Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Kompensacja oddziaływania odbiorników energii elektrycznej na źródła energii jest realizowana najczęściej za pomocą układów pasywnych (wykorzystujących tylko elementy bierne LC). Obecnie coraz częściej proponowane są aktywne układy kompensacji równoległej. W pracy przedstawiono analizę pracy takiego układu, jego właściwości energetyczne oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
The compensation of influences of receivers of the electrical energy on energy sources is realized most often by means of passive systems (using only passive elements LC). Currently more often are proposed active shunt compensation systems. The paper presents analysis of such system and its energy properties. Selected simulation results of the system are also included.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę energoelektronicznych sprzęgów alternatywnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Omówiono energoelektroniczne źródło prądu pracujące jako układ zamknięty, generujące prąd o kształcie sinusoidalnym przekazujący energię do sieci. Pokazano wybrane wyniki badań modeli symulacyjnych takiego układu dla sinusoidalnego kształtu sygnałów zadanych. Zamieszczono także wyniki badań testowego układu laboratoryjnego.
EN
The work presents general characteristics of power electronics couplers of alternative energy sources with the power network. It shows the power electronics closed system of current source, generating sinusoidal shape current and transferring energy to the network. Presets some selected results of work for a simulation model of such system with sinusoidal shape of reference signals as well as results of the laboratory test.
PL
W artykule opisano sposób optymalizacji warunków pomiarowych wg metody Gaussa, na przykładzie oznaczeń woltamperometrycznych kwasu askorbinowego, techniką impulsową różnicową. Omówione zostały sposób i kryteria definiowania funkcji celu, kolejność zmian poszczególnych parametrów techniki oraz uzyskane informacje dotyczące procesu elektrodowego. W warunkach uznanych za optymalne przeprowadzono kalibrację metodą wielokrotnego dodatku wzorca. Parametry funkcji kalibracyjnej, wyznaczone techniką walidacji krzyżowej skonfrontowano z wynikami, które uzyskano w warunkach przed optymalizacją. W efekcie dowiedziono, iż właściwy dobór parametrów eksperymentalnych pozwala na istotną poprawę parametrów walidacji projektowanych metod analitycznych.
EN
In this paper methodology of the experimental parameters’ optimisation for voltammetric determination is presented. The way and criteria for the definition of optimisation problem, the order of parameters’ change as well as information about the electrode process, which can be concluded at this stage, are discussed. The standard addition method was used when carrying out calibration in the optimized conditions. Calibration curve and validation parameters estimated by means of cross-validation technique for the developed method of vitamin C determination were compared with those obtained in non-optimized conditions. It was proven, that an appropriate and balanced selection of the experimental variables’ values allows significance improvement of validation parameters of the new analytical methods.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę energoelektronicznych sprzęgów alternatywnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Omówiono energoelektroniczne źródło prądu generujące prąd o kształcie sinusoidalnym przekazujący energię do sieci. Pokazano metodę sterowania źródła prądu jako układu zamkniętego z prądowym sprzężeniem zwrotnym. Zamieszczono wybrane wyniki badań modeli symulacyjnych takiego układu dla sinusoidalnego kształtu sygnałów zadanych.
EN
The work presents general characteristics of power electronics couplers of alternative energy sources with the power network. One discussed a power electronics current source generating sinusoidal shape current and transferring the energy to the network. One showed a method of control of the current source as closed system with the current feedback. Selected results of such simulation system for sinusoidal shape of reference signals are also included.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z pracą energoelektronicznych źródeł prądu z modulacją MSI dla alternatywnych źródeł energii. Pokazano modele analogowy i dyskretny korektora układu zamkniętego źródła dla dwóch typów pasywnych filtrów wyjściowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych układu w wersji analogowej i cyfrowej dla wymaganego kształtu sinusoidalnego prądu wyjściowego, a także wyniki badań wykonanego układu laboratoryjnego.
