Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie środowiskiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
One of the recent biggest environmental problems is pollution by excessive waste produc-tion. One of the ways to partially eliminate this problem is packaging-free stores. The paper focuses on analysing the environmental behaviour of individual generations of consumers concerning shopping in packaging-free stores. A questionnaire survey served as a source for data gathering. In the analysis, we applied the method of descriptive statistics and mathematical-statistical methods (Shapiro-Wilk W test, Kruskal Wallis test, Wilcoxon rank-sum test) to verify the difference between generational groups of consumers and their awareness of packaging-free stores. Another verified variables were the gender of respondents and their experience of shopping in a packaging-free store. The research results confirmed that packaging-free stores should focus their marketing activities on all generations of consumers and focus on finding appropriate ways to increase the level of interest of all age groups.
PL
Jednym z problemów środowiskowych jest obciążenie spowodowane nadmierną produkcją odpadów. Sposobem na częściowe wyeliminowanie tego problemu są sklepy bez opakowań. W artykule skupiono się na analizie zachowań proekologicznych poszczególnych generacji konsumentów dokonujących zakupów w sklepach bez opakowań. Źródłem pozyskania danych były badania ankietowe. W analizie zastosowano metodę statystyki opisowej oraz metody matematyczno-statystyczne (test Shapiro-Wilka, test Kruskala Wallisa, test Wilcoxona) w celu weryfikacji różnic między grupami pokoleniowymi konsumentów oraz ich świadomości na temat sklepów bez opakowań. Kolejnymi weryfikowanymi zmiennymi były płeć respondentów oraz ich doświadczenie z zakupami w sklepie bez opakowań. Wyniki badań potwierdziły, że sklepy bez opakowań powinny skoncentrować swoje działania marketingowe na konsumentach wszystkich pokoleń i skupić się na znalezieniu odpowiednich sposobów na zwiększenie poziomu zainteresowania wszystkich grup wiekowych.
PL
Żyjąc w trwającej od milionów lat izolacji archipelagu Nowej Zelandii, trudno zrozumieć problem gawłtownego wzrostu populacji na świecie i obciążenia, jakie wywiera on na delikatne ekosystemy miejskie. Pomimo tego architekci krajobrazu Nowej Zelandii dają przykład świadomych rozwiązań na poziomie globalnym i starają się wnieść zrównoważony wkład w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem miejskim.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze relations between the implementation of industry management systems in European Union countries. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of statistic data about: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018) in European Union countries. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The analysis of data concerning the number of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 and ISO 45001:2018 certificates implemented in the European Union countries allows to conclude that there are correlations between the number of implemented particular standards. In particular, the presence of a standard concerning the quality management system ISO 9001 is positively correlated with all other analyzed certified management systems. The results of the analysis support the H1 hypothesis, which says: the presence of other industry management systems is positively correlated with the presence of ISO 9001:2015 quality management system in organizations. Originality/value: In the paper we found that in most European Union countries, implementation of particular standards, especially ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, is strongly correlated.
EN
Purpose: The purpose of this publication is to investigate the linear correlation relationship between the deployment of five certified management systems (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013 and ISO 45001:2018) in organizations operating within the European Union. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of secondary sources - data about number of certifications (ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001) in EU countries in 2018. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The focus was on the three most common systems: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018). In addition, the analysis took into account two systems often occurring as a component of integrated systems: ISO 27001:2013 information security management system and ISO 22000:2018 food safety management system, which are industry standards that make up the integrated management system. Originality/value: Detailed analysis of relations between numbers of main ISO certificates in EU countries.
EN
In recent years, the tilt of the corporate world towards non-financial reporting can be clearly seen from traditional accounting practices. Sustainability reporting disclosures are an important tool for providing information about the environmental and social performance of companies to their various stakeholders. From a financial perspective, for any firm, there is always a possibility of reporting more of the information that favours their interests or conceal that which is not in their favour. This study evaluates the annual and sustainability reports of 380 Indian, 400 Chinese and 400 USA companies from five highly polluting industries on the basis of GRI (global reporting initiatives) guidelines. From the result, it is inferred that the findings are consistent with the legitimacy theory. The result shows that the profitability and capital structure of firms in the sample do not affect the sustainability reporting practices significantly. In addition, larger firms have a tendency to disclose more information in their annual and sustainability reports than smaller firms.
