Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic crisis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The objective of the study is presentation of the conditions of functioning of enterprises on the global market, use of modern management methods, employees' preferences in the period of the pandemic and crisis in the existing surroundings. The aim of the study is to present a changing global environment for businesses, to use modern elements of management, IT and telecommunications as necessary elements in the face of the pandemic and global crisis, to sustain the functioning of businesses, organizations, economies and states. Design/methodology/approach: Based on the collected data, observations and own studies, conclusions were drawn and proposals presented with regard to counteracting the pandemic as well as opening and development of businesses and economies. Based on the statistical data, own surveys and literature, conclusions were drawn with regard to trends in organization and application of modern management concepts and enterprise management forms in the global economy in the conditions of the pandemic and economic crisis. The study presents also the problems of the contemporary global economy in sustainable development. Findings: The study analyses the functioning of enterprises in the 21sr century, taking into consideration further surroundings as well as technological, economic and social changes, including economic crises and the current pandemic. It presents and discusses socio-economic data and trends in the EU where, due to the epidemic, internal differences, economic and political issues, too slow development, lack of effective border protection. The above serves as a background for presentation of management elements and trends in organization of the future. Currently, marketing, finance, profit, strategies, HR, innovativeness, modern management methods, forms of organization, etc. play an important role in enterprises. On the other hand, IT elements already have an important and increasing position, especially in the face of the pandemic, remote work and global crisis. As shown by the survey-based studies carried out at the beginning of 2020, employees value health, work, family, economic, social and even ecological elements. These are, therefore, the survival-related needs according to the Maslow's hierarchy of needs, especially in the face of the pandemic, remote work and global crisis. Even though economies are opening today, the situation related to the pandemic worldwide is still uncertain. Hope is pinned, particularly to the countries of the West, upon the vaccines, medicines, modern management methods and new technologies.
2
Content available remote Klauzula rebus sic santibus kołem ratunkowym dla przedsiębiorstwa?
PL
Słowo „koronawirus” odmieniane jest w przekazach medialnych przez wszystkie przypadki od kilku miesięcy. Dla tysięcy przedsiębiorców pandemia to nie lada problem, powodujący nade wszystko poważne kłopoty finansowe. Jakie są jej gospodarcze konsekwencje i jakie są możliwości uporania się z kryzysem? Z dnia na dzień rzeczywistość zmieniła się diametralnie, a zawarte dopiero co umowy jeszcze wczoraj były szansą na zysk i rozwój, a dziś mogą być wielką „kulą u nogi”, ściągającą przedsiębiorstwo na dno. Czy polskie prawo przewiduje w takich okolicznościach jakieś koła ratunkowe?
EN
The word „coronavirus” was all over the media for several months. For thousands entrepreneurs a pandemic is a real problem, causing over all serious financial trouble. What are its economic consequences and what are the options for dealing with the crisis? The reality has changed dramatically from day to day - does Polish law provide in such any lifebelts?
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości zastosowania innowacyjnych technologii OZE i nowoczesnych rozwiązań w systemie off grid. We wstępie nawiązano do zmian polityki energetycznej państw, wywołanych nieprzewidywalnymi zdarzeniami w kontekście światowych kryzysów gospodarczych, które przyczyniły się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Należy podkreślić, iż w obszarze rozwoju energetyki nauka odgrywa znaczącą rolę na wzrost innowacyjności gospodarki, m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii umożliwiających konwersję systemów energetycznych na energię odnawialną oraz magazynowanie i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w mikroelektrowniach: słonecznych, wiatrowych oraz systemach hybrydowych opartych na turbinach wiatrowych i panelach fotowoltaicznych. Podjęte działania proefektywnościowe oznaczają mniejsze koszty zużycia energii, co wpływa na ich opłacalność.
EN
The aim of the article is to analyze the possibilities of applying innovative RES technologies and modern solutions in the off grid system. The introduction refers to changes in the energy policy of countries caused by unforeseeable events in the context of global economic crises, which contributed to the development of the renewable energy sector. It should be emphasized that in the area of energy development, science plays a significant role in the growth of innovativeness of the economy, inter alia, through the implementation of new technologies enabling the conversion of energy systems into renewable energy and the storage and effective use of electricity in micro-electric power plants: solar, wind and hybrid systems based on wind turbines and photovoltaic panels. The pro-efficiency measures taken mean lower costs of energy consumption, which affects their profitability.