EN
The work presents issues related to the work of power electronics current sources with the PWM modulation for alternative energy sources. One showed the analog and discreet models of corrector control system of the source for two types of passive exit–filters. Selected simulation results of such system in analog and discreet version, for required sinusoidal shape of the output current, and also laboratory results test of the physical system are included.
PL
W odniesieniu do układów energoelektronicznych, dobór korektorów (regulatorów) nastręcza duże trudności ze względu silną nieliniowość tych układów oraz ich dyskretną pracę. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod syntezy układów zamkniętych. Omówiono wynikające z nich algorytmy i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem prądu/napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
In the case of power electronics systems, selection of equalisers (regulators) may be difficult because of strong nonlinearity and their discreet work. The paper provides general characteristics of methods in synthesis of closed systems and resulting from them algorithms and possibilities of their use to control independent power electronics current/voltage sources. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
PL
Celem pracy było zbadanie zawartości kadmu i ołowiu, przy użyciu anodowej woltamperometrii stripingowej, w próbkach wody surowej, pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego oraz w wodzie po zakończonym procesie uzdatniania. Kolejno starano się oszacować wydajność procesu filtrowania za pomocą antracytu oraz jego wpływ na stężenie Pb2+ i Cd2+ w wodzie. Uzyskane wyniki nie przekraczały wartości 1 μg/L, zatem mieszczą się w granicach wyznaczonych przez normę. Stwierdzono również, że filtracja na złożu antracytowym przyczynia się do wzrostu stężenia jonów oznaczanych metali ciężkich.
EN
This research aims at examining the cadmium and lead ions concentrations, with the use of differential pulse anodic stripping voltammetry, in the raw water samples from the Dobczyce Reservoir and the water samples after completion of the water purification process. Furthermore, this paper attempts to assess efficiency of the filtration method involving use of anthracite and its influence on the Pb2+ and Cd2+ content in water. The determined concentrations were below 1 μg/L and are therefore in compliance with national regulations. The results indicated also that the filtration process on anthracite filter layer leads to increase of the of the examined heavy metals' ions concentrations.
PL
W pracy przedstawiono zmodyfikowany sposób określania korektora (regulatora) dla układu zamkniętego niezależnego energoelektronicznego źródła prądu z modulacją MSI. Zaproponowano wykorzystanie transmitancji wzorcowej układu zamkniętego do wyznaczania tego korektora. Ze względu na potencjalne wykorzystanie badanego źródła prądu jako energoelektronicznego sprzęgu alternatywnego źródła energii z siecią elektroenergetyczną założono, że wolnozmienne procesy przekazywania energii do sieci nie wymuszają dużej dynamiki układu zamkniętego. Wyznaczono korektor w postaci dyskretnej. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla sinusoidalnego kształtu sygnałów zadanych.
EN
The work presents a modified way of determining an equaliser (regulator) for closed independent power electronics current source system with PWM modulation. One proposed to use the reference transmittance of the closed system to designate such equaliser. Due to the potential application of the investigated current source as a power electronics interconnector of alternative energy source with the power network it is assumed that slowchangeable processes of transmit energy to the power network does not extort large dynamics of the closed system. In the paper the equaliser is determined in discreet form. Selected simulation results of such system for sinusoidal shape of reference signals given are also included.
