Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Aktualna sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się korona wirusa istotnie wpłynęła nie tylko na nasze codzienne życie, ale ograniczyła także koleżeńskie spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, jakimi są wszelkiego rodzaju konferencje, warsztaty i szkolenia. Te kuluarowe rozmowy ze znajomymi z innych uczelni, przedsiębiorstw, organizacji, dzielenie się doświadczeniami czy spostrzeżeniami są dużą atrakcją mobilizującą do przemierzenia kilkuset ki lometrów na miejsce konferencji. Koronawirus, chociaż istotnie wpływa na nasze życie, nie może jednak całkiem go zatrzymać. Jego nowe mutacje i fale zachorowań, ograniczające spotkania w większych grupach osób oraz zamykające hotele, zmusiły organizatorów, organizowanej od 2001 roku w cyklu 2-letnim, Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, dwukrotnie już przekładanej z powodu pandemii, do skorzystania z innych rozwiązań.
PL
Stabilność biologiczna wody pitnej to w efekcie zapewnienie konsumentom wody pitnej o tej samej jakości, co produkowana w stacji uzdatniania. Możliwy jest tu jednak niekontrolowany wzrost bakterii podczas dystrybucji wody w wodociągach i instalacjach wodnych, co w efekcie wpływa na znaczne obniżenie standardów mikrobiologicznych, chemicznych oraz organoleptycznych.
PL
Funkcjonujące narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągowych w większości przypadków stanowią oddzielne niepowiązane ze sobą systemy działające indywidualnie. Wprowadzenie powiązań pomiędzy nimi pozwala na zebranie danych rozproszonych do jednej aplikacji poprzez utworzenie relacji pomiędzy nimi. W przedsiębiorstwie może funkcjonować kilka aplikacji analitycznych korzystających z istniejących rozproszonych baz danych źródłowych. Jedne aplikacje mogą być wykorzystywane do monitoringu pracy systemu wodociągowego, kolejne do zarządzania majątkiem, czy też monitorowania ruchem pojazdów.
PL
Przejście od rutynowego kontrolowania jakości wody i podejmowania działań naprawczych z chwilą wystąpienia problemu do prewencyjnego zarządzania ryzykiem, mającego na celu stałe identyfikowanie zagrożeń i ich minimalizację w całym łańcuchu dostaw wody, od ujęcia do konsumenta, to istota nowego podejścia do bezpieczeństwa wody. Wodociągi Miasta Krakowa realizują ten model od 2012 r.
5
Content available remote Relining jednego z najważniejszych kolektorów stolicy
PL
W Warszawie trwa wieloletni, największy w Europie, projekt środowiskowy obejmujący modernizację układu dystrybucji wody i odbioru ścieków. Łącznie na realizację prac w ramach faz I–VI wydanych zostanie około 6,7 mld zł. W tych środkach zawiera się ponad 121,8 mln zł netto, jakie zostaną przeznaczone na trwającą już renowację 4800 m kolektora Burakowskiego.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Badania wykazały znaczący postęp w rozwoju sieci wodociągowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość usług dostarczania wody do odbiorców. Omówiono również wyniki pierwszych badań infrastruktury wodociągowej przeprowadzonych w Polsce w latach międzywojennych.
XX
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated Technical Infrastructure Management in Polish waterworks after 1990. The research has shown significant progress in the development of water supply networks both in terms of quantity and quality, which translates into a clearly higher quality of water supply services provided to water consumers. The results of the first surveys of water supply infrastructure carried out in Poland in the interwar years were also recalled.
PL
Przeprowadzono analizę pracy sieci wodociągowej o długości 325 km. która, w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014, obecnie w 80%wykonana jest Z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie monitorowanego obszaru. Im więcej punktów pomiarowych, tym szybciej można zlokalizować strefę i określić miejsce wystąpienia awarii wycieku w wynikli wykorzystania sprzętu do jego lokalizacji. W latach 2013-2014 wskaźnik awaryjności utrzymywał się na poziomie a = 0,25 awarii/km/rok. co klasyfikuje analizowaną sieć jako dobrą pod względem techniczny m. nie tylko dla terenów objętych działalnością górniczą. Analizując dane dotyczące strat wody w okresie kilku lat można stwierdzić. że wprowadzenie monitoringu w kolejnych strefach spowodowało utrwalenie spadkowej tendencji strat wody. W roku 2011 straty wody w sieci wynosiły 12,3%, a w roku 2014 tylko 10%.
