Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper represents laboratory bench to analyse a system of automated control with a fuzzy controller. The laboratory bench consists of a thermal object, and software and hardware complex involving logic controller VIPA System 200 V as well as HMI / SCADA system Zenon Supervisor 7.0. The thermal object is described with the help of the second-order differential equation using “current value within the power converter of electric heater-air temperature inside a thermal object” control channel. Coefficients of the differential equation depend upon location of a dampener and upon rotation frequency of a centrifugal fan. Control error (ie deviation between the specified temperature value within the thermal object and its current value), and derivative of the error, represented in the form of linguistic variables involving five triangular terms and two trapezoidal (extreme) ones have been used as the input values of the fuzzy controller. Output value of the fuzzy controller is the electric power supplied to the electric heater and assuming seven specified values. Selection of the specific value of electric power depends upon knowledge base being a finite set of rules of fuzzy sets falling into line with the applied linguistic variables. To implement such a system of automated control with a fuzzy controller, original software has been developed making it possible to analyze a process of thermal object heating with the use of human-computer interface. Interaction algorithm of certain program elements has been described. Experimental results, concerning the thermal object transfer from different initial conditions to terminal ones, have been demonstrated. A dependence of mean-square error of the controlled value upon the control period has been demonstrated.
EN
The pulse width modulation is an efficient and versatile method contributing to an effective improvement of energy control delivered to many automotive electrical loads - e.g. DC motors, solenoid valves, incandescent lamps, LEDs etc.. Basic features of a novel learning system for student’s laboratory activities were discussed. The application of the developed laboratory training system gives the following main benefits - getting students familiar with the pulse width modulation method and its application in automotive technology, performance assessment of selected automotive actuators. Moreover, some tests performed on the installed components can be useful as troubleshooting techniques for automotive electric equipment.
PL
Metoda sterowania oparta na modulacji szerokości impulsu (PWM) jest efektywnym i wszechstronnie stosowanym sposobem regulacji energii elektrycznej dostarczanej do wielu rodzajów odbiorników stosowanych w pojazdach, jak na przykład silników prądu stałego, elektrozaworów, elementów techniki świetlnej wykorzystujących żarowe źródła światła i oparte na technologii LED. W treści pracy przedstawiono podstawowe cechy i właściwości nowego stanowiska laboratoryjnego zbudowanego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Praktyczne wykorzystanie przedstawionego stanowiska dało następujące główne korzyści - pozwoliło zapoznać studentów z ideą metody PWM i zakresem jej zastosowań w technice motoryzacyjnej oraz umożliwiło dokonanie oceny skuteczności działania wybranych samochodowych elementów wykonawczych. Stanowisko może ponadto stanowić narzędzie diagnostyczne umożliwiające sprawdzenie poprawności działania wybranych elektrycznych podzespołów pojazdów.
PL
W pracy przedstawiono propozycję dedykowanego stanowiska laboratoryjnego, w którym z wykorzystaniem technologii internetowych i sieci komputerowej można diagnozować, za pomocą optycznych czujników przemieszczeń, jakość połączeń spawanych w płytach stalowych. W ramach ćwiczenia przedstawiono również możliwości analizy otrzymanych danych wibrodiagnostycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Opisane w pracy ćwiczenie, na tle innych - realizowanych na kierunku mechanicznym w Akademii Morskiej w Gdyni, cechuje się przede wszystkim tym, że pozwala studentom w sposób zdalny i z wykorzystaniem technologii informatycznych rejestrować, analizować i diagnozować układy mechaniczne metodą wibrodiagnostyczną.
EN
In the paper there is presented a proposition of dedicated laboratory station in which, with usage of internet technologies and computer network, quality of welding joins in steel plates can be diagnosed by laser displacement sensors. As part of the exercise, options of analysis the received vibrodiagnostic data in the domain of time and frequency were presented. The exercise described in the work, against the background of others - the ones carried out in the mechanical department, is primarily characterized by the fact that it can help students - with usage of the informatic technologies - register, analyze and diagnose mechanical systems in the remote way by vibrodiagnostic method.
