy obliczyli wartości czynników kosztów robot naprawczych w każdym z ośmiu projektów i ich średnią wartość. Najwyższą średnią wartością wynoszącą 46% charakteryzował się czynnik „Rozbieżność w dokumentach prowadzących do bezpośrednich kolizji”. Ponadto, był on na pierwszym miejscu w rankingu dla sześciu z ośmiu analizowanych projektów. Drugim najważniejszym czynnikiem był „Błędy i pominięcia na etapie projektowania”, którego wartość była na poziomie 22%. Na trzecim miejscu przy osiągnieciu 17% znalazł się czynnik „Słaba / niewystarczająca współpraca między uczestnikami projektu”. W większości inwestycji, czynniki te były bardzo ważne i miały zasadnicze znaczenie dla generowania kosztów robót naprawczych. Natomiast, czynnik „Błędy i pominięcia na etapie budowy” miał średnią wartość 15%. Ponadto, w celu sprawdzenia istnienia powiazań między czynnikami, obliczono współczynnik korelacji Pearsona R dla par „Koszty robót naprawczych -> Rzeczywiste koszty projektu” oraz „Koszty robót naprawczych -> Zmienność czasu trwania projektu”, który wyniósł odpowiednio 0,86 i 0,90. Wartości współczynników wskazują, że siła związku między czynnikami jest wysoka zgodnie ze skalą Chaddocka. Można zatem stwierdzić, że w przedsięwzięciach budowlanych w Ukrainie istnieje wpływ kosztów robót naprawczych na zmianę kosztów projektu i czas jego trwania. Obliczona przez nas średnia wartość kosztów robót naprawczych jest ogólnym wskaźnikiem, który wskazuje na poziom tych kosztów dla konkretnego zestawu projektów i nie może być wskaźnikiem dla całej branży. Jednak na podstawie tego wskaźnika można ocenić ewentualny poziom negatywnego wpływu zmian na wyniki projektu budowlanego i prognozować działania mające na celu jego zmniejszenie.
PL
Zagadnieniem projektowania parametrycznego „zaraziłem się”, pracując w Niemczech. W koncernie budowlanym, w którym prowadziłem zespół instalacyjny, często zastanawialiśmy się nad możliwościami usprawnienia całego procesu inwestycyjnego za pomocą dostępnych systemów informatycznych.
PL
W artykule omówiono część zmian wprowadzanych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy. Skoncentrowano się na zaprezentowaniu różnic w realizacji procesu budowlanego w świetle zmienionych przepisów, przyjmując punkt widzenia inżyniera branży sanitarnej. Zwrócono także uwagę na nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz odbioru wykonanych przyłączy.
EN
The article discusses some of the changes introduced by the Act of February 13, 2020 amending the Construction Law Act and certain other acts, as well as implementing regulations to the act. The focus was on presenting the differences in construction implementation in the light of the changed regulations, adopting the perspective of an building services engineer. Attention was paid to new obligations of energy and water and sewage companies in the scope of issuing conditions for connection to the network and acceptance of the connections made.
6
Content available remote Zmiana projektu w trakcie realizacji inwestycji
7
Content available remote Projekt budowlany w nowej formie
PL
W artykule podano wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego w kontekście zapewnienia niezawodności obiektów budowlanych. Wskazano, jakie skutki może wywołać wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian bez zgody projektanta. Podano konsekwencje działań niezgodnych z przepisami prawa i podano przykład takich działań.
EN
The requirements for the contents of the building permit design construction project in the context of ensuring the reliability were provided in the paper. The authors indicated what effect may cause the introduction of relevant and irrelevant changes without the consent of the designer. The consequences of action inconsistent with legal provisions and an example of such action were provided.
PL
Przedmiot opracowania odnosi się do nowelizacji prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r., które weszło w życie 19 września 2020 r. W artykule udzielono odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zmian obejmujących strukturę projektu budowlanego. Zostały przedstawione nowe przepisy regulujące procedurę tworzenia i składania dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasadniczym celem autorki było kompleksowe omówienie przepisów przejściowych oraz wykonawczych, w tym rozporządzenia do ustawy w przedmiotowym zakresie.
