Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
3
Content available remote Unieszkodliwianie ścieków z produkcji trotylu w warunkach przemysłowych
PL
Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen) stanowi jeden z najczęściej produkowanych materiałów wybuchowych. W przemyśle oczyszcza się go za pomocą procesu siarczynowania, w którym powstają toksyczne i trudne do unieszkodliwienia ścieki zwane czerwonymi wodami. Ścieki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego i muszą być unieszkodliwiane. Przegląd literaturowy pokazuje, że ich unieszkodliwienie jest zadaniem trudnym, gdyż zanieczyszczenia słabo poddają się procesowi degradacji. Aby je usunąć, stosuje się wiele metod, ale do tej pory nie ma w pełni satysfakcjonującej metody oczyszczenia czerwonych wód. Z kolei opracowanie nowej metody syntezy trotylu wymaga opracowania nowych technologii, a synteza nie jest oparta na tanich i łatwo dostępnych surowcach.
EN
A review, with 91 refs., of the impact of wastewater from TNT prodn. (red waters) on the environment and methods of their neutralization (biol., chem., pptn., oxidn., adsorption, combustion, and concn. methods). New TNT prodn. processes were also discussed.
PL
Omówiono wyniki laboratoryjnych badań dotyczących procesów zaawansowanego utleniania zastosowanych w celu odbarwienia roztworów błękitu metylenowego (MB). Zbadano układy utleniające wykorzystujące rodniki siarczanowe oraz hydroksylowe. Stopień odbarwienia roztworu zawierającego MB wyniósł 28–96% po 20 min reakcji. W warunkach doświadczalnych, w reakcjach prowadzonych w obecności rodników siarczanowych uzyskano wyższy stopnień rozkładu barwnika niż w reakcjach prowadzonych w obecności rodników hydroksylowych. Współczynnik korelacji (R²) wykazał, że reakcje zachodziły zgodnie z kinetyką reakcji pseudo-pierwszorzędowej.
EN
A 20 mg/L methylene blue (MB) aq. soln. was oxidized in the presence of Na₂S₂O₈ and UV radiation or O₃ and H₂O₂. The decoloration were carried out continuously for 20 min. Samples for anal. were taken after 5, 10, 15 and 20 min. MB content before and after the advanced oxidn. processes was detd. by the UV spectrophotometric method. A higher degree of MB decompn. was obtained in the presence of sulphate radicals (96%) than hydroxyl radicals (70%) after 20 min of the process.
PL
Jednym z najstarszych i najwcześniej wykorzystywanych sposobów korzystania z wody było pobieranie jej z samoczynnych, naturalnych i skoncentrowanych wypływów wody podziemnej na powierzchnię terenu, czyli źródeł. Znajomość rozmieszczenia i charakteru źródeł jest ważna dla poznania całokształtów stosunków wodnych badanego obszaru.
PL
Pandemia koronawirusa zmusiła samorządy do cięcia kosztów i odłożenia na później wielu planowanych przedsięwzięć. Nie powstrzymała jednak spółek wodociągowo-kanalizacyjnych przed modernizowaniem i budową nowych obiektów oraz powiększaniem sieci wod-kan. Czy środki zarezerwowane na 2021 r. pozwolą utrzymać tę dobrą passę?
PL
Samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowują się do wdrożenia nowej unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody. Na obecnym etapie trudno oszacować koszty inwestycji, jakie będą musiały ponieść. Eksperci ostrzegają, żeby w polskich realiach nie podchodzić do jej zapisów zbyt ambitnie.
PL
Woda z zakładów wodociągowych dociera do odbiorców za pośrednictwem systemu rurociągów liczącego niekiedy nawet setki kilometrów. Przewody wodociągowe w trakcie ich eksploatacji mogą zostać zanieczyszczone w wyniku różnych czynników. Czyszczenie i płukanie przewodów wodociągowych są podstawowymi czynnościami przewidzianymi podczas długoletniej eksploatacji.
PL
Po wstąpieniu Polski do UE nastąpił przyrost zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Wynikało to ze znacznych dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowych dostarczających wodę do gospodarstw domowych a długością sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki. W miarę powstawania nowych systemów kanalizacji narastał problem ich poprawnej eksploatacji. Jednym z elementów poprawnej eksploatacji systemów zbiorczej kanalizacji jest jej regularne czyszczenie.
