Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Scrum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Agile crisis management
EN
The article deals with crisis management. A new approach based on the agile methodologies of project management is proposed. The paper presents consecutively: crisis and its management (literature overview), characterisation of IT projects, agile project management, comparative analysis of agile approach and crisis management, proposal of a new idea – agile crisis management and conclusions. The conclusions emphasise the importance of following up with necessary empirical investigations.
PL
Artykuł dotyczy zarządzania kryzysowego. Autorzy zaproponowali nowe podejście oparte na zwinnych metodach zarządzania projektami. W pracy zaprezentowano kolejno: kryzys i zarządzanie nim (przegląd literatury), charakterystykę projektów informatycznych, zwinne zarządzanie projektami, analizę porównawczą zwinnego podejścia i zarządzania kryzysowego, propozycję nowego pomysłu – zwinne zarządzanie kryzysowe. We wnioskach podkreślono potrzebę kontynuacji prowadzonych badań empirycznych.
PL
W artykule przedstawiony został proces tworzenia przykładowego systemu bankowości internetowej z wykorzystaniem jednej ze zwinnych metodyk zarządzania projektami, a mianowicie metodyki Scrum. Przeprowadzona została analiza potrzeb klienta, na podstawie której określono Wizję produktu, opracowany został Rejestr Produktu oraz zaplanowane Sprinty. Pokazane zostały efekty wykonania prac w kolejnych Sprintach. Wskazano różnice między przyrostowym a kaskadowym podejściem do wytwarzania oprogramowania w kontekście tworzonego systemu.
EN
The paper presents the process of implementing a sample Internet banking system with the usage of one of the agile frameworks, namely Scrum. The Product vision is determined on the basis of the analysis of system requirements, the Product Backlog is created and Sprints are planned. The results of successive Sprints are shown. The differences between the incremental and the waterfall approaches to software development are indicated in the context of the created system.
EN
In recent years project management has become a complex and diverse field of scientific research. It embodies a number of specific tools and techniques, choice of which to particular project is far from being obvious, especially for the beginners. Such situation rationalizes efforts aiming at the development of methods of training, which are more efficient than the “trial-and-error” approach. In this context the paper presents a web application that simulates real life scenarios and allows for developing skills, among others, in identifying the needed/available resources against the dynamically changing goals. The platform teaches the agile approach to project management with Scrum and gives an opportunity to “materialize” the progress made by users with an original piece of software. The prototype of the web application has been successfully tested at Cardinal Stefan Wyszynski University.
4
Content available Podejście inżynierskie w nauczaniu
PL
Autorzy, wychodząc od nadrzędnego celu edukacji – wykształcenia kreatywnych myślicieli, zwracają uwagę na niezwykle ważną w tym kontekście rolę błędu w nauczaniu. Bazując na własnych doświadczeniach w prowadzeniu zajęć warsztatowych z robotyki, proponują podejście inżynierskie w nauczaniu. Rozważają – ponadto – możliwość edukacyjnego wykorzystania elementów metodyki zwinnej Scrum w zarządzaniu procesem zespołowego tworzenia produktu (np. procesem budowy i programowania robota). Oprócz tego w artykule zostały przeanalizowane aspekty związane z motywacją i inspiracją uczących się w zakresie edukacji inżynierskiej oraz wybrane wyniki ankiet, przeprowadzanych wśród czynnych i przyszłych nauczycieli w zakresie zajęć z robotyki w szkole podstawowej.
