Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi, a także nastrojami społecznymi ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była trwająca pandemia Covid-19, która spowodowała w sektorze energetycznym więcej zakłóceń niż jakiekolwiek inne wydarzenie pośród wielu. Przedstawiono również wyzwania stojące przed polityką energetyczną na najbliższe 30 lat.
EN
The article discusses the challenges facing the power sector in the near future. The analysis was supported by economic results as well as the public mood of the previous year. Not without significance was the ongoing Covid-19 pandemic, which caused more confusion in the energy sector than any other event among many. The challenges facing the energy policy for the next 30 years were also presented.
EN
The article present results of economic efficiency evaluation of storage technology for electricity from coal power plants in large-scale chemical batteries. The benefits of using a chemical lithium-ion battery in a public power plant based on hard coal were determined on the basis of data for 2018 concerning the mining process. The analysis included the potential effects of using a 400 MWh battery to optimize the operation of 350 MW power units in a coal power plant. The research team estimated financial benefits resulting from the reduction of peak loads and the work of individual power units in the optimal load range. The calculations included benefits resulting from the reduction of fuel consumption (coal and heavy fuel oil – mazout) as well as from the reduction of expenses on CO2 emission allowances. The evaluation of the economic efficiency was enabled by a model created to calculate the NPV and IRR ratios. The research also included a sensitivity analysis which took identified risk factors associated with changes in the calculation assumptions adopted in the analysis into account. The evaluation showed that the use of large-scale chemical batteries to optimize the operation of power units of the subject coal power plant is profitable. A conducted sensitivity analysis of the economic efficiency showed that the efficiency of the battery and the costs of its construction have the greatest impact on the economic efficiency of the technology of producing electricity in a coal power plant with the use of a chemical battery. Other variables affecting the result of economic efficiency are the factors related to battery durability and fuels: battery life cycle, prices of fuels, prices of CO2 emission allowances and decrease of the battery capacity during its lifetime.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny efektywności ekonomicznej technologii magazynowania energii elektrycznej z elektrowni węglowej w wielkoskalowych akumulatorach chemicznych. Na podstawie danych eksploatacyjnych za rok 2018 oszacowano korzyści z wykorzystania chemicznego akumulatora litowo-jonowego przez elektrownię zawodową opalaną węglem kamiennym. Przeanalizowane zostały potencjalne efekty zastosowania akumulatora o pojemności 400 MWh do optymalizacji pracy bloków energetycznych elektrowni węglowej o mocy 350 MW. Oszacowano korzyści finansowe, będące efektem redukcji obciążeń szczytowych oraz pracy poszczególnych bloków energetycznych w optymalnym zakresie ich obciążenia. W obliczeniach uwzględniono korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia paliw (węgla i mazutu) oraz wynikające ze zmniejszenia wydatków na zakup praw do emisji CO2 . W celu oceny efektywności ekonomicznej zbudowano model, w którym wyliczono wskaźniki NPV i IRR. Przeprowadzono też analizę wrażliwości uwzględniającą zidentyfikowane czynniki ryzyka związane ze zmianami przyjętych założeń obliczeniowych. Przeprowadzona analiza wykazała opłacalność stosowania wielkoskalowych akumulatorów chemicznych do optymalizacji pracy bloków energetycznych elektrowni węglowej. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną technologii produkcji energii elektrycznej w elektrowni węglowej z wykorzystaniem akumulatora chemicznego ma sprawność akumulatora, a w następnej kolejności koszty jego budowy. Kolejne zmienne wpływające na wynik efektywności ekonomicznej to czynniki związane z trwałością akumulatora i paliwami: okres eksploatacji akumulatora, ceny paliw, ceny praw do emisji CO2 emitowanego w wyniku ich spalania i spadek pojemności akumulatora w okresie jego eksploatacji.
PL
Niezależnie od wyniku nieustajacej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal bedzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, ze kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
Jedną z ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).
5
Content available Are we ready for electric cars?
EN
Are we ready for electric cars?