PL
Co zrobić, by praca na oczyszczalni ścieków była bezpieczna? Jakie podejmować tu środki prewencji? W artykule przedstawię działania dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi podjęte ostatnio na oczyszczalni w Łężycy. Kieruję tym obiektem od roku, a korzystam z doświadczenia niemal 30-letniej pracy w energetyce.
EN
Biokinetic parameters help to describe the rate of substrate utilization and biomass production or growth by microbial action, which is important to the design process and performance optimization of wastewater treatment. Although studies of the biokinetic parameters of aerobic granular sludge (AGS) systems have been increasing lately, the significance for each value in terms of maximum specific growth rate (μmax), substrate concentration at one-half of the maximum specific growth rate (KS), and cell yield (Y) in relation to the applied operating conditions are rarely discussed. Therefore, this study investigates the relationship and significance between the above-stated biokinetic parameters with organic loading rate (OLR) and reactor height/diameter (H/D) ratio from five different batches of AGS treated sewage, using the independent t-test. The biokinetic parameters are summarized as biomass production (Y and μmax) and relied upon the relative increase in the OLR and reactor H/D ratios. Additionally, aerobic granules developed in reactors with a high H/D ratio have a shorter setup time and are more active in contrast with low H/D ratio reactors.
12
Content available remote Regularities of adsorption of α-oxypropionic acid by natural zeolite
EN
Wastewaters from dairy processing factories contaminated with α-oxypropionic acid were monitored. Theoretical analysis of industrial wastewater treatment methods on zeolites of Sokyrnytsia deposit was carried out. The process of sorption of α-oxypropionic (α-oxypropionic) acid by natural zeolite of Sokyrnytsia deposit was considered. It was established that the most economically advantageous and safe is the method of adsorption using a natural sorbent - zeolite, which provides the lowest concentration of contaminants in treated wastewaters from dairies. An assessment of their number, localization features and measures of toxicological impact on the environment was done. The existing theoretical apparatus of description of adsorption processes was analyzed. The sorption properties of natural zeolite (clinoptilolite of Sokyrnytsia deposit) and activated carbon to α-oxypropionic acid were tested. Equilibrium values of adsorption capacity were calculated and corresponding isotherms at a temperature of 20° С were constructed. The porosity of the sorbent and its influence on the sorption properties were studied by the methods of physicochemical analysis. Infrared spectroscopic and electron microscopic studies confirmed the presence of the process of sorption by the surface of the internal pores of the zeolite of α-oxypropionic acid molecules. Experimental studies have confirmed the possibility of using natural zeolite for wastewater treatment of dairy factories. It was experimentally confirmed by physicochemical methods of analysis (electron microscopy, IR spectroscopy, microprobe analysis, mercury porometry) and was established that the process takes place both by the mechanism of ion exchange and physical adsorption. The content of carbon radicals in the zeolite matrix after the sorption process was confirmed by X-ray spectral microanalysis. The ability of zeolite to adsorb organic carboxylic acid radicals was confirmed by the results of IR spectroscopic studies. On the IR spectra there are strips of deformation and valence oscillations of the groups of the crystal lattice of the zeolite Si-O, Si-O-SiOH: 452, 990–1210, 1638, 3368 cm-1. The oscillation spectra of free OH groups in the region of 2600 cm-1 were revealed.
17
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
18
Content available Occurrence of pharmaceuticals in surface waters
EN
This is a short review on the increasing problem of pharmaceutical pollution in surface waters. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are medicines that are widely used to relieve pain, reduce inflammation, and reduce a high body temperature. The paper presents a literature review on the content of NASIDs in surface waters. Due to the continuous growth of the world's population and the increasing use of pharmaceuticals, the threat to aquatic ecosystems is increasing. Every day, huge loads of pollution are discharged into rivers and seas. Depending on used technology the effectiveness of wastewater treatment varies considerably. The level of removal efficiency by wastewater treatments depends on physicochemical properties of the individual pharmaceutics and on the type of wastewater treatment technology. Therefore, it is recommended to conduct research on removal efficiency of main drug residues in Polish wastewater treatment plants and, if necessary, apply the best available technologies in this area.
PL
Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.
PL
Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już raz wykorzystanej – przemawiają przede wszystkim względy środowiskowe i społeczne. Być może dlatego popularność systemów recyklingu wody w budynkach wciąż jest niewielka, a powszechne zainteresowanie tymi technologiami pojawi się w momencie, gdy ze względu na malejące zasoby wody jej cena znacznie wzrośnie.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.