Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spinning process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fibre properties are influential factors for yarn properties. Cotton, whose physical properties vary depending on the cultivation region, is still a very common fibre used in the textile industry. Properties such as fibre length, fineness, strength and maturity affect yarn tensility, evenness, imperfections and hairiness. Four different 100% cotton blends were used as raw material (American cotton, Aegean cotton, Urfa cotton, Greek cotton) to be converted into 20 tex compact yarns separately. HVI parameters of each blend type starting from the bale until the 2nd drawing passage machine revealed that yarn processing stages and machinery are influential factors for fibre the properties of fibres that are produced on a spinning line. Additionally ANOVA tests supported the idea that the evenness, tensility, yarn imperfections, and hairiness parameter of yarns produced from various cotton blends were statistically different. Principal Component Analyses (PCA) and the Correlation Matrix were also applied in order to analyse the relationship between fibre properties and compact yarn properties of different blends.
PL
Właściwosci włókien mają wpływ na właściwości przędzy. Bawełna, której właściwości fizyczne różnią się w zależności od regionu uprawy, jest nadal bardzo powszechnym włóknem stosowanym w przemyśle włókienniczym. Właściwości takie jak długość włókien, rozdrobnienie, wytrzymałość i dojrzałość wpływają na rozciągliwość, równość, niedoskonałości i włochatość przędzy. W pracy zostały użyte cztery różne mieszanki 100% bawełny (bawełna amerykańska, bawełna z Morza Egejskiego, bawełna Urfa, bawełna grecka). Parametry HVI każdego rodzaju mieszanki pokazują, że etapy obróbki przędzy i parametry maszyny są czynnikami wpływającymi na właściwości włókien, które są wytwarzane na linii przędzenia. Dodatkowo testy ANOVA potwierdziły ideę, że równość, wytrzymałość, niedoskonałości przędzy i włochatość przędzy wytwarzanej z różnych mieszanek bawełny były statystycznie różne. W celu analizy zależności między właściwościami włókien a właściwościami przędz kompaktowych różnych mieszanek zastosowano analizę głównych składników (PCA) i matrycy korelacyjnej.
EN
A comparative assessment of the manufacturing processes of new generation pneumatic yarns with classic ring yarns was made. The considerations included spinning speed, the number of machines involved in the spinning process, the surface occupied by these machines, the size of their employment, and the energy consumption. It has been found that air jet spinning machines enable produce cotton yarns, man-made yarns of cotton type and blends cotton yarns with chemical fibers with very high spinning speeds up to 400 m/min and even up to 500 m/min. In addition, the production of yarns on pneumatic air-jet spun yarns provides the opportunity to integrate manufacturing roving, spinning and winding of yarn together with its cleaning processes into one single operation, resulting in significant savings in occupied areas, employment and energy consumption.
PL
W badaniach procesu rozciągania realizowanego w aparatach rozciągowych stosowana była gradientowa metoda badań. Polegała ona na badaniu wpływu kilku czynników o decydującym znaczeniu dla pracy aparatu. Wpływ ten badano celowo, zmieniając kolejne wartości jednego lub nawet kilku czynników i obserwowano jak zmiany te wpływają na przebieg procesu. W badaniach tych pewna grupa czynników mogąca mieć wpływ na wyniki badań jest niemożliwa do ustalenia na określonym stałym poziomie. Przy ustalaniu optymalnych parametrów pracy aparatu należałoby również określić wzajemny wpływ poszczególnych parametrów na siebie. Jest to jednak praktycznie niemożliwe do wykonania, ponieważ wymaga nieskończenie dużej liczby pomiarów. W wielu pracach dotyczących procesu rozciągania stosowano różne metody badawcze i kryteria oceny. Analizowano przebiegi krzywych pocieniania, wychodząc z założenia, że ich kształty oraz różnice w przebiegu są uzależnione od sposobu ruchu włókien w rozciąganym strumieniu. Badano również wielkość sił występujących w polu rozciągowym i na tej drodze określono wpływy, między innymi, rozkładu długości włókien na przebieg procesu rozciągania strumienia włókien. Dokonano też oceny procesu rozciągania i zjawisk temu procesowi towarzyszących, stosując analizę nierównomierności rozkładu