Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
The paper presents the fusion approach of different feature selection methods in pattern recognition problems. The following methods are examined: nearest component analysis, Fisher discriminant criterion, refiefF method, stepwise fit, Kolmogorov-Smirnov criteria, T2-test, Kruskall-Wallis test, feature correlation with class, and SVM recursive feature elimination. The sensitivity to the noisy data as well as the repeatability of the most important features are studied. Based on this study, the best selection methods are chosen and applied in the process of selection of the most important genes and gene sequences in a dataset of gene expression microarray in prostate and ovarian cancers. The results of their fusion are presented and discussed. The small selected set of such genes can be treated as biomarkers of cancer.
2
Content available Urbanistyka zasobów lokalnych
PL
Postulat sensownego wykorzystywania lokalnych zasobów w projektowaniu urbanistycznym wydaje się kwestią niebudzącą większych sporów. W praktyce jednak nader często spotykamy się z sytuacjami „straconych okazji”, czyli właśnie niewykorzystanych czy wręcz zaprzepaszczonych zasobów lokalnych albo konfliktów w sytuacji konieczności trudnego wyboru dotyczącego tego, który z identyfikowanych lokalnych zasobów warto wykorzystać. Przedsięwzięcia inwestycyjne, podejmowane zwykle przez samorząd, bywają wspierane opracowaniami studialnymi, na ogół jednak wykonywanymi już po podjęciu ogólnych kluczowych decyzji. W artykule rozważane są uwarunkowania i możliwości zmian w procesie przedprojektowym, które dałyby szansę na lepsze gospodarowanie zasobami lokalnymi.
EN
The postulate of reasonable use of local resources in urban design seems to be a matter of little dispute. In practice, however, we often encounter situations of "missed opportunities", i.e. unused or even wasted local resources, or conflicts when faced with a difficult choice as to which of the identified local resources should be used. Investments usually undertaken by the local government, are sometimes supported by studies, but usually carried out after the general key decisions have been made. The article considers the conditions and possibilities of changes in the pre-project process, which would give a chance for better management of local resources.
EN
The presented publication is one of several that the author wrote on to the presentation of the knowledge of German military intelligence about the Polish Army in 1939. These publications also attempted to assess the correctness of the findings of the afore-mentioned intelligence. The article is based on archival materials of the 12th Foreign Armies East Intelligence Section of the General Staff of the High Command of the Land Forces of 1939, which developed synthetic elaborations for the top military commanders of the German army, based on the analysis and collective materials from the individual Abwehstelle. For years, the documents analysed were secret and delivered exclusively to the top commanders of the German army and Hitler’s Chancellery. At present, they are entirely non-confidential and available to researchers at the Bundesarchiv-Militaerarchiv in Freiburg. Copies of parts of these documents, in the form of microfilms, can be found, among others, in the Archive of New Files in Warsaw. Due to the considerable volume of the publication, it has been divided into two parts. The presented article constitutes the first part and is devoted to the knowledge of the German military intelligence on the armament and equipment of land forces. The article presents not only the knowledge of the German military intelligence, but also basic analyses concerning the evaluation of the correctness of its findings. The analyses carried out and the generalised records presented in the article show that the German military intelligence did not make gross errors in the presented assessments concerning the armament and equipment of infantry and cavalry. That is, the most important and numerous components of the Polish Army (WP). However, many mistakes were made in the presentation of the armament of the artillery, assuming, among other things, the presence of cannons from the Polish-Soviet war of 1920 in the equipment, which the WP did no longer have in 1939. Perhaps in 1939 the Abwehr, having no current data, used data from earlier years, from the first half of the 1930s, when the WP still had cannons in its equipment. Models of the heaviest artillery weapons were also unknown. On the other hand, the Polish armoured weapons were worked out very well. The article constitutes yet another contribution to the work of learning about the so-far unexplored recesses of our recent history.
