Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
As the major industries, mining has high potential risk of accidents. Historically minerals have supported humane development and civilization but at the same time this industry has been accompanied by accidents, often with disastrous consequences. Number of mine accidents worldwide, as well as in the Stan Terg mine is disturbing, even more disturbing is the fact of the repetition of the causes of mining accidents. This investigation aims to analyze the causes of accidents, tending to provide the accidents prevision through risk assessment. For this purposes various data and documents, related to accidents in the Stan Terg mine have been analyzed, as well as international documents and statistics related on mining safety and accidents. Whereas, the time period of 2007–2011 is analyzed as a key study, 306 accidents have been analyzed for this purpose. Accident causes, date and time, accident location, working shift, worker’s age and type of injury have been analyzed for each selected accident. Thus, for this period of time are caused 292 minor injuries, 14 serious injuries and 1 fatality accident, 60–70% of accidents are caused in the production process, 25–35 in the maintenance process, whereas about 2–5% during of monitoring or other types of works.
PL
Wstęp: Staw kolanowy to największy staw w ludzkim ciele poddany różnym obciążeniom powiązanym z uprawianiem sportu i wykonywaniem zawodu. W obrębie tego stawu często dochodzi do urazów, które nie zostają w odpowiednio szybkim czasie zdiagnozowane. Metodą, z wyboru, mającą zastosowanie w obrazowaniu patologii stawu kolanowego jest badanie rezonansu magnetycznego (MRI). Celem pracy jest ocena skuteczności, znaczenia i przydatności sekwencji MR wykorzystywanych w ocenie patologii stawu kolanowego. Materiał i metody: Wyniki zebrano i opracowano na podstawie uzyskanych obrazów rezonansu magnetycznego w grupie pacjentów z urazem stawu kolanowego. Badano grupę liczącą 60 osób z podziałem na płeć, wiek, patologie i wskazanie kliniczne. Badania wykonano aparatem rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5 T (Siemens, Niemcy), używając sekwencji koniecznych do oceny stawu kolanowego: T1-, T2-, PD-zależnych oraz sekwencji PD-zależnej połączonej z techniką saturacji tłuszczu (FAT SAT). Wyniki: Wszystkie sekwencje były jednakowo skuteczne w ocenie złamania rzepki. Wszystkie za wyjątkiem sekwencji T1-zależnej były jednakowo skuteczne w wykrywaniu torbieli Bakera i patologicznego płynu, a za wyjątkiem sekwencji T2-zależnej w wykrywaniu zwapnień. W ocenie patologii w zakresie więzadeł, łąkotki, chrząstki stawowej oraz występowania obrzęku tkanek miękkich i stanów zapalnych najskuteczniejsze okazały się sekwencja PD- i PD-zależna z FAT SAT. Wnioski: W ocenie patologii w zakresie stawu kolanowego za pomocą MR najskuteczniejsze okazały się sekwencje PD-zależna bez i z saturacją tłuszczu.
EN
Introduction: The knee joint is the largest joint in the human body subjected to various strains associated with practicing sports and exercising the profession. Injuries often occur within this knee joint, which are not diagnosed at the appropriate time. The method of choice applicable in the imaging of knee joint pathology is a magnetic resonance imaging (MRI). The aim of the work is to show the effectiveness of meaning and usefulness of the sequences, used in the assessment of pathologies of the knee joint. Material and methods: The results were collected and elaborated on the basis of obtained magnetic resonance images in the group of patients with a knee joint injury. A group of 60 subjects were examined with division into sex, pathologies, age and clinical indication. The examinations were carried out by a magnetic resonance apparatus Magnetom Essenza 1,5 T (Siemens Germany) using necessary sequences to estimate knee joint: T1-, T2- and dependent PD and dependent PD sequence combined with fat saturation technique (FAT SAT). Results: All sequences were equally effective in the assessment of patella fracture. All sequences with the exception of the dependent T1 sequence were equally effective in detecting the Baker cyst and the pathological fluid, with the exception of the dependent T2 sequence in the detection of calcifications. In the assessment of knee joint pathology in the scope of ligaments, meniscus, articular cartilage, and the occurrence of soft tissue edema and inflammation, the most effective sequence turned out to be PD- and PD with FAT SAT. Conclusions: In the assessment of knee joint pathology by means of (MRI) the most effective sequence turned out to be dependent PD without and with fat saturation (FAT SAT).