EN
The article answers key questions concerning planning permission in 2020’ amendment to the building law. The paper discusses the conditions and procedure of outline planning permission in Poland. The main aim of the author was to make through and comprehensive interpretation of current regulations and amandend ones.
EN
Project management is general planning, coordination and inspection of the project, from the initial stage all the way to final phase, its purpose is an accomplishment of the accepted task and creation of the functional final effect, without exceeding established costs, time-frames and fulfillment of required standards of the quality. The present article was devoted to the issue of the project management in the construction sector in order to reduce the business risk. The study is based on literature examinations with an own methodological solution for project management in the construction industry. After introducing a set of definitions of the project and describing the concept of project management, a characterization of the project management in the construction industry and its effects in the economic space were described.
PL
Zasadniczą częścią niniejszego opracowania jest projekt budynku wysokiego o przeznaczeniu biurowym poprzedzony studium opisu charakterystycznych schematów konstrukcyjnych stosowanych w obiektach wysokościowych. Niebotyk (drapacz chmur) składa się z 31 kondygnacji, a jego całkowita wysokość z uwzględnieniem iglicy wynosi aż 160 m. Wieżowiec zaprojektowano w oparciu o system trzonowo-szkieletowy w konstrukcji żelbetowej, zaś jego charakterystyczną część stanowi stalowa struktura dachu o nachyleniu 30°. Analizę budynku oraz obliczenia elementów konstrukcyjnych wykonano na podstawie metod komputerowych według obowiązujących norm projektowych, tj. eurokodów.
EN
An essential part of this paper is a design of a high-rise building intended as an office, preceded by the description study of characteristic construction schemes used in high-rise facilities. The skyscraper consists of 31 floors, and its total height, including the spire, amounts up to 160 m. The tower block has been designed based on the core and frame system in a reinforced concrete construction, and its characteristic part is constituted by a steel structure of the roof with 30° inclination. The building analysis and calculations of construction elements have been performed on the basis of computer methods according to valid design standards, i.e. Eurocodes.
13
Content available remote Aspekty prawne ocieplania budynków
PL
Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch i pół roku nie opracowano żadnych wytycznych dotyczących metodyki projektowania PWP, przedłużono jedynie termin obowiązku znakowania znakiem budowlanym zestawu tworzącego PWP na dzień 1 stycznia 2020 roku.
PL
W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.
16
PL
W artykule przedstawiono pojęcie niezawodności oraz wskazano, w jaki sposób należy je zapewniać w odniesieniu do obiektów budowlanych. Omówiono, kto i w jaki sposób odpowiada za zapewnienie niezawodności zgodnie z przepisami krajowymi oraz normami europejskimi.
EN
The article reminded the concept of reliability and indicated how it should be provided in relation to the construction works. It was pointed out who and in what way is responsible for ensuring the reliability according to national law and European standards.
17
Content available Causes of rework in construction projects in Ukraine
EN
The collapse of the Soviet Union was the cause of a significant decline in many economies of the newly created countries. However, many of them, including the Ukrainian economy, are slowly recovering. One of the largest branches of the economy in this country is construction, which, despite political turmoil, is constantly growing, especially in the private real estate development sector. Despite the fact that the construction market is constantly developing, it is limited by the costs of rework and alterations resulting from many reasons. The key negative effects of modifications to the results of the project are exceeding the budget and time of project implementation, dissatisfaction with the project team, violation of contractual requirements and lowering the quality of the final product. Therefore, the purpose of this article was to determine the reasons for the emergence of rework in the in Ukraine by analyzing the results of surveys conducted among construction enterprises.