EN
Electric vehicles are increasingly present on the roads of the whole world. They have the opinion of ecological vehicles, not polluting the environment. Society is more and more often persuaded to buy electric cars as an environmentally friendly solution but is this for sure? Electric cars need quite a lot of electricity accumulated in batteries to drive on a long range. During the charging process, this energy is obtained from the electricity network, to where it is supplied by power plant. Electricity production from renewable sources is a privilege for the rare. However, electric cars are charged from the electricity grid, which in large part energy comes from non-renewable fuels. The efficiency of energy production in power plants and the energy transmission and conversion chain causes that only part of the energy produced in this way goes to the vehicle’s wheels. Although the power plants are equipped with more and more efficient exhaust gas cleaning systems, they do not clean them up to 100%. Sulphur, nitrogen, mercury and heavy metals remain in the exhaust. The article is an attempt to answer the question whether the total emission of toxic components associated with the use of an electric vehicle is not bigger than in a traditional internal combustion engine.
PL
W artykule przedstawiono analizę prawną obowiązujących zasad przyłączania i rozliczania mikroinstalacji fotowoltaicznej współpracującej z siecią elektroenergetyczną oraz zaprezentowano wyniki analizy ekonomicznej instalacji, mającej na celu zobrazowanie efektywności eksploatacji tego typu źródła wytwarzania.
EN
The article presents a legal analysis of the current rules for connecting and accounting for photovoltaic micro-installations co-operating with the power grid. The paper presents the results of the economic analysis of the installation which shows the efficiency of exploitation of this kind of production source.
8
Content available remote Non-traditional energy and ecology
EN
The rapid development of civilization in the last decade, which is inseparably linked with the constant increase of resource consumption, raises once again the question of optimal consumption of fuel resources. In Ukraine there are 20 times more of explored geothermal resources [1] than of all together calorific natural resources (oil, gas, condensate, coal, peat, wood, vegetable and biological masses). Despite the seeming simplicity and availability of geothermal energy use with the help of turbines and turbogenerators connected to them, the technical and environmental implementation of this method of generating electricity is a complex scientific and technical challenge. Technologically and economically developed countries such as the USA, the Philippines, Mexico, Italy and Japan for the last 20 years have increased the costs of creating new geothermal technologies up to 2 billion US dollars.
EN
Bosnia-Herzegovina is a country which is rich in various energy resources, but for the past 60 years its energy sector was mainly oriented towards fossil fuels (mainly coal) and hydropower. Due to the fact there was a war in this region in the 1990-ies, there was a certain stagnation in the development of energy sector. All comparisons are made with the data from year of 1991 (before the war).
10
Content available Ogniwo paliwowe zasilane emulsją oleju rzepakowego
PL
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania oleju rzepakowego jako substancji czynnej do zasilania ogniwa paliwowego. W tym celu zbudowano testowe ogniwo paliwowe. Ogniwo zasilano emulsją oleju rzepakowego. Jako detergent zastosowano Syntanol DS-10. Wykorzystano anodę z katalizatorem platynowym oraz katodę z katalizatorem Ni-Co. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 293–333K. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wynosiła 2 mA/cm2, natomiast maksymalna moc ogniwa 21 mW (dla temp. 333K). Wykazano, więc możliwość bezpośredniego dostarczania oleju rzepakowego (w formie emulsji) na anodę. Uzyskana moc ogniwa była stosunkowo niska, jednak istnieje możliwość zbudowania ogniwa paliwowego zasilanego olejem rzepakowym.
EN
The paper presents possibility of using canola oil as an active substance to fuel cell powering. A prototype fuel cell was built for this purpose. The cell was powered with canola oil emulsion. Syntanol DS-10 was utilized as a detergent. The mesh electrode with Pt catalyst served as an anode, whereas the mesh electrode with Ni-Co catalyst was used as a cathode. The measurements were conducted in the temperature range of 293–333K. The maximum current density reached the level of 2 mA/cm2, while the maximum power reached the level of 21 mW (at temp. 333K). Therefore, it was shown that canola oil (in emulsion form) the can be delivery directly to the anode. Although the obtained power is low, it is possible to build a fuel cell powered with canola oil.
PL
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania odpadowego syntetycznego oleju silnikowego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur 293–333 K. Obejmowały one elektroutlenianie emulsji odpadowego (zużytego) syntetycznego oleju silnikowego na elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Do wytworzenia emulsji wykorzystano niejonowy środek powierzchniowo czynny Syntanol DS-10. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wyniosła 22 mA/cm2 (dla temp. 333 K). Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego wytwarzania prądu elektrycznego z odpadowego syntetycznego oleju silnikowego, a więc zasilania nim ogniw paliwowych.