4
Content available remote Preliminary research on NiMH batteries: a case study
EN
The paper presents preliminary tests of a nickel-metal hydride (NiMH) battery in a static load cycle. In herein work the influence of the change of the load current value to the voltage at the battery terminals, the temperature value at the terminals and the body temperature of the battery is presented. On the basis of the conducted tests, it was found that with the increase of the load current above 1C, the useful capacity of the battery significantly decreases as well as its efficiency. Moreover, for SOC in the range from 0 to 0.1 and from 0.9 to 1 there are strong non-linearities of the internal resistance value of the NiMH battery, which are associated with the occurrence of activation and concentration polarization of the battery.
PL
W artykule zaprezentowano wstępne badania akumulatora niklowo-wodorkowego w statycznym cyklu obciążeniowym. Przedstawiony został wpływ zmiany wartości prądu obciążeniowego na wartość napięcia na zaciskach akumulatora, temperatury na zaciskach oraz temperatury na obudowie akumulatora. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem wartości prądu obciążeniowego powyżej 1C znacząco spada wartość pojemności użytecznej akumulatora oraz jego sprawność. Ponadto dla SOC w przedziałach od 0 do 0.1 oraz od 0.9 do 1 występują silne nieliniowości rezystancji wewnętrznej akumulatora, które są związane z występowaniem polaryzacji aktywacyjnej i stężeniowej.
5
Content available remote Preliminary research of photovoltaic module stand functionality
EN
In the article a research stand and preliminary research results for photovoltaic cells of combined rated power output of 500We, connected with an electrochemical battery through a controller and voltage converter has been presented. In the article the characteristics of battery charge current, battery voltage, the characteristics of voltage of photovoltaic cells during battery charging and open circuit voltage of the photovoltaic modules have been presented. In the following a wide arrange of applications of tested installation has been provided, particularly in prosumer microinstalations and in electric vehicles.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze oraz badania wstępne ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 500We, które połączone zostały poprzez regulator i przetwornicę napięcia z akumulatorem elektrochemicznym. W pracy przedstawiono charakterystyki prądu ładowania akumulatora, napięcia na zaciskach akumulatora, napięcia na modułach PV podczas ładowania akumulatora oraz charakterystykę napięcia otwartego ogniw PV. W niniejszej pracy przedstawiono szerokie zastosowanie tego typu instalacji w szczególności w mikroinstalacjach prosumenckich, a także pojazdach elektrycznych.
6
Content available remote Stanowisko laboratoryjne z generatorem klatkowym do emulacji turbiny wiatrowej
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne będące emulatorem turbiny wiatrowej. Emulator umożliwia odtwarzanie momentu mechanicznego wytwarzanego przez turbinę wiatrową dla określonej prędkości wiatru i prędkości obrotowej i napędzanie generatora elektrycznego w sposób analogiczny do turbiny wiatrowej. Zapewnienie powtarzalnych warunków testowych pozwala na porównywanie różnych algorytmów sterowania turbiną. W przedstawionym rozwiązaniu moment turbiny jest wytwarzany przez napęd AC z silnikiem klatkowym sprzęgniętym z generatorem klatkowym na wspólnym wale. Przemiennik częstotliwości sterujący napędem emulatora pracuje w trybie sterowania momentem. Sygnał zadany dla przemiennika, proporcjonalny do emulowanego chwilowego momentu turbiny, jest obliczany jako wyjście z modelu matematycznego turbiny symulowanego w czasie rzeczywistym w środowisku Matlab-Simulink na komputerze PC. Przedstawiono wyniki eksperymentów zarejestrowane dla znormalizowanych podmuchów oraz losowego profilu wiatru.
EN
The paper presents a laboratory setup to be used as a wind turbine emulator. The emulator can be used for research investigation by reproducing the mechanical torque developed by a wind turbine for a given wind speed and angular velocity, thus driving an electrical generator in a similar way to a wind turbine. Ensuring repeatable testing conditions allows for comparison of different wind turbine control algorithms. In the presented solution, the turbine torque is reproduced by an AC drive with a squirrel cage motor coupled with the AC generator on the common shaft. A frequency converter that controls the emulator motor operates in the torque control mode. The command for the converter, proportional to the emulated instantaneous turbine torque, is calculated as the output from a wind turbine mathematical model running in the real time on PC in the Matlab-Simulink environment. Experimental results recorded for standardized wind gusts and a random wind profile are presented.
