Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodykę nauczania opartą na wykorzystaniu laboratoryjnych systemów mechatronicznych oraz narzędzi do szybkiego prototypowania algorytmów sterowania. Stosowana metoda jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z praktyką przy jednoczesnym uwzględnieniu finansowych możliwości uczelni wyższych. Istotną kwestią w procesie edukacji na studiach technicznych jest równowaga pomiędzy nauczaniem teorii a przekazywaniem umiejętności praktycznych. Przedstawiana metoda umożliwia zrealizowanie wymagań stawianych współczesnym laboratoriom technicznym.
EN
The article demonstrates teaching methodology on the basis of mechatronic laboratory systems and tools for the rapid prototyping of control algorithms. The presented solution is dedicated to nowadays teaching courseware as a methodology to meet the requirements for highly trained and educated engineers. The main difficulty in engineering education is to find a balance between theory and practice. The practical (based on experiments) education requires a lot of effort. First of all, it requires access to the appropriate lab. The methodology presented in the paper is based on cost effective mechatronics systems originated from industrial plants reduced in scale. The following systems, are exemplified: gantry crane, servo and balancing robot. The signals from the sensors and signals to the actuators bring the real world into the computer model. Mechatronic systems are connected to PC computer via interface board. Computer-Aided Engineering which supports Model-Based Design techniques is used for modeling, validation and implementing measurement and control applications. Two main advantages of this solution are well visible: to make the laboratory sets cost effective, and to allow a focus on the problem while omitting the details of its implementation. The proposed method is addressed mainly to educators of the control engineering, mechanical engineering, metrology and embedded control.
EN
Vibration of a wind turbine tower is related to fatigue wear, influencing reliability of the whole structure. The current paper deals with the problem of Linear-Quadratic-Gaussian (LQG) tower vibration control using specially designed and built simulation and laboratory tower-nacelle models with a horizontally aligned, magnetorheological (MR) damper based tuned vibration absorber located at the nacelle. Force excitation applied horizontally to the tower itself, or to the nacelle, is considered. The MR damper LQG control algorithm, including the Kalman state observer and LQR (Linear-Quadratic-Regulator) controller is analysed numerically and implemented on the laboratory ground, in comparison with the system with a deactivated absorber. Simulation and experimental results are presented.
EN
The paper deals with an MR damper-based vibration reduction system with energy harvesting capability. The main part of the system creates an MR damper and a power generator based on an electromagnetic transduction mechanism, which are integrated into a stand- -alone device (so called energy harvesting MR damper). The main objective of the work is to evaluate performance of the proposed vibration reduction system employed in a single DOF mechanical structure. The material outlines the design structure and characteristics of the energy harvesting MR damper, presents the vibration reduction system based on this damper and explores experimental testing of the system implemented in a single DOF mechanical structure. To demonstrate that the devised system is feasible, performance figures maps completed by experimental data are shown.
PL
W artykule omówiono praktyczne aspekty sterowania pracą urządzeń grzewczych małej mocy - piecokominków - pod kątem zapewnienia odpowiednio niskiej emisji tlenku węgla do atmosfery. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowana została pierwsza wersja automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego ze sterownikiem PLC, oparta na wykorzystaniu dwóch sygnałów sterujących pracą przepustnic: stężenia tlenku węgla i tlenu w spalinach. Otrzymane w rezultacie średnie wartości emisji CO do atmosfery pokazują, iż dalszy rozwój opracowanego systemu przyczyni się do spełnienia wysokich wymagań norm BImSchV 2 i Ecodesign.
EN
This paper presents practical aspects controlling of operation of small-scale heating devices - stove-fireplaces with accumulation - in order to achieve as low as possible CO emission in atmosphere. Based on the previous results, the authors propose the starting version of the new measurement and control s ystem with PLC controller, using two signals to control the air supply to the furnace area: the volumes of O2 and CO emissions. The mean value of CO emissions to atmosphere confirms the possibility of meet the high requirements of the Ecodesign and BImSchV 2 standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obwodu sterującego amortyzatora magnetoreologicznego (MR) zasilanego ze wzmacniacza mocy PWM. Opisano układ pomiarowo-sterujący, identyfikację modelu obwodu sterującego i dobór nastaw regulatora prądu. Przeanalizowano wyniki eksperymentów przeprowadzonych w otwartym i zamkniętym układzie sterowania.
