Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumaczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Standaryzacja procesów informacyjnych BIM jest istotnym elementem sukcesu wdrażania metodyki BIM poziomu dojrzałości 2 w projektach inwestycyjnych na całym świecie. W roku 2018 międzynarodowa organizacja standaryzacji ISO opublikowała długo oczekiwany międzynarodowy standard procesów informacyjnych BIM znany jako norma ISO 19650, a dokładniej dwie pierwsze normy z tej serii, czyli ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Polski Komitet Normalizacji wydał je w styczniu oraz lutym 2019 roku jako PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2, jednak bez tłumaczenia na język polski treści normy. Ponieważ aplikacja procesów BIM w krajowych projektach inwestycyjnych na podstawie anglojęzycznej wersji normy jest utrudniona przez jej hermetyczne słownictwo, łączące terminologię z obszaru prawa, techniki budowlanej, technologii informatycznych oraz metod zarządzania pochodzących z obcych systemów prawnych, uregulowań branżowych, a nawet zasad zwyczajowych dla środowisk zawodowych z obszaru budownictwa, głównie z Wielkiej Brytanii, niniejszy artykuł jest propozycją polskiego tłumaczenia terminologii normy ISO 19650 dostosowanego do realiów krajowych procesów inwestycyjnych. Celem tej propozycji jest z jednej strony wsparcie osób czynnie zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów BIM na krajowym rynku budowlanym, a z drugiej animowanie dyskusji nad wypracowaniem oraz ustabilizowaniem polskiej terminologii norm BIM z serii ISO 19650 i w konsekwencji przygotowanie wysokiej jakości tłumaczenia polskich wersji norm ISO 19650.
EN
Standardisation of BIM information processes is a significant element of successful implementation of BIM level 2 information management procedures all over the world. Back in 2018, the International Standardisation Organisation (ISO) has published a long awaited ISO 19650 BIM information standard, to be precise the two first standards of the ISO 19650 family, namely the ISO 19650-1 and ISO 19650-2. Polish Standardisation Committee (PKN) has published those two standards in January and February of 2019 as PN-EN ISO 19650-1 and PN-EN ISO 19650-2, but without translation to Polish of the standards’ content. Because implementation of the BIM information standards into the Polish domestic projects based on the English version of the standards faces severe obstacles due to hermetic terminology that includes terms from the area of foreign law, construction technic, information technology, project management and even professionally settled/agrees terminology, this paper focuses on bringing a proposal of establishing official Polish terms of the ISO 19650 standards by either translating or localising original English terms into the Polish language and/or construction market culture. The objectives of this paper are twofold: firstly, empower the Polish professionals active both in implementing BIM information management processes into the construction projects or delivering the actual solutions with a precise and profound understanding of the ISO norms principles and rules to leverage the BIM success ratio, secondly to animate an industry-wide discussion on the official Polish ISO 19650 terminology that will help to provide high quality translation of the ISO 19650 standards into Polish.
EN
Theoretically, the task of translating from one language to another is still the same as it was only twenty or thirty years ago. In practice, however, the paths that translators take to achieve (more or less) the same results are changing all the time. This is because of changes in the media being worked in and with, as well as the increasingly powerful tools which are there for translators to use. These changes inevitably mean that the training which future translators receive has to be changed and adapted to reflect the changes in the way in which they will have to work, and even to reflect changes in the role of the translator.
EN
Important basic transformations, implemented in CAD systems, are congruence transformations, so-called isometries, which preserve the distance of points. Logic of CAD software bases on the reflection, translation, rotation, and similarity. This fact is the important desideratum in the teaching of Descriptive Geometry. The paper includes a proposal for a teaching from the scope of isometries on the plane and in three-dimensional space.
PL
Ważnymi przekształceniami zaimplementowanymi w oprogramowaniu CAD, są izometrie, czyli przekształcenia zachowujące odległość punktów. Logika tych systemów opiera się gównie na pojęciu symetrii, translacji i obrotu. Ważną jeszcze rolę odgrywa podobieństwo. Uwzględnienie tego faktu w nauczaniu geometrii wykreślnej jest ważnym dezyderatem dydaktycznym. Praca zawiera propozycję dydaktyczną z zakresu zastosowania izometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni.
