Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ramp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przejścia podziemne dostosowane do osób niepełnosprawnych
PL
W artykule omówiono temat dostosowania przejść podziemnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Odnosząc się do aktualnego stanu prawnego determinującego stosowane rozwiązania, zaprezentowano wielopoziomowe przejścia bezkolizyjne z podkreśleniem ich wad i zalet.
EN
This article discusses the subject of adjusting underpasses to the needs and abilities of persons with disabilities. Referring to the current legal status that determines the applied solutions, it focuses on the description of multi-level collision-free underpasses, emphasizing the advantages and disadvantages of underpasses.
PL
Lekka Pochylnia Zastępcza (LPZ) to autorska propozycja poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja pochylni, oraz jej rozwinięcie w postaci Klatkowej Pochylni zastępczej (KLPZ), została opracowana i przebadana w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej przez K. Kaperczaka [1], obronionej w 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy W artykule omówiono budowę stanowiska badawczego i zaprezentowano wyniki badań testowych pochylni LPZ, które potwierdziły możliwość wprowadzenia modyfikacji parametrów pochylni w stosunku do wymagań sformułowanych w obowiązujących w Polsce przepisach. Mimo, że obecnie w centrach miast przejścia bezkolizyjne są coraz powszechniej zastępowane przejściami w poziomie jezdni, to jednak w wielu miejscach są i w dalszym ciągu będą wykonywane np. kładki dla pieszych, wiadukty, tunele. Ich wielką zaletą, jest odseparowanie pieszego od bezpośredniej styczności z ruchem pojazdów. Jednak zmuszają człowieka do pokonywania różnic wysokości. Dla wielu osób jest to dużym utrudnieniem, dla innych barierą nie do pokonania. Obowiązujący „gorset” przepisów technicznych powinien być modyfikowany stosownie do potrzeb i możliwości, zarówno użytkowników jak i zarządców obiektów inżynierskich - prezentowane wyniki badań mogą to zadanie ułatwić.
EN
The Light Substitute Ramp (LSR) is the original proposal for improvement of accessibility of public space for the disabled. The concept of the ramp and its expansion in the form of a Stair Substitute Ramp (SSR) was developed and tested under the process of preparation of doctoral dissertation of Mr. K. Kaperczak defended in 2017 at the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The article discusses construction of a test stand and presents the results of tests of the LSR ramp which confirmed the possibility of modifying the parameters of the ramp in relation to the requirements specified in the regulations applicable in Poland. Despite the fact that grade-separated crossings in the city centres are more and more often replaced by crossings at the roadway level, in many places pedestrian bridges, flyovers and tunnels are and will still be constructed. Their great advantage is the possibility to separate a pedestrian from the direct contact with vehicular traffic. However, they force people to overcome differences in height. For many this is a huge difficulty, while for others it may be an insuperable barrier. The applicable “corset” of technical regulations should be modified according to needs and capacities of both users and administrators of civil engineering structures — the presented test results may facilitate that task.
EN
One of the typical sandwich ending is tapered transition to a solid laminate, which causes significant stress distribution changes. The reviewed articles show that tapered area causes increase in the shear stress in the core, increase of the axial forces in the facesheets and local bending at the fork point, at points of the tapering angle change, and at ply drop positions. Most of the studies gave attention to the endings without reinforcing. During Erasmus+ internship at KTH 2D model of the tapered ending with reinforcing plies, various geometry and resin filler in the core tip was investigated to see the influence on the stress distribution. It was found that tension load case is not as critical as bending load case. Increasing of the solid laminate thickness, adding plies and inserting a short resin or adhesive filler into the core tip area lead to significant stress reduction, whereas in the transition point, from tapering to constant thickness sandwich, increasing radius is more efficient than reinforcing plies in regard to reduce stress concentration.
PL
Jednym z typowych rodzajów zakończeń struktury przekładkowej jest stożkowe (klinowe) przejście do laminatu, które w istotny sposób wpływa na zmianę rozkładu naprężeń. Na podstawie literatury stwierdzono, że powierzchnia klinowa powoduje: wzrost naprężeń ścinających w rdzeniu, sił osiowych w pokryciach, lokalne zginanie w obszarze zamknięcia laminatu, w miejscach zmiany kąta klina oraz w obszarach wygubiania warstw. Największą uwagę poświęcono zakończeniom bez dodatkowych wzmocnień. Podczas projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+, dotyczącego modelu dwuwymiarowego uwzględniającego zakończenie klinowe przeanalizowano wpływ kształtu struktury oraz rodzaju zastosowanego wypełniacza na rozkład naprężeń. Wykazano, że w przypadku obciążenia rozciągającego nie jest ono tak krytyczne jak obciążenie zginające. Zwiększając grubość laminatu, dodając warstwy oraz wprowadzając wypełniacz żywiczy lub klejowy w obszarze szczytu rdzenia prowadzi do redukcji naprężeń, natomiast w punkcie przejścia z powierzchni klinowej do stałej grubości rdzenia wzrost promienia jest bardziej efektywny aniżeli wzmocnienie dodatkowymi warstwami w odniesieniu do redukcji koncentracji naprężeń.
