Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady elektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Plastic obtained from the discarded computers, televisions, refrigerators, and other electronic devices is termed as e-plastic waste. E-plastic waste is non-biodegradable waste. This paper focuses to investigate the replacement of fine aggregate with plastic aggregate obtained from e-plastic. The paper presents a detailed comparison of concrete properties (i.e.: compressive strength, tensile strength, flexural strength, density and workability) for normal concrete and concrete containing e-plastic fine aggregates. The testing was conducted according to the ASTM standards. 28-day Compressive, Flexural and Split tensile strengths were determined. In addition to the effect of e-plastic fine aggregate, silica fume is added as an admixture to find the effect on strengths. Authors have performed a compressive, flexural and tensile test of concrete mix with various percentages of e-plastic aggregates (i.e., 0, 5, 10, 15 and 20%) and silica fume (i.e.: 0, 5 and 10%) and concrete densities are also considered. It has been concluded that an increase in the e-plastic fine aggregate results in reduction in densities, compressive, flexural and tensile strength values. However, when we add silica fume to the concrete mixture it leads to strength values similar to the control mixture. The optimum obtained concrete blend contained 5% e-plastic fine aggregates and 10% silica fume. The addition of silica fume in concrete mixtures increases the 28-day compressive, flexural and tensile strengths. Moreover, the density of concrete decreases with the increase in the e-plastic aggregates.
PL
Tworzywa sztuczne uzyskane ze zużytych komputerów, telewizorów, lodówek i innych urządzeń elektronicznych są określane jako tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych. Tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych to odpady nieulegające biodegradacji. Niniejszy artykuł koncentruje się na kwestii zastąpienia drobnego kruszywa kruszywem z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. W pracy przedstawiono szczegółowe porównanie właściwości betonu (tj. wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie, gęstość oraz urabialność) dla normalnego betonu i betonu zawierającego drobne kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. Testy przeprowadzono zgodnie ze standardami ASTM. Określono 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu. Zbadano wpływ drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych oraz pyłów krzemionkowych na wspomniane właściwości betonu. Autorzy przeprowadzili test ściskania, zginania i rozciągania mieszanki betonowej dla różnych wartości procentowych kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych (tj. 0,5, 10, 15 i 20%), pyłów krzemionkowych (tj. 0, 5 i 10%) oraz gęstości betonu. Stwierdzono, że zwiększony udział procentowy drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych prowadzi do zmniejszenia gęstości, wytrzymałości na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Jednakże dodanie pyłów krzemionkowych do mieszaniny betonowej pozwala uzyskać parametry wytrzymałościowe podobne do mieszaniny kontrolnej. Otrzymana optymalna mieszanka betonu zawiera 0,5% drobnych kruszyw z tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów elektronicznych i 10% pyłów krzemionkowych. Dodatek pyłów krzemionkowych w mieszankach betonowych zwiększa 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Ponadto gęstość betonu zmniejsza się wraz ze wzrostem udziału kruszyw z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych.
EN
The paper presents the most important issues connected with development of a sustainable approach in the IT area. It includes the historical background of sustainable principles application, which ultimate goal has been to reduce the negative impact caused by widespread use of computer infrastructure on the environment. The literature review has been the basis for determining the roots of "green" standards for computer equipment commonly used by all types of organizations. A particular focus of the paper is on the problem of electronic waste disposal, which most of contemporary organizations contribute to, if they use IT infrastructure in their operations. Generally, the goal of the paper is to present the range of the problem causes by e-waste and increase the awareness of organizations in the scope of its collecting, recycling and first of all limiting its amount.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie związane z rozwojem idei zrównoważonego rozwoju w obszarze IT. Zawarto w nim tło historyczne zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju, którego ostatecznym celem jest redukcja negatywnego wpływu powodowanego przez rozpowszechnione wykorzystywanie infrastruktury komputerowej, również w organizacjach, na środowisko naturalne. Bazę do określenia korzeni „zielonych” standardów w dziedzinie sprzętu komputerowego powszechnie wykorzystywanego w organizacjach stanowiła krytyczna analiza literatury. W artykule szczególnie zaakcentowano problem utylizacji odpadów elektronicznych, do powstawania których przyczynia się większość współczesnych organizacji, jeśli tylko wykorzystują one w swoim działaniu infrastrukturę informatyczną. Ogólnie celem artykułu jest przedstawienie skali problemu powodowanego przez odpady elektroniczne oraz podniesienie stopnia świadomości organizacji w zakresie ich zbierania, przetwarzania, a przede wszystkim ograniczenia jego ilości.
