Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gdańsk University of Technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Sytuacja po II wojnie światowej, zniszczenia Gdańska i Pomorza, odbudowa przemysłu, przejmowane i uruchamiane zakłady przemysłowe wymagały coraz większej liczby fachowców, kadry inżynierskiej i technicznej. Z inicjatywy pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej oraz techników zatrudnionych w przemyśle w październiku 1948 r. powstała samodzielna wyższa uczelnia techniczna: Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Gdańsku dla pracujących, pierwsza w Polsce szkoła tego typu. Z czasem podobne szkoły powstały m.in.: w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Zielonej Górze. Gdańska WSI opierała się na kadrze naukowej Politechniki Gdańskiej. 96% pracowników naukowych stanowili profesorowie i asystenci uczelni, co miało zasadniczy wpływ na poziom nauczania. Czas trwania studiów wynosił 7 semestrów, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymywali tytuł inżyniera. Od początku powołane zostały do życia 4 wydziały: Architektury, Elektryczny, Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Mechaniczny. W 1951 roku powołano Wydział Budowy Okrętów. Od 1949 roku WSI została przejęta i finansowana przez Naczelną Organizację Techniczną. Z dniem 1 stycznia 1951 r. przejęło szkołę Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, jako Wieczorową Szkołę Inżynierską w Gdańsku. Absolwenci WSI, którzy w trakcie studiów musieli pogodzić trud pracy zawodowej z nauką, okazali się bardzo cennymi inżynierami i mogli bezpośrednio kierować produkcją na wysokim poziomie. Zarządzeniem w 1955 r. Minister Szkolnictwa Wyższego przekształcił Wieczorową Szkołę Inżynierską w Studium Wieczorowe Politechniki.
EN
Reconstruction of the industry in Gdańsk and Pomeranian Region after the Second World War needed more and more professional technical and engineering staff. In October 1948, on the initiative of Gdańsk University of Technology scientists and technicians employed in the local industry, an independent higher vocational education school was established – the Evening Higher Engineering School in Gdańsk for working people, the first school of this type in Poland. Over time, the similar schools were established, among others: in Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Radom and Zielona Góra. At Evening Higher Engineering School in Gdańsk teaching was based on academic and scientific staff of Gdańsk University of Technology, what had a major impact on the high level of education. The duration of the studies was 7 semesters, graduates received the title of Engineer - bachelor degree. At the beginning, 4 faculties were established: Architecture, Electrical, Civil and Water Engineering, and Mechanical. In 1951, the fifth, Shipbuilding Faculty was established. In 1949, the Evening Higher Engineering School (WSI) was taken over into administration and financing by the Polish Federation of Engineering Association (NOT). In January 1951, the school was taken over by the Ministry of Higher Education. The WSI graduates, who had to reconcile their professional work with studies, proved to be highly valued professionals. Under the order of 24 September 1955, Minister of Higher Education transformed the Evening Higher Engineering School into the Unit of Evening Studies of Gdańsk University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono początki działalności Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej po II wojnie światowej. Organizatorem Katedry był przedwojenny absolwent Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisław Trzetrzewiński. Profesor jest też prekursorem oceny dokładności, wprowadzonej w 1993 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO.
EN
The article presents the beginnings of the Department of Electrical Measurement of the Gdańsk University of Technology after World War II. The organizer of the Department was a pre-war graduate of the Warsaw University of Technology, prof. Stanisław Trzetrzewiński. The professor is also a precursor of the accuracy evaluation, introduced in 1993 by the International Organization for Standardization ISO in Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
PL
Profesor Stefan Roszczyk, zasłużony pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (PG), był wybitnym znawcą w dziedzinie maszyn elektrycznych. Absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, w 1936 r. uzyskał maturę. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał w gronie pierwszych absolwentów Wydziału Elektrycznego PG w 1946 roku. Autor szeregu podręczników i licznych artykułów naukowych. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły profesora. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej, Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych, Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, Akademii Morskiej w Gdyni, prodziekan Wydziału Elektrycznego PG, kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Maszyn i Napędu Elektrycznego, Zakładu Maszyn Elektrycznych, zastępca dyrektora i dyrektor Instytut Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej PG. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek PTETiS i członek Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN. Profesor Stefan Roszczyk zmarł 29 maja 1996 roku.
