Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Fundament maszyny papierniczej jest konstrukcją o szczególnym znaczeniu – spoczywa na nim urządzenie, będące „sercem” wytwórni papieru. Niemal zawsze do jego budowy stosuje się beton zbrojony stalą, czyli żelazobeton. Zdarza się, że słupy fundamentu wykonane są ze stali, natomiast belki wzdłużne i poprzeczne z żelazobetonu. Beton jest materiałem o dużej wytrzymałości na ściskanie, natomiast bardzo małej na rozciąganie. Stal odwrotnie – ma dużą wytrzymałość na rozciąganie, ale znacznie mniejszą na ściskanie. Generalnie rzecz biorąc, o wytrzymałości betonu decyduje klasa wytrzymałości cementu, jakość kruszywa, dodatki chemiczne oraz współczynnik wodno-cementowy. Im mniej jest wody, tym wyższa wytrzymałość betonu. Kombinacja betonu i prętów stalowych tworzy materiał budowlany o dużej wytrzymałości, stosunkowo stabilny termicznie, dosyć efektywnie tłumiący drgania i bardzo trwały. Ze względu na wymienione właściwości samego betonu, pręty stalowe (czyli stal zbrojeniowa) umieszczane są w zewnętrznej warstwie betonu – zwykle 2-3 cale od jego powierzchni. Środek elementu konstrukcji jest wypełniony betonem. Średnica prętów i odstępy między nimi zależą od obciążeń elementu żelazobetonowego (dla uproszczenia w dalszej części artykułu stosowany będzie powszechny skrót beton).
PL
Czasy produkcji tektur szmacianych do celów budowlanych już dawno minęły. Ten asortyment był wytwarzany w Polsce od połowy XIX w. do lat 80. XX w. – najpierw w czerpalniach papieru, jako tektury ręcznie czerpane, później w zwojach na tekturówkach ręcznych w fabrykach tektury. Były impregnowane gorącą smołą kamienną lub mieszanką smoły z substancjami bitumicznymi oraz asfaltem. Ze względu na rodzaj impregnatu, tektury szmaciane budowlane dzielono na: kamienno-smołowcowe, smołowe oraz asfaltowe. Służyły głównie do zabezpieczania dachów domów przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, pożarami oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Uważano je za doskonały, tani materiał budowlany. Zaimpregnowane tektury miały wiele nazw zwyczajowych, pod którymi były znane na rynku, np. papa, steinpapa, skórzana, metalowa, mastyksowa, zoolitowa, idronixsowa, tol. Młode pokolenie prawdopodobnie nie wie o ich istnieniu, dlatego powinno się przekazywać informacje o zapomnianych technologiach papierniczych i ich wytworach.
4
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
5
EN
We report results of research into processes of formation of porous structure by the method of thermal bloating of the gellike mixture of raw materials. Regularities of the course of physicalchemical transformations are considered in the material when it is heated; as a result, we established the initial water content in the raw mixture, optimal for the formation of xerogel, and the residual water content in gel, sufficient for effective bloating. We proposed the optimized composition of the raw mixture that employs maximally permissible amount of ash as a mineral filler; the thermal modes of bloating are studied. Based on the data obtained, a new technology for the production of porous thermal insulation materials is created. New porous thermal insulation materials were obtained using soluble glass as a binding component; foaming agent; regulator of hardening rate of the mixture. The basic thermophysical properties were determined.
6
Content available remote Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych
PL
W artykule opisano przebieg transportu wilgoci w porowatym materiale budowlanym. Zilustrowano przykłady zachowania się wody w wyniku działania napięcia powierzchniowego, a także przedstawiono wzory dotyczące podstawowych praw opisujących kapilarny transport wilgoci.
EN
The article describes the course of moisture transport in porous construction material. Demonstration water behavior resulted from surface tension is illustrated, as well as formulas for basic laws describing capillary moisture transport are presented.
PL
Artykuł omawia zjawisko biokorozji materiałów budowlanych oraz sposoby jej przeciwdziałania. Polegają one na dodawaniu środków biobójczych (biocydów), chroniących powierzchnie materiałów przed zasiedleniem jej przez mikroorganizmy. Autorzy analizują trwałość takich zabezpieczeń, biorąc pod uwagę czas, starzenie się biocydów oraz niekorzystny wpływ warunków środowiska.
EN
The article presents the problem of biocorrosion of building materials and the methods of counteracting it. Those methods consist in adding biocides which protect the surface of the materials against being inhabited by microorganisms. The authors analyse the durability of such protection in terms of time, ageing of biocides and the adverse impact of environmental conditions.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu kompozytu wapienno konopnego na kluczowe właściwości mechaniczne i fizyczne. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, paroprzepuszczalności oraz przewodności cieplnej kompozytu w zależności od składu mieszanek. Mieszanki różniły się miedzy sobą składem spoiwa oraz proporcjami spoiwa do paździerzy konopnych. Uzyskane wyniki porównano z wynikami z innej literatury naukowej. Na tej podstawie sformułowano wnioski, że skład spoiwa ma drugorzędne znaczenie na analizowane właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytu wapienno konopnego. W toku badań i analiz wyników wykazano, że kluczowy wpływ na właściwości kompozytu wapienno konopnego ma jego gęstość. Wykazano również, na zależy ona od proporcji spoiwa do kruszywa. Rodzaj zastosowanego spoiwa ma drugorzędne znaczenie dla właściwości materiału. Z tego powodu zaleca się stosować spoiwa jak najbardziej ekologiczne, takie jak metakaolin, aby wpływ materiału na środowisko był jak najniższy.