4
Content available remote Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych
PL
Każdy kryzys gospodarczy dotykający gospodarki światowej niesie za sobą ogromne konsekwencje ekonomiczne i finansowe, które są szeroko analizowane i omawiane w licznych opracowaniach naukowych, programach telewizyjnych oraz mediach internetowych. Jednak nie można zapominać, że każdemu kryzysowi gospodarczemu towarzyszy kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i publicznych, który potęguje rozmiary ekonomicznej i finansowej zapaści, ale przede wszystkim znacznie utrudnia powrót do właściwej kondycji gospodarczej. Zaufanie, jako podstawowy element kapitału społecznego, ma wpływ na wzrost gospodarczy, efektywność rynku, stabilność i rozwój. Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia wzajemnego powiązania kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych.
EN
Every economic crisis that affects the world economy, carries enormous economic and financial consequences, which are widely analyzed and discussed in numerous scientific studies, television programs and online media. However, it must not be forgotten, that each economic crisis is accompanied by a crisis of trust in economic and public institutions, which increases the size of the economic and financial collapse and makes difficult to return to the proper economic condition. Trust as a basic component of social capital, has an impact on economic growth, market efficiency, stability and development. The purpose of this article is to define the interconnectedness of the economic crisis and crisis of trust in economic and public institutions.
EN
In a situation where the economy is in a systemic crisis, it is imperative to conduct analyses of assumptions and paradigms adopted in the economic thought, which may contribute to the implementation of principles of anti-crisis management by minimizing the potentially negative consequences for the company. Certainly, such a possibility is not created by a neo-liberal model of capitalism as opposed to institutional economics. Entrepreneurs face a number of specific barriers resulting from the operating conditions during an economic crisis, which is threatening small and medium-sized enterprises (SMEs) but also creates opportunities to change management approaches (crisis management). For the SME sector in crisis conditions, the chance of survival and development can come from the implementation of a competitive cooperation strategy based on social capital. Forms of cooperation that improve the competitiveness of business units are clusters.
PL
W sytuacji, gdy gospodarka znajduje się w stanie kryzysu systemowego w konsekwencji niezbędna staje się wtedy implementacja zasad zarządzania antykryzysowego poprzez minimalizację potencjalnie negatywnych jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość napotyka na szereg specyficznych barier wynikających z warunków działania w okresie kryzysu ekonomicznego, który stanowiąc zagrożenie dla MSP stwarza jednocześnie szanse zmiany podejścia w zarządzaniu (zarządzanie antykryzysowe). Dla sektora MSP w warunkach kryzysu szansą przetrwania i rozwoju może stać się wdrażanie strategii konkurencyjnej współpracy opartej na kapitale społecznym. Formę współpracy umożliwiającą poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych stanowią klastry.
EN
Nowadays Russian oil industry development faces to the problems of oil depletion, mineral resource base deterioration and hard to recover reserves growth. International experience shows that one of the effective solutions of this problem can be small and medium enterprises’ creation. Small oil companies are able to develop marginal oil-wells in difficult geological conditions. The research of problems, state of the art and development prospects of small oil enterprises in Russia is carried out in the article. The investigation of innovative capacity and small oil companies’ ability to develop hard to recover reserves are studied. Special attention is paid to the matter of the small oil business’ operation in the context of current situation and economic slump. Efficiency and high performance indexes of small enterprises in this sector were proved.
