Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Streaming is one of the fastest-growing media markets in South Africa, disrupting the traditional broadcasting model. Members of Generation Y are particularly likely to adopt streaming services over traditional media given that they are more digitally astute than members of preceding generations. That being said, the uptake and continued success of streaming services amongst Generation Y depends on their attitude towards such services. The aim of this study was to apply the technology acceptance model (TAM) to determine Generation Y students’ attitude towards on-demand streaming services in South Africa. Self-administered questionnaires were distributed to a convenience sample of 425 students registered at two South African public higher education institutions. Data analysis included confirmatory factor analysis, path analysis and measures of reliability and construct validity. The results confirm that both perceived usefulness and perceived ease of use have a statistically significant positive influence on Generation Y students’ attitude towards streaming services. The managerial implications of these findings suggest that marketers of streaming services targeted at Generation Y need to ensure that their service offers as much functionality as possible and that these functions are user-friendly.
PL
Streaming jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków medialnych w Południowej Afryce, co zakłóca tradycyjny model nadawania. Członkowie pokolenia Y szczególnie chętnie przyjmą usługi przesyłania strumieniowego za pośrednictwem tradycyjnych mediów, biorąc pod uwagę, że są bardziej sprytni cyfrowo niż członkowie poprzednich pokoleń. Biorąc to pod uwagę, absorpcja i ciągły sukces usług przesyłania strumieniowego wśród generacji Y zależy od ich stosunku do takich usług. Celem tego badania było zastosowanie modelu akceptacji technologii (TAM), aby określić stosunek studentów pokolenia Y do usług przesyłania strumieniowego na żądanie w Południowej Afryce. Samo administrowane kwestionariusze zostały rozprowadzone wśród dogodnej próby 425 studentów zarejestrowanych w dwóch południowoafrykańskich publicznych szkołach wyższych. Analiza danych obejmowała potwierdzającą analizę czynnikową, analizę ścieżki oraz miary wiarygodności i poprawności konstrukcji. Wyniki potwierdzają, że zarówno postrzegana użyteczność, jak i postrzegana łatwość użytkowania mają statystycznie istotny pozytywny wpływ na stosunek studentów pokolenia Y do usług transmisji strumieniowej. Implikacje zarządcze tych ustaleń sugerują, że marketerzy usług przesyłania strumieniowego ukierunkowanych na generację Y muszą zapewnić, aby ich usługi oferowały jak najwięcej funkcji oraz że funkcje te są przyjazne dla użytkownika.
2
Content available Postawy studentów wobec korzystania z Internetu
PL
W artykule została podjęta próba zbadania postaw studentów wobec korzystania z Internetu. Przeprowadzona wśród studentów ankieta dotyczyła różnych obszarów funkcjonowania w sieci - w wymiarze indywidualnym i grupowym. Poruszono takie zagadnienia, jak zmiana stylu pracy, kwestie tożsamości w sieci, konsekwencje emocjonalne związane z używaniem Internetu oraz funkcjonowanie poznawcze.
EN
The article attempts to examine students’ attitudes to using the Internet. The survey conducted among students concerned various areas of functioning in the network, in individual and group dimensions. Issues such as changing the style of work, issues of identity in the network, emotional consequences related to the use of the Internet and cognitive functioning were raised.
EN
Internationally, the participation of people with disabilities (irrespective of the type and severity of disability) in the labour market is on the rise. Within the Hungarian context, research on employment of people with disabilities is limited. The objective of this study was to ascertain the attitudes of employers towards employees with disabilities in the hospitality industry. The sample consisted of 174 participants from the city of Budapest, Hungary and quantitative methods were used to analyse the data. Factor analysis was used to evaluate the factorial structure for this study that yielded six meaningful factors, and ANOVA, Sample t- test and Independent t-test were used to examine the relationship between attitudes of personnel with business and employers’ demographics. This study yielded important results regarding the attitudes of employers toward the employees with disabilities in Hungary. One of the major findings of this study was that the employers displayed neutral responses toward employees with disabilities at the place of work. Managerial implications, limitations and recommendations for future studies are further discussed.