PL
W ostatnich latach wyraźnie widać w tradycyjnych praktykach rachunkowych przechylenie świata korporacyjnego w kierunku sprawozdawczości niefinansowej. Raportowania zrównoważonego rozwoju są ważnym narzędziem dostarczającym informacji o środowiskowych i społecznych wynikach działalności przedsiębiorstw różnym interesariuszom. Z perspektywy finansowej, dla każdej firmy, zawsze istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości informacji, które faworyzują ich interesy lub ukrywają te, które są niekorzystne. W artykule oceniono roczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju 380 indyjskich, 400 chińskich i 400 amerykańskich firm z pięciu wysoce zanieczyszczających środowisko branż na podstawie wytycznych GRI (Globalnych Inicjatyw Sprawozdawczych). Dokonane ​​ustalenia są zgodne z teorią legalności. Otrzymane wyniki pokazują, że rentowność i struktura kapitałowa firm nie wpływają znacząco na praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto większe firmy mają tendencję do ujawniania większej ilości informacji w swoich rocznych raportach i raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju niż mniejsze firmy.
EN
The article examines the significance and role of eco-management in the system of green economy as it is connected with the need to develop new scientific and methodological approaches to managerial decision-making aimed at ensuring resource-oriented production and economic activities of an organization. The purpose of the research is to develop management technologies for eco-management to build a green economy. The eco-management technologies are studied in the following areas: 1) an analysis and evaluation of statistical observations on economic development trends and identification of issues in resource conservation, 2) justification of the need for a new approach to managing organizations, namely considering an environmental component in the decision-making process, 3) the choice of resource-saving measures in terms of a limited financial budget, 4) algorithmic implementation of environmental management components as an important component of an organization's competitive strategy. The methodical approach to the choice of environmental measures and criteria of resource utilization completeness is suggested. This allows forming the information space as a basis for making management decisions in the field of ecological safety of industrial organizations. During the last decade, the main trends of economic development have confirmed the importance of resource efficiency as far as economic and environmental aspects, which has allowed to determine the impact of research results on the economy and the environment from the standpoint of sustainable development. To this end, practical recommendations for reusing industrial waste in the production activities of companies have been provided. Within the established system of principles, criteria, and factors of rational and efficient use of resources in the conditions of modern economy, the issues of identifying and revealing the features in the development of branch organizations within the mechanism of their resource efficiency have proved to be crucial and of paramount importance.
EN
The underlying objective of the paper is to indicate pro-environmental awareness level in micro and small enterprises and its influence on this sector’s activity in the context of environmental management. The author has introduced a taxonomy of pro-environmental awareness and also pro-environmental security, pro-environmental culture and pro-environmental ethics. Heterogeneous pro-environmental attitudes of units/entities (including business entities) have been aggregated in the paper, in the context of their transformation from a passive towards active attitude. The elaborated levels of pro-environmental awareness growth have been summarised in a chronological grasp, which constituted the subject of the research with reference to the subject matter of the paper defined in its title. The author has also justified the selection of the research subject - micro and small enterprises, which are a source of surface contamination (local one), but not always perceived as beneficiaries of the natural environment. With reference to the adopted subject of the research the author has made an attempt to evaluate the pro-environmental awareness of the purposefully selected population of micro and small enterprises. Maturity level of their pro-environmental awareness has also been evaluated according to the adopted scale described and explained in the theoretical part of the paper, which is a narrow part of the conducted research and an attempt to answer the question: What is the maturity level of pro-environmental awareness in micro and small enterprises and is it reflected in their green activity in the conducted business activity?.
EN
The present age is marked by an unsustainable trends not only in the field of production but also in consumption, and concerns all levels of the community. At enterprise level, there is an effort to eliminate these negative trends by the application of several concepts in which environment and security are the essential parts. The paper focuses on environmental management as a significant part of the corporate sustainability concept and reports using of specific environmental tools to promote corporate sustainability. Apart from the tools, the paper also deals with motives that lead enterprises to focus on the environmental protection. The data were obtained through a questionnaire survey among Slovak manufacture enterprises. The focus of the research is transformed into several hypotheses. Several methods of inferential statistics (Interval estimate, Chi-square test, Kruskal-Wallis ANOVA, and Wilcoxon signed-rank test) were used to verify our hypotheses. In hypothesis testing we used .05 level of significance. Based on the descriptive statistics it is evident that 50% of the total number of enterprises (N = 336) use at least one of the environmental management tools. Their using depends on the origin of capital. The results also indicate the individual benefits of focusing on environmental management and underline their importance to the business world.