7
Content available remote Stanowisko laboratoryjne do badań pracy inwerterów fotowoltaicznych
PL
W artykule zostało opisane stanowisko laboratoryjne do badań pracy inwerterów fotowoltaicznych. Najpierw została przedstawiona budowa stanowiska laboratoryjnego, w tym jego elementy składowe i możliwe konfiguracje pracy. Następnie dokonano prezentacji wybranych badanych przypadków działania zabezpieczeń na tym stanowisku. W dalszej kolejności zostały opisane plany rozbudowy stanowiska o nowe funkcjonalności. W ostatniej części artykułu zostało zaprezentowane podsumowanie i wnioski końcowe.
EN
Laboratory stand for studies of photovoltaic inverters work has been described in the paper. First laboratory stand design has been presented, including its components and possible work configurations. Then selected studied cases of protections operation in this stand have been shown. In the further sequence extension plans of the stand concerning its new functionalities have been described. In the last part of the paper summary and final conclusions have been presented.
PL
W układach sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego skuteczne działanie uzależnione jest od możliwości użycia czujników i ich poprawnego działania. Powszechnie znalazły zastosowanie czujniki działające bezdotykowo. Artykuł przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego firmy FESTO DIDACTIC, składającego się ze stołu montażowego, zestawu elementów wykonawczych (siłowników), zaworów elektropneumatycznych, komponentów zbliżeniowych oraz oprogramowania FluidSim-P.
EN
The article presents a description of the FESTO DIDACTIC laboratory stand, consisting of assembly table, a set of actuators, electro-pneumatic valves, proximity components and FluidSim-P software. In pneumatic and electro-pneumatic control systems, effective operation depends on the possibility of using sensors and their correct operation. Sensors that work without contact have been widely used.
EN
The paper presents description and preliminary research of the laboratory test stand for electrochemical energy storage. The test stand enables to preset selected cyclic loading of the electrochemical energy storage (both during the charging process as well as during the discharge electrochemical battery in the dynamic cycle). To register the selected parameters of electrochemical energy storage, the application prepared in LabVIEW software and National Instruments hardware has been employed. Moreover, the article shows pre-testing results for VRLA battery which working in dynamic cycle. The curves of voltage, current as well as charging or discharging and temperature characteristics for the load cycle has been shown.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badań elektrochemicznych magazynów energii. Stanowisko umożliwia zadawanie dowolnego, cyklicznego obciążenia na elektrochemiczny magazyn energii (zarówno podczas procesów ładowania jak również podczas rozładowania w cyklu dynamicznym). Do rejestracji wybranych parametrów elektrochemicznego magazynu energii wykorzystano aplikację wykonaną w środowisku LabVIEW oraz sprzęt National Instruments. W pracy przedstawiono badania wstępne dla akumulatora VRLA pracującego w cyklu dynamicznym. Zaprezentowano charakterystyki napięciowe, prądowe oraz temperaturowe dla zadanego cyklu obciążającego.
EN
This paper presents information on the current most-widely-used cutting heads; i.e., tangential-rotary picks. It describes their applications, design, methods for improving their durability, as well as problems related to their performance. The main body of the paper deals with the results of the durability testing of tangential-rotary picks made of different materials and hardfaced or machined in ways that lead to an increase in their durability. The picks selected for the tests were standard, commercially-available, and prototypical ones. The paper also presents a state-of-the-art laboratory test stand to research the cutting process or rotation drilling with the use of a single cutting tool or cutting drum (the property of the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines of the AGH UST in Krakow).
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące noży styczno-obrotowych, które obecnie są najpowszechniej stosowanymi narzędziami urabiającymi. Opisano ich zastosowanie, budowę, sposoby zwiększania ich trwałości oraz problemy występujące podczas ich eksploatacji. Główną częścią artykułu są wyniki badań trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów bądź napawanych lub obrobionych w sposób zwiększający ich trwałość. Do badań wybrano noże wzorcowe, handlowe oraz noże prototypowe. Przedstawiono również specjalne nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badania procesu urabiania przez frezowanie lub wiercenie obrotowe pojedynczymi narzędziami skrawającymi lub organami, należące do Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie, na którym przedmiotowe badania zostały wykonywane.