PL
Na arenie międzynarodowej wzrasta udział osób niepełnosprawnych (niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności) na rynku pracy. W kontekście węgierskim, badania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych są ograniczone. Celem tej pracy było zbadanie postaw pracodawców wobec pracowników niepełnosprawnych w branży hotelarsko-gastronomicznej. Próba składała się z 174 uczestników z Budapesztu na Węgrzech, a do analizy danych wykorzystano metody ilościowe. Analizę czynnikową wykorzystano do oceny struktury czynnikowej dla tego badania, która dostarczyła sześciu znaczących czynników, a ANOVA, próbny test t-Studenta i niezależny t-test posłużyły do zbadania zależności między postawami personelu a biznesem i demografią pracodawców. Badanie to przyniosło ważne wyniki dotyczące postaw pracodawców wobec pracowników niepełnosprawnych na Węgrzech. Jednym z głównych wyników tego badania było to, że pracodawcy wykazywali neutralną reakcję na pracowników niepełnosprawnych w miejscu pracy. Poniżej omówiono implikacje dotyczące zarządzania, ograniczenia i zalecenia dotyczące przyszłych badań.
EN
Many large national research projects lack variables that would make it possible to monitor environmental attitudes on a regular basis. The General Social Survey (GSS), an American research program, can serve as an example of a good solution in this regard. The GSS surveys have used several variables at intervals of just a few years to measure environmental attitudes across time. The main aim of this article is to analyse these variables and show how they can be employed in other studies. Secondly, the article aims at presenting attitudes towards environment protection in contemporary American society on the basis of the 2014 GSS data. Variables describing the individ-uals’ position in the social structure, such as income and occupational prestige score, turn out to have no influence on their environmental attitudes. By contrast, education and most of all age, are the most important characteristics that affect how strongly respondents feel about the need to protect the natural environment.
PL
W wielu dużych ogólnokrajowych projektach badawczych brakuje zmiennych, dzięki którym można byłoby w sposób ciągły monitorować postawy wobec ochrony środowiska naturalnego. Przykładem dobrego rozwiązania w tym zakresie jest amerykański program badawczy General Social Survey, w którym od lat, w sposób ciągły i w odstępach zaledwie kilkuletnich wykorzystuje się w badaniach kilka zmiennych mierzących tego typu postawy. Jednym z głównych celów artykułu jest analiza tych zmiennych i pokazanie perspektyw ich wykorzystania w innych badaniach. Drugim celem jest ukazanie postaw wobec ochrony środowiska naturalnego we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, na podstawie danych GSS z 2014 roku. Zmienne opisujące położenie jednostek w strukturze społecznej, takie jak np. dochody i prestiż zawodu nie mają wpływu na tego rodzaju postaw. Wykształ-cenie, a przede wszystkim wiek – to najważniejsze cechy mające wpływ na siłę przekonań o potrzebie ochrony środowiska naturalnego.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, które miały na celu określenie tego, jakie postawy reprezentują studenci, którzy w przyszłości będą tworzyć kadrę zarządzającą różnych organizacji, w stosunku do koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Badania zostały przeprowadzone na bazie trójelementowej teorii postaw, a ich diagnoza i analiza przeprowadzone zostały w stosunku do komponentów poznawczych, afektywnych i behawioralnych.
EN
The article presents the results of survey conducted among students of the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, which aimed to determine the type of attitudes represented by students, who in the future will create managing personnel of various organizations, in relation to the concept of socially responsible business. The study was conducted on the basis of the threefold theory of attitudes, and their diagnosis and analysis was carried out with respect to the cognitive, behavioral and affective components.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję kultury bezpieczeństwa w organizacji, która obejmuje zarówno definicję, jak i model zjawiska. Stanowiła ona podstawę doboru elementów kultury bezpieczeństwa w zakładach górniczych, ich operacjonalizacji i konstrukcji zestawu narzędzi badawczych. Narzędzia wykorzystano w badaniach zrealizowanych w zakładach górniczych – węglowych i miedzi. Główną intencją publikacji jest jednak próba oceny praktycznej wartości koncepcji. Cel ten zrealizowano poprzez: 1) wykazanie, w każdym z zakładów górniczych KGHM, różnic między stanem elementów warstwy mentalnej kultury bezpieczeństwa osób dozoru ruchu – rok 2012 w odniesieniu do roku 2002, 2) skonfrontowanie wielkości stwierdzonych różnic ze zmianami wskaźników wypadkowości. Ponadto określono możliwości i warunki dokonania celowej zmiany kultury bezpieczeństwa załogi.