PL
Celem pracy jest zbadanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska jakie niesie ze sobą spalanie szczególnie niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz medycznych. Wśród wielu odpadów, które w sposób kontrolowany poddawane są spalaniu, specyficznymi odpadami są odpady medyczne i odpady elektroniczne, które wymagają odrębnego traktowania ze względu na ich skład chemiczny. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie możliwością wykorzystania obróbki termicznej do procesu degradacji odpadów przemysłowych oraz medycznych. Jakkolwiek metody termicznej utylizacji odpadów specyficznych należą do metod bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska a spalanie umożliwia zmniejszenie objętości składowanych odpadów, to pozostaje jednak problem zarówno składowania uzyskanych popiołów jak i problem usuwania powstających związków lotnych i popiołów lotnych które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery. Odrębnym problemem jest odzyskiwanie z popiołów dennych i lotnych deficytowych składników np. złota, miedzi czy też metali ciężkich i ziem rzadkich. Obecność tworzyw sztucznych pochodzących np. z opakowań powoduje, że w czasie spalania do atmosfery przedostają się opary chloru, dioksyn, furanów oraz związki metali ciężkich, dodawanych do spalanych materiałów w postaci barwników czy składników PCV. popiół denny po spaleniu odpadów medycznych zawiera głównie związki wapnia, chloru, krzemu i aluminium w postaci tlenków, soli, zaś popiół lotny charakteryzuje się dużą zawartością chloru i metali ciężkich.
EN
Specific, with respect to their treatment during incineration, are the medical and electronic solid wastes because of their chemical composition different from the municipal solid wastes. Although existing methods of thermal incineration of those specific wastes are safe and environmental-friendly, the problem of disposals of those fly ashes and recovery of deficit elements such as gold, copper, heavy metals or rare elements from them is still unsolved. Plastics, derived, for example, from packages, cause additional emission of chlorine compounds, dioxins, furans, or heavy metal compounds, which are added as colorants or PVC additives. Properties of fly ashes collected from dust removal devices installed in a medical waste incinerator, electronic waste incinerator, and after an installation for dangerous wastes utilization (HCB contaminated soil) in rotary drum furnace have been compared in this paper.
EN
e-Waste awareness and behavior of local Polish community has been examined. Specifically, the issue of selective waste electrical and electronic equipment (WEEE) collection has been explored. The main objectives of the research was to evaluate an attitude of the individuals towards e-waste treatment and to recognize the causes of low efficiency of the current WEEE management. The research was conducted among the inhabitants of a small town in Poland. Collected data may be useful while preparing household WEEE management systems. Over 52% of respondents, each was a representative of one household, conducted selective electrical and electronic equipment waste collection. Unfortunately, 12% (mostly young people aged 16-25, 9%) admitted that they threw e-waste mixed with general municipal waste. Another 12% (aged 18-25) claimed that they had never disposed of WEEE. Nowadays, the technology is developing very fast and small electronic devices are frequently exchanged, so the above mentioned statement is unlikely to be true. The research survey confirmed that further costs should be borne on educational activities which will raise people's awareness concerning WEEE threats and motivate them to collect e-waste selectively. The improvement of the management system increasing the number of e-waste drop off points, is necessary as well.