EN
The article presents a curriculum vitae, as well as the most important scientific and professional achievements of Stefan Roszczyk, an outstanding specialist in the field of electrical machines theory and design, and as well as an outstanding teacher, professor at the Electrical and Control Engineering Faculty of the Gdansk University of Technology (1946-1996), head of the Chair of Electrical Machines.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii Wydziału ETI PG w początkowym stadium jego istnienia, jeszcze przed jego formalnym powstaniem. Stanowi on ważny przyczynek obrazujący początki działalności Wydziału w strukturach Wydziału Elektrycznego, rozpoczętej utworzeniem tzw. Sekcji ”słaboprądowej”, obejmującej do roku 1952 dwie spośród katedr Wydziału Elektrycznego. To historia jego twórców i pierwszych pracowników, poświęcających się bez reszty idei budowy nowego wydziału Politechniki, wychodzącego naprzeciw nowym, nierozpoznanym wówczas technologiom oraz kształcenia kadry elektroników o różnych profilach. Artykuł zawiera również krótki opis działalności w omawianej dziedzinie w przedwojennej politechnice w Gdańsku.
EN
The paper presents an outline of the history of the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology in the initial stage of its existence, even before its formal emergence. It is an important contribution showing the beginnings of the Faculty's activities within the structures of the Faculty of Electrical Engineering, which began with the creation of the so-called The "low-current" section, covering until 1952 two of the chairs of this faculty. It is the story of its creators and first employees who devote themselves entirely to the idea of building a new faculty of the University of Technology, meeting new, unrecognized technologies at the time and educating electronic staff of various profiles. The article also contains a short description of the activity in the discussed field in the pre-war polytechnic in Gdańsk.
6
Content available Pierwsza Katedra Fizyki na Wydziale Elektrycznym PG
PL
W opracowaniu przedstawiono krótką historię działalności I Katedry Fizyki na Politechnice Gdańskiej. Główną osobowością naukową, dydaktyczną i organizacyjną tej katedry był prof. Arkadiusz Piekara i jemu w zasadniczej części poświęcone jest to opracowanie.
EN
The study presents a short history of the activities of the 1st Department of Physics at the Gdańsk University of Technology. The main scientific and organizational personality of this Department was Prof. Arkadiusz Piekara and this study is mainly devoted to him.
7
PL
W artykule przedstawiono biografię profesora Kazimierza Kopeckiego (1904-1984) i początki kierowanej przez niego katedry na Wydziale Elektrycznym PG, która w latach 1945-1953 istniała pod nazwą Katedry Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, potem została przemianowana na Katedrę Elektroenergetyki, a w latach 1969-1991 wchodziła w skład Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki PG. Kazimierz Kopecki pracował do 1938 r. w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" pod kierownictwem inż. Alfonsa Hoffmanna. W kwietniu 1945 r. przybył do Gdańska i wziął udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej, a w listopadzie 1945 r. objął wykłady na Wydziale Elektrycznym PG. W początkowym okresie działalności katedry (1945-1955) do grona pracowników naukowodydaktycznych włączyło się kilku wybitnych inżynierów elektryków, którzy ukończyli studia przed II wojną światową, a mianowicie kolejno: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański i Włodzimierz Hellmann. Wykłady zlecone prowadził również Alfons Hoffmann, były dyrektor PEK "Gródek" z okresu przedwojennego. Działalność naukowa K. Kopeckiego, prowadzona w Katedrze Elektroenergetyki do 1969 r., a później w Instytucie Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym PG, obejmowała głównie badania kosztów energii, niezawodności systemów energetycznych oraz modeli optymalizacyjnych rozwoju i zarządzania wielkimi systemami.