EN
Activation of back musculature during work tasks leads to fatigue and potential injury. This is especially prevalent in dentists who perform much of their work from a seated position. We examined the use of an ergonomic dental stool with mid-sternum chest support for reducing lower back muscle activation. Electromyography of lower back extensors was assessed from 30 dental students for 20 s during three conditions in random order: (a) sitting upright at 90° of hip flexion on a standard stool, (b) leaning forward at 80° of hip flexion on a standard stool, and (c) leaning forward at 80° of hip flexion while sitting on an ergonomic stool. Muscular activity of the back extensors was reduced when using the ergonomic stool compared to the standard stool, by 33–50% (p < 0.01). This suggests a potential musculoskeletal benefit with use of a dental stool with mid-sternum chest support.
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Wypadki przy pracy". Głównym celem badań była analiza przyczyn wypadków przy pracy, rozumianych według definicji GUS-u (ludzkie, organizacyjne, techniczne, inne), a niejako wydarzenia powodujące uraz - wydarzenia niebezpieczne w górnictwie (naturalne, techniczne, osobowe, inne). Artykuł obejmuje wyniki badań przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie i Polsce, z wykorzystaniem analizy porównawczej wypadków ogółem, wypadków śmiertelnych i wypadków ciężkich.
EN
The article presents an analysis of the risk of accidents at work on the example of comparison of mining industry and Poland, which is based on data from the Central Statistical Office (GUS), titled ,,Accidents at Work". The main objective of the research was to analyze the causes of accidents at work, understood as defined by the Central Statistical Office (human, organizational, technical, other), and not as events resulting in an injury - dangerous events in the mining industry (natural, technical, personnel, other). The article includes the results of the causes of accidents at work in the mining industry and in Poland, using comparative analysis of accidents in total, fatalities and serious accidents.
PL
W artykule omówiono kwestię wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na obrażenia pasażerów pojazdu uczestniczącego w zderzeniu bocznym. Z praktyki opiniowania wypadków drogowych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji wynika, że częstym problemem jest ustalenie procentowego przyczynienia się poszkodowanych do obrażeń ich ciał, wynikające z faktu niezapięcia pasów bezpieczeństwa. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji wykonano badania wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na opóźnienia torsu manekina badawczego, siedzącego po stronie zderzenia, podczas zderzenia bocznego. Wykonano dwa testy zderzeniowe z manekinem zapiętym i niezapiętym pasami bezpieczeństwa. Porównanie zarejestrowanych opóźnień w torsie manekinów, będące miarą obrażeń, pozwoliły na określenie wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na obrażenia pasażera pojazdu.
EN
The article discusses the impact of not wearing a seatbelt safety injury to the vehicle involved in the collision side. The practice of issuing opinions of road accidents by Automotive Industry Institutes hows that a common problem is to determine the percentage of contributing to their injury victims bodies, arising from the fasten-seat belt. The Automotive Industry Institute study on the impact made not wearing a seatbelt safety accelerate test dummy torso, sitting on the side of the collision, during a side impact. Taken two crash tests with a dummy and fastened safety belt unbuckled. Comparison of the accelerate registered in the torso dummies, a measure of injury, made it possible to determine the effect of not wearing a seat belt safety of the vehicle occupant injury.
PL
Stopa to ważny element ciała, który utrzymuje masę całego ciała, jest swoistym mechanizmem napędowym i amortyzacyjnym. Na obciążenie obwodowych części kończyn dolnych szczególnie narażeni są sportowcy. Na skutek wysiłku podczas treningów i przeciążeń rejestrowanych w czasie gry w piłkę nożną zachodzą zmiany w kończynach dolnych, które związane są również z odnoszonymi kontuzjami i urazami. Zastosowanie testu FMS pozwala na stwierdzenie zależności między wysklepieniem stopy, a jakością ruchu i całego układu kinematycznego. Cel pracy: Ocena zależności zachodzących między wysklepienia stopy, a wzorcem funkcjonalnym u piłkarzy nożnych w procesie zapobiegania urazom. Zbadano 30 osób grających w piłkę nożną w 3 i 4 lidze małopolskiej w drużynach: Proszowianka Proszowice, Garbarnia Kraków i Dalin Myślenice. Do celów badawczych wykorzystano test FMS oraz badanie statyczne stopy z użyciem wskaźnika Arch Index. Średni wynik testu FMS wyniósł 16,9. U zdecydowanej większości badanych (80%) dominującą nogą jest noga prawa, a dla 16,7% jest to noga lewa. Test Arch Index wykazał, że większość badanych ma stopę prawidłowo wysklepioną, a tylko nieliczni mają stopę z tendencją ku wydrążeniu. Stwierdzono istotną zależność między wysklepieniem stopy, a testem funkcjonalnym, tj. głębokim przysiadem. Uzyskany wynik wskazuje, iż wysklepienie w pewien sposób determinuje jakość ruchu i wpływa na cały łańcuch kinematyczny.