EN
The paper presents results of experimental investigation of MR shock absorber control circuit driven by a PWM power driver. The measurement-control system, the identification of the control circuit model and current regulator settings were described. The experimental results in the open loop and feedback system were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono układ sterowania wibroizolatorem z cieczą magnetoreologiczną (MR) działającą w trybie ściskania. Opisano opracowany układ i jego realizację na bazie scalonego sterownika mocy VNH2SP30−E. Przeprowadzono symulacje komputerowe i badania laboratoryjne układu z otwartą i zamknięta pętlą sprzężenia zwrotnego. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań.
EN
The study briefly outlines the system for controlling the magnetorheological (MR) vibration damper operated in the squeeze mode. The system designed and implemented on an integrated power drive VNH2SP30-E is described. Computer simulations and laboratory tests were performed for the system in the open-loop and feedback configurations. Simulation data were compared with test results.
EN
The investigated autonomous control system for a squeeze mode magnetorheological (MR) vibration isolator is based on an ultra-low power microcontroller MSP430F5529. The design structure of the control system and the dedicated real-time system are briefly presented and the laboratory testing data are summarised.
PL
W pracy opisano zaprojektowany i wykonany układ kondycjonująco-przetwarzający napięcie wyjściowe elektromechanicznego przetwornika drgań, którego działanie opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Układ ten oraz przetwornik są podzespołami budowanego w ramach realizowanego przez autorów projektu liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono także wyniki badań laboratoryjnych opracowanego układu w stanie jałowym i obciążenia.
EN
The paper presents the newly designed and fabricated conditioning and processing system converts the output voltage from an electromechanical vibration converter based on the Faraday's laws of electromagnetic induction. This system and the converter are both sub-assemblies of a linear mangnetorheological (MR) damper with the energy recovery capability, being developed by the authors. The results of laboratory testing of the conditioning system during the idle run and under load are summarised.
EN
A real laboratory tethered model of one rotor aero-dynamic system is considered. The studies of aerodynamics are reduced to the measurement of static thrust characteristics. Based on fundamental physical laws the mathematical model has been built. A constructed mathematical model of the one rotor system includes parameters and characteristics obtained by experiment. Based on parametric identification methods the parameters of the model and the thrust force characteristics generated by the rotor are determined. The model is used for the synthesis of control algorithms running in real time.
PL
W pracy omówiono laboratoryjny model jednośmigłowego systemu aerodynamicznego na uwięzi. Badania aerodynamiki tego systemu ograniczono do pomiaru charakterystyk statycznych siły ciągu śmigła. Korzystając z podstawowych praw fizyki, zbudowano model matematyczny jednośmigłowego systemu aerodynamicznego. Parametry i charakterystyki tego modelu wyznaczono eksperymentalnie, używając metod identyfikacji parametrycznej. Uzyskany model jest stosowany do syntezy algorytmów sterowania działających w czasie rzeczywistym.
EN
A pendulum on a cart system is often regarded as benchmark for control algorithms. In the paper such feature of the inverted pendulum is used to verify complex control system. Design and implementation of a networked control system containing a PLC and a servo driver is described. A control algorithm for inverted pendulum is shown and experiments results are presented. The findings may be used in a networked control system verification.
PL
Wahadło odwrócone jest powszechnie uznanym wzorcem do testowania algorytmów sterowania. W pracy wykorzystano powyższą cechę wahadła odwróconego w celu weryfikacji złożonego systemu sterowania. Omówiono projekt i implementację sieciowego systemu sterowania złożonego ze sterownika PLC i sterownika napędu. Przedstawiono budowę algorytmu sterującego układem wahadła odwróconego oraz zaprezentowano wyniki rzeczywistych eksperymentów. Przeprowadzone badania mogą zostać użyte w celu weryfikacji sieciowych systemów sterowania.