EN
Waste printed circuit boards (WPCBs) contain not only harmful materials but also many valuable resources, especially metals, which attracts more and more attention from the public. In this study, a sulfonic acid functionalized ionic liquid ([BSO3HPy]OTf) was used to recycle copper from WPCBs. Zinc and lead, represented as typical heavy metals, were chosen to study the leaching behavior and their relation to copper. Five factors such as particle size, ionic liquid (IL) concentration, H2O dose, solid to IL ratio and temperature were investigated in detail. The results showed that copper leaching rate was high, up to 99.77%, and zinc leaching rate reached the highest value of 74.88% under the optimum conditions. Lead cannot be leached effectively and the leaching rate was mostly low than 10%, which indirectly indicated that [BSO3HPy]OTf has a good selectivity to lead. Besides, the interaction of copper, lead and zinc was characterized macroscopically by means of statistical methods. The Spearman correlation analysis showed that copper and zinc had a highly positive correlation. Lead had little relation to copper, which to some extent indicated that the effect of zinc on copper leaching behavior was bigger than that of lead.
PL
Płytki z obwodami drukowanymi (2 kg) zostały wyjęte ze zużytych telefonów komórkowych (9,3 kg), rozdrobnione i zmielone na 2 frakcje ziarnowe poniżej 1,25 mm (młyn wibracyjny, 8 próbek) oraz poniżej 1,00 mm (młyn młotkowy, 8 próbek). Reprezentatywne próbki obu tych frakcji poddano analizie chemicznej na zawartość Cu i Ni metodą spektrometrii absorpcji atomowej. Wyniki oceniono stosując metodę wykresu skrzynkowego (box plot), aby usunąć dane odbiegające. Zawartość Cu była większa w próbce o mniejszych ziarnach niż w próbce o ziarnach większych (odpowiednio 18,14% i 13,71%) a zawartość Ni, przeciwnie, była większa w próbce o ziarnach większych (odpowiednio 1,76% i 2,44%). Zaproponowano procedurę przygotowania reprezentatywnej próbki płytek z obwodami drukowanymi do ich analizy chemicznej
EN
Printed circuit boards (2 kg) were recovered from waste mobile telephones (9.3 kg), disintegrated and grinded into 2 grain fractions up to 1.25 mm (vibration mill, 8 samples) and up to 1.00 mm (hammer mill, 8 samples). The representative samples of both fractions were analyzed for Cu and Ni contents by at. absorption spectroscopy. The results were assessed by box plot method to remove the deviated data. The Cu content was higher in the samples with smaller grains than that with coarser grains (18.14% and 13.71%, resp.) but the Ni content was higher in the samples with coarser grains than that with smaller grains (1.76% and 2.44%, resp.). A procedure for prepn. of a representative sample of the waste used for chem. anal. was proposed.
EN
The nonmetallic powder recycled from waste printed circuit boards (PCB) is used in cement mortar as replacement for sand. The results show that the waste PCB nonmetallic powder causes an increase in air content and improves the water-retention property of fresh mortar, decreases the bulk density of hardened mortar. There is a decrease in the compressive and flexural strengths with the addition of waste PCB nonmetallic powder and the decreasing degree depends on the substitution amount of the nonmetallic powder for sand. The tensile bond strength decreases slowly with the increase of the substitution amount from 0% to 35%. The water capillary adsorption of mortar is close to that of control when 10% and 20% sand is replaced. The use of mortar made with recycled waste PCB nonmetallic powder as sand replacement offers promise for applications as medium weight or light weight concrete, while adding value to a post-consumer electric and electronic material that is now generally treated as solid waste.