masy rozciąganego strumienia włókien. W oparciu o charakterystykę widmową pola rozciągowego oceniano strumienie włókien na wlocie i wylocie aparatu rozciągowego oraz podjęto próbę powiązania charakteru rozkładu masy w strumieniu przed i po rozciągnięciu. Dotychczas wiele opracowanych modeli matematycznych procesu rozciągania jest przedstawionych w formie uproszczonej, a równania zawierają wiele parametrów niemierzalnych, takich jak: • względne przesunięcie środków włókien, • liczby przednich końców włókien, • współczynnik wzajemnego powiązania włókien. Równania, w których występują jedynie wskaźniki charakteryzujące nierówno-mierność w postaci współczynników zmienności masy strumienia włókien pozwalają na przybliżoną ocenę procesu rozciągania. O jakości pracy aparatu rozciągowego decyduje nierównomierność masy strumienia włókien powstająca podczas rozciągania. Zależy ona od wielu czynników, takich jak: • nierównomierność masy strumienia zasilającego aparat rozciągowy, • rozkład długości włókien w strumieniu, • stan techniczny maszyn, • dobór parametrów technicznych i technologicznych, takich jak: rozciągi częściowe i całkowite, rozstawienie elementów aparatu rozciągowego, wielkość obciążenia górnych wałków a w przypadku paskowych aparatów rozciągowych również rodzaj pasków oraz wielkość wkładek dystansowych. Realizacja procedury modelowania wymaga przeprowadzenia eksperymentów, które dają informacje o zjawiskach zachodzących w badanym obiekcie. Informacje te uzyskano analizując sygnał wejściowy i wyjściowy obiektu. Najważniejszymi cechami sygnałów są: • stacjonarność, • występowanie składowych okresowych, • normalność sygnału. W celu scharakteryzowania sygnałów: wejściowego i wyjściowego, analizowano ich wartości średnie, wariancje, widma liniowe harmoniczne oraz gęstości prawdopodobieństwa rozkładu masy. Do oceny wyżej wymienionych charakterystyk sygnałów zastosowano testy statystyczne. Biorąc pod uwagę, że wartości średnie i wariancje oraz średnie wartości amplitud kolejnych składowych harmonicznych badanych sygnałów nie zależą od czasu przyjęto analizowany sygnał za stochastyczny stacjonarny o rozkładzie normalnym. Identyfikacja układu mechanicznego, jakim jest aparat rozciągowy, obejmuje problemy związane z wyborem postaci modelu matematycznego badanego obiektu. Przez wybór postaci modelu rozumie się problem określenia jego struktury. Jedną z metod identyfikacji strukturalnej, którą można zastosować do badania układów mechanicznych, jest analiza charakterystyk częstotliwościowych układu. Przy założeniu, że sygnał wejściowy jest procesem stochastycznym normalnym, również sygnał otrzymany na wyjściu układu liniowego jest procesem stochastycznym o rozkładzie normalnym. Każde odchylenie sygnału wyjściowego od normalnego rozkładu wskazuje na występowanie w układzie nieliniowości. W celu znalezienia związków matematycznych między sygnałem wejściowym a wyjściowym wykorzystano analizę regresji. Dla każdego z wariantów wyznaczono funkcje regresji metodą najmniejszych kwadratów. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że we wszystkich przypadkach zależność między sygnałem wejściowym a wyjściowym jest prosto-liniowa. Po analizie sygnału wejściowego i wyjściowego obiektu oraz określeniu jego struktury przystąpiono do opracowania modeli matematycznych procesu rozciągania realizowanego w aparatach rozciągowych przędzarek obrączkowych. W pierwszym etapie badań wykorzystano wie1owymiarową ana1izę regresji w celu wytypowania do dalszych rozważań parametrów procesu rozciągania wpływających na nierównomierność masy strumienia włókien wydawanego z aparatu rozciągowego. W drugim etapie badań przedstawiono nowy kierunek badawczy procesu rozciągania sprowadzający problematykę rozciągania strumienia w polu rozciągowym do zagadnień związanych z analizą układów dynamicznych. Opracowano nowy matematyczny model procesu rozciągania dla jedno i dwustrefowego aparatu rozciągowego. Głównym celem było uzyskanie wyrażeń w formie transmitancji dla dynamicznych związków między wielkościami wejściowymi i wyjściowymi aparatu rozciągowego. Parametry poszczególnych transmitancji uzależniono od właściwości strumienia wejściowego, parametrów pola rozciągowego oraz zmiennych prędkości strumienia w strefie rozciągania. Zaproponowany model przewidywania właściwości strumienia włókien zweryfikowano eksperymentalnie. Przedstawiono propozycję aplikacji omawianej metody do optymalizacji procesu rozciągania.