EN
The paper presents the biography of Professor Kazimierz Kopecki (1904 – 1984) and the beginning of the department he managed at the Gdansk University of Technology (GUT). In the years 1945 – 1953, its first name was Department of Electrical Equipment, Power Networks and Energy Economics, then it appeared as Power Engineering Department and in the years 1969 – 1991 it was part of the GUT Institute of Power and Control Engineering. Kazimierz Kopecki was initially staff member of the Grodek Power Company in Torun. He arrived in Gdansk in April, 1945 and took part in the reconstruction and organisation of GUT. In November, 1945 he started lecturing at the GUT Faculty of Electrical Engineering. In the years 1945 – 1955, several new academic teachers joined his Department, namely: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański and Włodzimierz Hellmann who had graduated from the Warsaw University of Technology before the World War II. The position of an academic was also offered to Alfons Hoffmann, the former director of Grodek Power Company. In the final part of the paper, some important results of the research activity of Professor Kopecki in the field of power systems and energy economics are presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii trakcji elektrycznej w świetle obecności i rozwoju tej dyscypliny na Politechnice Gdańskiej. Szczególnie skupiono się na rozwoju transportu zelektryfikowanego w rejonie Pomorza Gdańskiego z perspektywy prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the history of electric traction in the light of the history of this discipline at the Gdańsk University of Technology. Particular attention was paid to the development of electrified transport in the region of Gdańsk Pomerania from the perspective of the work performed by employees of the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę Henryka Hadriana, absolwenta Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki politechniki w Gdańsku z 1935 roku. W latach 1945-1950 pracował w Zjednoczeniu Stoczni Polskich w Gdańsku, a w latach 1951-1975 w gdańskim oddziale Instytutu Elektrotechniki, gdzie zorganizował i kierował działem elektrotechniki okrętowej, a także w centrali w Warszawie. Od przejścia na emeryturę w 1975, pełnił do 1990 roku funkcję rzecznika patentowego i konsultanta z zakładami pracy do spraw patentów i wdrożeń na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the profile of Henryk Hadrian, a graduate of the Gdańsk University of Technology. In 1935, Henryk Hadrian graduated from the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering at the Gdańsk University of Technology. In the years 1945-1950 he worked in the Union of Polish Shipyards in Gdansk, and in the years 1951-1975 in the branch of the Institute of Electrical Engineering in Gdańsk, where he organized and managed the department of marine electrical engineering, as well as at the Institute’s headquarters in Warsaw from where he retired in 1975. Until 1990 he was a patent attorney and industry consultant for patents and implementations at the Faculty of Electrical Engineering at the Gdańsk University of Technology.
10
Content available Czas pionierów. Politechnika Gdańska 1945
PL
24 maja 2020 roku minęła 75 rocznica przekształcenia Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką. Decyzja dotycząca odbudowy Politechniki i rozpoczęcia nauki po zakończeniu działań wojennych została podjęta na początku 1945 roku. W dniu 5 kwietnia 1945 r. przybyła do Gdańska delegacja Ministerstwa Oświaty, której zadaniem było zabezpieczenie, zorganizowanie i uruchomienie opuszczonej politechniki. W październiku 1945 roku rozpoczęto naukę na sześciu wydziałach. Powojenni twórcy Uczelni pochodzili z różnych środowisk naukowych, przede wszystkim z Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu wybitnych profesorów, często z ogromnym dorobkiem naukowym i zawodowym oraz fachowców w dziedzinie przemysłu i życia gospodarczego. Przybywając do Gdańska rozpoczęli trudne dzieło tworzenia polskiej Politechniki Gdańskiej. Wszyscy oni włączyli się do prac przy odbudowie uczelni, przenosząc doświadczenie i tradycje, które kształtowały Uczelnię w pierwszych latach jej działalności.