PL
W artykule analizowano możliwość wykorzystania niemetalicznego proszku pochodzącego z recyklingu płytek drukowanych PCB (ang. Printed Circuit Boards) jako zamiennika piasku w zaprawach cementowych. Uzyskane wyniki wskazują, że dodatek proszku PCB powoduje wzrost zawartości powietrza, poprawę zdolności do retencji wody świeżej zaprawy oraz zmniejszenie gęstości objętościowej stwardniałej zaprawy. Obserwowany spadek wytrzymałości na ściskanie i zginanie zależy od stopnia substytucji piasku proszkiem PCB. Przyczepność przy rozciąganiu spada stopniowo ze wzrostem substytucji od 0 do 35%. Adsorpcja kapilarna wody zapraw modyfikowanych jest zbliżona do wartości uzyskanej w przypadku próbki kontrolnej, jeśli stopień substytucji proszkiem PCB jest mniejszy niż 20%. Wyniki uzyskane dla zapraw z proszkiem PCB wskazują także na możliwość ich wykorzystania w betonach lekkich. Potwierdzają także, że zużyte elektryczne i elektroniczne płytki drukowane, uważane za produkty odpadowe, mogą być z powodzeniem wykorzystane w technologii materiałów budowlanych.
PL
Statyczne pola elektryczne są wykorzystywane m.in. w procesach technologicznych, takich jak separacja elektryczna. Separacja elektrodynamiczna jest procesem rozdzielania dwóch lub większej ilości faz stałych, zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych, siłami pola elektrycznego. Zaletą separacji elektrodynamicznej jest możliwość uzyskania rozdziału poszczególnych składników na sucho, co eliminuje szereg operacji, takich jak: zagęszczanie, odwadnianie, hydrotransport, dosuszanie. Czynności te zwiększają energochłonność i koszty procesu separacji. Efektywność wzbogacania zależy od wielu czynników, takich jak: właściwości elektryczne składników nadawy, uziarnienie nadawy, prędkości wirowania bębna, natężenie pola elektrycznego w przestrzeni roboczej separatora, konfiguracji elektrod czy warunków otoczenia. W artykule przedstawiono działanie wysokonapięciowego separatora bębnowego. Dokonano analizy rozkładu pola elektrycznego przestrzeni roboczej separatora oraz sił działających na cząstki o właściwościach dielektrycznych i przewodzących, przedstawiono także tory ruchu naelektryzowanych cząstek. Wykonano laboratoryjne badania separacji odpadów elektronicznych w dwóch klasach ziarnowych: 0–0,25 mm i 0,25–0,5 mm. Zaobserwowano, że w wyniku selektywnego ładowania cząstek rozdzielają się one według zdolności powierzchniowego elektryzowania się, co pozwala uzyskać selektywny rozdział składników tworzących tzw. śmieci elektroniczne. Zastosowanie elektrodynamicznego separatora bębnowego pozwala rozdzielić pierwiastki, takie jak Ti, Cu, Fe, Pb, Sn od tworzyw sztucznych znajdujących się w odpadach elektronicznych.
EN
Static electric fields are used, among others, in technological processes such as electric separation. Electrodynamic separation is a process of separating two or more solid phases of various physical properties by electric field forces. The advantage of electrodynamic separation is possibility of obtaining separation of individual components in dry conditions. This eliminates many operations such as thickening, dewatering, hydrotransportation, additional drying which cause higher energy consumption and higher separation process costs. Efficiency of beneficiation depends on many factors such as: electric properties of feed components, feed particle size distribution, drum rotary speed, electric field intensity in working space of separator, configuration of electrodes or surrounding conditions. The paper presents the working of high-voltage drum separator. The analysis of electric field distribution in separator working space was done. Additionally, distribution of forces acting on particles of dielectric and conductive properties was examined, trajectories of charged particles movement were presented too. The laboratory investigations of electronic wastes were performed in two particle fractions: 0.25–0.5 mm and 0–0.25 mm. It was observed that as a result of selective charging of particles they separate according to surface ability to electrifying what allows to obtain selective separation of components being so-called electronic wastes. The application of electrodynamic drum separator allows to separate such elements as Ti, Cu, Fe, Pb, Sn from plastics occurring in electronic wastes.