EN
The foot is an important part of the body, which keeps the weight of the entire body and is a kind of locomotor and amortizating mechanism. The athletes’ peripheral parts of lower limbs are often exposed. As a result of the high intensity training and overloads during the football game some changes in the lower limbs, also associated with injuries can occur. Functional Movement Screen (FMS) helps to assess the relationship between foot arch and the quality of the movement of entire kinematic chain. Aim of the study: Assessment of the relationship between foot cavity and functional model of football players in injury prevention. One examined 30 athletes playing football in the 3rd and 4th Lesser Poland League teams: Proszowianka Proszowice, Garbarnia Kraków and Dalin Myslenice. For research purposes FMS test and Arch Index - a static foot examination were used. The mean score of FMS test was 16,9. The majority of respondents (80%) had right dominant leg and 16.7% left leg. Arch Index test showed that the majority of respondents had properly arched foot, and only a few have a tendency to overcavity. There was a significant relationship between foot arch and only one of functional test – a deep squat. Results of the study show that foot cavity in some way determines the quality of the movement and affects the entire kinetic chain.
PL
Praca w laboratorium medycznym związana jest z ryzykiem zranienia ostrym narzędziem pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie nowych krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami w podmiotach leczniczych.
EN
Working in a medical laboratory is associated with risk of injury to a worker with a sharp instrument. The purpose of this article is to present new legal regulations related to the protection of workers from sharps injuries in medical entities.
8
Content available remote Ryzyko niepowodzenia eksperymentu – analiza niezawodności prób zderzeniowych
PL
Prowadząc badania nad bezpieczeństwem pojazdów często wykonuje się próby zderzeniowe. Są to bardzo kosztowne, często trudno powtarzalne eksperymenty, których ewentualne niepowodzenie niesie za sobą poważne straty. Artykuł ten przedstawia analizę niezawodności prób zderzeniowych oraz klasyfikuje ryzyko niepowodzenia takiego testu. Przeprowadzono 46 czołowych testów zderzeniowych na torze z udziałem manekinów. W trakcie badań podążano za wcześniej przygotowaną listą kontrolną. Spośród wszystkich testów szczególną uwagę skupiono na testach nieudanych, które były poddane klasyfikacji strat i analizie przyczyny niepowodzenia. Następnie wyliczono prawdopodobieństwo niepowodzenia próby zderzeniowej i określono ryzyko. Na 46 przeprowadzonych testów, 6 testów nie powiodło się, co stanowi aż 13%. Przyczyną większości nieudanych testów był błąd ludzki. Otrzymane wyniki pokazują, że wystąpienie strat podczas testów zderzeniowych jest bardzo prawdopodobne.
EN
The research on automotive safety usually involves crash test experiments. These tests are very expensive, often difficult to replicate, which may lead to serious loss. This paper shows the crash test reliability analysis and classifies the risk of failure of such experiment. 46 frontal crash tests were conducted with the use of crash test dummies. All the tests were prepared according to the standard operating procedure (SOP) and the strict check list was followed before each run. All the tests were categorized for loss and analyzed for the cause of failure. Then the probability of failure of crash test experiment was calculated. From 46 conducted tests, 6 failed, which is 13% of all the tests. The main reason of the test failures was human mistake. The results show that probability of loss during crash tests is very likely.