EN
May 2020 marks the 75th anniversary of the transformation of the technical university in Gdańsk into a Polish technical higher education institution. The decision to reconstruct the university and restore its educational mission after World War II was taken in 1945. A delegation from the then-Ministry of Education visited Gdańsk on 5 April 1945 to secure, organise, and resume the operation of the abandoned building. A decree of the State National Council (KRN) dated 24 May 1945 established the Gdańsk University of Technology, the largest technical institute in northern Poland. Six faculties welcomed their students in October 1945. The post-war fathers of the university originated from diverse academic circles; mostly from the Lviv Polytechnic, Warsaw University of Technology, and the Vilnius University. Among them were many eminent professors, often with abundant academic and professional achievements and experts in the industry. By coming to Gdańsk, they started the daunting task of building the Polish Gdańsk University of Technology. They all contributed to the revival of the institute by sharing the experience and traditions that shaped it in its first years. Professors contributed significantly to the revival and development of the Gdańsk University of Technology, establishment of the teaching staff, and education of young engineers. Their effort moved forward the Polish shipbuilding, chemical, pharmaceutical, food, electrotechnical, and electronic industry, power engineering and transport. They created concepts for the reconstruction of Gdańsk and led the rebuilding of the devastated city while preserving its past air. Their work on hydraulic structures conditioned the expansion and construction of ports, roads, and hydroelectric power plants in Poland. It was their alumni and colleagues who took over the task of educating new generations of engineers.
PL
Przedstawiono liczącą ok. 70 lat historię prac związanych z rozwojem sposobów oceny uziemień wykorzystujących metodę udarową. Pierwsze prace związane z tym zagadnieniem zostały rozpoczęte w połowie ubiegłego wieku na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy profesora Stanisława Szpora. Omówiono metodę pomiaru, stosowane kolejne generacje mierników, możliwości oceny uziemień i różne definicje normalizacyjne opisujące właściwości uziemienia mierzone przy prądach udarowych o czasie czoła zbliżonym do czasu rzeczywistego wyładowania piorunowego.
EN
About 70 years of history of works related to the development of methods of earthing assessment using the impulse method is presented. The first work on this issue was started in the middle of the last century at the Gdańsk University of Technology on the initiative of professor Stanisław Szpor. The measurement method, successive generations of meters used, various standardization definitions describing the properties and possibilities of earthing evaluations at impulse currents with a front time similar to the real lightning discharge time are discussed.
EN
Safety and cybersecurity aspects consist of two different group of functional requirements for the industrial control and protection systems in the oil port installation. It is the main reason why the analyses of safety and cybersecurity shouldn’t be integrated directly. These article presented some important issues of the functional safety analysis with regard to cybersecurity aspects in the oil seaport infrastructure. The proposed approach will be composed of the following items: process and procedure based safety and cybersecurity management, integrated safety and cybersecurity assessment of industrial control system (ICS). The problem is illustrated on practical example of the part oil seaport installation. A method based on quantitative and qualitative information is proposed for the SIL (IEC 61508, 61511) verification with regard of the evaluation assurance levels (EAL) (ISO/IEC 15408), the security assurance levels (SAL) (IEC 62443).
EN
In this article the short historical outline of the Department of Marine and Land Power Plants of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology of the Gdansk University of Technology was introduced. Its activity beginnings, in the post-war history of the University, reach 1952. The leading scientific issues, which have been developed for years in three principal directions: design, manufacture and operation of machines and devices installed into marine and land power plants as well as into different type of the offshore power plants. There was given a special focus on the Professors' profiles executing official duties of the Head of the Department (Division) of Marine Power Plants (Marine and Land Power Plants). They were creating its development policy over the last 60 years bringing a substantial contribution towards the present intellectual and laboratory potential, not only to the Department, but also to the Faculty and University.