EN
The paper presents possibility of using used synthetic engine oil to direct electricity production. The measurements conducted in the temperature range 293–333 K. Were measured electrooxidation of used synthetic engine oil emulsion on a smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The emulsion prepared on the basis of a nonionic surfactant Syntanol DS-10. The maximum current density reached the level of 22 mA/cm2 (temp. 333 K). Measurements shows possibility of direct electricity production from used synthetic engine oil emulsion, so powering fuel cell of this oil.
EN
Environmental life cycle assessment (LCA) in Poland is still a relatively new method of estimating the environmental impact of production processes. It enables the assessment of the environmental risks associated with the product system or activity, either through the identification and quantification of materials and energy used and waste introduced into the environment, as well as assess their impact on the environment. LCA method application also enables the calculation of greenhouse gas emissions in accordance with Directive 2009/28/EC on the promotion of energy from renewable sources. This paper presents the results of the simplified life cycle analysis of electricity production process from agricultural biogas used as an engine fuel. LCA analysis was conducted based on data from one of the national biogas plants. The selection criterion was based on the availability of substrates (maize silage, distillery slop and sugar beet pulp) and the possibility of obtaining high quality data for analysis (actual data based on the existing biogas plant). In addition, the environmental impact of the biogas power generation technology obtained through the methane fermentation process only of waste materials (distillery slop, sugar beet pulp) and coprocessing of waste and maize silage was compared.
PL
W artykule dokonano uproszczonej analizy obejmującej określenie przydatności obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym w procesach generacji energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego spalin kotłowych. Porównano moce wytwórcze tego obiegu uzyskane z wykorzystaniem 53 różnych związków chemicznych, określając przy tym zasadność wyposażenia układu w wewnętrzny rekuperator ciepła. Wykazano, że z 1 m3 przepływających spalin możliwe jest w warunkach rzeczywistych uzyskanie około 1 Wh energii elektrycznej netto przy sprawności konwersji równej 10% netto. Wyznaczono spodziewane emisje uniknięte w przypadku zastępowania bloków węglowych układami ORC oraz zidentyfikowano równoważną powierzchnię paneli PV stanowiącą techniczną alternatywę proponowanego układu (współpracującego z dwoma kotłami klasy OR-5).
EN
In this article the simplified analysis of the Organic Rankine Cycle for the generation of electricity using waste heat of fumes was described and conducted. In order to investigate the influence of the selection of working fluid on the power capacities, 53 different media were analysed. Moreover, the validity of the implementation of internal recuperation was assessed. It was showed, that up to 1 Wh of net electricity can be generated from every 1 m3 of fumes in adopted working conditions (at 10% of total net effectiveness). Finally, avoided emissions of CO2, SO2, NOx and dust were calculated in terms of coal-fired power plants potential replacement by the ORC unit (coupled with two OR-5 class coal-fired boilers) as well as equivalent surface of PV panels that may cover its annual electricity production.
PL
W ostatnich latach wiele czynników miało wpływ na rynek energii elektrycznej na Ukrainie, a co za tym idzie również na poziom jej produkcji i zużycia. Począwszy od spadku zapotrzebowania na początku lat dziewięćdziesiątych, związanego z rozpadem ZSRR i utworzeniem suwerennego państwa ukraińskiego, przez kryzys ekonomiczny, który dotknął kraj w roku 2009, po niedawne niepokoje polityczne i trwający na wschodzie kraju konflikt. Istotne dla sektora są również starania Kijowa o członkostwo w Unii Europejskiej, które wymuszają podporządkowanie krajowej polityki energetycznej regułom unijnym. Ukraina znaczną część energii pozyskuje w elektrowniach konwencjonalnych, które, podobnie jak infrastruktura przesyłowa, w większości cechują się zaawansowanym wiekiem i zużyciem technicznym. Artykuł jest próbą analizy wyników historycznych oraz sytuacji aktualnej na ukraińskim rynku energii. Przedstawia strukturę mocy zainstalowanej, produkcji (w ujęciu paliwowym i technologicznym) oraz zużycia energii elektrycznej, a w dalszej części zwraca uwagę na kluczowe wyzwania stojące przed sektorem w kontekście realizacji Strategii Energetycznej.