EN
A method of predicting the non-uniformity of fiber assembly mass at the outlet of drawing zone has been worked out on the basis of the non-uniformity of entry fiber assembly and the drawing zone parameters using the mathematical models of drawing realized in the drafting arrangement of ring spinning frames. To date many mathematical models of drawing have been presented in a simplified form, with equations containing many non-measurable parameters such as: relative fiber center displacement, densities of the front fiber ends and the coefficient of mutual fiber binding. The equations containing only non-uniformity parameters in the form of coefficients of the fiber assembly mass variability allow an approximate assessment of the drawing process. In the first stage of investigation, an experimental mathematical model was created on the basis of multidimensional regression analysis in order to select drawing parameters influencing the non-uniformity of the fiber assembly mass coming out from the drafting system. In the second stage of investigation, a new research trend of drawing process was presented considering the problem of fiber assembly drawing in the drafting zone in terms of questions connected with the analysis of dynamic systems. There was worked out a new mathematical model of the drawing process for a single- and two-zone drafting arrangement. The main objective was to obtain expressions in the form of transmittance for dynamic relations between the input and output quantities of the drafting arrangement. The parameters of particular transmittances were made conditional on the properties of the input fiber assembly, the drafting zone parameters and variable speeds of fiber assembly in the drafting zone. The proposed model of predicting the properties of fiber assembly was experimentally verified. There was presented a proposal of using the method under discussion for the optimization of the drawing process. Based on the investigation performer and the results obtained, one can draw the following conclusions: 1. The technological identification of spinning objects should be carried out: • exploiting technically efficient machines to minimize the level of non-measurable disturbances, • using a raw material with typical spinning properties for the given production range, • providing a stabilized machine operation and feeding machines with products that meet the requirements of stationary conditions. 2. Based on the developed mathematical model of drawing process, one can determine the amplitude-frequency characteristics associating the mass distribution signal spectrum at the input and output of the drafting arrangement and the characteristics associating the fiber assembly speed changes in the drafting zone with the spectrum of mass distribution at the output of drafting arrangement. 3. The amplitude-frequency characteristics associate the mass distribution signal spectra at the input and output of drafting arrangement in a specified range of frequency. In the case of the analysis of errors in the drafting arrangement operation, one can take into consideration the zone section under the characteristics curve. In this study, a new method for the determination of experimental amplitude-frequency characteristics of the drafting zone was developed on the basis of spectrograms. Based on the statistical analysis performed it has been found that the theoretical and experimental curves of the amplitude-frequency characteristics are strongly correlated, which confirmed the statistic conclusions. There was also worked out a new quality coefficient, by means of which one can assess the operation of drafting arrangement. The drafting quality coefficient shows to what extent the real fiber assembly differs from the ideal fiber arrangement. This coefficient is a criterion of the drafting process assessment. The method of the analysis of drafting arrangement of ring spinning machine can be also used for the analysis of the drafting arrangements of carding, drawing and roving frames.
4
Content available remote Simulation of the processing of fibrous products in the OE-rotor spinning system
EN
The OE rotor spinning system is interpreted as a probability system, and in this study the probability simulation was applied for optimisation of the combing zone and air transport channel. We created a probability model of the release of fibres from the feeding sliver resulting from the effect of the combing cylinder, as well as a probability model of fibre flow in the air transport channel of the OE- rotor spinning system. The description of the technological processes is based on the specific parts of probability theory (Markov chains - a probability theory which describes the covering of a specific length interval). The aim of the analysis is the determination of the probability of additional one dimensional separation of fibres in the air transport channel as well as the mean fibre dwell time in the comb-out zone of the OE-rotor spinning system.