EN
Organizations use standards to help them manage their activities to comply with regulations and help prevent, mitigate, and control adverse environmental impacts. ISO 14001 is an international standard for environmental management that provides a framework for addressing these responsibilities. The purpose of this study was to examine the relationship between the organization’s primary motivation for the adoption of ISO 14001 and the value creators perceived through the implementation of the Environmental Management and Business Management Standard. The study used the data from the International Organization for Standardization 2013 ISO 14001 Continuous Improvement Survey and the survey results of the participants. It used an existing theoretical model and attempts to improve understanding of how contextual factors influence the outcomes of the ISO 14001 system. The descriptive results are consistent with the statements in the literature that external pressure and stakeholder legitimacy are the main causes for the introduction of ISO 14001.
PL
Organizacje wykorzystują normy w celu pomocy w zarządzaniu ich działaniami, tak aby stosować się do regulacji i pomóc zapobiegać, łagodzić skutki i kontrolować niekorzystne wpływy środowiska. 14001 jest normą międzynarodową nt. zarządzania środowiskiem, która zawiera narzędzia do wypełnienia tych celów. Zadaniem niniejszej pracy było zbadanie zależności między podstawową motywacją danej organizacji do przyjęcia ISO 14001 a postrzeganą wartością, związaną z wprowadzeniem Zarządzania Środowiskowego i Standardem Zarządzania Biznesowego. W pracy wykorzystane dane Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej: „2013 ISO 14001 Continuous Improvement Survey” i wyników badań uczestników. Wykorzystano istniejący, teoretyczny model i próby zrozumienia, jak czynniki kontekstowe wpływają na wyniki wg ISO 14001. Wyniki opisowe są zgodne z danymi literaturowymi, że głównie presja zewnętrzna i interesariusze wpływają na wprowadzenie ISO 14001.
EN
This research investigates the impacts of income inequality (proxied by the Gini index) on environmental governance (proxied by per capita government investments on industrial pollution prevention) by employing the panel fixed effect model, system generalized method of moments and bias-corrected least-squares dummy variables model for 23 provinces from 1995 to 2014. The results indicate that income inequality exhibits significantly positive impacts on government environmental governance investment in China, which reveals that an increase in income inequality may help to improve environmental governance in China; we thus offer several remittable implications for those policy makers in Chinese provinces as well as governments of emergent economies like China.
PL
W niniejszym artykule zbadano wpływ nierówności dochodów (wykorzystując przez indeks Giniego) na zarządzanie środowiskiem (uwzględniając inwestycje rządu per capita na zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym) poprzez zastosowanie modelu o stałych efektach panelowych, uogólnionej metody systemowej momentów i skorygowanego odchylenia modelu zmiennych pozornych najmniejszych kwadratów dla 23 chińskich prowincji w latach 1995-2014. Wyniki wskazują, że nierówność dochodów może wywierać znaczny pozytywny wpływ na rządowe inwestycje w zarządzanie środowiskiem w Chinach, co pokazuje, że wzrost nierówności w dochodach może przyczynić się do poprawy zarządzania środowiskiem w Chinach; oferujemy zatem kilka wymiernych rozwiązań dla decydentów w chińskich prowincjach, a także dla rządów wschodzących gospodarek, takich jak Chiny.
EN
The essence of low-carbon logistics is to make logistics capacity grow moderately to meet the requirements of social and economic developments and the goals of energy conservation and carbon reduction through logistics planning and policies, logistics rationalization and standardization, logistics informationization, low-carbon logistics technologies, etc. This study evaluates the performances of human resources in low-carbon logistics enterprises from three assessment facets: work ability, work performance, and work attitude. It adopts the AHP method to reasonably determine an indicator system of performance evaluation and its weight to avoid certain human-caused bias. According to the results herein, the low-carbon work attitude of the case company in recent years has produced good performance, but its low-carbon work performance and low-carbon work ability are both poor. The case company should practically implement and strengthen these indicators so as to enhance human resource performance in low-carbon logistics enterprises. This study establishes a human resources performance evaluation system for low-carbon logistics enterprises to measure the low-carbon working ability, work performance, and working attitude of their general staff. In this way, enterprises may understand their development status, improve development plans, and formulate the best human resources management and development decisions, thus positively guiding their future development.