PL
Prezentowana publikacja jest jedną z kilkunastu napisanych przez autora, poświęconych prezentacji stanowi wiedzy niemieckiego wywiadu wojskowego o Wojsku Polskim w 1939 r. We wspomnianych publikacjach podjęto także próby oceny poprawności ustaleń tego wywiadu. Artykuł bazuje na materiałach archiwalnych 12. Oddziału Wywiadowczego „Armie Obce Wschód” Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych z 1939 r., który opracowywał syntetyczne opracowania dotyczące Polski dla najwyższych rangą dowódców wojskowych, w oparciu o analizy oraz materiały zbiorcze z poszczególnych Abwehstelle. Analizowane dokumenty były przed laty dokumentami tajnymi, dostarczanymi wyłącznie do dowódców najwyższego szczebla armii niemieckiej oraz kancelarii Fuehrera. Obecnie, są one zupełnie jawne, dostępne dla badaczy w Bundesarchiv-Militaerarchiv we Freiburgu. Kopie części z tych dokumentów, w postaci mikrofilmów, znajdują się m.in. w Warszawie w Archiwum Akt Nowych. Z uwagi na znaczną objętość publikacji, została ona podzielona na dwie części. Prezentowany artykuł, to część pierwsza, poświęcona stanowi wiedzy wywiadu niemieckiego o uzbrojeniu oraz wyposażeniu wojsk lądowych. W artykule zaprezentowano nie tylko wiedzę wywiadu niemieckiego, lecz także podstawowe analizy, dotyczące oceny poprawności ustaleń tego wywiadu. Z przeprowadzonych analiz oraz zaprezentowanych w artykule uogólnionych zapisów wynika, że wywiad niemiecki nie popełnił rażących błędów w przedstawionych ocenach, dotyczących uzbrojenia i wyposażenia piechoty i kawalerii. Czyli najistotniejszych i najliczniejszych komponentów WP. Dużo błędów popełniono jednakże w prezentacji uzbrojenia artylerii, przyjmując m.in. istnienie na wyposażeniu dział z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., których w 1939 r. na wyposażeniu WP już nie było. Być może, że Abwehra, nie mając aktualnych danych w 1939 r. posłużyła się danymi z wcześniejszych lat, z pierwszej połowy lat 30., kiedy to działa występowały jeszcze na wyposażeniu WP. Nie znano także modeli najcięższego uzbrojenia artylerii. Rozpracowano natomiast na bardzo dobrym poziomie polską broń pancerną. Artykuł, jest kolejną „cegiełką” wnoszoną w dzieło poznania dotychczas niezbadanych zakamarów naszej najnowszej historii.
EN
The presented article constitutes the second part of the publication and is devoted to the current knowledge of the German military intelligence concerning the armament and equipment of land forces, Navy, radio communication, means of transport and logistics of the Polish Army in 1939. The article also attempts to assess the correctness of these findings. The presented article is one of several articles written by the author to present the knowledge of German military intelligence about the Polish Army in 1939, together with the assessment of the correctness of these findings. The article is based on archival materials of the 12th Foreign Armies East Intelligence Section of the General Staff of the High Command of the Land Forces of 1939, which developed synthetic elaborations for the top military commanders of the German army, based on the analysis and collective materials from the individual Abwehstelle. For years, the documents analysed were classified and delivered exclusively to the top commanders of the German army and Hitler’s Chancellery. At present, they are entirely non-confidential and available to researchers at the Bundesarchiv-Militaerarchiv in Freiburg. Copies of parts of these documents, in the form of microfilms, can be found, among others, in the Archive of New Files in Warsaw. According to the author, working out both – the Polish aviation and fleet – was carried out at a high and correct level. Nevertheless, it does not mean that no mistakes were made, even very serious – for example as regards the assessment of the number of submarines. The greatest negligence of the German Military Intelligence’s findings on armament and equipment of the Polish Army concerns the equipment of signal corps. As the German Intelligence overlooked modernisation of communication equipment which took place in the years 1937-1939, there was no knowledge of, among the other things, the “N” type radio stations, which were used in almost every regiment. Scarcity of the Polish Army equipment as regards mechanical means of transport was well known. The shortages in the above scope were enormous. What is interesting, is the fact that