PL
W artykule opisano wpływ strategii obróbki na wartość odchyłki walcowości zewnętrznych powierzchni cylindrycznych obrobionych frezem trzpieniowym.
EN
The article describes influence of machining strategies on the deviation of the cylindrical form of cylindrical outer surface machined of the cylindrical cutter.
PL
Globalne zapotrzebowanie na poszanowanie energii jest wyzwaniem również dla architektów i konstruktorów. Zadaniem projektantów jest projektować tak połączenia konstrukcyjne w budynkach, aby uniknąć tzw. pomostów energetycznych (mostków termicznych). Straty energii ogrzewczej przez przenikanie, poprzez omawiane defekty mogą być w ogólnym bilansie cieplnym – znaczące. Likwidacja i niwelacja strat ciepła jest w obecnej dobie nadrzędnym wymaganiem stawianym projektantom konstruktorom. Interdyscyplinarność mocy konstrukcji i fizyki zjawisk, stała się dziś czymś codziennym dla każdego architekta i konstruktora budowli, zarówno w kontekście ekonomicznym, jaki i z punktu widzenia ochrony przyrody – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku redukcji zapotrzebowania na energię.
EN
Global demand for energy conservation is also a challenge for architects and designers. Their job is to design structural connections in the buildings in a way to avoid the so called “energy bridges” (thermal bridges). Heating energy losses caused by such defects – in the overall thermal balance – can be very significant. Eliminating and leveling the heat loss is currently the main requirement for architects and designers. Interdisciplinary profile of construction and building physics is not that unusual for professionals, both in economic and environmental context – lower degree of air pollution is achieved by reducing the energy demands.
PL
W artykule przedstawiono problem barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich pokonywania. Jednym z takich rozwiązań jest opracowana przez autorów rampa nastawna służąca do pokonywania różnego rodzaju przeszkód poprzecznych, zwłaszcza przez osoby niepełnosprawne korzystające z wózka.
EN
The article presents the problem of architectural barriers that hinder the functioning of people with disabilities and methods to overcome them. One of such solutions is developed by the authors an ad­justable ramp used to overcome all sorts of transverse obstacles, especially for disable people using the wheelchair.
PL
W ramach Projektu Rozwojowego N R 03 0077 06/2009 zbudowano poduszkowcowy nośnik narzędzi i poduszkowcowy moduł transportowy. Dla potrzeb transportu tych pojazdów adaptowano podwozie naczepy PIMR-N1, zbudowanej w ramach projektu NR 10-0006-04/2008. W ramie głównej naczepy obie osie nośne przesunięto nieco do tyłu, natomiast w miejsce skrzyni ładunkowej zamontowano specjalną pochylną rampę, która służy do załadunku i transportu poduszkowcowego nośnika narzędzi. Podłużnice rampy wykonano z ceownika stalowego, w którego ścianach osadzono poliamidowe rolki dla łatwiejszego wciągania prowadnic kadłuba poduszkowcowego pojazdu. Pochylanie rampy załadowczej odbywa się przy użyciu ręcznej pompy i teleskopowego siłownika hydraulicznego, kadłub poduszkowcowego pojazdu wciągany jest przy użyciu elektrycznej wyciągarki ze stalową liną i hakiem.
EN
In the framework of R&D project N R 03 0077 06/2009 Hovercraft Tools Carrier and Hovercraft Transportation Module were built. For their transportation needs chassis of PIMR-N1gooseneck trailer was adapted. This trailer was constructed under the R&D project 10-0006-04/2008. In the main frame of this gooseneck trailer both axes-has been moved slightly to the rear, the frame of loading box was replaced by special tilting ramp that is designed for loading and transportation of hovercraft. Side-members of the ramp were made of steel C-channel, in which the walls embedded polyamide rollers for ease of retraction of guides of the hovercraft vehicle’s hull. Telescopic hydraulic cylinder with hand pump is use for tilting ramp and electric winch with steel line and hook is used for loading and unloading hovercraft vehicle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.