PL
Obecnie rozwój rosyjskiego przemysłu naftowego staje w obliczu niedoboru ropy naftowej, wyczerpywania złóż surowców mineralnych i wzrostu liczby zasobów naturalnych z utrudnioną dostępnością. Analiza międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie wskazuje, że jednym z efektywniejszych rozwiązań tego problemu może być tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw naftowych. Małe przedsiębiorstwa naftowe mogą zagospodarować niewielkie, skrajnie położone złoża ropy naftowej w trudnych warunkach geologicznych. W artykule podjęto rozważania na temat wskazanego problemu, opierając się na aktualnym stanie wiedzy oraz perspektywach rozwojowych małych przedsiębiorstw naftowych w Rosji. Przeanalizowano zdolności innowacyjne oraz możliwości małych przedsiębiorstw naftowych w obszarze zagospodarowania trudno dostępnych złóż. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie funkcjonowania małych przedsiębiorstw naftowych w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych i gospodarczych. W artykule wykazano, że małe i średnie przedsiębiorstwa naftowe cechują wysoka wydajność i efektywność ekonomiczna.
7
Content available Fall and Rise of Polish Shipbuilding Industry
EN
The hereby paper describes a brief history of fall and rise of Polish shipbuilding industry in the 21st century and confronts stereotypes about it using data available from variety of statistical sources as well as impressions regarding its current and future condition presented by different authors, including industry representatives. The main goal of the article is the confrontation of political statement with the statistical data and current sectoral trends within the shipbuilding industry in Poland. Firstly, we introduce a historical background in a scope of economic transition in Poland. Then, socio-political issues are addressed together with economic condition using statistical data. Lastly, the newest trends and perspectives are analyzed. Eventually, we come to conclusion that despite encountering great difficulties and arguments about its collapse from political actors, shipbuilding sector did manage to retain its strong position in Polish economy.
EN
The aim of the article is an evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section (section H) based on synthetic indicator in times of economic crisis. The first part of the paper discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures. In the second part of the paper, a comparative study of the financial condition of the companies of transport and storage section in comparison with the financial condition of the companies in other sections was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic financial condition indicator constructed with use of the model method.
PL
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) na podstawie wskaźnika syntetycznego w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji miar syntetycznych. W drugiej części, przedstawiono badanie porównawcze kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w odniesieniu do kondycji finansowej przedsiębiorstw w pozostałych sekcjach. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik kondycji finansowej skonstruowany za pomocą metody wzorcowej.
PL
Podjęcie tematu pracy wynikało z przesłanek poznawczych oraz przesłanek praktycznych. Celem głównym opracowania jest analiza uwarunkowań ekonomiczno-społecznych związanych z globalnym kryzysem i propozycjami jego przezwyciężenia. Istotne jest dążenie do przemiany systemu zarówno politycznego, jak również gospodarczego i kulturowego. Dotychczasowe studia literatury przedmiotu, a także obserwacje skłaniają do sformułowania następującej hipotezy: „obecne doświadczenia poszczególnych gospodarek pokazują, że dotychczasowa dominacja ekonomii neoklasycznej, pokładającej zaufanie w swobodnym działaniu sił rynkowych wymaga innego holistycznego podejścia do gospodarki”. W opracowaniu wykorzystano metody konceptualno-analityczne, czyli studia literaturowe, analizę krytyczną. Jako wstępne narzędzie zastosowano metodę opisową. W dalszej części opracowania zastosowano analizę krytyczną, dzięki której wskazano wszelkie zmiany i nieprawidłowości oraz odchylenia od przyjętych norm. Pozwoliło to zrozumieć, dlaczego procesy gospodarcze odbywają się i kształtują tak, a nie inaczej; jakie czynniki, przyczyny spowodowały negatywne skutki, a także co należy zrobić, by zmienić bieg wydarzeń. Wkładem do nauki jest wskazanie na możliwości przezwyciężenia kryzysu. Wyniki badań przedstawiono w układzie tabelarycznym i uzupełniono je formami graficznymi.
EN
The ongoing financial and economic crisis proves the great instability and points that contemporary neo-liberal doctrine has failed. Free-market fundamentalism on the one hand assumes freedom of choice and meeting the needs using the mechanism of supply and demand, on the other hand, it commits the failure of market for local communities. The elaboration is focused on regular economy development cycles. Also the imbalance between the real economy and the financial sector, which in turn led to the crisis was analysed. What is more, the man has lost awareness of being an integral part of the environment. The present ecological crisis is the price we have to pay for the development of civilisation. It is caused mainly by greed, empowered by the market economy model. Only money counts and the pursuit of profit, and care for the common good – the natural environment is neglected or even fully ignored. Therefore, it is reasonable and necessary to manufacture a public awareness that each person creates a microenvironment and has both, positive and the negative impact on the entire planet.
