Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humanistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this paper is to reflect the changing role of a university in relation to the contemporary society. Higher education is one of the key investments in the future of global society. Not only in the context of the Slovak society, there is an obvious need to transform the education system, which is, in its current form, not able to adequately respond to the problems of nowadays. We believe that the key player in meeting this goal is a university that can be strongly supported by academic ethics as a direct application of ethical tools to the academic environment. Our paper is divided into two consecutive parts. In the first part, we focus on the analysis of academic ethics so that we can then, in the second part of the text, address the "controversial" question of the role of an intellectual in the present public space.
PL
Celem niniejszego artykułu jest odzwierciedlenie zmieniającej się roli uniwersytetu w stosunku do współczesnego społeczeństwa. Szkolnictwo wyższe jest jednym z kluczowych inwestycji w przyszłość globalnego społeczeństwa. Nie tylko w kontekście społeczeństwa słowackiego istnieje oczywista potrzeba przekształcenia systemu oświaty, który w obecnej formie nie jest w stanie odpowiednio reagować na aktualne problemy. Uważamy, że kluczowym graczem w osiągnięciu tego celu jest uniwersytet, który może być silnie wspierany przez etykę akademicką jako bezpośrednie zastosowanie narzędzi etycznych do środowiska akademickiego. Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej części skupiamy się na analizie etyki akademickiej, abyśmy mogli w drugiej części tekstu odpowiedzieć na "kontrowersyjną" kwestię roli intelektualisty w obecnej przestrzeni publicznej.
PL
Artykuł analizuje filozoficzne, etyczne i pojęciowe aspekty współczesnych dyskursów antropocenu. Antropocen to nowa epoka geologiczna, określona przez intensywne interwencje człowieka w systemy planetarne, które powodują nieodwracalne straty, destabilizację klimatu, masowe wymieranie i przekraczanie granic planetarnych. W tekście pada pytanie, jak powinniśmy rozmawiać o problemie rozwoju społecznego w antropocenie? Czy możliwa jest korekta klimatyczna nauk humanistycznych, dotycząca wewnętrznych problemów letargu polityki środowiskowej i impasu klimatycznego w XXI wieku? Jak sobie poradzić z jednoczesną problematyzacją kategorii przyrody i silną krytyką wcześniejszej arogancji zawartej w antropocentryzmie?
EN
The article analyses philosophical, ethical and notional aspects of the contemporary discourses of the Anthropocene. The Anthropocene is a new geological epoch, defined by the intense human interventions into the planetary systems that cause irreversible losses, climate destabilization, the mass extinction and crossing the planetary boundaries. The text asks how we should discuss the problem of social development in the Anthropocene? Is the climatic correction of the humanities possible, concerning intrinsic problems of the lethargy of environmental politics and a climate impasse in the 21st century? How we can cope with the simultaneous problematization of the category of nature and the strong criticism of a former arrogance included in anthropocentrism?
3
Content available Humanistyka problemem nauki. Ujęcie neokantowskie
PL
Rozwój nauk szczegółowych stanowi wyzwanie dla reprezentantów humanistyki, a konsekwencją jest dyskusja na temat statusu nauk humanistycznych, jaka toczy się w ostatnich dziesiątkach lat dziewiętnastego wieku i na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. To, co nosi nazwę przełomu antypozytywistycznego zostało zainicjowane przez Wilhelma Diltheya, ale istotny wkład w dyskusję na temat statusu nauk humanistycznych mają również neokantyści. Artykuł stanowi próbę krótkiego ukazania stanowisk reprezentantów szkół badeńskiej i marburskiej w tej dyskusji. Jednocześnie analiza ujawnia różnice między ujęciem badeńczyków a marburczyków. Badeńczycy koncentrują się na odrębności nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych, natomiast marburczycy chcą ukazać szczególną pozycję filozofii w systemie nauk. Wspólnym mianownikiem tych koncepcji jest jednak potrzeba pokazania wagi nauk humanistycznych w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, świadomość faktu, że rodząca się humanistyka stanowi problem dla nauk przyrodniczych.
EN
The development of specialized sciences is a challenge for representatives of the humanities, and consequence is a discussion on the status of the humanities, which takes place in the last decades of the nineteenth century and at the turn of the nineteenth and twentieth century. What is called N antipositivist turn, was initiated by Wilhelm Dilthey, but an important contribution into discussion on the status of the humanities is made by neo-Kantians. This article is an short attempt to present the position of representatives of Baden and Marburg school in this discussion. Badenians concentrates on the separetness of humanities from the natural sciences, ant the Marburgians wants to show a special position of philosophy in the science system. The common denominator of these concepts, however, is the need to show the importance of the humanities in the development of the civilization of mankind, aware of the fact that the nascent humanities is a problem for science.