EN
Rapid growth in the electricity and electronics industry in Thailand has resulted in numerous problems with electrical waste management. Printed circuit board (PCB) components contain copper in an amount of approximately 10 wt. % and approximately 90 wt. % of non-conductive substrate made from fiberglass resin. In the recycling process, after copper is physically separated from PCB, only nonmetallic powder (NMP) will be left; that needs to be properly disposed of and managed. Therefore, this study is a proposal of suitable choices for NMP management. The results showed that NMP can be disposed in hazardous waste landfill. Furthermore, NMP can be recycled as a component in fiber- -reinforced polymer (FRP) of the following composition: coarse NMP 25%, fine NMP 25%, polyester 38.8%, hardener (Butanox type) 0.6%, catalyst (cobalt type) 0.6%, styrene monomer 10%. This FRP mixed with NMP can be properly processed into an artificial wall tile product in terms of mechanical properties, manufacturing processes and conditions of use.
EN
The tin metal could be retractable from wasted tin scrap, sludge, and wasted electroplated solution hydrometallurgical treatment, and purification process. In order to be used as resource of electronic devices, the retracted crude metal should be purified to the extent of higher than 99.9%. In this study, tin electro-refining process was performed to purify the casted tin crude metal at various experimental conditions: at the current density of 3, 5A/dm2, and in various electrolytes such as hydrochloric acid, sulfuric acid and methansulfonic acid. Additional experiment was conducted using Rotating Disk Electrode (RDE) in order to investigate the rate determining step of tin electro-refining process. The current efficiency, 65.6%, was achievable at the condition of current density, 5A/dm2, and in the electrolyte of Hydrochloric acid. During tin electro-refining process, impurity dissolved from tin crude metal into the electrolyte was analyzed using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES), and the result showed the concentration of impurity metal gradually increased. Quantitative analysis on casted tin crude metal showed that it consists of tin with 93.9 wt.% and several impurity metals of Ag, Bi, Pb, Cu, and etc. After tin electro-refining process, the purity of tin increased up to 99.985 wt.%.
EN
Purpose: Purpose: The goal of the paper is to focus on waste solder and printed circuit board: the emerging secondary sources for recovery of metals. Design/methodology/approach: The worldwide reserves of high-grade ores are diminishing. At the same time the demand for heavy metals is ever increasing with the progress of the industrialized world. The rapid progress of electronic packaging technology is resulting in huge amounts of electronic waste (E-Waste) particularly in the form of solders and printed circuit boards (PCBs). Such E-waste contains various metals. The waste solders and PCB can act as large stockpiles of metals. Hence, they can be important secondary sources of valuable metals. Thus recycling of waste solders and PCB is not only useful for resource recovery from waste materials, but also for the protection of the environment. Findings: Comparing with the pyrometallurgical processing, hydrometallurgical method is more exact, more predictable, and more easily controlled. Bio-hydrometallurgical processes are emerging as potential environmentally friendly approaches. Research limitations/implications: Several promising metal recovery processes were developed to recover the precious metals from E-waste. There is a need to fill the gap areas in achieving a cleaner and economical recycling process. Also more studies are needed in the area of metal separation and recovery from PCB leach liquor. Orginality/Value: This review article will provide a concise overview of current disposal and recycling operations. Keywords: Electronic waste; Solder; Printed circuit board; Metal recovery; Pyrometallurgy, Hydrometallurgy; Bio-hydrometallurgy.
EN
The quantities of waste electrical and electronic equipment (WEEE) will increase in the near future and the importance of its recycling has become more evident. This waste are mixture of materials and components that because of their hazardous content, can cause major environmental and health problems. In order to minimize risks two legislation acts have been put in place; the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive) and Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive). It has led to a reduction of hazardous substances which often are replaced by new ones for example nanomaterials. Actually, existing processes for the recycling of used electronic equipment focuses on separation of metals but there is not procedures taking into account the presence of nanowaste. It is significant subject not only from the point of waste treatment and the recovery of valuable materials but also from the risk for environment and health.