PL
Tradycyjnie, postacie regulatorów wywodzą się z typu dynamicznej operacji wykonywanej na uchybie sterowania, bądź też sposobu, w jaki dany sterownik oddziałuje na fazową charakterystykę otwartego układu sterowania. W odniesieniu do układów energoelektronicznych, dobór regulatorów (korektorów) nastręcza duże trudności ze względu silną nieliniowość tych układów oraz ich dyskretną pracę. W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę metod częstotliwościowych w syntezie układów zamkniętych. Omówiono wynikające z nich algorytmy i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditionally, forms of regulators descend from a type of the dynamic operation performed on the error of the control, or the way, in which the given regulator affects the phase characteristics of the open control system. In the case of power electronics systems, selection of regulators (equalisers) may be difficult because of strong nonlinearity and their discreet work. The paper provides general characteristics of frequency methods in synthesis of closed systems, resulting from them algorithms and possibilities of their use to control independent power electronics voltage source. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
PL
Tradycyjne metody analogowego sterowania pracujących jako niezależne układy energoelektroniczne nie dają możliwości uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory dyskretne. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of analog control for systems working as independent power electronics systems do not enable to obtain required nowdays high-quality output signals. The article provides general characteristics of classical and modern methods with application of digital regulators in control. It presents algorithms of these regulators and description of possibility of their use to the control with independent power electronics voltage source. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
11
Content available Filtry pasywne w falownikach napięcia
PL
Metody modulacyjne kształtowania napięcia wyjściowego falowników napięcia powodują znaczne odkształcenia sygnałów wyjściowych (napięcia i prądu), co znacząco utrudnia uzyskanie wymaganej obecnie jakości sygnałów wyjściowych oraz wpływa negatywnie na pracę odbiorników energii elektrycznej. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod modulacyjnych stosowanych w falownikach energoelektronicznych. Omówiono metody doboru filtrów pasywnych, z uwzględnieniem wpływu odbiornika na jakość sygnałów wyjściowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych oraz różnych warunków obciążenia.
EN
Modulation methods of shaping output voltage of voltge inverters cause considerable deformations of output signals (voltage and current), what significantly makes difficult to obtain required presently quality of output signals and negatively affects the work of receivers of electrical energy. The article provides general characteristics of modulation methods applied in power electronics inverters and presents some methods of passive filters selection, with the regard of influence of the receiver on quality of output signals. Some selected simulation results of such system for different type of reference signals and different conditions of the load are also included.
PL
Tradycyjne metody analogowego sterowania układów energoelektro-nicznych, pracujących jako układy niezależne z modulacją dyskretną, nie gwarantują uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory dyskretne. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem prądu. Przedstawiono wybrane wyniki badań symula-cyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of analog control for systems working as independent power electronics systems with descrete modulation do not enable to obtain required nowdays high-quality output signals. The article provides general characteristics of classical and modern methods with application of digital regulators in control. It presents algorithms of these regulators and description of possibility of their use to the control with independent power electronics current source. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
PL
Tradycyjne metody sterowania układów energoelektronicznych nie umożliwiają uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory ułamkowe. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of control of power electronics systems do not enable to obtain required nowadays qualities of output signals. The work presents a general characteristics of classical and modern methods using in control discrete fractional regulators. We discussed algorithms of these regulators and described possibilities of their use to control independent power electronics voltage source. Selected simulation results of the system for different reference signals are also included.
PL
Sterowanie układów energoelektronicznych jako struktur zamkniętych stwarza bardzo duże trudności ze względu na obecność w torze głównym modulowanego źródła napięcia. Omówiono stosowane dotychczas metody opisu przekształtnika i jego właściwości częstotliwościowe. Przedstawiono nową metodę opisu częstotliwościowego przekształtnika jako zmodulowanego źródła napięcia. Pokazano wybrane wyniki badań proponowanej metody opisu przekształtnika.
EN
Control of power electronics systems as closed structures creates very large difficulties due to the presence in the main track a modulated voltage source. One discussed the applied hitherto methods of the description of the distorter and its frequency properties and also a new method of the frequency description of power converter as modulated voltage source. Selected researches results of proposed method of the description of the converter are presented.
PL
W pracy przedyskutowano możliwość realizacji szerokopasmowego energoelektronicznego źródła napięcia sterowanego z sterownikiem neuronowym. Ogólnie scharakteryzowano zasadę sterowania neuronowego i sposób jego realizacji. Zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla różnych sygnałów zadanych.
EN
In the paper are discusse possibility of realization of a broadband power electronic current source with neural controller. Basic quantities describing the working system are discussed. Selected simulation results of the system for different reference signals are also included.