EN
A research was made on 323,5 km water distribution network that thanks to upgrades and renovations done in1997-2014 is made of plastic in 80%. Introducing monitoring. flow and pressure measurement in main nodes allows constant working conditions rating. One of the most important actions taken to minimize water loses is observation of minimal nigh flow (MNF) round observed area. The more measurement points the faster and more accurate leak detections are. Exact point is determined by specific equipment. In 2013-2014 failure coefficient was a = 0.25 failure/km/a. That qualifies network condition as good one (not only for mining activity regions). Analyzing data from a few years one can observe decreasing water loses characteristic. In 2011 water loses were 12,3%, and in 2014 only 10%.
PL
Stabilny charakter składu ujmowanej wody pozwala na bezpośrednią dystrybucję wody do odbiorców. Należy jednak pamiętać, że eksploatacja ujęć głębinowych to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Nie może dojść tu nigdy do uśpienia czujności, ponieważ do sprzedaży zostanie wprowadzona woda o pogorszonej jakości. Endress+Hauser oferuje sprawdzone rozwiązania do monitoringu pracy studni głębinowej.
9
Content available remote Idea i konstrukcja modeli do badań wpływu korozji na jakość wody
PL
Korozja w sieci dystrybucyjnej może pogarszać jakość wody. Dotychczas badania związane z korozją sieci prowadzono na stosunkowo długich odcinkach przewodów albo na tzw. kuponach materiału, z którego zbudowana jest sieć. Nasz pomysł dotyczy badania wpływu korozji na jakość wody przy pomocy modeli bazujących na opiłkach metali. Model pozwala zmniejszyć kubaturę konieczną do badań, ponieważ niewielka ilość opiłków posiada powierzchnię równoważną długim odcinkom rur. Model podzielony jest na sektory, co pozwala sprawdzać wpływ kilku parametrów wody na zmiany jakości wody pod wpływem zjawisk korozyjnych. Wykazaliśmy doświadczalnie, że zmiany jakości wody następują głównie podczas stagnacji wody. Elastyczność proponowanego modelu pokazano wykorzystując różne materiały stosowane w sieciach dystrybucyjnych (żeliwo, miedź, mosiądz) i badając wpływ różnych parametrów wody na korozję i następujące po tym zmiany jakości wody. Dla żeliwa i miedzi przeprowadzono eksperymenty porównawcze na rzeczywistych rurach.
EN
Corrosion in a distribution network may substantially decrease water quality. So far the investigations of corrosion phenomena were carried out on some relatively long fragments of pipes or with application of coupons of construction materials. The idea presented here consists of using a metal filings based models for determination of corrosion impact on water quality. The model allows decreasing the space requirements for such research compared to application of fragments of pipes. The model is divided into several sectors what allows observing the impact of several parameters of water on its quality. The experiments show that the changes of water quality are observed mainly during periods of stagnations. The flexibility of the model is shown by using it for different materials used in distribution systems (such as cast iron, copper and brass) as well as for different water parameters. The results of the experiments with cast iron and copper were confirmed on pilot station with the real pipes made of the materials.
PL
Eksploatatorzy sieci wodociągowych zmuszeni są dziś do szukania i wdrażania nowych rozwiązań poprawiających jakość świadczonych usług, pomimo starzenia się całego układu. Podejmowane w PWiK Okręgu Częstochowskiego działania skupiają się na redukcji kosztów wynikających z eksploatacji sieci wodociągowej na wielu płaszczyznach, m.in. poprzez obniżenie energochłonności pompowni, stabilizacji i redukcji ciśnienia, przy utrzymaniu sieci w stanie pełnej sprawności technicznej.
EN
Potable water reservoirs have become an important element of the water distribution system. Their incorporation within the system affects, in a positive way, stability of a water treatment plant capacity and assures high water quality. Long water retention times observed in the reservoirs, result in a substantial reduction of oxidant (disinfectant) entering the water distribution system. Such conditions have a negative impact on water biostability. The experimental tests showed that an order of kinetics of oxidant change depends on chemical composition of water. If a first-order kinetics is assumed, a significant discrepancies between the concentrations measured and calculated from the model might be noticed. Observations of the potable water reservoir operation in a pilot – scale pointed out that the incoming water was completely mixed with the reservoir content. The performed simulations indicated that the concentrations of the oxidant might vary substantially, depending on the different mathematical equations, which had been used for description of oxidant depletion. Application of the first-order kinetics of oxidant depletion in water distribution models may result in poor estimation of the oxidant concentration in the water supply system.