EN
Popular science genre is usually defined as a genre whose aim is to fulfill a significant cultural and social function of popularizing science, scientific knowledge and research. This paper discusses the popular science translation or rather cultural adaptation, regarded as a mediation between these two cultures. The qualitative and quantitative research findings concerning headlines and sub-headlines discussed here, as well as their relation in the two cultures, may be of relevance to the work of all those interested in the mutual relation between language and popularization of science, in particular to linguists, translators, sociologists, philosophers of culture as well as journalists.
PL
Gatunek popularno-naukowy jest zwykle definiowany jako gatunek, którego celem jest ważna funkcja kulturowa i socjalna popularyzacji nauki, wiedzy naukowej i badań. National Geographic jest przykładem amerykańskiego magazynu popularno-naukowego, który jest wydawany i tłumaczony na wiele języków, a wśród nich jest jego polska edycja. Badania nad artykułami popularno-naukowymi i ich stylem w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski pozwalają na wgląd w obie kultury. Artykuł omawia tłumaczenie popularno-naukowe lub raczej adaptację kulturową, traktowaną jako mediację pomiędzy dwoma kulturami. Na elementy językowe, szczególnie ważne z perspektywy dziennikarskiej, mającej na celu uczynienie szeroko dostępny dyskurs popularno-naukowy, składają się: nagłówki/tytuły, podtytuły, nagłówki w treści artykułów oraz nagłówki/tytuły rozpoczynające sekcje artykułów. Jakościowe i ilościowe wyniki badań, dotyczące tytułów i podtytułów prasowych omawianych w artykule, jak również ich relacji w obu kulturach, mogą mieć znaczenie dla badaczy zainteresowanych wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a popularyzacją nauki, w szczególności dla językoznawców, tłumaczy, socjologów, filozofów kultury i dziennikarzy.
EN
The identification of isometric displacements of studied objects with utilization of the vector product is the aim of the analysis conducted in this paper. Isometric transformations involve translation and rotation. The behaviour of distances between check points on the object in the first and second measurements is a necessary condition for the determination of such displacements. For every three check points about the measured coordinate, one can determine the vector orthogonal to the two neighbouring sides of the triangle that are treated as vectors, using the definition of the vector product in three-dimensional space. If vectors for these points in the first and second measurements are parallel to the studied object has not changed its position or experienced translation. If the termini of vectors formed from vector products treated as the vectors are orthogonal to certain axis, then the object has experienced rotation. The determination of planes symmetric to these vectors allows the axis of rotation of the object and the angle of rotation to be found. The changes of the value of the angle between the normal vectors obtained from the first and second measurements, by exclusion of the isometric transformation, are connected to the size of the changes of the coordinates of check points, that is, deformation of the object. This paper focuses mainly on the description of the procedure for determining the translation and rotation. The main attention was paid to the rotation, due to the new and unusual way in which it is determined. Mean errors of the determined parameters are often treated briefly, and this subject requires separate consideration.
EN
This study seeks to demonstrate the usefulness of a relatively underutilized approach to studying sustainable development as a term and concept. While studies on sustainable development have generally followed a normative approach seeking what the term should ideally mean, this study follows a historical approach such as recommended by the historian of philosopher Quentin Skinner to explore what changes of definition it has been capable of undergoing in the actual use. To illustrate why such changes may be a critical issue, we have deliberately focused on the case of a country – South Korea – where the very translation of the term into the native language, combined with other factors, has resulted in sustainable development being generally understood by the public as meaning something quite different from the more normative understanding of the term. Instead of a balanced development that protects the environment and promotes social welfare as well as promoting economic growth, sustainable development in the standard Korean translation has come to be understood as simply meaning continued economic growth, which is to be sought even at the expense of environmental degradation. For documentation and analysis, we have relied on various methods, while focusing on key sectors and select policy areas, including energy. We conclude with further reflections on why an approach such as ours might be a useful methodological addition in sustainable development research.