4
Content available remote Human-values-beauty city-architect-composition
EN
The hereby work represents an diagnostic & prognostic analysis, concerning a creation of cities - an actual, and a pointed towards the near future. A basis of the method constructed for research is an extraction of two most important types of conditions. The first of them is/are: a subject/subjects, and the other are: an object/objects. Subjective condition/s are human being/people, hence objective condition/s are projects/real implementations made in scales of: physical/spatial planning, urbanism and architecture. The research upon subjects remains in the sphere of humanist sciences as: philosophy, philosophy, social psychology, sociology, economy, etc. The research upon objects remains in the sphere sciences dealing with a physical space, e.g.: regional, urban and architectural - analysis, theory and design ‒ all of them including aesthetics as a philosophical bridge between theory and praxis. Logical overlapping and mutual penetrating of subjects and objects, reflect in a quality of a city as a place of humans. In the perspective view between: from one side the contemporary crisis in the planning and urban design, and from the second side inevitable growth of cities - hereby field of survey seems to be worth a care, widening and deepening.
PL
Niniejsza praca prezentuje analizę diagnostyczną i prognostyczną nt. kreacji miast: aktualnej i ukierunkowanej na najbliższą przyszłość. Podstawą przyjętej metody badawczej jest wyróżnienie dwóch głównych rodzajów uwarunkowań kształtowania miasta: podmiotu/podmiotów i przedmiotu/przedmiotów. Uwarunkowania podmiotowe wyrażają ludzie – użytkownicy miasta, a uwarunkowaniami przedmiotowymi są projekty i realizacje: planistyczne, urbanistyczne i architektoniczne. Badania podmiotów pozostają w sferze nauk humanistycznych (filozofia, psychologia społeczna, socjologia, ekonomia), a badania przedmiotów – w sferze nauk o kształtowaniu przestrzeni (analiza, teoria i projektowanie). Logiczne nakładanie się i przenikanie tych dwóch fundamentalnych uwarunkowań odzwierciedla się w jakości miasta jako miejsca człowieka. W perspektywie dowodzi: z jednej strony kryzysu w planowaniu i projektowaniu miast, a z drugiej – nieuchronnego wzrostu urbanizacji, a więc rozrostu miast. Niniejsze pole badań zasługuje na wnikliwą uwagę, poszerzenie i pogłębienie.
5
Content available remote Miejsce Ericha Fromma we współczesnej humanistyce
PL
Artykuł prezentuje poglądy Ericha Fromma na tle różnych szkół i kierunków współczesnej humanistyki, ukazując związki tego naukowca z socjologicznym kręgiem szkoły frankfurckiej, psychoanalizą kulturalistyczną, a także filozofią egzystencji. Szerokie zainteresowania naukowe Fromma oraz niezwykła popularność jego książek sprawiają, że uznaje się go za jednego z najwybitniejszych humanistów XX stulecia.
EN
The article presents the wiews of Erich Fromme on different trends and schools in contemporary humanities, showing his relations with sociologial circle of Frankfurt school, eulture-realistie psychoanalysis and existential philosophy. These vast Fromme's scientific interests and popularity of his books made nim one of the greatest humanists of the XXth century.
EN
The article deals with the debate on the origins of Christianity that involved the Polish humanities in the years after World War Two. The author analyzes the metaphorical foundation of the texts through which the debate was conducted. The metaphorical foundation of a text consists of the preliminary assumptions concerning the phenomenon under investigation. In the case of studies on the origins of Christianity such a foundation embraced the concept of religion and the concept of Christianity that a given scholar adopted as true. In the Polish humanities of the after-war period there were essentially two ways of conceiving of the origins of Christianity, based on two different metaphors: the metaphor of diffuse origin and the metaphor of centralized origin. The metaphor of diffuse origin requires that religion be conceived of as a phenomenon of a social character, created by a community, and independent of anybody’s individual will or action. This metaphor formed the basis for texts that belonged to Marxist discourse (which was an extreme example of using the metaphor), as well as for those representing naturalist-rationalist, sociological and psychological discourse. The metaphor of centralized origin treats Christianity as a revealed religion, whose emergence is connected with the life and activity of a particular individual, Jesus of Nazareth, described in the Gospels. The texts based on the two metaphors are practically incompatible, even if they do not differ in the level of scholarship, rhetorical tools and tools for the interpretation of sources. That is the case because the different preliminary assumptions which they adopt influence the order of verification of the source texts and they determine what questions are asked of those source texts, thus having a major impact on the nature of the final conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.