PL
Ważnym elementem w procesie dystrybucji wody są końcowe zbiorniki sieciowe. Zastosowanie ich pozytywnie wpływa na stabilizację wydajności stacji uzdatniania wody, co umożliwia uzyskanie wody o wysokiej jakości. Długie obliczeniowe czasy zatrzymania wody w zbiorniku powodują znaczne zmniejszenie stężenia utleniacza (dezynfekanta) w wodzie wypływającej do sieci. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na biostabilność wody. Wykonane badania testowe wykazały, że rząd kinetyki zmian stężenia utleniacza zależy od składu chemicznego wody. Przyjęcie kinetyki pierwszego rzędu może prowadzić do znacznych różnic między wartościami stężeń zmierzonych i obliczonych z modelu. Przeprowadzone badania pracy zbiornika, w skali półtechnicznej, prowadzą do wniosku, że w zbiornikach końcowych sieci wodociągowej występuje całkowite wymieszanie wody doprowadzanej z wodą zawartą w zbiorniku. Obliczenia symulacyjne wykazały, że dla różnych równań kinetycznych opisujących zanik utleniacza, jego stężenia mogą zmieniać się w szerokim zakresie. Przyjmowanie w modelach dystrybucji wody kinetyki pierwszorzędowej zaniku utleniacza może prowadzić do poważnych błędów w oszacowaniu stężenia utleniacza w sieci wodociągowej.
EN
Sample results have been oresented of verifying three groups of methods of forecasting the time series of short-duration water distributions in city water grids. The analysis covered: ARIMA class models, the time series exponential smoothing methods and artificial neural networks. Since chronological sequences of observations from the immediate past were analyzed, the adopted models did not take any external variables into account. The forecasting errors in the case of multilayer perceptron neural networks were found to be comparable or smaller than the errors of prediction by the ARIMA class models and by the methods of the exponential smoothing of time series.
PL
Inteligentny system dystrybucji wody DDD jest rozwiązaniem zarządzającym ciśnieniem oraz instalacjami pompowymi w miejskich sieciach wodociągowych. DDD jest skrótem od ang. Demand Driven Distribution (inteligentny system dystrybucji wody).
PL
W pracy podjęto próbę odtworzenia rzeczywistych warunków pracy systemu dystrybucji wody sieci Łap poprzez konstrukcję modelu numerycznego. Wykorzystany do tego celu został program komputerowy EPANET 2.0, , autorstwa U.S. Environmental Protection Agency (EPA) - amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, który umożliwia tworzenie okresowych symulacji hydraulicznych i zachowań jakości wody w sieci rurociągów ciśnieniowych. Uzyskane obliczenia zobrazowały funkcjonowanie sieci oraz udowodniły możliwości programu EPANET 2.0 w dokładności przetwarzania. Zakres opracowania obejmował model sieci poddany analizie pod kątem podstawowych parametrów jakościowych takich jak: prędkości przepływu, ciśnienie, straty jednostkowe, wiek wody oraz warunki pracy podczas symulowanych awarii sieci w podziale na założone scenariusze. Analiza wyników dała przyczyniła się do zoptymalizowania sieci poprzez modernizację. Wybór scenariusza najbardziej optymalnego i uzasadnienie wyboru udokumentowanymi wynikami symulacji, pozwala obronić powszechną już tezę, że wszelkie techniki planowania i zarządzania siecią, nie mogą się obejść dzisiaj bez wcześniejszych symulacji na modelach z wykorzystaniem odpowiednich do tego aplikacji.
EN
The subject of article was the test of reproducing through construction of numeric model the real conditions of work of water distribution system. The water-supply system of commune as object of investigations was chosen the Łapy. Modeling following parameters were hugged: the pressure in characteristic points of systems of distribution as well as the speed and the size of flows of water in lines. It was modeling it use: was the data about production and the waste of water of chosen water-pipe, diagnostics of state existing, connected with distribution of water the analysis of efficiency of system under angle of changes the analysis of exceptional states ( the breakdowns, fire expenses). Used computer programme EPANET 2.0, the authorship the U. the S. Environmental the Protection the Agency ( the EPA) - the American Agency of Protection of the Environment. The analysis of results gave the bright aim for optimizing across modernization the net. The choice of the most optimum script and the reason of choice the supplied documentary evidence results of simulation, it permits to defend already general thesis, that the every techniques of planning and the management the net, the by-passes do not were can without earlier simulations on models from utilization suitable to this applications today.