PL
Obroty w portach morskich i związane z nimi przewozy żeglugą morską są jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki światowej, sygnalizujących kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze zamykające fazę koniunktury, wymuszały zasadnicze zmiany w przewozach morskich dotyczące wielkości tonażu, zagadnień technicznych, organizacji przewozów itd. Od drugiej połowy XIX wieku cezurą graniczną między fazami wzrostowymi i spadkowymi długich cykli ekonomicznych (M. Kondratiewa i J. Schumpetera) stały się ogólnoświatowe kryzysy gospodarcze, które wybuchały w latach 1873, 1929 i 1973 nadając nowe kierunki rozwoju morskiej żeglugi światowej.
EN
Turnover in ports and related maritime transport is one of the basic indicators of development of the world economy, signaling the next phase of the business cycle. Repeated economic crises periodically closing phase of the economic growth, forced the major changes in marine transport on tonnage, technical issues, organization, transport etc. From the second half of the nineteenth century ceazura between phases with growth and declining in long cycles of succession in economics (M. Kondratiev and J. Schumpeter) have become global crises economic, which erupted in 1873, 1929 and 1973, giving new developments of the Worldwide shipping.
EN
In the paper the authors will present the concept of precariat and precarious work. It will be explained how this phenomena affects sustainable development. To present these topics, theoretical concepts, which present precariat in a wider perspective (such as globalization, consumer society, weakening of welfare state) will be presented. Additionally, statistical data will be presented from different European countries, which will illustrate the problem of working-poor. Particularly attention will be put on the young employees (younger than 24 years old), who are mainly affected by this problem.
PL
W niniejszym artykule zostaną przedstawione kwestie związane z prekariatem i prekaryzacją pracy. Autorzy ukażą jak te zjawiska wpływają na zrównoważony rozwój. W tym celu zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, ukazujące ten problem w szerszym kontekście zmian społeczno-politycznych (globalizacja, społeczeństwo konsumpcyjne, państwo opiekuńcze). Ponadto, zostaną przedstawione dane statystyczne z różnych krajów europejskich, pokazujące skalę problemu biednych, pracujących. Szczególna uwaga zostanie przyznana młodym pracownikom (poniżej 24. roku życia), których ten problem najbardziej dotyczy.
PL
Opracowanie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy definicji i typów konwergencji, konwergencji w perspektywie historycznej, czynników wpływających na konwergencję, kryzysu finansowego i gospodarczego oraz jego konsekwencji oraz kryzysu w krajach UE należących do OECD i jego wpływu na konwergencję. Część praktyczna opracowania to wyniki badań empirycznych dotyczących występowania procesu konwergencji w krajach OECD w latach 2003-2012.
EN
This paper analyzes the issue of convergence in OECD countries and tries to assess the effect of financial crisis on the process of convergence. In other words we consider, if the global financial crisis pulled the economies of the organization together or pushed them apart. Looking at the convergence from historical perspective, one can observe only limited extent of this phenomenon. The economic growth in the twentieth century shows the striking divergence instead of convergence. The economists found that convergence was restricted only to the narrow range of North Atlantic countries. But outside the charmed circle there was structural change and economic integration but not convergence. Analyzing the consequences of the global financial and economic crisis on the most developed countries we come to our basic question – what impact has the present crisis on the convergence process among the OECD countries? The experiences from the Great Depression 1929-1932 showed the negative impact on the convergence. It was due to the globalization retreat as well as policy of the countries favouring the autarchy. The present world economy differs essentially from that of the interwar period. The integration processes, capital flows and mass migration fueled the progress of globalization and made the economy far more interdependent. Finally we will try to show, if the present crisis has a similar effect on the convergence process as the Great Depression had 80 years ago. We will analyze the most important macroeconomic data from the period 2007-2012 and use simple econometric model to settle the relationships and in conclusion we show the similarities and differences between these two economic events.