logistics of the Polish Army was completely overlooked by the German Intelligence. It should be assumed that the German Military Intelligence’s figuring out of armament and equipment of the Polish Army was carried out on a high and correct level. Nevertheless, it does not mean that all the findings were appropriate and true. The accuracy of the correctness of the German Military Intelligence’s findings concerning figuring out of organisation and composition of the Polish Army, and dislocation of the Polish units in time of peace, should also be highly assessed. Nevertheless, the Intelligence’s findings, as regards signal mobilization process, figuring out the mobilization and operational plans of the Polish Army and organisation and the composition of the Polish Army during war should be evaluated differently. It results from the fact that the German Intelligence was not aware of, among the other things: number of divisions Poland would engage at war, names and composition of the Polish military units, very strong reserve of the High Commander, as well as it was not able to localize the Polish divisions developed over the borders just before the outbreak of war. Knowledge of the Polish economy was also on a very basic level. Therefore, the aforementioned negligence in the German Military Intelligence’s findings on the Polish Army and Poland itself during the period directly preceding the war, should be regarded as major. Taking the above into consideration, the conclusion is that the German agency did not exist among the people holding high positions in the Polish Army; in the Central Staff, General Inspector of Training, Corps District Commands. Nevertheless, the overall view of the Polish Army recorded by the German Military Intelligence was correct. It was noticed that the army is weak, poorly equipped and badly managed and it would not be able to fight the enemy. It was a correct assessment.
PL
Prezentowany artykuł jest częścią drugą publikacji, prezentujący stan wiedzy niemieckiego wywiadu wojskowego o uzbrojeniu i wyposażeniu lotnictwa, Marynarki Wojennej, łączności radiowej, środkach transportu oraz logistyce Wojska Polskiego w 1939 roku. W artykule podjęto także próbę oceny poprawności tych ustaleń. Prezentowany artykuł, jest jednym z kilkunastu napisanych przez autora, poświęconych prezentacji wiedzy niemieckiego wywiadu wojskowego o Wojsku Polskim w 1939 r. wraz z ocenami dotyczącymi poprawności tych ustaleń. Artykuł bazuje na materiałach archiwalnych 12. Oddziału Wywiadowczego „Armie Obce Wschód” Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych z 1939 r., który opracowywał syntetyczne opracowania dla najwyższych rangą dowódców wojskowych armii niemieckiej, w oparciu o analizy oraz materiały zbiorcze z poszczególnych Abwehstelle. Analizowane dokumenty były przed laty dokumentami tajnymi, dostarczanymi wyłącznie dla dowódców najwyższego szczebla armii niemieckiej oraz kancelarii Fuehrera. Obecnie, są one zupełnie jawne, dostępne dla badaczy w Bundesarchiv-Militaerarchiv we Freiburgu. Kopie części z tych dokumentów, w postaci mikrofilmów, znajdują się m.in. w Warszawie w Archiwum Akt Nowych. W ocenie autora rozpracowanie zarówno naszego lotnictwa, jak również floty wykonano na wysokim i poprawnym poziomie, co nie oznacza, że nie popełniono błędów, niekiedy np. w ocenie ilości okrętów podwodnych, bardzo poważnych. Największe uchybienia niemieckiego wywiadu wojskowego w rozpracowaniu uzbrojenia i wyposażenia WP, związane są z wyposażeniem wojsk łączności. Wywiad niemiecki przeoczył bowiem modernizację sprzętu łączności, która miała miejsce w latach 1937-1939. Nie posiadano jakiejkolwiek wiedzy m.in. o radiostacjach typu „N”, które występowały w każdym prawie pułku. Znano polską biedę w zakresie wyposażenia WP w mechaniczne środki transportu. Braki w tym względzie były przeogromne. Co dziwne, w swych analizach wywiad niemiecki zupełnie pomiął kwestie logistyki WP. Przyjąć należy, że rozpracowanie uzbrojenia oraz wyposażenia WP niemiecki wywiad wojskowy wykonał na wysokim i poprawnym poziomie, co nie oznacza, że wszystkie ustalenia były poprawne i prawdziwe. Wysoko także należy ocenić poprawność ustaleń niemieckiego wywiadu wojskowego, związanych z rozpracowaniem organizacji oraz składu WP na stopie pokojowej, a także dyslokacji naszych jednostek w okresie pokoju. Zupełnie inaczej jednakże oceniać należy ustalenia tego wywiadu dotyczące