PL
W pierwszej części artykułu wskazują na potrzebę nowego wydajniejszego podejścia do kwestii recyklingu odpadów elektronicznych. Następnie zostają wskazane przyczyny takiej sytuacji. Autorzy wskazują, iż obecnie rozwój nowej generacji urządzeń elektronicznych następuje zdecydowanie szybciej niż dotychczas, powoduje to skracanie żywotności elementów elektronicznych, który wynosił od 4-6 lat pod koniec XX wieku, a już w pierwszej dekadzie XXI wieku okres żywotności elektroniki został skrócony do 2 lat. W związku z tym znacznie zwiększyła się ilość generowanych odpadów elektronicznych. Autorzy podkreślają również, że recykling odpadów elektronicznych nie odnosi się wyłącznie do aspektów środowiskowych, tj. wytwarzania większej ilości złomu oraz zwiększonego zużycia surowców produkcyjnych, ale również wskazują na aspekt ekonomiczny, taki jak obniżenie kosztów produkcji przy użyciu surowców wtórnych. Autorzy następnie wskazują, na niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, ze względu na stężenie ołowiu, rtęci, kadmu i arsenu w odpadach elektronicznych. Kwestia odzysku metali ze sprzętu elektronicznego została była omawiana już od drugiej połowie XX wieku. Wówczas uważano, że metalem, który warto odzyskiwać było złoto. Procesem recyklingu, który rozważano do odzysku złota była elektroliza solna. Obecnie złoto nadal jest stosowane w elektronice. Szacunki przedstawione przez World Gold Council w 2001 roku wskazują, że do produkcji elektroniki zużywa się prawie dwieście ton złota. W związku z powyższym konieczność utworzenia nowych i zarazem wysoko wydajnych linii technologicznych do recyklingu złomu elektronicznego wydaje się oczywista. Obecnie linia technologiczna do recyklingu złomu elektronicznego składa się z więcej niż jednego urządzenia. Po pierwsze materiał wprowadza się do kruszarki, w celu utworzenia cząstek o mniejszej wielkości. Kolejnym krokiem w odzyskiwaniu metali jest separacja prądami wirowymi, która opiera się na oddziaływaniu magnesami. Dzięki wykorzystaniu prądów wirowych można zmniejszyć zanieczyszczenia niemetaliczne w odzyskiwanym materiale. Ostatnim krokiem jest separacja elektrostatyczna. Obecnie stosuje się separatory koronowe. Materiał wprowadza się na obracający i uziemiony bęben, następnie zostaje on na bębnie doprowadzony do pola elektrody koronowej i zostaje naładowany elektrostatycznie. Materiał o dobrej przewodności powierzchniowej rozładowuje się stosunkowo szybko i jest wyrzucany poza bęben ze względu na ruch obrotowy urządzenia. Materiał z mniejszą przewodnością powierzchnią utrzymuje ładunek dłużej i również pod wpływem ruchu obrotowego bębna w końcu wpada do drugiego pojemnika. Materiały takie Jak laminaty, które nie tracą ładunku pozostają na bębnie i zostają przemieszczone w zasięg pola elektrody neutralizującej. W wyniku tego procesu otrzymuje się trzy produkty: materiał przewodzący, nie-przewodzący i mieszaninę. Można zauważyć, że proces recyklingu złomu elektronicznego jest jeszcze daleki od doskonałości i bardzo wysokiej wydajności. Jednak ze względów ekonomicznych mechaniczna separacja zastąpiła separację chemiczną. Może to zostać uznane za wielki krok w kierunku wydajnego odzysku metali z odpadów elektronicznych.