EN
This paper analyses the behaviour of industrial network PROFINET for time determinism during the transfer of controls and measurements in real time. The subject of interest is the performance of the network control system. An experimentation platform is described. An analysis of jitter in sampling period is provided. Test results demonstrating advantages of communication using PROFINET standard are presented.
PL
W pracy analizowano zachowanie się przemysłowej sieci PROFINET pod kątem determinizmu czasowego przy przesyłaniu sterowań i pomiarów w czasie rzeczywistym. Przedmiotem zainteresowania jest wydajność sieciowego systemu sterowania. Zostało opisane użyte środowisko testowe. Zamieszono analizę odchyłek czasowych (jitter) w cyklicznej wymianie danych. Przedstawione zostały wyniki eksperymentów obrazujące zalety wykorzystania standardu PROFINET.
PL
W pracy przedstawiono model projektowanego układu kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego zasilającego liniowy tłumik magnetoreologiczny(MR). Zidentyfikowano poszczególne bloki modelu symulacyjnego układu: zależności napięcia indukowanego w cewce generatora od prędkości magnesów, obwodu wejściowego cewki sterującej tłumika MR, obwodu wyjściowego generatora oraz układu kondycjonowania i klucza analogowego. Opisano wyniki symulacji komputerowych. Wypracowano algorytmy sterowania kluczem analogowym, które umożliwiają właściwe kształtowanie natężenia prądu w cewce sterującej tłumika MR i pracę w tzw. trybie samozasilania elementów elektronicznych sterownika.
EN
The study outlines a model of a conditioning system to handle signals from an electromagnetic generator supporting a linear magnetorheological (MR) damper. The blocks in the simulation model are identified: the relationship between voltage induced in the generator coil and magnet velocity, the input circuit of the MR damper control coil, the generator's output circuit, the conditioning system and a photo relay. Simulation data are provided. The relay control algorithm are developed, enabling the effective control of current intensity in the MR damper control coil and the system operation in the self-powering mode for electronic components of the controller.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelu zawieszenia semiaktywnego z odzyskiem energii. Głównymi elementami układu są tłumiki MR oraz generator elektromagnetyczny. Wyznaczono charakterystyki przenoszenia drgań i przebiegi czasowe najważniejszych wielkości charakteryzujących działanie układu.
EN
In the paper we present selected results of laboratory tests of semi-active suspension model with energy regeneration. Main components of the system are the MR dampers and an electromagnetic generator. Transmissibility coefficients and time patterns of most important quantities characterizing operation of the system were determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań semiaktywnego układu redukcji drgań z odzyskiem energii, w którym elementem wykonawczym jest tłumik magnetoreologiczny (MR). Obiektem chronionym był model pierwszej kondygnacji budowli pełniącej rolę kondygnacji izolującej od drgań pozostałą część budowli. Badania przeprowadzono dla trzech przypadków zasilania cewki sterującej tłumika: napięciem bezpośrednio z generatora, napięciem wyprostowanym przez mostek Graetz'a oraz prądem o natężeniu sterowanym przez klucz analogowy znajdujący się na wyjściu mostka Graetz'a. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki układu. Charakterystyki te porównano z charakterystykami konwencjonalnego semiaktywnego układu redukcji z zewnętrznym źródłem zasilania.