przebiegu mobilizacji alarmowej WP, rozpracowania planów mobilizacyjnych i operacyjnych WP, organizacji oraz składu WP na czas wojny. Wywiad niemiecki nie miał bowiem poprawnej wiedzy m.in. o ilości dywizji, które Polska wystawi na czas wojny, nie znano nazw oraz składu naszych armii, nie wiedziano nic o bardzo silnym odwodzie Naczelnego Wodza, nie potrafiono poprawnie zlokalizować naszych dywizji rozwiniętych nad granicami, tuż przed wybuchem wojny. Dysponowano także tylko bardzo podstawową wiedzą o gospodarce polskiej. Były to zatem bardzo poważne uchybienia w ustaleniach niemieckiego wywiadu wojskowego dotyczących WP i Polski w okresie bezpośrednio poprzedzającym wojnę. Wnioski stąd wypływające zdają się świadczyć, że agentura niemiecka nie istniała na wysokich stanowiskach w Wojsku Polskim; w Sztabie Głównym, Generalnym Inspektoracie Szkolenia, Dowództwach Okręgów Korpusów. Ogólny obraz WP odnotowany przez niemiecki wywiad wojskowy był jednakże poprawny. Widziano słabą, źle wyposażoną i źle dowodzoną armię, która nie będzie w stanie stawić czoła przeciwnikowi. Była to ocena poprawna.
EN
This paper presents the methods for obtaining the geomorphological information needed to determine the crossing conditions of river beds as well as requirements concerning its interpretation, both historical as well as currently binding and arising from NATO normative documents. The included procedures were analyzed in view of their usefulness in estimating the possibilities of crossing river beds in the Polish lowlands. Detecting the appropriate places to cross big rivers situated in the area of the so-called "eastern NATO flank" appears to be thoroughly essential, especially in the current geopolitical situation.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zasady pozyskiwania informacji geomorfologicznych istotnych dla określenia warunków forsowania koryt rzecznych oraz wymagania dotyczące ich interpretacji zarówno historyczne, jak i obowiązujące obecnie i wynikające z dokumentów normatywnych NATO. Zawarte w nich procedury poddano analizie pod kątem użyteczności do oceny możliwości forsowania koryt rzek Niżu Polskiego. Możliwość rozpoznania miejsc dogodnych do forsowania dużych rzek znajdujących się na obszarze definiowanym jako „wschodnia flanka” NATO wydaje się niezwykle istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej.
PL
Wiele firm i przedsiębiorstw jest już w pewnym stopniu przygotowana na niebezpieczeństwa cybernetyczne, ale nowe wymagania i zagrożenia stawiają poprzeczkę coraz wyżej.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości informacji w konfliktach zbrojnych. W rozważaniach wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP, a także wśród funkcjonariuszy Policji. Struktura artykułu obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym przedstawiono jakość informacji poprzez jej atrybuty. Drugie zagadnienie koncentruje się na jakości informacji w procesie dowodzenia wojskami. Natomiast trzecie zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z informacją na potrzeby targetingu. Zagadnieniem dopełniającym całość prowadzonych rozważań jest interpretacja terminu „informacja rozpoznawcza”. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.
EN
The aim of this article is to analyze the quality of information in military conflicts, using examples of Afghan and Iraq war. At the beginning of this paper the quality of information and its attributes have been presented. Secondly the quality of the information in the command process in the army has been analyzed. Thirdly the issue of the targeting has been presented. Finally the article presents the interpretation of term of the reconnaissance information. During research the method of critical analysis has been used as well as the results of the empirical research conducted among military and police officers.
8
Content available Smoke as a component of military camouflage systems
EN
This paper is a study of military optical identification and guidance solutions. The technical measures used in the Polish Armed Forces for smoke screen deployment and their relation to IR camouflage were analysed.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wojskowych środków rozpoznania i naprowadzania pracujących w zakresie optycznym. Poddano analizie środki techniczne istniejące w SZ RP stosowane do stawiania zasłon dymnych z uwzględnieniem maskowania w podczerwieni.