EN
In the first part of the article authors describe the need for efficient recycling of electronic waste. Authors describe shortly few causes for such a new processing method of electronic scrap. Nowadays the development of new generation of electronic devices became more rapid than before, thus shortening the life span of electronic parts from 4-6 years at the end of XX century to 2 years in first decade of XXI century. Therefore generation of electronic waste was significantly increased. Authors also point out that beside environmental aspects ie. increased scrap generation and the need for production of raw materials, there is also an economical aspect such as lowering of production costs by using secondary raw materials. Authors also points out that due to concentration of lead, mercury, cadmium, and arsenic electronic waste may also be a health hazard. The matter of metals recovery from electronic equipment has been discussed since the begging of the second half of XX century. The metal considered worth of recovery was gold. The process which was considered at that time to achieve the recovery was fused-salt electrolysis. Currently gold is also used in consumer electronics. Estimate made by World Gold Council in 2001 stated that almost two hundred metric tons of gold was used in production of electronics. Therefore the necessity for creating new efficient technological lines is clear. Currently the technological line for electronic recycling consists of more than one device. Firstly the material is fed into crusher in order to create particles of smaller size. The next step in metal recovery is eddy current separation, which operability is based on use of rare-earth permanent magnets. Through usage of eddy current separator it is possible to decrease the non-metalic fraction of the material. Final step is electrostatic separation. Currently the most often used is corona separator. The material is fed into a rotating and earthed drum, than material comes into the corona electrode field and is charged electrostatically. Conductives with good surface conductivity lose their charge quickly and are thrown off the drum due to its revolution. Non-conductives with less surface conductivity keep their charge longer and are sticking to the drum eventually falling into second container. Non-conductives, such as laminates, which are not decharged come into the neutralizing electrode field. As a result of this process there are three products: conductives, non-conductives and mixture product. One might observe that current recovery of metals is still far from being perfect and highly efficient. However due to economic reasons mechanical separation substituted chemical separation, and might be considered a big step toward effective recovery of metals from electronic waste.
EN
Automotive catalytic converters have a limited life time, after which the catalyst must be replaced or regenerated. The spent catalytic converters contain small amount of precious metals. Recovery of these metals is essential for environmental and economic reasons. The waste electronic equipment is also an attractive source for recovery of precious metals. Precious metals in electronic scraps are concentrated mainly in printed circuits and integrated circuits - so generally in elements that are the most diverse in their composition. Material heterogeneity of these elements is the reason why there is no universal method for processing this type of scrap. Methods used in the world for recovery of precious metals from spent auto catalytic coverters and electronic wastes by pyrometallurgical and hydrometallurgical methods were mentioned in this paper. The results of simultaneous melting of electronic waste with spent automotive catalysts were presented. The printed circuit boards were used as the carrier and as a source of copper. The precious metals present in the catalyst were collected in copper.
PL
Samochodowe konwertory katalityczne mają ograniczony czas życia, po czym katalizator ten należy wymienić lub poddać regeneracji. Zużyte katalizatory zawierają niewielkie ilości metali szlachetnych, a możliwość odzysku tych metali jest istotna ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Równie atrakcyjne źródło metali szlachetnych stanowi wycofany sprzęt elektroniczny. Metale szlachetne w płytkach elektronicznych są zlokalizowane głównie w obwodach drukowanych układów scalonych, które są najbardziej zróżnicowane pod względem składu. Niejednorodność materiałowa tych elementów powoduje, że nie ma uniwersalnego sposobu przetwarzania tego rodzaju złomu. W artykule zwrócono uwagę na metody pirometalurgiczne i hydrometalurgiczne stosowane na świecie do odzysku metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych oraz od- padów elektronicznych. Przedstawiono wyniki badań próby wspólnego przetopu odpadów elektronicznych z odpadami zużytych katalizatorów samochodowych. Odpady elektroniczne w postaci drukowanych płytek obwodowych zostały wykorzystane jako nośnik i główne źródło miedzi, metalu pełniącego rolę metalu zbieracza platynowców, obecnych w katalizatorach. Otrzymano stop Cu-Fe-Au-Pt odzyskując w ten sposób platynę na poziomie około 78%.