EN
A special Slag-Prop Cu database has been developed to archive data from laboratory and industrial tests related to post-reduction slags. In order to enrich the data areas, it was decided to design a system for measuring the temperature of the liquid slag and its viscosity. Objectives of research work are to gather information on the properties of post-slags such as the temperature of liquid slag and its viscosity. The discussed issues are especially important in the foundry practice. Designed research stand and using of database applications can greatly facilitate the work of metallurgists, foundrymen, technologists and scientists. The viscosity measurement was developed and presented earlier. The author's analytical methodology was supplemented by a thyristor measuring system (described in the article). The system temperature measurement can be performed simultaneously in 3 ways to reduce the measurement error. Measurement of the voltage mV - using the Seebeck effect can be measured throughout the entire range of thermocouple resistance, up to 1300 °C. Direct temperature measurement ⁰C - measurement only below 1000 ⁰C. Additional measurement - the measurement can also be read from the pyrometer set above the bath. The temperature and the reading frequency depend on the device itself. The principle of measurement is that in a molten metal / slag crucible, we put a N-type thermocouple. The thermocouples are hung by means of a tripod above the crucible and placed in a crucible. The thermocouple is connected to a compensating line dedicated to this type of thermocouple. The cable is in turn connected to a special multimeter that has the ability to connect to a computer and upload results. Temperature measurement can be performed simultaneously in 3 ways to reduce the measurement error. The Sn-Pb alloy has been subjected to testing for proper operation of the device. In this foot should be observed the supercooling of the liquid, which initiates the crystallization process and in which latent heat begins to exude raising the temperature until the coagulation temperature is reached.
EN
The article presents algorithms used to control swings of the physical pendulum. The division of control fUnction blocks and a configuration of the control system were also described. The configuration contains a set of control algorithms, a PLC controller and a frequency converter. Additional element is a visualization of states, especially the drive system, allowing forcing and reading control signals. The configuration parameters of the equipment and industrial network were also shown.
EN
The article shows main features of the laboratory stand used for testing and optimization of swing values of the physical pendulum. Mechanical design, electrical protection arrangements and overall configuration were also described. The main goal was to develop the physical pendulum model driven by a synchronous servomotor (providing high rotational speed, efficiency and dynamic of operating parameters). Described model refers to industrial overhead cranes, especially in cases where unfavourable phenomenon of fluctuations of manipulated objects exists.
14
Content available Simple angle transducer with enhanced resolution
EN
The article presents concept of simple angle transducer implemented for measurement of physical pendulum angular position. An introduction to the most commonly used transducers of angle of rotation was also described. The structure and the basic functional characteristics of developed transmitter were discussed. Another significant element is mounting in the laboratory stand used for optimization of swing values of the physical pendulum.
EN
The main purpose of this article is to present an analysis of the laboratory stand designed to study the wall of wagons as well as analysis of the wall of the wagon itself The stand was firstly used for testing models made of standard materials, and subsequently will be used for modifications of existing models involving, for example, the composite materials introduction in the analysed construction.
EN
The aim of this article is to present a method of investigating the influence of operating conditions on electrical parameters of photovoltaic cells. Described laboratory stand is based on a climatic chamber cooperating with a number of meters, sensors, adjustable load units and data acquisition software. Introduced measuring system enables to conduct PV cells tests across the operating temperature range (-20 - 100)°C for irradiance ranging from 700 W/m2 to 1600 W/m2.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody badania wpływu warunków środowiskowych na parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych. Przedstawione stanowisko laboratoryjne działa w oparciu o komorę klimatyczną, współpracującą z szeregiem mierników oraz czujników, zespołem regulowanego obciążenia oraz oprogramowaniem do akwizycji danych.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z opracowaniem platformy badawczo-dydaktycznej przeznaczonej dla robotów mobilnych. Omawiane stanowisko zostało zbudowane na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako platforma przeznaczona do projektowania i testowania algorytmów sterowania z wizyjnym sprzężeniem zwrotnym. W artykule poruszono przyczyny budowy takiej platformy wraz z odniesieniem się do istniejących rozwiązań, które powstały w innych ośrodkach badawczych. W dalszej części opisano wymagania postawione opracowanej platformie, a także omówiono konstrukcję prototypu platformy, zastosowane roboty mobilne oraz komponenty sprzętowe systemu. Następnie poruszono zagadnienie wizji maszynowej oraz przedstawiono opracowany algorytm analizy obrazu 2D. Artykuł kończy się podsumowaniem, w którym zamieszczono perspektywę rozwoju stanowiska oraz zarysowano plan wykorzystania opracowanej platformy do badań naukowych, jak i celów dydaktycznych.