EN
The authors, starting with the primary objective of education, i.e. educating creative thinkers, turn their attention to a very important role in this context: the role of mistakes in teaching. They distinguish between mistakes that accompany creative search for new solutions from common mistakes in applying memorized algorithms. They refer to the experiences of a group of teachers from Bielsko-Biala (Poland) who are running their own educational project Laboratory of Robotics (http://www.roboty.bielsko.pl); the authors also present the research interests of the group. Based on the experiences of the group members in conducting workshops in robotics, the authors propose an engineering approach in teaching. They list the most important – according to them – characteristics of the engineering approach, distinguishing this didactic strategy from classic teaching. Moreover, the authors consider educational use of the elements of agile Scrum methodology in managing the process of collaborative product development (e.g. the process of building and programming a robot). The article also presents action plans undertaken within the framework of cooperation of teachers involved in the project Laboratory of Robotics with the academic staff of the Faculty of Ethnology and Educational Science (in Cieszyn, Poland) at the University of Silesia in Katowice, Poland. In addition, the article looks at aspects related to motivation and inspiration of learners in the field of engineering education as well as selected results of surveys, carried out among in-service and prospective teachers, on elementary school robotics courses.
5
Content available Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
PL
Przedsiębiorstwa ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. Szczególnie mocno rozwijają się metody zarządzania przedsięwzięciami, a w ostatnich latach promowane jest nowe podejście do zarządzania projektami nazywane zwinnym (Agile). Obecnie bardzo popularną na polskim rynku metodą zwinną jest SCRUM, która wpisuje się w Manifest Agile. Twórcy metody twierdzą, że zwinne zarządzanie projektami może być wykorzystywane do wytwarzania każdego typu produktu nie tylko oprogramowania komputerowego. Może to być produkt materialny (wyrób) lub niematerialny (usługa). Celem artykułu jest analiza rozwoju metod zarządzania projektami (w tym metod zwinnych) oraz wskazanie obszarów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które mogą podnieść swoją efektywność dzięki zwinnemu podejściu w zarządzaniu projektami.
EN
The aim of the article is to study the development of project management methods including agile methods and to identify enterprise operating areas where efficiency can be improved by applying agile approach. Individual chapters of this work discuss the development of project management methods, especially SCRUM method as an example of agile methods, and also the general concept of using agile approach to operations management has been presented based on the BKF company experience.
6
Content available remote Modern Methods of Software Development
EN
Software development methods consist of such activities like analysis, planning, development, testing, deployment, maintenance and retirement. All of them can be divided into two main categories – traditional and agile. The objective of this paper is to review some of the most popular traditional, agile and open source development methods. Special attention was paid to the common stages of all methods – testing and maintenance.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4806--4815, CD2
PL
Projektowanie i wytwarzanie informatycznych systemów dla branży TSL (Transport–Spedycja–Logistyka) jest procesem zazwyczaj złożonym i długotrwałym. Potrzebna jest do tego dobra znajomość dziedziny, technologii, standardów i przepisów prawnych związanych z projektowanym obszarem. Wdrożony system musi spełniać oczekiwania użytkowników a jednocześnie powinien być ergonomiczny, elastyczny i skalowalny. Sposobów zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi jest bardzo wiele. Mają swoje wady i zalety. Można zastosować gotową metodykę (formalną lub agile) lub wybrać najlepsze praktyki z różnych metodyk i dostosować do projektu. Wybór metodyki zarządzania projektem informatycznym zależy od wielu czynników. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem systemów TSL ze szczególnym uwzględnieniem metodyki Scrum.
EN
Design and development of IT systems for the TFL (Transport-Shipping-Logistics) industry is a process that is usually complex and lengthy. It requires good knowledge of the subject matter, as well as the technology, standards and legislation related to the proposed area. The implemented system must meet user expectations and at the same time should be ergonomic, flexible and scalable. There are many ways of managing IT projects, each with its own advantages and disadvantages. One can use an off-the-shelf methodology (formal or agile), or choose from a variety of best practices and methodologies adapted to the project. The choice of IT project management methodology depends on many factors. The paper presents issues related to the design of TSL systems, with particular emphasis on Scrum.
EN
Robotics competitions allow self-organised learning in a quite natural way. In the last years, we have observed an increasing complexity in these competitions. At the same time, the search for an adequate project organisation became more and more important. As traditional project organisa tion methods failed, we adopted Scrum and tried to adapt this agile methodology to student projects.