EN
The goal of this study was to quantify the effect of experience and handrail presence on trunk muscle activities, rotational spinal stiffness and postural stability of construction workers. We evaluated spinal stability, and objective and subjective postural stability in 4 expert and 4 novice construction workers who were performing a manual task in a standing position on a scaffold, with and without a safety handrail. Center of pressure was computed using measurements taken with insole pressure transducers. Muscle activity was monitored usingsurface electrodes placed on 8 trunk muscles that predicted active trunk rotational stiffness. Standard deviations of the center of pressure, back muscle activity and spinal stiffness were greater in novices and in the absence of a handrail. We infer that the risk of a fall due to postural and spinal instability may be greater with a lower level of experience and in the absence of a safety handrail.
PL
Drzewa oraz krzewy są obiektami bardzo cennymi z przyrodniczego punktu widzenia. Odgrywają one również ważną rolę w zapewnianiu odpowiedniego komfortu życia członkom każdej społeczności.
PL
Jeżeli u poszkodowanego istnieje podejrzenie obrażenia głowy i/lub kręgosłupa przy podejściu do poszkodowanego należy zachować zasady stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z tym w przypadku poszkodowanych wymienionych powyżej oraz w każdej sytuacji, kiedy nie możemy z całą pewnością wykluczyć możliwości obrażenia kręgosłupa kierujący działaniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy powinien podejść do poszkodowanego z przodu (twarzą w twarz, aby poszkodowany nie odwrócił głowy w celu zobaczenia ratownika). Podchodząc do poszkodowanego, który jest przytomny, należy się przedstawić z imienia, funkcji i powiedzieć poszkodowanemu, aby się nie ruszał, a po dotarciu do niego ręcznie ustabilizować odcinek szyjny kręgosłupa. Po przekazaniu stabilizacji drugiemu ratownikowi, ratownik kierujący działaniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy powinien wdrożyć sekwencje medycznych działań ratowniczych. W przypadku, gdy poszkodowany leży i nie porusza się, najpierw należy ręcznie ustabilizować odcinek szyjny kręgosłupa, a następnie wdrożyć sekwencje medycznych działań ratowniczych. Jeżeli poszkodowany z krwawiącą raną głowy ma objawy wstrząsu hipowolemicznego, to należy kontynuować ocenę poszkodowanego pod kątem obecności krwawienia z innego miejsca (u poszkodowanego dorosłego rzadko dochodzi do utraty dużej ilości krwi tylko z rany skóry głowy). Poszkodowanego z obrażeniem i podejrzeniem obrażenia kręgosłupa w przypadku braku wskazań do ewakuacji należy stabilizować w pozycji zastanej. Ewakuacja będzie wskazana w następujących sytuacjach: bezpośredniego lub przewidywanego w krótkim czasie zagrożenia dla życia ratownika i ratowanego, braku możliwości oceny funkcji życiowych w miejscu, w którym znajduje się poszkodowany, w przypadku ciężkiego stanu poszkodowanego wymagającego podjęcia czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciągu 1–2 minut, aby zapobiec śmierci (najczęściej wstrząs). W przypadku wskazań do ewakuacji należy poszkodowanego w miarę możliwości unieruchomić na noszach typu deska i po unieruchomieniu ponownie ocenić jego stan. W przypadku zauważenia intensywnego krwotoku należy go natychmiast uwidocznić i zatamować, stosując w miejscu krwawienia ucisk bezpośredni lub opatrunek uciskowy albo powyżej miejsca krwawienia (na udzie lub ramieniu w zależności od miejsca krwawienia) w ostateczności opaskę zaciskową. Ciała obcego wbitego w poszkodowanego nie należy usuwać poza dwoma wyjątkami: ciało obce, które powoduje niedrożność dróg oddechowych, ciało obce w mostku w sytuacji konieczności wykonywania zewnętrznego masażu serca.