EN
The article presents the development of an academic platform dedicated to mobile robots. This stand was built in West Pomeranian University of Technology in Szczecin as a platform on which control systems with visual feedback could be devised and tested. In the article a motivation for such station was presented with acknowledging already existing solutions developed by other research groups. Further, platform requirements were presented as well as its construction, mobile robots and hardware components. A general outline of the machine vision problem is given, as well as a detailed description of a 2D image analysis algorithm devised for the designed platform. The article ends with a summary in which a concept of using the platform for research and didactics is given as well as its further development.
EN
The main aim of this article was developed of a test stand to a study physics phenomena accruing at work in a ram water based on the construction recommendations. The experience gained by a number of attempts allowed to the developed construction recommendations that allowed to adjust the test stand to perform various studies of physics phenomena occurring at the work of water ram and easy adaptions to the new requirements. The article includes: the review of the test stands on which performed the study in the history and in the present times, description of the construction recommendations of the universal test stand and the proposal of the test stand developed based on the construction recommendations. Motivation to take up this issue follows from the interest of devices that work in an unconventional way, devices used a renewable energy that can be used in household e.g. to improve their energy balance, delivery water to houses, drinking water for animals, fields irrigation, etc. Analysis of the literature of the water ram, test stands and their performance shown that it is small and typically old development in popular science form. In times of intensive search new sources of renewable energy reactivation of this type equipment may be highly probable.
PL
Głównym celem artykułu było opracowanie stanowiska laboratoryjnego służącego do przeprowadzania badań zjawisk zachodzących podczas pracy w taranie wodnym w oparciu o zalecenia konstrukcyjne. Zalecenia konstrukcyjne opracowano na podstawie wcześniej wykonanych oraz testowanych prowizorycznych stanowiskach pomiarowych. Zdobyte doświadczenie na podstawie Proposal for build a test stand to the study water ram… 147 wielu prób pozwoliło na opracowanie zaleceń konstrukcyjnych stanowiska, które umożliwiają dostosowanie stanowiska do wykonania różnych badań zjawisk występujących podczas pracy tarana oraz łatwe dostosowanie stanowiska do nowych potrzeb. Artykuł zawiera: przegląd stanowisk pomiarowych na których dokonywano pomiarów w przeszłości oraz współczesnych, zalecenia konstrukcyjne do budowy uniwersalnego stanowiska pomiarowego oraz propozycję budowy stanowiska pomiarowego opartego o zalecenia konstrukcyjne. Motywacja do zajęcia się tą tematyką wynikła z zainteresowań urządzeniami, które pracują w sposób niekonwencjonalny wykorzystujące energię odnawialną, do których niewątpliwie należą tarany wodne, urządzenia, które można wykorzystać w gospodarstwach domowych. Analiza literatury na temat taranów wodnych oraz ich wydajności wykazała, iż jest ona niewielka i są to zazwyczaj stare opracowania w formie popularno-naukowej. W czasach intensywnych poszukiwań nowych źródeł energii odnawialnej reaktywacja tego typu urządzeń może okazać się wysoce prawdopodobna.
PL
W artykule przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Opracowano i przedstawiono stanowisko laboratoryjne do fizycznego badania danych elementów w pojazdach samochodowych.
EN
The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed and presented the position of the physical examination, laboratory data elements in vehicles.
PL
W artykule omówiony został komputerowy system pomiarowy stanowiska laboratoryjnego do badania procesu ładowania łyżką ładowarki jednonaczyniowej. Przedstawiono możliwości badawcze stanowiska pomiarowego oraz potencjalne możliwości rozwoju. Scharakteryzowano opracowany w środowisku LabVIEW program pomiarowy umożliwiający realizację złożonych zadań pomiarowych przy pomocy urządzeń różnych producentów.
EN
The article discussed a computer measuring system of laboratory stand for testing the loading process of bucket loader. In the text was presented the possibilities of testing a measuring and potential for development. Characterized developed in LabVIEW measurement program allows implementation of complex measuring tasks with the help of devices from different manufacturers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.