EN
Various factors had an impact on the Ukrainian electricity market in recent years, affecting the patterns of electricity production and consumption. Demand decrease in the early nineties, related to the separation from the Soviet Union, the economic crisis that influenced the country in 2009 and the recent political and armed conflict in the eastern part of the country are of key importance. Furthermore, Kiev’s efforts to join the European Union, which enforce the subordination of the national energy policy to EU regulations, are equally important. Significant part of electricity is produced in Ukrainian conventional power plants, which, like the transmission infrastructure, are already age-advanced. This paper is an attempt to analyze past results and the current situation in the Ukrainian energy market. It analyses installed capacity, electricity production and consumption. The last part of the paper draws attention to the key challenges, that the sector will face in the future, in the terms of the implementation of the Energy Strategy.
PL
Elektrownię wodną Jeziorsko oddano do eksploatacji w 1994 r. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym elementom technologicznym, właściwemu doborowi parametrów i odpowiedzialnej eksploatacji pracuje ona nieprzerwanie od 22 lat. W trakcie eksploatacji, tj. od listopada 1994 r. do grudnia 2015 r., w elektrowni wyprodukowano ok. 418 GWh energii elektrycznej: najwięcej w 2001 r. - 26 914 592 kWh, najmniej w 2015 r. - 13 744 759 kWh. Przychody związane z produkcją, sprzedażą energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej (OZE) zasiliły budżet państwa kwotą w wysokości ok. 100 milionów złotych.
EN
The Jeziorsko hydroelectric plant was commissioned in 1994. Owing to properly designed technological elements, correct parameters selection and responsible exploitation, it has been working continuously for 22 years. Since November 1994 till December 2015, the plant has produced approx. 418 GWh of electrical energy; the production peak was achieved in 2001 with 29,914,592 kWh, while the production low occurred in 2015 with 13,744,759 kWh produced. Revenues generated by the production, sale of electricity and property rights to the Renewable Energy Certificates, supplied the state budget with the amount of approx. 100 million zlotys.
16
Content available remote Energetyka prosumencka w budownictwie rozproszonym
PL
Idea energetyki prosumenckiej polega na połączeniu dwóch procesów w jednym obiekcie. Procesu konsumpcji i procesu produkcji energii. Przez konsumpcję energii rozumiemy w tym przypadku wykorzystanie wyprodukowanej energii przez samego producenta i ewentualnie uzupełnienie swoich potrzeb energetycznych pobieraniem energii z krajowego systemu elektroenergetycznego. Przez produkcję energii rozumiemy tutaj wytwarzanie energii w ilości przekraczającej potrzeby własne w celu sprzedaży do krajowego systemu elektroenergetycznego. Na szczególne zainteresowanie producentów zasługują technologie oparte na surowcach odnawialnych, ponieważ cena odkupywania energii pochodzącej z tych źródeł jest znacznie wyższa niż energii pochodzącej z surowców kopalnych. Przedstawiana praca zawiera charakterystyki technologii wytwarzania energii elektrycznej zarówno te już opracowane i dostępne oraz te które są na etapie badań z perspektywą na wdrożenie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
EN
The idea of prosumer energy is a combination of two processes in one building. The process of energy consumption and production. In this case, energy consumption means the use of energy produced by its manufacturer, and possibly supplementing its energy needs by using energy from the national grid. Energy production means here producing it in excess of its own needs in order to sell it to the national electricity system. However, it’s the technologies based on renewable raw materials that deserve the producers’ particular attention, as the price of buying energy from these sources is much higher than the one derived from fossil fuels. Presented work shows the characteristics of electricity generating technologies, both those already developed and available and those that are in the research phase with the prospect of implementation in the unspecified future.