EN
The article presents an original concept of safety culture in organization which includes both a definition and model of phenomenon. It was basis for selecting elements of safety culture in mines, their operationalization and construction of research tools set. Tools were used in research carried out in mines – coal and copper. The main intention of the publication is, however, attempt to assess a practical value concept. This purpose was achieved by showing relationship between safety culture state changes and accidents level changes in mines of KGHM Polska Miedz S.A., as well as determining possibilities and conditions to make intentional changes of safety culture of staff.
7
Content available Autorytaryzm a postawy rodzicielskie żołnierzy
PL
Artykuł w części teoretycznej charakteryzuje problematykę dyrektywności, autorytaryzmu, postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania. Część empiryczna artykułu przedstawia wyniki badań nad dyrektywnością i postawami rodzicielskimi u żołnierzy WP. Powszechne stereotypy społeczne definiują żołnierzy jako osoby o wysokim poziomie autorytaryzmu i dyrektywności oraz przejawiające surowe postawy wychowawcze wobec swoich dzieci. Badania przeprowadzone na grupie żołnierzy i pracowników WP oraz osób zatrudnionych w zawodach cywilnych obalają znaczną cześć tych stereotypów. Wyłaniający się obraz żołnierza w istotny sposób odbiega od aktualnie panującego stereotypu, ale co jest bardzo interesujące, nie różni się znacznie od postaw przejawianych przez osoby cywilne w zakresie analizowanych zmiennych.
EN
The article in its theoretical part is characterized by the problems of directiveness, authoritarianism, parental attitudes and education styles. The purpose of this article is to present the results of research on directiveness and parental attitudes of the Polish Army soldiers. Common social stereotypes define soldiers as people who have a high level of authoritarianism and directiveness and who manifest harsh parenting attitudes to their children. The study on a group of soldiers, Polish military personnel and people working in civilian professions refute the substantial part of these stereotypes. The emerging picture of a soldier is very different from the current stereotype, but what is very interesting is that this picture is not significantly different from the behavior exhibited by civilians in relation to the analyzed variables.
PL
Wdrożone w kopalniach proaktywne systemy zarządzania bezpieczeństwem nie spełniły oczekiwań Zarządów Spółek w zakresie kształtowania bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Wiele ostatnio mówi się o konieczności dokonania również zmian w świadomości pracowników. W artykule omówiono wyniki badania cech mentalnych kultury bezpieczeństwa oraz jej implikacji behawioralnych, które definiują problemy podsystemu społecznego kopalń oraz określają kierunki niezbędnych zmian.
EN
The implemented proactive safety management systems did not meet the expectations of the companies’ management boards in the field of providing safety in mines. Recently, it is the issue of the need of changing the consciousness of workers which is much talked about. This article discusses the research results of the mental characteristics of safety culture and their behavioral implications which define the problems of the social subsystem in a mine and identify necessary directions for changes.
PL
Praktyczna realizacja rozwoju zrównoważonego zależy nie tylko od przyjmowanych strategii, ale także od codziennych wyborów dokonywanych przez każdego człowieka. To, jak się zachowujemy, co kupujemy, czy też z czego skłonni jesteśmy zrezygnować – przekłada się na zmiany globalnego zużycia surowców i nośników energii. Dlatego badanie postaw ludzkich i czynników je warunkujących jest istotnym wskaźnikiem realnych możliwości wprowadzania rozwoju zrównoważonego. W badaniach postawiono następujące dwie główne hipotezy: (1) deklaracje zachowań proekologicznych, zachowania proekologiczne oraz obawy związane z zagrożeniami ekologicznymi są zależne od cech społeczno- demograficznych (płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, orientacji politycznej i wielkości miejscowości zamieszkania), (2) deklaracje zachowań proekologicznych, zachowania proekologiczne oraz obawy związane z zagrożeniami ekologicznymi są zróżnicowane międzynarodowo. Hipotezy przetestowano na danych ISSP Environment III z 2010 r. Pierwsza z postawionych hipotez została w przeważającym zakresie potwierdzona (tylko płeć okazała się nie mieć wpływu na poziom deklaracji zachowań proekologicznych). W pełni potwierdzona została druga hipoteza. Krajami o najwyższych wskaźnikach zarówno deklaracji, jak też zachowań proekologicznych są: Szwajcaria, Korea Południowa, Tajwan, Dania i Niemcy. W tej klasyfikacji ostatnie miejsca zajmują zaś: Łotwa, Bułgaria, Rosja, Słowacja i Izrael. Wysoki poziom zagrożenia ekologicznego występuje najczęściej wśród mieszkańców Chile, Turcji, Argentyny, Chorwacji i Rosji.