PL
Tematem artykułu jest koncepcja tworzenia modelu podsystemu dystrybucji wody w procesie podejmowania optymalnych decyzji. Ocena ta dotyczy użytkowania systemu dystrybucji wody poprzez wybrane parametry eksploatacyjne sieci wodociągowej w warunkach zmniejszającego się zapotrzebowania na wodę, szczególnie w małych jednostkach osadniczych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową Kleosina. Modelowaniem objęte zostały następujące parametry: ciśnienie w charakterystycznych punktach systemów dystrybucji oraz prędkość i wielkości przepływów wody w przewodach. Do modelowania wykorzystano: dane o produkcji i zużyciu wody wybranego wodociągu, diagnostykę stanu istniejącego, analizę wydajności sieci pod kątem zmian związanych z dystrybucją wody analizę stanów wyjątkowych (awarie, wydatki pożarowe).
EN
The subject of article the opinion of use across chosen parameters the system of distribution of water the exploational water-supply system in conditions of getting smaller demand on water , particularly in small colonial individuals. The water-supply system of commune as object of investigations was chosen the Kleosin. Modelling following parameters were hugged: the pressure in characteristic points of systems of distribution as well as the speed and the size of flows of water in lines. It was modelling it use: was the data about production and the waste of water of chosen water-pipe, diagnostics of state existing, connected with distribution of water the analysis of efficiency of system under angle of changes the analysis of exceptional states ( the breakdowns, fire expenses).
PL
W pracy przedstawiono proces produkcji i dystrybucji wody w mieście na przykładzie Torunia. Scharakteryzowano poszczególne etapy wymienionych procesów, zwracając uwagę na ich specyfikę w badanym mieście. Odniesiono się również do wpływu szeregu czynników na zmniejszenie popytu na wodę. Wskazano na unowocześnienie zarówno procesu produkcji jak i dystrybucji wody, podkreślając jednocześnie znaczenie logistyki w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
EN
The paper presents the process of production and distribution of water in the example of Torun. Characterized the various stages of these processes, paying attention to their specificity in the test city. Reference was made also to the influence of several factors on the demand for water. Pointed to the modernization of both the production and distribution of water, underlining the importance of logistics in the efficient and effective functioning of the company.
PL
Analiza i ocena ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody wymaga szeregu danych o charakterze ilościowym oraz jakościowym, a także zależności przyczynowo – skutkowej zdarzeń niepożądanych. Dane te powinny być zbierane wg określonego haromonogramu oraz stopnia szczegółowości, a następnie archiwizowane z możliwością ich przetwarzania. Obecnie dostępne nowoczesne narzędzia informatyczne oraz bazy danych w znacznym stopniu ułatwiają to zadanie. W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, baz danych oraz programów komputerowych w analizach i ocenach ryzyka.
EN
Analysis and assessment of risk failure in water distribution subsystem requires a range of data on quantitative and qualitative character, as well as the cause and effect dependence of adverse events. These date should be collected according to a specified schedule and the level of detail, than archived with possibility of processing. Currently available modern, information tools and databases can greatly simplify this task. The paper presents the possibility of using modern information technologies, databases and software in risk analysis and assessment.
19
Content available remote Relacje pomiędzy produkcją i dystrybucją wody na terenach wiejskich
PL
Celem niniejszego opracowania było określenie wzajemnych relacji produkcji i dystrybucji wody na terenach wiejskich. Przedstawione dane uzyskano w ramach ankietyzacji oraz analizy funkcjonowania wybranych gminnych stacji uzdatniania i wodociągów grupowych. Z uwagi na trwające badania zawarte w pracy wyniki stanowią wstęp do obszerniejszych opracowań.
EN
The aim of this study was to determine the relationship of production and distribution of water in rural areas. The data obtained in the questionnaires and the analysis of the functioning of selected municipal treatment plants and waterworks group. Due to the ongoing research work included an introduction to the results of extensive studies.
EN
The method of identifying areas of risk of failure in water pipe network has been presented including presentation and analysis of risk factors for failure in water main pipe network, the proposal of the method for identifying risk areas using a simulation model of the water distribution subsystems (WDS) operation, and an example of application. In the hydraulic model, the failures of main water pipes as well as the operation of the WDS in the case of contamination were simulated. The proposed method consists of preparing the so-called risk maps and the designation of areas in which the limit values for the identified risk, the first type and the second type according to the assumed risk categories (tolerated, controlled and unacceptable) were exceeded.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.