PL
System przędzenia rotorowego został zinterpretowany jako system prawdopodobieństwa. Symulacja prawdopodobieństwa została zastosowana dla optymalizacji strefy łączenia i powietrznego kanału transportowego. Stworzono model probabilistyczny oddzielania się włókien z taśmy zasilającej oraz przepływu włókien w kanale transportowym systemu przędzenia rotorowego. Opis procesu technologicznego jest oparty na określonych fragmentach teorii prawdopodobieństwa (Łańcuch Markowa-probabilistyczna teoria opisująca rozkład przedziałów długości). Celem analizy było określenie prawdopodobieństwa o dodatkowej jednowymiarowej separacji włókien w powietrznym kanale transportowym jak również czas przebywania włókien o średniej długości w systemie przędzenia rotorowego.
5
Content available remote Interest of a compound yarn to improve fabric performance
EN
The market for protective clothing is growing in many fields, including flame resistance clothing, cut-resistance gloves and so on. High-performance fibres such as aramides are known to be flameproof and resistant to mechanical impacts, but they are sensitive to UV.The purpose of this study was to produce compound yarns with the advantageous properties of aramides and insensitive against UV radiation. We obtained such yarns by means of a friction process (FEHRER), a non-conventional spinning process. The yarn obtained, denoted as DREF yarn, developed by us is a combination of wool and poly-pphenylenediamine-terephtalamide fibres (Kevlar®29). The compound yarn is composed of a core in Kevlar® yarn, coated by wool fibres. The DREF yarns were then knitted; the articles obtained have interesting properties such as flame retardancy, good-handle, cutting resistance, and are also UV-resistant.
6
Content available remote Computer modelling of the Lyocell fibre spinning process
EN
The cellulose Lyocell fibre spinning process can be divided into two processes, a dry spinning process in the air gap, and a wet spinning process in the coagulation bath. In order to simulate the process in the air gap, the heat capacity Cp, the density ρ, and the elongational viscosity ɳ were measured by experiments carried out as a function of temperature and concentration of cellulose. The calculated diameters and temperature profiles along the spinning path were compared with the experimental results. The concentration of N-methyl-morpholine-N-oxide (NMMO) in the fibre (in the coagulation bath) was also measured during the experiments, and the diffusion coefficient was then calculated. Using the data obtained, the time during which the NMMO content in the fibre reaches the equilibrium state in the coagulation bath can be predicted.
EN
The analysisof mass distribution irregularities of intermediate products of spinning makes it possible to conclude unmistakably as to the correctness of the course of the technological process as well as the technological condition of the machines. In a mass distribution there always can be found a random component and, in most cases, also a periodic component. The choice of raw material, general technical condition of machines and the accuracy of their regulation determine the random part. The periodic component comes from defective work of machine elements, which rotate witha variable speed while taking part in forming the flux, which produces a fibre layer.
8
EN
The evolution of the modem ring spinning frame, like of most other textile machines, bas been stimulated by experiment rather than theoretical analysis. That is why the efforts made to develop mathematical models of the dynamics of the main working systems of the machine, as well as relevant computer programs to simulate their operation, are so important a step towards more perfect engineering. The present work is an attempt at theoretical analysis of the twisting-and-winding system of a ring spinning frarne of whieh the technical characteristics are presented in Fig. 1.1.
9
Content available remote Processing of spinning data to support yarn engineering
EN
Today, the modern spinning process is not imaginable without computer based information systems. Supported by sophisticated measuring and control devices, these systems proved to be very helpful in providing the accurate and current data for management and control of the spinning process. The contribution presents some experiences regarding the processing of spinning data to support the yarn engineering and fibre blend optimisation processes. Supposing that the yarn process is well chosen and production machniery well adjuste, by employing the above mentioned techniques, the majority of yarn cross-sectional variations and other problems related to yarn appearance, or yarn properties, respectively, can be avioded.
10
EN
The paper presents a computerised multichannel system for monitoring of spinning processes in textile industry. The system operates "on-line", directly on the rotor spinning machine without interrupting its work. Continuous measurements of three important spinning process parameters are taken, i.e. , coefficient of linear mass variation of sliver, coefficient of linear mass variation of yarn, and yarn tension. Measurement date is stored in the computer so making further "off-line" analysis and conversion possible. The presented system offers a novel approach to dynamic measurements of yarn and sliver properties than can be useful in developing new spinning machines and technologies. System configuration and experimental results of the proposed process monitoring scheme are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.