EN
In this work a description of using PTC Windchill Project Link in education of students of Computer Science during a practical course of the group software development is given. The students learn how to cooperate in construction of a software project according to SCRUM – one of the most commonly used agile software development methodologies. PTC Windchill is used to organize their work and to collect the process artifacts. After one semester experience, strong and weak points of this system are pointed out.
10
Content available remote Rola kierownika projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami
PL
Celem artykułu stało się dokonanie charakterystyki ról kierowników projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami. Porównano przy tym role wynikające z tradycyjnych metodyk zarządzania projektami z tymi, które wyznaczają metodyki nowoczesne (zgodne z manifestem Agile). Posłużono się przykładem metodyk PMI, Prince2 oraz Scrum. Osiągnięcie tak postawionego celu może w praktyce pomóc w podjęciu decyzji o wyborze wiążącej w danej organizacji metodyki zarządzania projektami. Owa metodyka powinna „wpisywać się” w preferowane podejście do kształtowania relacji „człowiek-praca”, które jest pochodną istniejącej kultury organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to present the role of project managers in particular project management methodologies (PMM). A comparison between the roles which come from traditional PMM (e.g. PMI, Prince2) and modern PMM (e.g. Scrum) was made. Achieving this goal may help the organizations to choose the proper PMM. The methodology should fit to prefered approach to building relations "man-work". This approach is connected with the features of the organizational culture.
EN
The authors of this paper present a simulation of the socio-technical system in which teams of students - regarded as low-maturity organizations - were given a task to utilize the (relatively) mature technologies that support IT project and service management. The experiment consisted of the following phases: teams formation, introduction to technologies used during the simulation, performing a set of reactive and proactive service management tasks.
PL
W artykule zaprezentowano symulację systemu społeczno-technicznego, w którym zespołom złożonym ze studentów - traktowanym jako organizacje o niskiej dojrzałości - powierzono zadanie wykorzystania stosunkowo dojrzałych technologii wspierających zarządzanie przedsięwzięciami i usługami informatycznymi. Na eksperyment składały się następujące etapy: sformowanie zespołów, wdrożenie ich w technologie użyte w symulacji, wykonanie zestawu działań reaktywnych i proaktywnych z zakresu zarządzania usługami.
12
Content available remote Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych
PL
Artykuł przedstawia systematyczny opis metodyki Scrum – najbardziej popularnej zwinnej metodyki łączącej zarządzanie projektami z wytwarzaniem produktów. Do opisu różnych metodyk tego typu zaproponowano użycie metamoŹdelu. Do opisu metodyk przyjęto zestaw podstawowych konceptów, przy czym w opraŹcowaniu ograniczono się do pięciu podstawowych. Rozwiązanie problemu wiarygodnego wyznaczenia własności metodyk będzie polegać na opracowaniu modeli ontologicznych dla wybranych metodyk, bazując na wspólnym metamodelu. Dodatkowo opracowanie porządkuje niektóre rozwiązania nie w pełni wyspecyfikowane w Scrum, dokonując jednocześnie ewaluacji ich przydatności w praktyce. Przedstawione rozwiązania są wynikiem prowadzenia prac badawczych, w tym licznych symulacji i eksperymentów z udziałem rzeczywistych zespołów i w konkretnych realizacjach komercyjnych.
EN
The article presents a systematic description of Scrum – the most popular agile methodology connecting project management and product development. In order to describe different methodologies of such type, in this paper there is proposed a use of a meta model, and a set of basic concepts suggested, yet only five of them illustrated. For credible methodologies description, ontology models basing on a common meta model will be developed. In addition, the article orders a number of solutions unspecified thoroughly in Scrum, evaluating their usefulness in practice at the same time. The presented solutions are the result of research, including numerous simulations and experiments with real teams and in specific commercial ventures.
