Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hardware trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie działającym w branży metalowej. W tym celu dokonano ich analizy i oceny. Następnie zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród wybranych losowo klientów przedsiębiorstwa. Miało ono za zadanie ocenić poziom satysfakcji z dotychczasowej współpracy i spełnienie wymagań klientów. Odbiorca i stopień jego zadowolenia jest bowiem jednym z wyznaczników efektywności zachodzących w przedsiębiorstwie procesów logistycznych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wysunięcie odpowiednich wniosków i wskazanie kierunków doskonalenia, które mogą wpłynąć na wzrost stopnia spełnienia wymagań klienta i poprawę procesów logistycznych.
EN
In this article was presented selected issues related with management of logistic processes in the company functioning in metal branch. For this purpose, was made their analysis and evaluation. Then presented results of the survey conducted among selected random customers of company. This survey was conducted to assess the level of satisfaction with the existing cooperation and fulfillment of customer requirements. In fact, the recipient and the degree of his satisfaction is one of the determinants of the effectiveness existing in the company processes of logistics. The conducted analyzes have allowed to eject the relevant conclusions and indication of the directions improvement, which may affect the growth of the fulfillment of customer requirements and improvement of logistics processes.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem reklamacjami w przedsiębiorstwie branży metalowej. Za pomocą metody Pareto — Lorenza dokonano analizy przyczyn zaistniałych reklamacji jakościowych W przyjętym okresie badawczym. Badanie wykazało, że w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo powinno dążyć do eliminacji trzech przyczyn wpływających negatywnie na proces powstawania reklamacji. Przeprowadzona analiza okazała się również wskazaniem kierunku działań doskonalących do systemu wytwarzania badanego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona bowiem identykację tych miejsc które najbardziej wymagają usprawnień.
EN
This paper presents selected aspects related to the management of complaints in metal industry company. Using the Pareto - Lorenz method an analysis of the reasons for the qualitative complaints during that period research. The study showed that in the first instance the company should seek to eliminate three factors affecting the process of the complaint. The analysis also proved to be an indication of the improvement actions for the production system of examined company.it allows for the identification of these sites Where the problems that most require improvements in the production system ocurrs.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z doskonaleniem systemu zarządzania reklamacjami w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Zaprezentowano dane dotyczące wielkości produkcji i liczby zgłoszonych reklamacji i porównano je z ilością reklamacji uznanych. Ponadto analizie poddano działania doskonalące system zarządzania reklamacjami, co pozwoliło wykazać pewne niezgodności. Zaproponowano również rozwiązania w tym zakresie, które finalnie mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności firmy w oczach klientów oraz poprawę jej funkcjonowania.
EN
The article presents the issues related to improvement of the complaint management system in the metal industry company. Were presented data on the production and the number of reported complaints and compared with the amount of complaints accepted. Furthermore, were analyzed the improvement actions of the complaint management system, which has permitted to show some inconsistencies. Also been proposed solutions in this area, which finally can boost the attractiveness of in the eyes of customers and improving herfunctioning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.