EN
The impact of the economic crisis, i.e. the decrease in purchasing power in the Republic of Croatia, has been reflected negatively on the sales of new road vehicles and the maintenance plan of used road vehicles. A comparison of the results of technical inspections on vehicle roadworthiness has indicated a slight increase in unroadworthy vehicles, with a tendency for this to increase. Unroadworthiness and the average age of vehicles amounting to 12.18 years prompt for thinking about road safety in the Republic of Croatia. This paper aims to establish the extent of the increase in vehicle unroadworthiness and the importance of its reduction in order to increase road safety. The Republic of Croatia has adopted the National Road Safety Program for 2011-2020, accepting thereby a task that will be difficult to accomplish without organising training on the importance of vehicle roadworthiness.
DE
Die Folgen der Wirtschaftskrise bzw. die verminderte Kaufkraft in der Republik Kroatien haben den Verkauf von neuen und den Instandhaltungsplan von gebrauchten Straßenfahrzeugen negativ beeinflusst. Durch den Vergleich der mit der Verkehrstauglichkeit von Straßenfahrzeugen verbundenen Ergebnisse technischer Kontrollen ließ sich ein leichter Anstieg von verkehrsuntauglichen Fahrzeugen, mit einer Tendenz zur Erhöhung, feststellen. Die technische Untauglichkeit sowie das Durchschnittsalter von Straßenkraftfahrzeugen von 12,18 Jahren lassen Bedenken über die Sicherheit des Straßenverkehrs in der Republik Kroatien aufkommen. Das Ziel dieser Untersuchung war es festzustellen, wie stark die Verkehrsuntauglichkeit von Straßenfahrzeugen angestiegen ist sowie auf die Wichtigkeit ihrer Minderung hinzuweisen, mit dem Zweck, die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen. Die Republik Kroatien hat das Nationalprogramm der Sicherheit im Straßenverkehr 2011-2020 verabschiedet und sich dadurch vor eine schwierige Aufgabe gestellt, die sie ohne Schulungsveranstaltungen, welche die Wichtigkeit der Verkehrstauglichkeit von Fahrzeugen zum Thema haben, wohl kaum erfüllen kann.
EN
This paper indicates the repetition of the formation of alliances of shipping companies exhibiting characteristics of cartelization, i.e. the division of markets, well-known from the late nineteenth and early twentieth centuries. The article analyzes the cause of the emergence of cartels in the nineteenth century, and points out the repetition of the same causes to the formation of alliances regarding sea container carriers as a result of the economic crisis of 2007.
PL
W pracy zaprezentowano analizę rynku pracy na tle ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W publikacji skoncentrowano się na przedstawieniu braku równowagi cen na rynkach czynników makroekonomicznych. Badania wykorzystują analizę marginalną ekwiwalentnej płacy. W tym celu wyznaczono funkcję produkcji, wyznaczającą zależność pomiędzy dochodem narodowym netto a liczbą zatrudnionych i nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. Analiza dotyczyła stopnia przesunięcia funkcji cen na rynku pracy i rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto obliczono wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na rynku pracy w Polsce. Przedstawia on wrażliwość reakcji popytu i podaży siły roboczej w zależności od jej efektywności oraz wynagrodzenia za pracę.
EN
The article focuses on the presentation of the analysis of no price equilibrium in the markets of macroeconomic factors. The research uses the marginal analysis of equivalent pay, which required the prior formulation of the production function, determining the dependence between net national income and the number of employees and investment outlays in tangible assets. The analysis concerned the degree of the displacement of the price function in the labour market and the capital market in Poland. In addition, the value of the coefficient of price elasticity of demand in Poland is calculated. It captures the sensitivity of the reactiveness of demand and supply of labour depending on its efficiency and pay.