PL
Różnorakie techniki i narzędzia programistyczne są coraz częściej stosowane do interaktywnej wizualizacji danych, w szczególności środowiskowych. Sukcesywnie zwiększa się powszechność i obszar ich zastosowań w zarządzaniu środowiskiem oraz w upowszechnianiu i popularyzacji wyników badań naukowych. W pracy przedstawiono wybrane przykłady zastosowań wizualizacji danych środowiskowych, omówiono ich wady i zalety, wymieniono także jedne z najpopularniejszych technik i narzędzi umożliwiających ich tworzenie. W konkluzji zwrócono uwagę, że wizualizacje danych znajdują coraz częściej zastosowanie w naukach przyrodniczych i technicznych. Ponadto zauważono, że wizualizacje danych środowiskowych mogą wpływać na efektywność zarządzania środowiskiem, a wielokrotnie ponawiany i wieloźródłowy przekaz informacji może nagłośnić problemy środowiskowe oraz wpłynąć na świadomość ekologiczną jednostek lub grup społecznych.
EN
Various programmatic techniques and tools are more and more frequently being used for the interactive visualization of data, especially environmental data. Their prevalence and domain of their use in environmental management as well as the promotion and popularization of scientific survey results have increased successively. Chosen examples of applications of environmental data interactive visualizations were presented in the paper, their advantages and disadvantages were discussed, and some of the most-popular techniques and tools used in their creation were listed. In conclusion, it was pointed out that data visualizations are being applied more and more in the natural and technical sciences. Moreover, it was noticed that environmental data visualizations can influence the efficiency of environmental management, and the repeatedly reiterated and multi-sourced transmission of data can publicize environmental problems as well as affect the ecological awareness of individuals or social groups.
EN
The Republic of Serbia as a candidate country for the EU is obliged to comply with EU directives. This refers to the waste management sector as well. Different goals need to be fulfilled and the current waste management practice has to be improved in order to meet all regulatory EU requirements. Therefore, any piece of information that would support future waste management decisions is of great significance for developing and streamlining future strategies. The life cycle assessment (LCA) is a popular tool widely used for assessment of environmental impacts of waste management systems. This paper focuses on a LCA of four waste management scenarios used in selected region in Serbia (South Backa) and five indicators for the comparison and evaluation of municipal solid waste management strategies. The analysis includes the current situation of waste management in this region, as the base scenario, and three alternative scenarios. The combined life cycle inventory (LCI) model and life cycle impact assessment (LCIA) method has been used to evaluate the municipal solid waste system with the purpose of identifying environmental benefits and disadvantages, as well as economic cost of defined scenarios of waste management systems that could be implemented. The results clearly indicate the difference between the scenarios and show the influence of implementation of composting, RDF treatment, incineration and increased recycling rates on the environmental performance and economic cost of municipal solid waste management in the South Backa region.
EN
The purpose of this paper is to determine the level of and territorial variation in environmental governance in the context of implementing the sustainable development concept in Polish rural areas. The first part of this paper includes theoretical notions related to sustainable development, with particular emphasis on its environmental aspect in rural areas. In turn, the second part presents the research method and analyzes the results. As shown by this study, the level of the environmental governance aspect of sustainable development varies strongly across Polish rural areas. This may affect not only the rural population’s quality of living but also the pace of economic development in remote areas.
EN
The study presents a management model for post-mining areas, which includes the process of reclamation and management in the context of the socio-ecological system. This means that it is necessary to include the relations in the management system that occur between the main stakeholders (internal relations) and the ecological, economic and socio-cultural conditions of the environment (external relations). Verification of the recommended model was carried out on the basis of the analysis of environmental, economic and socio-cultural processes currently observed in the Adamów Brown Coal Basin, which is in the phase of liquidation. The conclusion presents constraints in the legal system that are not propitious for comprehensive solutions in the field of revitalization.
PL
W opracowaniu przedstawiono model zarządzania obszarami pogórniczymi, który ujmuje proces rekultywacji i zagospodarowania w kontekście systemu społeczno-ekologicznego. Oznacza to konieczność uwzględniania w systemie zarządzania relacji jakie zachodzą pomiędzy głównymi interesariuszami - zarządem kopalni, administracją lokalną i społecznością lokalną (relacje wewnętrzne) oraz uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych otoczenia, w którym te obszary występują (relacje zewnętrzne). Podejście, uwzględniające oba typy relacji, powinno stanowić przesłankę do podejmowania decyzji o kierunkach rekultywacji terenów pogórniczych, aby nadać im nową jakość. Weryfikację rekomendowanego modelu przeprowadzono na podstawie analizy procesów środowiskowych, gospodarczych i społeczno-kulturowych obserwowanych obecnie się w Adamowskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, które jest w fazie likwidacji. W konkluzji przedstawiono ograniczenia w systemie prawnym, które nie sprzyjają kompleksowym rozwiązaniom w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych.