17
Content available Z historii Politechniki Gdańskiej 1904-1945
PL
Politechnika Gdańska rozpoczęła swoją działalność 6 października 1904 r., jako Königliche Techniche Hochschule zu Danzig. Zadaniem uczelni było szerzenie wiedzy technicznej na terenie Prus Zachodnich oraz Pomorza. Od początku działalności kadrę uczelni tworzyło wielu wybitnych uczonych. Na sześciu wydziałach studia rozpoczęło blisko 200 studentów. W 1921 r. została oddana w jurysdykcję Senatu Wolnego Miasta Gdańska. 5 kwietnia 1945 r. grupa operacyjna Ministerstwa Oświaty rozpoczęła odbudowę oraz uruchomienie uczelni. 24 maja 1945 r. Dekretem Rady Ministrów politechnika została przekształcona w polską państwową szkołę akademicką. W pierwszym roku po wojnie studia podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną stanowili pracownicy naukowi z Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu wybitnych profesorów oraz liczni polscy absolwenci przedwojennej politechniki.
EN
Gdansk University of Technology - the oldest technical university in Pomerania region - its foundation is inscribed in a centuries–old tradition of scientific life in Gdansk. On 6th October 1904, the university began its activity as Königliche Technische Hochschule zu Danzig. The main task of the university was to spread technical knowledge in the area of West Prussia and Pomerania. Since the very beginning nearly 200 students began to study at six faculties taught by university staff consisted of many distinguished scientists. In 1921 the technical university was subjected to the jurisdiction of the Senate of the Free City of Danzig. In the mid – twenties Polish students amounted to more than 30% of all students. Among them were many graduates who became later professors and famous scientists at Polish HEI’s after the Second World War. On 24th May 1945 the technical university was legally transformed into a Polish state academic university by Decree of the Council of Ministers. But already since 5th April, the Ministry of Education operational group started reconstructions of the buildings and launched the university activity. In the first year after the Second World War 1647 students began to study at six university faculties. University academic staff consisted mainly of scientists from the prominent universities and technical universities of Lviv, Vilnius and Warsaw. Among them were many outstanding professors and numerous Polish graduates of Gdansk University of Technology who completed their studies and received a degree before the Second World War.
PL
W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić kilka okresów jej funkcjonowania: pod panowaniem pruskim, Wolnego Miasta Gdańsk, PRL-u i okres RP. W czasie swojego istnienia uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury uczelni opuściło ponad 110 tysięcy absolwentów. Transport to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krótką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo-badawczej w dziedzinie transportu oraz charakterystykę kształcenia na kierunku Transport na Politechnice Gdańskiej.
EN
Over 111 years of existence the Gdańsk University of Technology (GUT) can be divided into three periods of its operation: the period under Prussian rule, the period of the Free City of Danzig and the period of the Republic of Poland. During its existence the number of students and academic teaching and research staff has grown many times as well as scope of researches has been expanded. During the whole period of its existence more than 110 thousand alumnus have graduated from the University. The Transport department is one of the specialties that has been existing at the GUT from the beginning. The article presents brief history of the Gdańsk University of Technology, the outline of scientific researches in the field of Transport and characteristics of education at this department.
PL
W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krótką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo – badawczej w dziedzinie inżynierii drogowej oraz charakterystykę kształcenia na w tej specjalności na Uczelni.
EN
Over 111 years of existence Gdansk University of Technology (GUT) can be divided into three periods of its operation: the period under Prussian rule, the period of the Free City of Gdańsk and the period of the Republic of Poland. During its existence the University has grown many times the number of students and research staff - teaching, expanded lines of research. During the whole period of its existence the University walls left more than 110 thousand. graduates. Highway engineering is one of the specialties that exist to varying degrees at the GUT from the beginning. The article presents a brief history of the existence of the Technical University of Gdansk, the outline of scientific - research in the field of education and the characteristics of the highway engineering at the GUT.
PL
Kształcenie kadry pracującej przy realizacji projektu udowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma miejsce od wielu lat na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Stąd powstał pomysł, by przy okazji reaktywacji studiów podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej, jak i samego projektu budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju, wspomnieć o osobach i działaniach, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozpowszechniania idei pokrywania krajowego zapotrzebowania na energię z paliwa jądrowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.