PL
Dyscyplina jaką jest etyka, stoi na straży norm, które z założenia mają wskazywać właściwe drogi postępowania człowieka. Normy te odpowiadają na zasadnicze pytania dotyczące możliwości wyboru w konkretnych działaniach dobra lub zła. Etyka dociera do każdej sfery ludzkiego życia, w tym m.in. do: ekonomii, gospodarki i biznesu, stąd mówimy o etyce biznesu, etyce życia gospodarczego. Współczesny biznes, a w konsekwencji zarządzanie – bogate w różnorodne metody i koncepcje (określane mianem nowoczesnych, efektywnych, skutecznych) potrzebuje szerszego spojrzenia, które będzie przede wszystkim uwzględniało drugiego człowieka. Obecnie na znaczeniu w naszym życiu przybierają cyfry, efekty, wyniki, cele. Stanowią one istotne komponenty zarządzania. Jednak czy są one najważniejsze? Czy nie przysłaniają najwyższej wartości, jaką jest człowiek? W niniejszym artykule autor stara się znaleźć obiektywną odpowiedź na postawione w ten sposób pytanie.
EN
Ethics is a discipline guarding the standards which are created to point the right norms of conduct. These standards answer the fundamental questions concerning the options of choice in concrete activities of good and evil. Ethics reaches every sphere of human life, including economics, the economy and business; that is why, one talks about business ethics or economic ethics. Modern business, and, in consequence, management – full of various methods and concepts (described as modern, effective, successful) – needs a broader look considering the other human being. Numbers, effects, results and aims become more important nowadays. They are essential components of management. However, are they the most important things? Do they not obscure the most significant value: the human being. In this article the author attempts to find an objective answer to this question.
PL
Po okresie silnego spowolnienia, od połowy 2013 r. notuje się stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu aktywności polskiej gospodarki. Ożywieniu gospodarczemu sprzyja poprawa globalnej koniunktury oraz sytuacji w kluczowych gospodarkach państw strefy euro. Dane statystyczne o gospodarce opublikowane w końcu III kwartału br. oraz obserwacje rynku wskazują, że coraz większą rolę we wzroście polskiego PKB odgrywa popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, a głównym czynnikiem wzrostu przestał być eksport netto. Poprawiły się uwarunkowania rynkowe dla konsumentów żywności: wzrosła podaż i spadły ceny produktów spożywczych. Informacje o sprzedaży detalicznej i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych pozwalają przypuszczać, że w 2014 r. zahamowaniu ulegnie, utrzymująca się w latach 2011-2013, spadkowa tendencja popytu na żywność.
EN
A gradual acceleration in the growth rate of the Polish economy activity has been noted since the mid-2013, after a period of a strong slowdown. Improvements of the global economic situation and the prosperity of the key economies in the Euro zone foster Polish economic revival. Both statistical data related to economic outcomes published in the end of the third quarter of the current year and market observations show that the national consumption demand as well as the national investment demand play an increasingly important role in the growth of the Polish GDP at present. The net export is no longer the main factor influencing GDP growth. Market conditions for food consumers have improved: demand has increased and the prices of food products have decreased. Information about the retail sales and the results of the household budget research allow us to suppose that in 2014 the continuing downward trend of food demand, as observed between 2011 and 2013, will be stopped.
PL
Sytuacja biur podróży podczas recesji gospodarczej zdecydowanie się pogarsza, gdyż zachodzi korelacja pomiędzy ich sytuacją finansową a kondycją gospodarki światowej. Niestabilna sytuacja polityczna, problemy gospodarcze, niekorzystne kursy walut, wzrost cen paliw, załamania pogody, kataklizmy naturalne oraz zamachy terrorystyczne powodują, że mieszkańcy Europy podróżują rzadziej i na krótsze odległości, a to odbija się na kondycji ekonomicznej branży turystycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami działalności przedsiębiorstwa, wpływającymi na jego wyniki finansowe oraz rentowności sprzedaży netto i kapitału własnego organizatorów turystyki, jak również zasad zarządzania biurem podróży w czasie kryzysu.
EN
Situation travel agencies during the economic recession is deteriorating, there is a correlation between the financial situation of the travel agencies and the condition of the economy in the world. Unstable political situation in the world, economic problems, unfavorable exchange rates, increase in fuel prices, bad weather, natural disasters, terrorist attacks make Europeans less and less time traveling, and this is reflected in the financial situation of the tourism industry. The aim of this article is to present the financial position and profitability of sales and equity tour operators, as well as management principles travel agency in times of crisis.