EN
The practical implementation of sustainable development depends not only on the strategies adopted, but also on everyday choices made by each individual. How we behave, what we buy, or what we are willing to sacrifice – all this translates into changes in the global consumption of natural resources and energy. Therefore, the study of human attitudes and behaviour, and of the factors that determine them, is an important indicator of the real possibilities for implementing sustainable development. Two main hypotheses were put forward in the research: (1) declared pro-environmental behaviour, displayed pro-environmental behaviour, and ecological concerns are dependent on social and demographic factors (gender, age, education, employment status, political orientation, and size of place of residence, (2) declared pro-environmental behaviour, displayed pro-environmental behaviour, and ecological concerns differ between countries. The hypotheses were tested on the data from the ISSP Environment III, 2010. The first hypothesis was largely confirmed (only gender proved to have no impact on the declared pro-environmental behaviour). The second hypothesis was fully confirmed. Countries with the highest indicators of both declarations and pro-environmental behaviour include: Switzerland, South Korea, Taiwan, Denmark, and Germany. On the other hand, Latvia, Bulgaria, Russia, Slovakia, and Israel rank at the bottom of this classification. A high level of con-cern about environmental threats is most common among residents of Chile, Turkey, Argentina, Croatia, and Russia.
10
Content available remote O kształtowaniu proinnowacyjnych i projakościowych postaw
PL
Wysoki poziom jakości produktów jest w obecnej dobie uwarunkowany zaawansowanymi działaniami innowacyjnymi. Jednocześnie działania proinnowacyjne wynikają z silnie projakościowej orientacji przedsiębiorstwa. Aktywność w tych dwóch obszarach jest bardzo ważna dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego bardzo istotne jest rozwinięcie właściwych postaw personelu – projakościowych i proinnowacyjnych. O uwarunkowaniach kształtowania tych postaw jest mowa w tym artykule.
EN
The high level of products quality is connected now with advanced pro-innovation actions. At the same time pro-innovation orientation results from strongly pro-quality actions of enterprise. Therefore activity in these two fields has a key importance for the success of companies at the market. Fundamental significance has the development, among the staff members, of the right, pro-quality and pro-innovation, attitude. This paper is about the conditions of shaping such an attitudes.
PL
Koncepcja usług ekosystemów w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w działaniach praktycznych. W Polsce wciąż jednak nie jest powszechnie znana i jest rzadko uwzględniana w debacie publicznej dotyczącej polityk środowiskowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemu ochrony przyrody, w tym wybranych aspektów usług ekosystemów, przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych województwa małopolskiego. Wskazano czynniki różnicujące postawy i poziom świadomości względem usług ekosystemów, jak też rekomendowano, jak wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w działaniach praktycznych.
EN
In the following paper we present the data collected among representatives of local level authorities using internet, mail or face-to-face questionnaires (mix mode approach). The main aim of the manuscript is to discuss factors that might differentiate the level of awareness of or attitudes towards some ecosystem services on the example of local authorities representatives in Małopolska voivodship.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w środowisku podchorążych AMW dotyczących motywów podjęcia studiów, wyznawanych wartości i wykazywanych postaw w związku ze studiowaniem i służbą w Marynarce Wojennej RP. Prezentacja i interpretacja wyników badań sondażowych prowadzonych techniką ankiety i wywiadu poprzedzona została refleksją teoretyczną na temat wartości, motywów i postaw jako determinantów ludzkich działań.
EN
The paper presents the results of research on motives to enter the academy, values and attitudes in relation to study and service of Naval Academy’s cadets. The presentation and interpretation of the results was preceded by theoretical reflection on the issues of values, motives, attitudes as determinants of actions taken by human beings.
PL
Koncepcja programu treningowo-coachingowego nakierowanego na rozwój twórczego myślenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.