EN
Diagnosis of electrical direct current motors is essential for industrial plants. The emphasis is put on the development of diagnostic methods of solutions for capturing, processing and recognition of diagnostic signals. This paper presents a technique of early fault diagnosis of a DC motor. The proposed approach is based on acoustic signals. A real-world data of the DC motor were used in the analysis. The work provides an original feature extraction method called the shortened method of frequencies selection (SMoFS-15). The obtained results of the presented analysis show that the early fault diagnostic method can be used for monitoring electrical DC motors. The proposed method can also support other fault diagnosis methods based on thermal, current, and vibration signals.
PL
Artykuł pomyślany jest jako poszerzenie wiedzy studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe o problematyce maskowania, często powszechnie ograniczanej do rozumienia maskowania jako kamuflażu. W pracy zawarto interpretację istoty maskowania w relacji do psychologicznych praw teorii poznania. W efekcie zaproponowano kilka niekonwencjonalnych sposobów maskowania.
EN
This article is aimed at widening the student’s knowledge on one of the national security element, that of masking, often commonly restricted to understanding it as a camouflage. The authors overview the essential issues of masking, in relation to the psychological theory of knowledge. This leads to presentation of possibilities of unconventional ways of masking.
PL
Głównym zadaniem stosowanego obecnie w Polsce systemu dokumentowania zasobów jest jedynie zinwentaryzowanie kopalin (surowców mineralnych), gdyż nie uwzględnia on aspektów technicznych i ekonomicznych wydobycia kopaliny. Międzynarodowe standardy dotyczące wykazywania zasobów złóż wymagają osiągnięcia możliwie najbardziej wiarygodnych wyników z bieżących prac rozpoznawczych, co w połączeniu z wnikliwą i szczegółową weryfikacją danych archiwalnych oraz modelowaniem złoża przy użyciu technik komputerowych pozwala na minimalizację ryzyka związanego z niepewnością wyników rozpoznania złoża. Modyfikacja zasad dokumentowania złóż w polskim systemie prawnym i dostosowanie ich do wymagań międzynarodowych rynków finansowych (instytucji finansowych) mogłoby znacznie uatrakcyjnić inwestycje w polskim sektorze poszukiwawczo-rozpoznawczym i górniczym.
EN
The main purpose of the currently used geological resources reporting system in Poland is only inventory of mineral resources, because it does not consider the technical and economic aspects of the mining of mineral deposit. International standards for geological resources reporting require achieving of the most reliable results from ongoing geological exploration. In conjunction with a thorough and detailed verification of historical data and digital modeling of the mineral deposit allows for minimalization of the risk associated with the uncertainty of exploration results. Modification of geological resources reporting rules in the Polish legal system and adapt them to the requirements of international financial markets (institutions) could make investments in the Polish exploration and mining sector much more attractive.
12
Content available remote Rola rozpoznania i maskowania w sytuacjach konfliktowych
PL
Artykuł zawiera rozważania o relacjach zachodzących między rozpoznaniem oraz maskowaniem, będącym jedną z form przeciwrozpoznania, a powstawaniem sytuacji konfliktowych. Wychodząc z założenia, że konflikt jest rezultatem uświadomienia sprzeczności interesów, postawiono wstępnie tezę o konfliktogennym charakterze rozpoznania. Rozpatrzono więc sytuacje, w których przeciwdziała się rozpoznaniu bezpośrednio i pośrednio, w wyniku czego wnioskuje się, że przedsięwzięcia przeciwrozpoznawcze są w stanie jedynie czasowo zapobiec wybuchowi i rozwojowi konfliktów.
EN
This article contains reflections on the relationships occurring between reconnaissance and camouflage, which is one of the forms of anti-reconnaissance, and the development of conflict situations. One assumes that conflict is the result of making conflict of interest, was initially the idea of in the conflictgenerative nature of the reconnaissance. So were considered situations in which prevents the reconnaissance directly and indirectly, as a result, it is concluded that the anti-reconnaissance project are able to temporarily prevent the outbreak and development of conflicts.