EN
The paper summarizes the results of testing done on a semiactive vibration reduction system with energy recovery. The system uses a magnetorheological (MR) damper as an actuating element. The operating principle of the system involves the recovery of energy of the vibrating plant and converting it into electric energy (the velocity of the vibrating plant is converted into the electromotive force of induction, which generates the current flow in the control coil of the MR damper). Hence, the force generated by the MR damper is changed. Tests were done in the laboratory facility constructed for the purpose of the experimental program, incorporating a plant to be vibro-isolated, i.e. a mobile platform. The platform represents a model of the first floor in a building, which vibro-isolates the remaining part of the building. The vibration reduction system with energy recovery was tested in several configurations: when the control coil of the damper was voltage-supplied directly from the generator or voltage-supplied via the Graetz bridge, or supplied with current controlled by an analogue switch, at the output from the Graetz bridge. The current-control system uses two feedback loops. A sky-hook control algorithm is used in the external loop, whilst the internal loop uses the algorithm switching the analogue switch. The determined characteristics are compared with those obtained for a conventional semi-active vibration reduction system based on MR damper using an external power source.
15
Content available Modelling of the semi-active suspension system
EN
The paper is concerned with a mathematical model of the Semi-Active Suspension system (SAS) of a vehicle equipped with the magnetorheological rotary brake manufactured by the Lord Corporation. SAS is a laboratory system animating the suspension action of a car quarter. A simulation model written in the MATLAB/Simulink environment is shown. The parameters of the mathematical model are identified by optimization procedures based on experimental data collected in the real-time. The mathematical model is verified. It means that appropriate system trajectories of SAS and the simulation model are compared.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny półaktywnego systemu zawieszenia (SAS) pojazdu, wyposażonego w obrotowy hamulec magnetoreologiczny wyprodukowany przez firmę Lord Corporation. SAS jest laboratoryjnym systemem animującym działanie zawieszenia ćwiartki pojazdu. Przedstawiony w pracy model symulacyjny został wykonany w środowisku MATLAB/Simulink. Parametry modelu matematycznego zostały wyznaczone przy użyciu procedur optymalizacyjnych wykorzystujących dane zebrane w trakcie prowadzonych w czasie rzeczywistym eksperymentów. Weryfikację modelu matematycznego wykonano, porównując odpowiedzi modelu symulacyjnego oraz obiektu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji pasywnych układów kondycjonowania (mostek Graetza, dwu- i czterokrotny powielacz napięcia) sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3. Zbadano dwie realizacje układów z diodami Schottky'ego i z kluczami analogowymi. Symulacje wykonano dla układów w stanie jałowym i stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika przy sinusoidalnych przemieszczeniach tłoka tłumika. Do symulacji użyto przybornika Simscape pakietu MATLAB/Simulink. Wyniki symulacji wykorzystano do zaprojektowania układów kondycjonowania w postaci obwodu elektronicznego.
EN
The study summarises the simulation results of passive conditioning systems (Graetz bridge, 2 fold and 4 fold voltage amplifier) in the electromagnetic generator used to power-supply the MR damper of the RD-1005-3 type. Two implementations of the system were investigated, that comprising Schotky's diodes and that with analogue keys. Simulations were performed under the idle run and for the loads applied to the generator by the damper's control coil under the sine displacements of the piston. Simulations were supported by the toolbox Simscape in available in MATLAB/Simulink package. Simulation data were utilised to design signal conditioning system in the form of electronic circuits.
PL
W artykule opisano wyniki badań kotła na słomę. Wykonano pomiary temperatury spalania słomy w komorze kotła oraz przebieg temperatury czynnika grzejnego w instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu magazynowania ciepła w zbiorniku akumulacyjnym. Pomiary wykonano dla wybranych wielkości spalanego paliwa. Zasygnalizowano też aspekty ekologiczne i techniczne związane z energetycznym wykorzystaniem słomy do pozyskiwania ciepła.
EN
The article describes examination results of a straw biomass boiler. The combustion temperaturę of the straw in the chamber of the boiler and the temperature of the heating medium in the system have been measured, with particular emphasis on the process of heat storage in the storage tank. Measurements were carried out for selected quantities of fuel burned. Ecological and technical aspects related to the straw energy use for heating purpose are also indicated.