PL
Tradycyjne metody sterowania układów energoelektronicznych nie umożliwiają uzyskania wymaganej obecnie jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory ułamkowe. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem prądu. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of control of power electronics systems do not enable obtainments of required currently qualities of output signals. The work presents a general characteristics of classical and modem methods using in the control fractional regulators. We discussed algorithms of these regulators and described possibilities of their use to control of independent power electronics current source. Selected simulation results of the system for different reference signals are also included.
PL
Sterownie układu typu SISO typowo oparte jest na aproksymacji układu zamkniętego odpowiednio zoptymalizowaną transmitancją, odpowiadającą charakterystyce filtru dolnoprzepustowego. W odniesieniu do układów energoelektronicznych pracujących jako układy zamknięte, dotychczas stosowane metody nie w pełni są skuteczne ze względu na obecność zmodulowanego napięcia lub prądu. Omówiono stosowane aproksymacje i ich właściwości częstotliwościowe w porównaniu z zaproponowaną aproksymacją. Przedstawiono również metody opisu częstotliwościowego przekształtnika jako zmodulowanego źródła napięcia. Pokazano wybrane wyniki badań porównawczych tradycyjnych i nowo proponowanych aproksymacji.
EN
Control of SISO system is typically based on approximation of a closed system suitably optimized transmittance, answering to the characteristics of the low-pass filter. In reference to power electronics systems working as closed systems, the methodes applied up to now are not fully effective due to the presence of modulated voltage or current. One discussed applied approximations and their frequency properties in comparison with proposed approximation. Presente are also methodes of frequency description of a converter as a modulated voltage source. Selected comparative researches results traditional and newly proposed approximation are presented.
18
Content available remote Identyfikacja parametrów obiektów z zastosowaniem filtru Kalmana
PL
Identyfikacja parametrów układu może być skutecznym narzędziem w realizacji adaptacyjnego sterowania przez zmianę parametrów regulatora. Omówiono podstawowe metody identyfikacji z wykorzystaniem filtru Kalmana. W przeprowadzonych badaniach identyfikowano parametry układu liniowego w obecności zakłóceń procesu i pomiaru. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, dla różnych parametrów sygnałów identyfikujących.
EN
Identification of plant parameters can be an effective tool in realization of the adaptive control through the change of parameters of the regulator. We present basic methods of the identification with application of the Kalman filter. In the carried out researches were identified parameters of linear systems in the presence of disturbances of the process and the measurement. Selected simulation results of the system for different parameters of identification signals are also included.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory ułamkowe. Omówiono zasady budowy algorytmów regulatorów ułamkowych i opisano możliwości zastosowania ich do sterowania wybranym obiektem z opóźnieniem. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych parametrów regulatora ułamkowego.
EN
In the work the general characteristics of classical and modem methods run by use of control of fractional regulators are discussed. We present principles of algorithms of fractional regulators creation as well as possibilities of their application to control a chosen plant with delay. Selected simulation results of the system for different parameters of the fractional regulator are also included.
PL
W pracy ogólnie scharakteryzowano problemy oraz metody modelowania stanów chaotycznych w układach energoelektronicznych. Przeprowadzono badania analityczne i symulacyjne na przykładzie 1-fazowego falownika tranzystorowego, pracującego jako falownik napięcia w układzie zamkniętym, sterowanego metodą modulacji PWM. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla wybranych metod modelowania. Badania wykonano w programie symulacyjnym ChaoPhs, napisanym w środowisku C++ Builder, bazującym na technologii programowania obiektowego.
EN
In the paper are generally characterized problems and methods of numerical and analytic modelling in power electronics systems. We curried out analytic and numerical investigations on example of 1-phase transistor inverter, controlled with PWM method modulation. Some chosen of comparative investigations appointed analytic and numerical solutions are presented. Researches were performed in simulatory program ChaoPhs, written in environment C++ Builder basing on technology of object-oriented programming.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.