EN
If there’s a suspicion that a casualty suffers from a head and/or spine injury, while approaching the casualty one should follow the rules for stabilization of the cervical vertebrae. Therefore, in the fore mentioned situations and also every time one can’t exclude a suspected spinal injury, the casualty should be approached face on by the first aid Rescue Coordinator (to avoid the casualty moving his head in order to see the paramedic). While approaching an injured but responsive person, one should introduce oneself by name and function and tell the casualty not to move. When the casualty is reached, his cervical vertebrae should be immobilized manually. After the stabilization process is passed on to the second paramedic the first aid Rescue Coordinator should apply the medical rescue action sequence. If a casualty with a bleeding head wound shows symptoms of hypovolemic shock, one should continue the casualty assessment because bleeding can occur in a different parts of the body (an adult casualty rarely suffers from vast blood loss solely because of a skin wound to the head). Where evacuation is not required, the person with a spinal cord injury or suspected spinal cord injury should be immobilized in a position in which he was found. Evacuation will be required under following circumstances: where immediate or probable danger exists in the short term and threatens the life of a casualty or paramedic, when it is not possible to assess the condition of a casualty on the spot, when a casualty in a critical condition requires immediate first aid within a timescale of 1-2 minutes to avoid death (most frequently after-shock). If evacuation is needed, the casualty should be immobilized on a long spine board, after which his condition should be re- assessed. In case of a heavy haemorrhage, the bleeding should be exposed and stopped by direct pressure or with a pressure dressing on the wound. As a last resort a tourniquet should be applied above the wound (on the thigh or arm, depending on the source of bleeding). If a casualty’s body is punctured by a foreign body, it shouldn’t be removed, except in two instances; in situations where a foreign object is causing an airway obstruction, and when a foreign object lodged in a sternum inhibits the administration of CPR.
EN
Occupational injuries requiring admission to a trauma unit were examined to outline the events surrounding the injury and to examine the costs. Sixty-nine patients were admitted over a 12-month period, representing 4.30% of all work-related injuries attending the emergency department and 4.25% of all admissions to the trauma unit. Most were male (91%), working in skilled trade occupations (65%), with a mean age of 38.8 years. Personal protective equipment was used only by 46% of injured workers who should have been using it. Sixty-one percent of patients believed that their injury was preventable. Half of the injuries were to the upper limb, fall was the most frequent mechanism (25%) and the median duration of admission was 2 days. The direct hospital costs were estimated at over 300 000 GBP. Failure to use protective equipment and to follow health and safety guidelines suggests that opportunities exist for injury prevention.
14
Content available remote Próba oceny urazu głowy w ochronie balistycznej miękkiej
PL
W artykule poprzez analizę literatury omówiono główne problemy związane z kryterium urazu głowy. Przeprowadzono testy balistyczne ostrzelania hełmu kompozytowego, rejestrując wybrane wartości. Dokonując oceny wyników eksperymentalnych i danych zawartych w normach oraz literatury, sformułowano wnioski i kierunki dalszych prac.
EN
The paper presents main issues regarding a head injury criterion, based on an analysis of available publications. After conducting ballistic tests, i.e. firing at composite helmet, the specific data was registered. An examination of test results, as well as data from both regulations and literature, resulted in a formulation of conclusions and marked out further research.
EN
In this paper, we present results indicating ozone effect on visible plants response as well as on other parameters, such as dry weight, chlorophyll concentration, cell membrane stability and salicylic acid content in bioindicator plants. Ozone-resistant and -sensitive clones of white clover (Trifolium repens L. cv. "Regal") were used in the investigations. The experiment was carried out in ambient air conditions of the Wielkopolska province (Poland) in 2005 growing season. The exposure led to changes in the level of plant response parameters that might be used as potential biomarkers of oxidative stress triggered by tropospheric ozone in ambient air conditions.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu ozonu troposferycznego na widoczną reakcję roślin, jak również na inne parametry, tj. poziom biomasy, stężenie chlorofilu, stabilność błon cytoplazmatycznych i zawartość kwasu salicylowego. W badaniach zastosowano rośliny bioindykacyjne, tj. wrażliwe i odporne na ozon biotypy koniczyny białej (Trifolium repens L. cv. "Regal"). Rośliny eksponowano na stanowisku pozamiejskim w sezonie wegetacyjnym 2005 roku na terenie Wielkopolski. Badania wykazały różnice w poziomach badanych parametrów roślin eksponowanych i kontrolnych ze wskazaniem potencjalnych markerów stresu ozonowego roślin w warunkach polowych.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące biomechaniki zderzenia pojazdu z pieszym oraz urazów powypadkowych w odniesieniu do ekspertyzy wypadku drogowego. Celem pracy jest wskazanie związku urazowości pieszego z przebiegiem zdarzenia drogowego. Wykazanie zależności pomiędzy rodzajem urazu a czynnikami biorącymi udział w zdarzeniu pozwala określić parametry mające znaczący wpływ na rekonstrukcję okoliczności zdarzenia.