EN
The study deals with the multi-channel power controller engineered by authors for magnetorheological (MR) dampers of small-scale. The paper covers: structure, technical specification, laboratory testing of the device in the analog and digital mode and its testing by applying to MR dampers' control in a vehicle suspension model.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autorów, wielokanałowy sterownik mocy dla tłumików MR małej skali (wytwarzających silę do kilku kN). Opisano budowę oraz podano parametry techniczne sterownika. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych sterownika pracującego w trybie analogowym i cyfrowym. Porównano własności statyczne i dynamiczne sterownika w obu trybach, ze szczególnym uwzględnieniem granicznych wartości prądów i napięć na wyjściu sterownika oraz odpowiedzi czasowych na skokowe zmiany sygnałów sterujących (analiza czasów ustalania prądu w cewce sterującej tłumika i siły generowanej przez tłumik MR). Na podstawie wyników badań eksperymentalnych pokazano wady i zalety obu trybów pracy sterownika do sterowania tłumikiem MR, uwzględniając zastosowanie przełączających algorytmów sterowania. Opracowany sterownik wykorzystano do badań płaskiego modelu zawieszenia pojazdu o dwu- i trzech stopniach swobody wyposażonego w tłumiki MR. W badaniach wykorzystano dwa środowiska sprzętowo-programowe: kartę wejść-wyjść AC/CA typu RT-DAC4/PCI i pakiet MATLAB/Simulink z przybornikami RTW/RTWT oraz mikrokontroler Motorola typu MPC 555 z przybornikiem Embedded Target for MotorolaŽ MPC555 pakietu MATLAB/Simulink.
PL
W artykule opisano badania pasywnych układów kondycjonowania sygnału z generatora elektromagnetycznego, które zaprojektowano do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu liniowym. Przedstawiono układy kondycjonowania zrealizowane na diodach Schottky'ego oraz przekaźnikach analogowych, stanowisko badawcze oraz wyniki badań. Działanie układów porównano analizując charakterystyki częstotliwościowe i czasowe.
EN
The paper deals with laboratory testing of passive conditioning systems improving the output signal of the electromagnetic generator used for a power linear magnetorheological (MR) damper. The generator, composed of permanent magnets and a coil with foil winding, produces electrical energy according to Faraday's law of electromagnetic induction. This energy is applied to vary the damping characteristics of the MR damper attached to the generator by the input current produced by the device. The objective of the conditioning systems is to improve the voltage signal applied to the control coil of the MR damper. The paper describes briefly the conditioning systems based on Schottky's diodes and analog relays, the experimental setup (the self-powered vibration reduction system based on MR damper for a one-degree-of-freedom object, measurement and control equipment) and the results of experimental tests. The performance of the developed conditioning systems is compared by analyzing the determined frequency and time responses.
20
EN
The paper is concerned with a laboratory semi-active suspension system (SAS), built to demonstrate and test a number of control algorithms. The heart of the system is the automotive engineering magnetorheological (MR) rotary damper used as an actuator. The MR rotary damper enables to control the SAS damping torque in a continuous way. A designed on-off controller automatically adjusts the damping coefficient to generate the torque required to reduce the amount of energy transmitted from the source of vibrations to the suspended equipment. The experimental results of laboratory investigations of the designed control algorithm in respect to the RD-2087-01 damper have been presented.
PL
W artykule przedstawiono laboratoryjny system półaktywnego zawieszenia pojazdu, przeznaczony do analizy i testowania algorytmów sterujących. Jako element wykonawczy zastosowano obrotowy tlumik magnetoreologiczny (MR). Tłumik ten umożliwia sterowanie w sposób ciągły momentem tłumienia poprzez zmianę wartości prądu w cewce. Zaproponowany w pracy regulator on-off dostosowuje współczynnik tłumienia do wytworzenia momentu tłumiącego, wymaganego do zredukowania energii mechanicznej przekazywanej ze źródła wibracji do chronionej układem zawieszenia masy. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym, przeprowadzonych z wykorzystaniem zaprojektowanego regulatora dla użytego tłumika RD-2087-01.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.