PL
W tej pracy podejmujemy użyteczne i relatywnie rzadko stosowano podejście do zrównoważonego rozwoju, rozumianego zarówno jako pojęcie, jak i koncepcja. Zwykle dominuje tu podejście normatywne, w ramach którego poszukuje się idealnej definicji, my proponujemy podejście historyczne, zgodne z zaleceniami historyka i filozofa Quentina Skinnera, odnoszące się do przeszłych zmian w definiowaniu i ich wpływu na obecne rozumowanie. Aby zilustrować, jak bardzo takie zmiany mogą być istotne, celowo wybraliśmy jeden kraj, Koreę Południową, w którym nawet przetłumaczenie terminu rozwój zrównoważony, w powiązaniu z innymi czynnikami, powoduje jego odmienne (niż to obowiązujące w podejściu normatywnym) rozumienie przez społeczeństwo. Miast rozwoju gwarantującego ochronę środowiska i społeczną pomyślność i wzrost gospodarczy, w standardowym koreańskim tłumaczeniu termin ten jest rozumiany jako trwały wzrost gospodarczy, do którego należy dążyć nawet za cenę degradacji środowiska. W badaniach opieraliśmy się na różnych metodach, uwagę zwracając na kluczowe sektory i obszary polityki, włączając w to kwestie energetyczne. Wykażemy, dlaczego takie podejście może być metodologiczne użytecznym dodatkiem do badań nad zrównoważonym rozwojem.
EN
This paper describes the BRILI English-Spanish Cross-Lingual Question Answering (CL-QA) system. Besides, a study that justifies the negative effect of Machine Translation (MT) tools on the precision of CLQA tasks is detailed. The BRILI system is capable to answer English questions from Spanish Documents. Some new characteristics in BRILI are described, especially the strategy used for the question processing module in which the Inter Lingual Index (ILI) Module of EuroWordNet is used with the aim of reducing the negative effect of question translation on the overall accuracy . Our system has participated in the 2006 edition of Cross-Language Evaluation Forum (CLEF) being rank first at English- Spanish QA task.
8
Content available Rozwój Geoinformatycznego Słownika PAU
PL
W artykule podsumowano pięć lat pracy nad Wielojęzycznym Interdyscyplinarnym Terminologicznym Słownikiem i Leksykonem Geoinformatycznym Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności. Prace te zaowocowały poszerzeniem bazy słownikowej o około 500 nowych haseł z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i kartografii. W artykule, obok istniejących już wcześniej funkcji (takich jak np. wprowadzanie pojedynczych haseł), przedstawiono również nowe możliwości Słownika, tj. automatyczny import danych. Pozwala to na wprowadzanie wielu przygotowanych uprzednio haseł. Aktualnie internetowy Słownik zapewnia łatwość obsługi, dzięki czemu spodziewany jest jego szybki rozwój. Prace zostały zainicjowane w PAU i prowadzone są pod auspicjami Komisji Geoinformatyki PAU. Obejmują inwentaryzację słownictwa geoinformatycznego, która jest wspierana przez szereg ośrodków naukowych w Polsce, z bardzo dużym zaangażowaniem specjalistów z Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Krakowie, co pozwoli nie tylko na uporządkowanie terminologii, ale też na prześledzenie trendów słowotwórczych, jakie istnieją w różnych dyscyplinach nauki i techniki związanych z geoinformatyką.
EN
The paper summarizes five years of activities concerning the construction of Multilangual Interdisciplinary Terminological Dictionary and Lexicon for Geoinformatics of Polish Academy of Science and Arts. In the frames of this activities some 500 entries concerning photogrammetry and remote sensing, spatial information systems, and cartography, were produced. The dictionary editorial software got also some new functions. Beside the earlier existing functions, the new ones, such as function for the mass editorial data import, are described. Actually, the Dictionary provides very easy way of editing of new terms, and also very user friendly way of searching for a needed term. All works concerning the dictionary were initiated and are executed under auspices of the Geoinformatics Commission of The Polish Academy of Arts and Sciences. That activities cover the inventory of the terminology concerning geoinformatics, and are executed with participation of many scientific centers in Poland, with the leading activity of specialists of the AGH Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics. Such wide participation of various specialists allows not only for deep trace of the word formation trends, which exist separately in various disciplines of science and technology, which use geoinformatics, but also some terminological unification can be expected with the passing time of the editorial cooperation.
PL
Przedstawiono możliwości komputerowego dokonywania przekładów pomiędzy językami naturalnymi. Omówiono trudności występujące podczas translacji automatycznej. Podano przykłady współczesnych systemów automatycznego tłumaczenia dokumentacji technicznej.
EN
Possibilities of computer-aided translations between natural languages. Difficulties and obstacles occurring during an automatic translation. Examples of the present automatic translation systems for technical documentation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.