EN
The purpose of the study is relation between pedestrian traumas and car accident proceedings. Showing the correlations between type of injury and accident factors allows to fix significant expertise parameters. An article describes biomechanics of car-pedestrian accident issues and traumas after a car accident in reference to road accident expertise.
PL
W niniejszym referacie podjęto próbę analizy wpływu długości strzemion w jeździe konnej na obciążenia powstające w kończynie dolnej. Wraz ze zmianą długości strzemion zmienia się kąt zgięcia nogi w stawie kolanowym oraz skokowym.
EN
In this publication we would like to analyse how length of the stirrups effects on loads in the lower limb. The longer stirrups are the bigger knee and ankle angles are. In horse riding there are some kinds of rider‟s positions, which are connected with discipline. Dressage rider„s seat is different than jumping or race seat, so we would like to analyse these differences. For example the long stirrups of the dressage rider allow for a long leg. But the short stirrups of a jockey allow the rider to stay over the galloping horse's center of balance and allow the horse to reach the maximum possible speed.
EN
The purpose of this study was to evaluate cervical spine function, based on our own functional method of roentgenometric analysis in patients who suffered from cervical spine sprain injury. Study involved 72 patients who suffered from cervical spine whiplash injury. Conventional plain radiographs in all patients included three lateral views: maximum flexion, neutral (resting) and maximum extension. All views allowed roentgenometric evaluation of ligament instability of the lower cervical spine C5–C7 according to the White and Panjabi criteria. Furthermore, based on literature analysis and their own clinical observations, the authors proposed new classification of dynamic formation of cervical spine column. The dynamic formation of cervical column is evaluated based on pathomechanical chain of being between normal and unstable. Authors’ own evaluation system in flexion views can be useful in diagnosis and treatment of this type of injury.
PL
Użytkownicy konwencjonalnych protez zębowych osiadających często cierpią z powodu urazów tkanek miękkich i bólu. Mechanizmy oddziaływania pomiędzy twardymi siodłami protez a powierzchnią błony śluzowej, które decydują o biomechanice protezy, są słabo poznane, szczególnie w warunkach obciążeń zgryzowych odpowiadających realnym funkcjom żucia. W pracy przedstawiono numeryczne trójwymiarowe badania symulacyjne MES (Metoda Elementów Skończonych), w których uwzględniono możliwość odrywania protezy oraz przesuwu z tarciem na powierzchni błony śluzowej. W obliczeniach kontaktu zastosowano rozszerzone sformułowanie mnożników Lagrange'a z implementacją klasycznego liniowego modelu tarcia. Przyjęto warunki obciążenia protezy z uwzględnieniem działania skośnych sił zgryzowych oraz założono możliwość zaistnienia kontaktu zwarciowego z protezą górną po stronie balansującej. Zastosowana metodyka badań modelowych pozwoliła na rozpoznanie zjawisk towarzyszących przeciwdziałaniu destabilizacji dolnej protezy poprzez kontakty zwarciowe po stronie balansującej.
EN
The users of conventional dental prostheses, commonly suffer from pain and injuries. The interaction mechanisms between hard denture saddles and mucous membrane surface, which decide on denture biomechanics, are not deeply understood, especially under the conditions of occlusal loads reflecting real mastication functions. In this paper, 3D numerical FEM (Finite Element Method) simulation, in which the possibility of detaching denture and slipping with friction on the surface of mucous membrane, is presented. In calculations, the multiplier Lagrangian formulation with implemented classical linear friction model, was exploited. It was assumed that the denture loading i s the oblique occlusal force. The possible occurrence of occlusal contact with upper denture at the balancing side, was considered, as well. The presented model analysis enabled to determine phenomena counteracting destabilization of the lower denture, by means of occlusal contacts at the balancing side.
EN
Percentage of young drivers who were involved in traffic accident with fatalities and injuries is very high. In nearly each fourth accident with fatalities was participated one driver younger than 25 years. Young drivers take part in 26% of all accident with serious consequences (died and serious injuries). In the paper we prepared analysis of casualty among the young car drivers 18-24 years old who participated in traffic on the territory of the Republic of Serbia during the period of 2002. to 2006. According to collected data of casualties we carried out analysis by time and type of accident in which young car drivers were involved. The main aim is to give some traffic safety measures to reduce the accident risks of young car drivers on the road in Serbia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.