PL
W artykule zaprezentowano kierunki zmian branży TSL w Polsce i na świecie w okresie kryzysu gospodarczego. Wskazano główne obszary zmian w polskiej branży TSL. Omówione zostały zjawiska obserwowane na polskim rynku TSL, w odniesieniu do trendów występujących na rynkach międzynarodowych. Przedstawiona została krótka charakterystyka polskiej branży TSL. Omówiono związane z nią zagadnienie specjalizacji i zaproponowano jej systematykę. Przedstawiono strukturę sektorową branży, wskazując parametry ekonomiczne każdego sektora TSL. Wskazano, które z dziesięciu wyodrębnionych w branży sektorów wydają się najbardziej perspektywiczne, pod względem fazy życia i potencjału rozwojowego. Wskazano również na współczesne trendy w globalnych sieci logistycznych. Za szczególnie istotne i najbardziej wpływowe dla polskiej branży TSL uznano zmiany w obszarze promowania proekologicznych łańcuchów dostaw, wdrażanie rozbudowanych narzędzi informatycznych opartych na zarządzaniu informacją w czasie rzeczywistym, celem zapewnienia tzw. synchromodalności procesów przemieszczania ładunków, a także udział w międzynarodowych zrzeszeniach i sieciach logistycznych.
EN
Paper includes the description of the T&L sector in Poland and abroad. It includes its development challenges. Article shows the trends driving industry specialization, incl. giving up traditional freight transport services for high-merge logistics. The article presents the Polish T&L segmentation. It groups the whole Polish T&L sector into ten utilized segments showing their dynamic’s and return on sale’s indicators as well as life cycle’s phases. The paper shows what the global logistics trends have been adapted on the Polish market.
PL
Sektor producentów samochodów (szczególnie osobowych i użytkowych) jest jednym z najdotkliwiej odczuwających skutki światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego, przy czym nie dotknął on w jednakowym stopniu wszystkich wytwórców. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy koncentrujące swoje działania na nasyconych rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie w ostatnich kilku latach systematycznie spada ogólna sprzedaż aut. Ponadto brak przeprowadzonej przez nich kompleksowej restrukturyzacji oraz rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i procesami ich wytwarzania, a także wygaszanie w wielu krajach rządowych programów subsydiowania zakupów nowych pojazdów nasilają dodatkowo presję konkurencyjną na producentach. Stąd też koncerny podejmują wiele działań o zróżnicowanym charakterze mających na celu nie tylko zniwelowanie skutków kryzysu, ale przede wszystkim pozwalających im na rozwój w przyszłości. Aktywności te oddziałują także na branżę motoryzacyjną w Polsce, gdzie międzynarodowe firmy ulokowały swoje fabryki i/lub współpracują z krajowymi dostawcami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na tle kluczowych czynników kryzysogennych w sektorze motoryzacyjnym (szczególnie europejskim), zmian zachodzących w strategiach, w tym rynkowych, koncernów samochodowych, jak też wskazanie ich implikacji dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Podstawę źródłową stanowiła literatura przedmiotu, opracowania oraz raporty instytucji monitorujących sektor i rynek motoryzacyjny, a także materiały źródłowe badanych podmiotów oraz ich kooperantów.
EN
The economic crisis has markedly affected car manufacturers, especially companies that have focused their efforts on EU market, where new vehicles sales fall since 2009. As a result, manufacturers reduce their production, what intensifies the overcapacity problem. In response to crisis, automotive companies decided: to close unprofitable factories, to enter into strategic alliances with new partners, to carry out mergers and acquisitions, to develop outsourcing, to modify products and markets portfolio, to expand cooperation with companies from converged sectors. Consequences of these restructuring activities are reorganisation of the work system and reduction of employment in foreign factories in Poland. Polish automotive manufacturing sector is almost entirely export-oriented, thus the sector’s shape depends on situation on foreign markets, notably UE ones.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.