PL
Upadek Związku Radzieckiego był przyczyną znacznego spadku ekonomicznego wielu gospodarek nowopowstałych państw. Jednakże, wiele z nich, w tym gospodarka Ukraińska odnotowuje powolny wzrost wskaźników gospodarczych. Jedną z największych gałęzi przemysłu w tym kraju jest budownictwo, które pomimo zawirowań politycznych charakteryzuje się stałym wzrost zwłaszcza w sektorze inwestycji deweloperskich i budowy prywatnych domów. Pomimo, że ukraiński rynek budowlany stale się rozwija i generuje znaczny zysk to jest on ograniczany przez koszty licznych robót naprawczych często występujących w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest przyzwolenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na powstawanie dodatkowych prac w trakcie lub po zakończeniu prac nad danym przedsięwzięciem. Generalnie, w literaturze występują ograniczone badania dotyczące robót naprawczych w budownictwie, w szczególności z zakresu kontroli i identyfikacji kosztów. Problem jest jednak bardzo poważny, ponieważ konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac czy to na etapie projektu czy też wykonania prowadzi do marnotrawstwa wielu zasobów. Na podstawie publikowanych danych przyjmuje się, że koszty tych robót wynoszą ok. 11 % pierwotnej wartości zamówienia. Natomiast, kluczowymi negatywnymi skutkami ich występowania na wyniki przedsięwzięcia budowlanego są przekroczenia budżetu oraz czasu realizacji projektu, niezadowolenie z zespołu projektowego i wykonawczego, zwiększenie rotacji kadry zarządzającej i roboczej, niższa produktywność i jakości produktu finalnego, naruszenie wymagań umownych, kosztowne spory między uczestnikami w zakresie odpowiedzialności za przekroczenia i opóźnienia, spadek udziału w rynku i utrata reputacji przedsiębiorstw budowlanych. Pomimo, że oszacowanie kosztów robót naprawczych nie prowadzi od razu do poprawy sytuacji, to stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz. Niestety, różne interpretacje i terminy tych robót doprowadziły do niejednorodności kwantyfikacji danych i braku ich właściwego zestawienia. W wyniku różnic w definicjach, zakresie i stosowanych metodach zbierania danych, publikowane wartości liczbowe nie są w pełni porównywalne, jednakże dają pewne pojęcie o skali problemu związanego z koniecznością prowadzenia dodatkowych prac na każdym etapie realizacji inwestycji. W celu eliminacji robót naprawczych, w pierwszej kolejności należy określić źródło ich powstania i/lub zestaw warunków, które stymulują ich pojawianie się w procesie budowlanym. Zasadniczo, uważa się, że podstawowymi ich źródłami w przedsięwzięciach budowlanych są błędy, pominięcia i zmiany w dokumentacji projektowej. Natomiast, warunki determinujące ich pojawienie się, związane są przede wszystkim z otoczeniem głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego. Do czynników związanych z właścicielem zalicza się m. in. brak doświadczenia i wiedzy na temat projektu i procesu budowlanego, brak zaangażowania w projekt, brak środków finansowych na badania terenowe, niedociągnięcia w zapisach umowy oraz słaba komunikacja z pozostałymi uczestnikami. W przypadku projektanta warunki determinujące wystąpienia przeróbek i napraw dotyczą w głównej mierze nieskutecznego zarządzania, słabej koordynacji działań zespołu projektowego, nieefektywne korzystanie z technologii informatycznych, niedostatecznego czasu na przygotowanie dokumentacji kontraktowej, czy przygotowania niepełnego projektu w momencie składania ofert. Natomiast spośród czynników związanych z wykonawcami wymienia się takie jak: uszkodzenia i złe wykonanie, stosowanie materiałów o niskiej jakości, niewystarczające umiejętności kierownicze i problemy związane z podwykonawstwem. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było określenie przyczyn powstania robót naprawczych w inwestycjach realizowanych w Ukrainie poprzez analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej. Ankiety sporządzono z uwzględnieniem czynników ich występowania i przeprowadzono wśród głównych uczestników procesu inwestycyjnego tj. właścicieli, projektantów i wykonawców. Wyniki badań wykazały, że do podstawowych przyczyn wystąpienia tych robót w procesie budowlanym według respondentów związanych z właścicielem należały m.in. brak koordynacji i słaba komunikacja oraz zmiany projektu. Głównymi ich stymulantami wskazanymi przez osoby związane z projektem były: niekompletna dokumentacja projektowa wysyłana do oferentów oraz złe zarządzanie procesem projektowym, natomiast dla wykonawców były to zmiany projektu zainicjowane przez właściciela oraz zmiany technologii/metod budowy w celu poprawy wykonalności lub ze względu na warunki terenowe. Przedstawione w artykule wyniki stanowią jedynie wstęp do planowanych badań prowadzonych na większą skalę w przedsiębiorstwach budowlanych w Ukrainie, jednakże przedstawiają już pewien obraz skali tego problemu.