PL
Otrzymywanie na czas aktualnych, dokładnych i wiarygodnych informacji jest kluczowym czynnikiem w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań w zarządzaniu kryzysowym. Jednym z elementów umożliwiających podjęcie właściwej decyzji w sytuacji kryzysowej mogłaby być informacja pochodząca od bezzałogowego statku powietrznego (BSP). W artykule rozważono możliwość wykorzystania do tego typu zadań samolot typu mini BSR Orbiter, który umożliwia efektywne prowadzenie rozpoznania, dozorowania obszaru oraz ocenę zagrożenia w dzień i w nocy w różnych warunkach atmosferycznych. Mini BSR może być wykorzystywany w działaniach w warunkach dużego zagrożenia oraz w rejonach szczególnie niebezpiecznych (np. w terenie skażonym), w których ryzyko użycia wysokowartościowych załogowych systemów jest bardzo wysokie.
EN
Receiving on time an accurate, precise and reliable information is a key factor in planning, preparing and conducting operations in crisis management. One of elements for making the right decision in a crisis situation could be information coming from an unmanned aircraft (UAV). In the paper there were considered the possibilities of using mini BSR of Orbiter’s type, which allows the effective conduct reconnaissance, surveillance and risk assessment of area during day and night in all weather conditions. Mini BSR Orbiter can be used in operations under conditions and area of high risk (eg. in polluted area), in which risk of the use of manned systems is very high.
EN
Damage and defects observed in concrete elements, such as a network of microcracks, popouts and eflorrescence can be caused by a variety of deleterious processes. The causes can include mechanical (overloading), physical (freeze-thaw cycle) or chemical exposure (sulphate corrosion, alkali-aggregate reaction). This paper analyses distress due to alkali-silica reaction, detected in selected concrete structures. The analysed concrete elements exhibited cracking, exudations and surface popouts. Identification of the presence of hydrated sodium-potassiumcalcium silicate gel can be considered the primary symptom suggestive of an alkali-silica reaction attack. Other damage-causing mechanisms can occur simultaneously.
PL
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości zintegrowania artylerii z systemem walki wojsk lądowych. Artyleria jest podstawowym środkiem wsparcia ogniowego i współdziała z jednostkami walczącymi oraz innymi elementami wsparcia. Główne obszary współpracy zachodzą w ramach podsystemów dowodzenia i kierowania ogniem, rozpoznania oraz rażenia. W celu osiągnięcia optymalizacji współdziałania należy dążyć do maksymalnej integracji różnych podsystemów w jedną sprawną całość realizującą zadania operacji. Aby to osiągnąć, należy ujednolicić procedury stosowane przez różne środki walki wojsk lądowych oraz uzyskać kompatybilność systemów łączności i dowodzenia i kierowania ogniem.
EN
The major objective of the article is to present the possibilities of field artillery integration with the land forces combat system. Field artillery is one of the main fire support components and cooperates with fighting units and other fire support elements. The main areas of cooperation take place within command and fire control, reconnaissance and firing subsystems. To achieve the cooperation optimum, one must strive towards the maximum integration of different subsystems into one effective entirety capable of conducting military operations. As a consequence, the procedures applied by different army combat means must be unified and full compatibility between command and control means should be accomplished.
EN
The article presents some aspects of planning and conducting reconnaissance in mountainous terrain. The mountainous terrain has played a significant role in numerous battles and has been the key area creating opportunities for further actions. Intelligence staff is responsible for gaining the information necessary for military decision making process. Intelligence cell conducts IPB process during mission planning and throughout the operation. By applying intelligence preparation of the battlefield, commanders gain the information necessary to selectively apply and maximize operational effectiveness at critical points in time and space. There are many considerations affecting organization of reconnaissance in the mountainous terrain. IPB identifies the facts and assumptions about the enemy, terrain, weather, and civil considerations that allow effective staff planning. A reasonable estimate of the terrain and the enemy may pose many difficulties. The main task of the reconnaissance units in such a terrain is to find out the presence, the organization and positions of the enemy troops. The proper organization of observation system in mountainous terrain is one of the most important planning issues for intelligence cell. Knowledge about the terrain is a key factor to defeat your opponent in the battle.