17
Content available remote Komercyjne zastosowanie technologii CPV na świecie
PL
W artykule dokonano analizy aktualnego stanu wiedzy na temat technologii CPV, poprzez zbadanie jego statusu na rynku, w przemyśle oraz badaniach naukowych. Omówiono technologie ogniw fotowoltaicznych stosowanych w systemach CPV oraz układy optyczne służące do koncentracji promieniowania słonecznego. Przedstawiono przykłady funkcjonujących elektrowni wykorzystujących technologię koncentracji promieniowania słonecznego. Zaprezentowano całkowitą moc zainstalowanych na świecie elektrowni CPV oraz dokonano analizy kosztów inwestycyjnych. Oszacowano koszt produkcji energii elektrycznej w systemach CPV
EN
The article analyzes the current state of knowledge on the CPV technology by examining its status in the market, industry and research. Discusses the technology of photovoltaic cells used in CPV systems and optical systems used to concentrate solar radiation. The examples of operating plants using solar concentration technology were shown. The total power installed in the world CPV power plant was presented. The analysis of investment costs was shown. The electricity production cost in the CPV systems was estimated.
EN
The aim of the work is to deter- mine spatial diversity of the development of investments in renewable energy in Poland with a special focus on wind and solar farms. It has been found that distribution of renewable energy installations is very diverse spatially. Most wind installations are located in the northern and central part of the country. Solar power stations were mainly built in southern and eastern Poland. The development of wind power generation in the 21st century occurred most intensely until 2010. A new phenomenon is the development of solar power generation in the provinces of eastern Poland. The diversity of types and pace of the development of investments in renewable energy sources in Poland may result in a different scale and type of impact on landscape in particular regions of the country.
PL
Celem pracy było określenie zróżnicowania przestrzennego rozwoju inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych i solarnych. Stwierdzono, że rozmieszczenie instalacji odnawialnych źródeł energii jest znacznie zróżnicowane przestrzennie. Większość instalacji wiatrowych znajduje się w północnej i środkowej części kraju. Elektrownie solarne powstały, jak dotąd, głównie w południowej i wschodniej Polsce. Rozwój energetyki wiatrowej w XXI w. najintensywniej zachodził do 2010 roku. Nowym zjawiskiem jest rozwój energetyki solarnej w województwach wschodniej Polski. Zróżnicowanie typu i tempa rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce może powodować zróżnicowanie skali i rodzaju ich oddziaływania na krajobraz w poszczególnych regionach kraju.
PL
Małe elektrownie wodne (MEW) w warunkach polskich realizowane się przede wszystkim na naturalnych ciekach powierzchniowym i jako takie uznawane się za źródła energii odnawialnej (OZE). Nadanie takim instalacjom statusu źródła odnawialnego pozwala na zastosowanie preferencyjnych źródeł finansowania oraz uzyskiwania świadectw pochodzenia, co znacznie poprawia efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Obecnie urzędy w wielu przypadkach wykluczają uznanie małych elektrowni wodnych pracujących na wodach technologicznych za źródła odnawialne. Wynika to z ostrożności i wątpliwości, czy energia z takiej MEW nie jest „zmieszana” z energią czarną. W artykule podjęto próbę analizy kluczowych czynników dotyczących tego kontrowersyjnego i trudnego tematu.
EN
Small hydropower plants in Polish conditions are realized primarily on natural water-streams and as such are considered to be renewable energy sources. Giving the status of a renewable source to such facilities enables to get preferential funding sources as well as obtain certificates of origin, which greatly improves the economic efficiency of the project. Current Regulatory Offices do not allow to consider small hydropower plants working on technological water discharges (mainly factories’ output) as renewable sources. The article attempts to analyze this controversial and difficult subject.
20
EN
These study starts from the observation that there is a renewed interest in small-scale electricity g generation. The author start with a survey of existing small-scale generation technologies s and then move on with a discussion of the major benefits and issues of small scale electricity generation. Different technologies are evaluated in terms of their possible contribution to the listed benefits and issues. Small-scale generation is also commonly called distributed generation, embedded generation or decentralized generation. It appears that there is no consensus on a precise definition as the concept encompasses many technologies and applications.
PL
Niniejsza analiza bierze swój początek od obserwacji, że istnieje ponowne zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na małą skalę. W pracy przedstawiono analizę istniejących technologii, a następnie omówiono główne korzyści i problemy związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w małej skali. Technologie te są oceniane pod względem potencjalnego udziału wymienionych korzyści i problemów. Wytwarzanie energii na małą skalę jest powszechnie nazywane generacją rozproszoną lub zdecentralizowanym wytwarzaniem. Nie ma precyzyjnej definicji generacji rozproszonej, ponieważ jako pojęcie obejmuje ona wiele technologii i zastosowań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.