EN
The following work analyzes the effect of the composition of a hemp-lime composite on key mechanical and physical properties. The article contains results from testing the compressive strength, vapor permeability, and thermal conductivity of the composite, depending on the composition of the mix. The mixes differed from each other in binder composition and in the proportion of binder to hemp shives. The obtained results were compared with the results from other scientific literature. Based on this, conclusions were drawn that the binder composition is of secondary importance for the analyzed physical and mechanical properties of the hemp-lime composite. The main property that determines the values of the thermal conductivity coefficient as well as the compression strength is the density of the material, which depends on the proportion of binder to aggregate and the level of compaction of the mix. The value of the diffusion resistance coefficient of the analyzed material was very low regardless of the composition of the composite.
EN
The development of the construction industry and the growing ecological awareness of society encourages us search for new solutions to improve building materials. Therefore, an attempt was made to improve building gypsum by modifying it with the addition of polyoxymethylene (POM). Polymer grains, with a particle size below and above 2 mm, were added to the samples in the amount of 1% and 2% relative to gypsum. The work contains the results of bending and compressive strength tests of prepared gypsum beams. It was shown that the compressive strength increased by 7% and the bending strength increased by 31% when compared to the reference test without the addition of polymer. All the obtained gypsum composites were characterized by a growth of strength. The best results were obtained for the sample containing gypsum composite modified with polymer in the amount of 1% and with a diameter of grains below 2 mm.
PL
Głównym celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania odpadów polioksymetylenowych (POM) w celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy gipsowej. Autorzy założyli, że polioksymetylen znacznie poprawi właściwości mechaniczne modyfikowanego gipsu. Ponadto przyjęto w badaniach, że wielkość ziaren polimeru może mieć wpływ na właściwości mechaniczne gipsu. W literaturze jest niewiele badań dotyczących modyfikacji materiałów budowlanych z dodatkiem polioksymetylenu. Większość z nich dotyczy jednak betonu. W związku z tym istnieje potrzeba zbadania wpływu POM na właściwości gipsu.
10
Content available remote Compare of shielding effectiveness for building materials
EN
During the 1990s, most electromagnetic field research focused on extremely low frequency exposures stemming from conventional power sources, such as power lines, electrical substations, or home appliances. Now, in the age of mobile telephones, wireless routers, and portable GPS devices (all known sources of EMF radiation), concerns regarding a possible connection between EMFs and adverse health effects still persist. This paper deals with compare the shielding effectiveness of various building materials. Measurements were performed into non-reflection chamber for frequency - 1,5 GHz 2 GHz, 2,5 GHz, 3 GHz and 3,5 GHz. Measurements were performed according to the IEEE Standard, Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures. Measurements were performed in the non-reflection chamber in order to avoid the exterior influence.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy porównania skuteczności ekranowania różnych materiałów budowlanych. Pomiary przeprowadzono w komorze bezodbicia dla częstotliwości - 1,5 GHz 2 GHz, 2,5 GHz, 3 GHz i 3,5 GHz. Pomiary przeprowadzono zgodnie ze Standardem IEEE, Metodą Pomiaru Skuteczności Obudów Ekranów Elektromagnetycznych. Pomiary przeprowadzono w komorze bezodbiciowej, aby uniknąć wpływu zewnętrznego.
PL
Zmiana kosztów pracy i materiałów to nieunikniona zmiana wartości całej inwestycji, nie tylko drogowej. Oprócz zmian ważna jest też dynamika tych zmian, która pozwala na prognozowanie i szacowanie przyszłych kosztów. W artykule zaprezentowano zmiany stawek robocizny kosztorysowej i podstawowych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg w latach 2016 - 2018.
EN
Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 - 2018.
12
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu (wymiany) wilgoci pomiędzy powietrzem a higroskopijnymi materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz. Opisano właściwości higroskopijne materiałów porowatych oraz uproszczony model wzajemnego oddziaływania materiału porowatego z otaczającym go powietrzem. Następnie scharakteryzowano wpływ materiałów wyposażenia wnętrz i przegród budowlanych na wilgotność powietrza wewnętrznego. Stanowi to podstawę do określenia możliwości wykorzystania pojemności higroskopijnej budynku do kształtowania warunków wilgotnościowych w pomieszczeniach.
EN
In the paper the issues the regarding transport (exchange) of moisture between air and hygroscopic building materials and interior furnishings have been presented. The hygroscopic properties of porousmaterials and a simplified model of interaction of porous material with the surrounding air have been described. Then, the influence of interior furnishing materials and building partitions on indoor air humidity has been characterized. This set the basis for determining the possibility of using the hygroscopic capacity of the building to shape the humidity conditions in the rooms.