16
PL
W artykule przedstawiono problem zarządzania hałasem generowanego przez przedsiębiorstwo podczas realizowanych procesów w aspekcie zarządzania środowiskowego w ramach strategii rozwoju firmy. Zaprezentowano emisję hałasu przez przedsiębiorstwo, drogi jego rozprzestrzeniania się hałasu zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym zakładu. Kwestie organizacyjne i prawne w zakresie emisji hałasu przez zakład zostały również omówione. Zidentyfikowano problemem, związany z oceną klimatu akustycznego przedsiębiorstwa jakim jest brak ciągłej i kompleksowej analizy generowanego hałasu. Został on przedstawiony w dwóch podejściach systemowych, jako hałas emitowany w zewnętrznym otoczeniu firmy i hałas emitowany wewnątrz zakładu, obejmujący stanowiska pracy i ocenę maszyn i urządzeń. Do ciągłego monitorowania, analizy i oceny generowanego przez przedsiębiorstwo hałasu zaproponowano holistyczne algorytmy, ułatwiające zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie. Wykazano potrzebę wdrażania map hałasu, jako efektywnego narzędzia zarządzania tym aspektem środowiska.
EN
The article presents the problem of noise management generated by the company during the realized processes in the aspect of environmental management as part of the company's development strategy. The main issues of noise generation and its spread outside and inside of the plant have been discussed. Organizational and legal issues have been mentioned in terms of noise emission by the plant. A problem in the enterprise was identified, correlated to the lack of continuous and comprehensive analysis of the generated noise. The noise generated by the plant was presented in two system approaches, as a noise emitted to the outside environment of the company and to the noise emitted inside the plant including workplaces and machinery and equipment. An holistic algorithm for continuous monitoring, analysis and evaluation of noise generation was proposed. This approach indicates the need implementing the noise maps as a tool to help with noise management.
PL
Artykuł podejmuje problematykę ekologicznego controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko wokół niego. Przedstawiono definicję pojęcia controlling ekologiczny, a także ekonomiczny punkt widzenia dotyczący wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania.
EN
The paper discusses the problem of ecological controlling in production enterprises and the impact of enterprises on the surrounding environment. The concept is defined and analyzed from the economic point of view and implementation of this form of management in enterprises.
18
Content available Konkurencyjność w gronie wydobywczym
PL
Podstawą działalności przedsiębiorstwa wydobywczego, w tym grona wydobywczego, jest baza zasobowa, której wyczerpanie się decyduje o zakończeniu cyklu jego życia. Duże przedsiębiorstwo globalne najczęściej poszukuje nowych terenów wydobywczych, natomiast małe dla dalszego funkcjonowania może wejść w strukturę grona wydobywczego, pozostając tym samym nadal konkurencyjne w branży. Konkurencyjność ta przejawia się rozwojem i kształtowaniem m.in. specyficznego obszaru w strukturze klastrowej, w obrębie którego może rozwinąć się regionalne otoczenie edukacyjne, w ramach którego funkcjonują współpracujące i konkurujące ze sobą podmioty edukacyjne kształcące przyszłe kadry, zapewniając zaspokojenie potrzeb edukacyjnych w obrębie różnorodności językowej na potrzeby poszerzającego się zasięgu terenów wydobywczych.
EN
The basis of functioning of a mining company and the cluster is determined by its resourcebase whose source-lifespan decides about the termination of its life cycle. Most frequently a large global company seeks new mining areas and, on the other hand, a small one can enter and continue functioning within the mining cluster still remaining competitive in the industry. This competitiveness is manifested by the development and shaping of the specific surrounding in the structure of the cluster. Within such a cluster, a regional educational environment can develop in which educational entities operate, cooperate and compete providing future personnel and education needs within the linguistic diversity for the needs of the expanding range of mining areas.
EN
Consumer approach of people caused that the high use of many natural resources exceeded the possibilities of reconstruction of our planet. These resources are first used in manufacturing companies to produce goods and services, which will later be sold to customers to meet their requirements. That is why the ecological education of people in this regard is so important. The purpose of this article was to define the ecological footprint and to show the size of this index in the world and Europe. Examples of actions that every company can make in its operation, to influence the improvement of this index, were also presented.
PL
Mediacje środowiskowe stanowią jedno z narzędzi w zarządzaniu środowiskiem, uwzględniające aspekty społeczne, technologiczne oraz środowiskowe.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.