17
PL
Przedmiotem referatu są przypadki niedostatecznego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod posadowienie wybranych obiektów budowlanych i wygenerowane z tego tytułu skutki, powstałe na etapie przygotowywanego i przeprowadzanego procesu budowlanego. Prezentowana praca jest publikacją z zakresu geotechniki w obszarze wdrażania Eurokodów.
EN
The paper presents cases of insufficient geotechnical reconnaissance of subsoil for foundations of selected civil structure and related costs generated at the construction stage. The paper is a geotechnical publication in the area of Eurocode implementation.
18
Content available Kierunki rozwoju rozpoznania wojskowego
EN
The race for dominance between the hallmark of systems of surveillance, command and control on the one hand, and the time and the reliability of the information on the other hand, has led to a condition, where manual supported reconnaissance measures are not keeping up with the development of other techniques of transfer and reconnaissance. The most significant role in this race is played by the time, the synchronization of many repetitive actions, the reliability of the information passing on to the decision-making centres and the possibility of collecting, gathering and processing the information by computer systems. Therefore, the factors which determine the reconnaissance have begun to play a dominant role. Technological development allowed to build automated systems what in regard to reconnaissance is important. Object of the article will be the identification results obtained as a result of solving the problem defined in the form of a question: What are the current trends in the modernization of the Polish Armed Forces reconnaissance? The characteristics of military intelligence under consideration in eight problem areas that determine its development.
PL
W pracy przedstawiono metodę pozwalającą zlokalizować nieprzyjacielskie stanowisko ogniowe na podstawie fragmentu toru śledzonego pocisku. Wyprowadzono stosowne wzory służące do identyfikacji pocisku za pomocą współczynnika balistycznego. Zamieszczono także wyniki wstępnej analizy metody wyznaczania współczynnika balistycznego. Wskazano na konieczność pogłębionej analizy dokładności i wrażliwości metody na jakość przetwarzanych danych pomiarowych.
EN
A method for determining an enemy gun position is presented, based on examination of an arc of trajectory of a projectile being tracked. Appropriate formulae for identification of a projectile by means of its ballistic coefficient are derived. Results of preliminary analysis of a method for calculating ballistic coefficient are also given. Necessity of a deepened analysis of accuracy and sensitivity of the method to the quality of measured data being processed is pointed out.
20
Content available remote Wsparcie ogniowe : integralna część współczesnej operacji
PL
W artykule przedstawiono istotę, ogólne uwarunkowania oraz komponenty (podsystemy) połączonego wsparcia ogniowego. Zwrócono uwagę, iż potrzeby realizacji połączonego wsparcie ogniowego, ze względu na złożoność współczesnego środowiska operacyjnego, coraz częściej występują także na szczeblu taktycznym, w najniższych ogniwach dowodzenia. Zaprezentowano ogólną strukturę połączonego wsparcia ogniowego, a w jej ramach przedstawiono krótką charakterystykę wykonawców wsparcia. Zasygnalizowano potrzeby koordynacji i synchronizacji, a w efekcie integracji trzech głównych obszarów połączonego wsparcia ogniowego: rozpoznania, dowodzenia oraz środków/platform bojowych wywodzących się z różnych komponentów (środowisk walki). Przedstawiono, na czym polega, oraz wskazano odpowiedzialność za planowanie i integrację wsparcia z funkcjami walki i funkcjami połączonymi. W omawianym zakresie ograniczono się jedynie do ukazania konieczności integracji ognia z walką wspieranych wojsk – jako dwóch komplementarnych funkcji. W konkluzji wskazano na rozszerzający się charakter oddziaływania, które coraz częściej dotyczy nie tylko płaszczyzny fizycznej, ale również odbywa się w sferze niefizycznej (kognitywnej), a wynika z potrzeb obecnego i przewidywanego w najbliższej przyszłości środowiska operacyjnego (działania).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.