13
Content available remote Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono metody wykorzystywane do badania wilgotności materiałów budowlanych. Opisano sposób określania wilgotności oraz nasiąkliwości materiału budowlanego. Dokonano także przeglądu zasad oceny zawilgocenia materiałów budowlanych oraz scharakteryzowano metody pomiaru ich wilgotności, który uzupełniono opisem nieinwazyjnych, bezpośrednich oraz higrometrycznych metod pomiarowych wilgotności materiałów budowlanych.
EN
The article presents methods used to study humidity of construction materials. Described was the mode of determining humidity and water uptake capacity of construction materials. An analysis was conducted of the rules of evaluation of the level of humidification of construction materials; characterised were the methods of measurement of their humidity, amended by a description of non-invasive, direct and hygrometric measurement methods of humidity of construction materials.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na pytania: jakie podstawowe błędy popełniane są podczas interpretacji certyfikatów regulowanych prawem; czym jest i czym może być atest na materiały budowlane, znakowanie i certyfikacja CE oraz znak budowlany B, krajowa deklaracja właściwości użytkowych, deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat właściwości użytkowych, krajowa ocena techniczna; czym jest certyfikacja CNBOP, a czym świadectwo dopuszczenia CNBOP; jak uniknąć błędów w interpretacji oznakowania CE zasilaczy stosowanych w ochronie przeciwpożarowej? Zostały wskazane różnice w zakresie stosowania certyfikatów dla zasilaczy wg PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 54-4.
EN
The article is the answer to the following questions: What basic mistakes are made when interpreting certificates regulated by law? What is and what can be the certificate for building materials, marking and CE certification and construction mark B, national declaration of performance, declaration of performance, certificate of performance, national technical assessment? What is the CNBOP certification and what is the CNBOP certificate of approval? How to avoid errors in the interpretation of the CE marking of power supplies used in fire protection? The differences in the use of certificates for power supplies according to PN-EN 12101-10 and PN-EN 54-4 have been indicated.
15
Content available remote Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta
PL
Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane – złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania.
EN
Building material is key to the form of the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language, material is primarily material combinations that create complex systems and material technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and to make it more clear and readable.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia materiału budowlanego, jakim jest np. cegła, w przestrzeni krajobrazowej miasta. Łódź jako miasto przemysłowe jest ewenementem w skali światowej. Ilość i skala założeń fabrycznych dominuje w strukturze miasta. Podkreślić należy, że w przeważającym stopniu fabryki łódzkie budowano z czerwonej cegły. W ten sposób cegła stała się identyfikowalnym znakiem miejsca.
EN
The article concerns the importance of building material, such as brick, in the landscape of the city. Łódź as an industrial city is a phenomenon on a global scale. As a nineteenth century city created from scratch and developed especially for textile industry. The number and scale of factory complexes dominates in the city structure. It should be emphasized that, to a large extent, the Łódź factories were built of red bricks. In this way, the brick became an identifiable sign of the place.
17
EN
Nowadays, with the understanding of the importance of the green building concept, there is a constantly increasing demand for ecological construction materials. The application of raw materials from renewable sources such as wood, plants and waste to building materials preparing has gained a significant interest in this research area. With the consideration of environmental consciousness, natural fibers are biodegradable so as they can alleviate the problem of massive solid waste produced and relief the pressure of landfills, they are used for replacing other non-degradable materials for product development. In this experimental work, wood pulp and recycled waste paper fibers in addition 0.2%, 0.3% and 0.5% were used. The fiber cement composites were subjected to a characterization of their composition including the assessment of a complex set of basic physical and mechanical properties after 7 and 28 days of hardening. Experimental results show that application of small amount of cellulosic fibers lead to a reduction of density up to 6% when compared with the reference composite. However, cement composites based on wood pulp showed better mechanical properties such as compressive and flexural strength in comparison with cement composites with recycled waste paper fibers.
18
Content available Materiały naturalne w ekobudownictwie
PL
W ostatnich latach w budownictwie rozwija się trend ekologiczny, który na celu ma wykorzystanie materiałów naturalnych. Materiały te mogę być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Taki model ekobudownictwa nie wymaga wysokich nakładów energii na produkcję i przyczynia się do rozwoju energooszczędnych inwestycji, które spełniają aktualne wymagania techniczne. Tego typu wyroby postrzegane są jako zdrowe oraz tanie, w wielu wypadkach dostępne lokalnie. Ponadto powyższe rozwiązania materiałowe mogą mieć znaczący wpływ w nowoczesnym budownictwie z racji wzrostu cen tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz z powodu oszczędności energii w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania inwestycji.
20
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia i zachowania dla potomności budynków wykonanych w przeszłości z materiałów, których obecnie w budownictwie już od dawna się nie stosuje. Opisano przekłady budowli z terenu Polski Zachodniej, do wzniesienia których wykorzystywano od stuleci bloczki z rudy darniowej oraz bloczki z żużli odlewniczych.
EN
In this paper were described the necessity of safeguard the buildings which were made in the past of materials, which already in the building are not use. Were described the examples of structures in the West part of Poland which were made of building units of meadow ore and metallurgical slag.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.