Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jointing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zacieranie a zużywanie adhezyjne skojarzeń ślizgowych
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania takich pojęć, jak: zacieranie, zatarcie, sczepianie i zużywanie adhezyjne. Przeanalizowano pojęcie zacierania. Zaproponowano własne definicje zatarcia i zacierania. Zatarcie określono jako zatrzymanie ruchu węzła ślizgowego wskutek dominacji tarcia zlokalizowanego w głębi warstwy wierzchniej i powodującego trwałe jego uszkodzenie, natomiast zacieranie jako zbiór zjawisk występujących w węźle ślizgowym, zlokalizowanych głównie w głębi warstwy wierzchniej, powodujących zwiększone i niestabilne tarcie, których rozwój może doprowadzić do zatarcia. Biorąc pod uwagę dominujący rodzaj zjawisk inicjujących wyróżniono następujące modele zacierania: mechaniczny, adhezyjny i integralny.
EN
The paper sets in a methodical arrangement such phenomena as: scuffing, seizure, jointing and adhesive wear. The concept of scuffing was analysed. Author proposed his own definitions of seizure and scuffing. Seizure was defined as stopped movement of a sliding pair as a result of domination of friction located deep in a surface layer and causing its permanent damage. Scuffing was defined as a set of phenomena inside a sliding pair, located mainly deep in a surface layer, causing increased and unstable friction, development of which may lead to seizure. Taking into account prevailing type of initiating phenomenon, following scuffing models were distinguished: mechanical, adhesive and integral.
EN
The paper presents the results of stress analysis in the joints of strong loaded structures with respect to mate of the elements in contact. Using FEM procedures the problem is illustrated on the example of the real structure. The main connection between wing and fuselage of an aircraft is considered.
PL
Badany obszar obejmował odsłonięcia usytuowane pomiędzy Brudzowicami (okolice Siewierza) a Starym Olkuszem i jest częścią monokliny śląsko - Krakowskiej. Badaniami objęto utwory węglanowe należące głównie do dolnego i środkowego wapienia muszlowego. Celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy kierunkowej występujących spękań ciosowych i wydzielenie poszczególnych zespołów spękań. Wyniki przedstawiono w postaci trójwymiarowych diagramów konturowych oraz dwuwymiarowych diagramów rozetowych biegu spękań. Na podstawie zebranych informacji wydzielono zespoły spękań, określając ich parametry rozkładu sferycznego, oraz wyznaczono niektóre parametry szczelinowatości masywu skalnego. Dokonano także porównania rozkładów spękań z poszczególnych odkrywek testem D Kołmogorowa-Smirnowa. W skali regionalnej najbardziej zaznaczają się zespoły ciosu o biegach NE-SW i NW-SE. W części półnono-wschodniej badanego obszaru bardziej widoczne stają się zespoły ciosu o kierunku biegów WNE-ESE i NNW-SSE.
EN
The examined area is a part of the Silesia-Krakow monocline with outcrops distributed between Brudzowice (near Siewierz) and Olkusz. The monocline sediments cover the lower Paleozoic basement and mask the basement's main tectonic lines of regional importance. The measurements were mainly carried out in carbonate rocks of middle and lower mushelcalk. The aim of this paper is to carry out detailed direction analysis of systematic joints and to distinguish individual joint sets of the Triassic sediments. The results are presented on a 3-dimentional stereonet diagrams and 2-dimentional rose diagrams of joints strike. Based on collected information joint sets were set apart. Parameters of spherical distribution and basic fracturing parameters of rock mass were calculated. A comparison of joints distribution between individual outcrops was carried out using a Kolmogorow-Smirnow test. The jointing is vertical or almost vertical. Very seldom there occur joints with dip angle 30-50°. The frequency relations among joint sets are different in each outcrop of studied area. On the regional scale the most remarkable joint sets have the strike directions NE-SW and XW-SE. In the NW part of the studied area joint sets strikes of WNW-ESE and NNW-SSE directions become more apparent.
EN
The joint network in the portion of the Dukla Nappe studied originated in two stages showing different orientations of the stress field axes. The older, compressive stage I was characterised by a N45°E-orientated (at present coordinates) horizontal s1, and formation of the diagonal, shear (SL and SR) joint system. The younger, extensional stage II was characterised by vertical s1 and horizontal, N35°E-orientated (also at present coordinates) s3, suitable for formation of the fold-parallel joints. At the turn of the first stage, under diminishing horizontal compression (s1 trending N35°E), the cross-fold T joints developed. The orientation of the maximum compression axis changed between stages I and II. The first stage probably commenced while strata which were not fully lithified underwent shortening, and lasted until the termination of nappe emplacement. The second stage, in turn, is associated with post-orogenic collapse of the Carpathians, whose onset in the study region began at least in Late Miocene times.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.