EN
The paper presents description of software implemented for project development by Scrum methodology. The presented web application includes functionalities, which could be useful for management side and side responsible for development. The Software as well as Scrum methodology has been created mainly for IT projects, but there is not a problem to use it in other sectors. In the paper the authors present main Scrum rules and their implementation as a web application. The application includes functionalities that improve work efficiency by Scrum methodology.
PL
W artykule można znaleźć odniesienie do komercyjnych rozwiązań z dziedziny zarządzania projektami. Artykuł przede wszystkim prezentuje opis oprogramowania opracowanego dla projektów prowadzonych według metodyki Scrum. W artykule autorzy odnoszą się do rozwiązań komer-cyjnych wykazując zalety opracowanego rozwiązania. Przedstawiona aplikacja webowa zawiera w sobie funkcjonalności, które ułatwiają pracę zarówno stronie zarządzającej, jak i stronie odpowiedzialnej za rozwój projektu. Oprogramowanie jak i sama metodyka opracowane zostały głownie dla projektów informatycznych, jednak nie przeszkadza to w użyciu ich w innych sektorach. Autorzy w artykule prezentuje podstawowe zasady panujące w projektach prowadzonych według metodyki Scrum, a następnie pokazują jak zostały one zaimplementowane w formie aplikacji webowej. Aplikacja zawiera funkcjonalności, które znacznie podnoszą efektywność pracy według metodyki Scrum. Artykuł w szczególności adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem projektami, w szczególności wg. wymienionej metodologii.
EN
Agile development is a crucial issue within software engineering because one of the goals of any project leader is to increase the speed and flexibility in the development of new commercial products. In this sense, project managers must find the best resource configuration for each of the work packages necessary for the management of software development processes in order to keep the team motivated and committed to the project and to improve productivity and quality. This paper presents ReSySTER, a hybrid recommender system based on fuzzy logic, rough set theory and semantic technologies, aimed at helping project leaders to manage software development projects. The proposed system provides a powerful tool for project managers supporting the development process in Scrum environments and helping to form the most suitable team for different work packages. The system has been evaluated in a real scenario of development with the Scrum framework obtaining promising results.
15
Content available remote Spojrzenie na zarządzanie projektami informatycznymi
PL
W artykule scharakteryzowano zarządzanie projektami wg SCRUM, APF, xPM. Przedstawiono zarządzanie projektami informatycznymi polegające na prowadzeniu projektu wzdłuż jego optymalnego kursu, który rozwija się w trakcie trwania projektu, co pozwala użytkownikom na ciągłą informację na temat tego, co dokładnie się dzieje, i przeprowadzenie na bieżąco dostosowania projektu tak, aby zmierzał w kierunku pożądanych celów.
EN
The paper describes the project management by SCRUM, APF, xPM. Presented management of IT projects involving the conduct of the project along its optimal rate, which develops during the project, which allows users to continuous information on the, what exactly is going on and carry on an ongoing basis to adapt the project so that it aimed in the direction of the desired objectives.
PL
Artykuł dotyczy problematyki metodyk prowadzenia projektów systemów pomiarowo-sterujących. W artykule przedstawiono koncepcję autorskiej metodyki opracowanej na podstawie metodyk już istniejących. Zaprezentowano założenia organizacji zespołu, cyklu życia i zarządzania czasem, procesy oraz eksperyment przeprowadzony z wykorzystaniem metodyki.
EN
Project management as well as control and measuring systems are the issues that the paper is focused on. It is the first time the correlation between them is discussed. The conception of the project management methodology developed on the basis of several existing methodologies is presented in the paper (Section 2). Key issues of team organization, life cycle, time management and processes (Fig. 1) are shown and described in order to fully understand the assumptions of the methodology (Section 3). To analyse correctness of the methodology, the experiment was conducted (Section 4) during which participants wrote programs for two distributed control and measuring systems with use of the software engineering technic - Test-Driven Development methodology with dedicated LabVIEW tools (NI Unit Test Framework Toolkit and JKI VI Tester). The positive result of the experiment as well as reception of the developed approach proved methodology to be highly usable for the environment of control and measuring systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.