PL
Dlaczego ważne jest to, aby ciągle edukować? Jak trafić do odbiorców, począwszy od dzieci, a na dorosłych skończywszy? W jaki sposób, edukując, znaleźć równowagę pomiędzy ilością a jakością?
PL
Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośmieci”. Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, stąd jednym z celów artykułu jest zwiększenie świadomości ekologicznej zarówno wśród osób prawnych, jak i zwykłych obywateli. W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce. Omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także przedstawiono model zarządzania odpadami na przykładzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. W tym kontekście artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).
EN
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article aims at raising ecological awareness both among organizations and people. The issues related to the management of electric and electronic waste in Poland were discussed, along with legal regulations and changes in waste management which had been launched since Poland’s accession to the European Union. The model of waste management was presented with respect to the Institute of Innovative Technologies EMAG. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment and, naturally, human health.
EN
Electronic waste is usually processed by means of classical methods, i.e. in pyro- and hydro-metallurgical processes. However, new solutions for more economically and ecologically efficient recovery of metals are constantly being searched for. Biohydrometallurgy can become a promising technology of recovering metals from industrial waste. Bioleaching - one of the methods applied in that technology - is the subject of particular interest of many scientific centres. The paper presents the results of laboratory tests of bacterial leaching of metals from electronic scrap. It describes the mechanisms of this process and the factors influencing the chemical reaction. The paper also presents preliminary results of experimental studies on the copper bioleaching from electronic waste with the participation of Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria.
19
Content available remote E-waste as a source of valuable metals
EN
Purpose: Recovery of metals and precious metals from electronic waste (e-waste) has been an important topic not only for economic aspect but also for recycling rare natural sources and reducing the e-waste to prevent the environmental pollution. The paper presents data concerning material composition of e-waste, with particular attention directed to the precious metals and possibility of their recovery from Printed Circuit Boards (PCBs). Design/methodology/approach: Material balance, one of the most popular and widespread e-waste in the form of used mobile phones, has been conducted. The results of preliminary leaching of precious metals from ground mass of PCBs derived from used mobile phones have been also shown. Findings: Main source of precious metals in e-waste are PCBs. In the adopted experimental conditions, when aqua regia was used in the second stage of the leaching, precious metals have not been effectively recovered. Material complexity of PCBs may complicate the hydrometallurgical processes and can reduce the effectiveness of metals recovery. Research limitations/implications: E-waste consists of several components in the form of metals and multi-material elements. The base metals include iron, copper, aluminum, nickel, zinc, selenium, indium, gallium and precious metals. Hazardous substances that can be found in e-waste, include: mercury, beryllium, lead, arsenic, cadmium, antimony. In addition, the large material group consists of plastics, glass and ceramics. Recovery of desired material with such a diverse group of waste requires the use of complex technology recycling. The biggest problem is a necessity of applying different technologies for the processing of various materials, which are extracted in the subsequent stages of recycling. Practical implications: This cognitive work provides the basis for further research. Originality/value: It is a research work.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję łańcucha logistyki odwrotnej dla odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W kształtowaniu takich łańcuchów istotną rolę odgrywają aspekty prawne i uwarunkowania związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem. Dla łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego konieczne jest zdefiniowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz zadań i obowiązków uczestników całego procesu odzyskiwania odpadów, z uwzględnieniem sposobu finansowania tego systemu.
EN
The article presents a concept of a reverse logistic chain for waste obtained electrical and electronic appliances. In order to shape such chains, it is important to understand their legal aspects and the conditions related to the management of used equipment. In order to design a reverse logistic chain of waste obtained from used electrical and electronic appliances, it is necessary to define the working rules of a waste management system as well as the tasks and duties of the participants of the whole recycling process. Financing of the system should also be taken into account.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.