PL
Artykuł dotyczy możliwości dokonywania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy. Przeprowadzona analiza opiera się w znacznej mierze na przepisie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może bez zgody twórcy czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. W artykule omówiono przesłankę oczywistej konieczności oraz przesłankę braku słusznej podstawy sprzeciwu. W oparciu o orzecznictwo przedstawiono problemy pojawiające się w konkretnych przypadkach zastosowania przytoczonej regulacji. Poczynione rozważania pozwoliły dojść do następujących wniosków. Po pierwsze – utwory architektoniczne cechują się pewnymi odmiennościami w stosunku do innych kategorii utworów. Po drugie – specyfikę twórczości architektonicznej należy mieć na uwadze w toku wykładni przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po trzecie – zasadą jest konieczność uzyskania zgody twórcy na dokonanie zmian w utworze architektonicznym. Po czwarte – wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dokonania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy pod warunkiem łącznego spełnienia obu przesłanek oczywistej konieczności oraz braku słusznego sprzeciwu twórcy. Wreszcie po piąte – zarówno twórcy, jak i inwestorzy niezaprzeczalnie winni mieć na uwadze nie tylko aspekty administracyjnoprawne związane z procesem budowlanym, lecz także aspekty autorskoprawne.
EN
This paper tackles the issue of making alterations in an architectural work without the author’s consent. The analysis made therein is mostly based on the stipulations of ar. 49 cl. 2 of the Law of Copyright and Neighbouring Rights of 4 February 1994 in accordance to which a legal successor, even if he has gained full economic rights, may not alter the work without the author’s consent, unless the alterations are caused by obvious necessity and the author has no justified reason for objecting to them. The paper discusses the premise of obvious necessity and the premise of no justified grounds for objection. Problems which emerged in concrete cases are discussed herein in the light of court verdicts based on the said regulation. The analysis of these examples leads to the following conclusions. First – architectural works reveal some specific differences from other works of creation. Second – the specific character of architectural creation should be taken into account while construing the regulations pertinent to copyright and neighbouring rights. Third – the principle is the need to receive the author’s consent to alterations in an architectural work. Fourth – the exception to this rule is that the alterations in an architectural work can be introduced without the author’s consent if and only if both requirements have been fulfilled i.e. the obvious necessity and the absence of the author’s justified objection. Finally, the fifth – both the authors and the investors should definitely take into account not only the administrative-legal aspect related to a building process but, also, its legal aspect related to copyright issues.
PL
Realizując inwestycję, inwestor może dokonać pewnych zmian, pod warunkiem, że nie będą one miały charakteru "istotnego". W przeciwnym wypadku powinien wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę. Problem pojawia się jednak zawsze przy prawidłowej kwalifikacji planowanych odstępstw. Ma on zostać rozwiązany przez zmianę przepisów, jaka nastąpiła w ramach ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, w której ustawodawca doprecyzował pojęcie "istotnego" i "nieistotnego" odstąpienia, określając zakres dokonania możliwych odstępstw od podstawowych paramentów obiektu. Przedmiotowa zmiana jest istotna, ponieważ niewłaściwa kwalifikacja może skutkować wszczęciem postępowania naprawczego, które jest długotrwałe i wiąże się z wstrzymaniem realizacji inwestycji oraz zwiększeniem kosztów jej realizacji.
EN
In carrying out the investment, the investor may make some changes, provided that they will not be of "substantial" nature. Otherwise, he should apply for changing the building permit. However, the problem always arises with the correct classification of planned deviations. It is to be solved by amending the regulations that took place under the last amendment to the Construction Law, in which the legislator clarified the concept of "significant" and "irrelevant" withdrawal, defining the scope of possible deviations from the basic parameters of the object. This change is important because incorrect classification may result in the initiation of remedial proceedings, which is lengthy and involves the suspension of investment and the increase in the cost of its implementation.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.