Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phosphor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Światło barwy białej powstaje w oparciu o luminescencję wzbudzoną promieniowaniem niebieskich emiterów półprzewodnikowych. W celu uzyskania wysokiej sprawności konwersji długość fali promieniowania pierwotnego dobiera się do maksimum absorpcji materiału luminescencyjnego. Nieznaczna zmiana charakteru widma promieniowania wymuszającego skutkuje przesunięciem odpowiedzi spektralnej luminoforu. Zatem pojawiają się możliwości wpływania na parametry kolorymetryczne światła białego. Promieniowanie wzbudzające luminescencję utworzone z szeregu źródeł półprzewodnikowych (nUV-VIS) pokrywa pełny przedział absorpcji dla luminoforu domieszkowanego cerem i europem. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów spektralnych strumienia świetlnego wyjściowego, kolorymetrycznych oraz sprawności konwersji luminoforu wykorzystując rozszerzony układ wzbudzenia fotoluminescencji oparty na niezależnym sterowaniu kilku dobranych emiterów półprzewodnikowych.
EN
The white color light is created utilizing luminescence excited by blue semiconductor emitters radiation. To achieve high conversion efficiency, length of the primary radiation wave is matching up with the maximal absorption of luminescent material. Slight change of forcing radiation spectrum nature results in phosphor’s spectral answer shift. Therefore, it is possible to affect the white light’s colorimetric parameters. Forcing radiation, created by row of semi-conductor sources (nUV-VIS), covers full absorption interval for phosphor doped with cerium and europium. In the paper were presented the results of output light stream spectral measurements, colorimetrical measurements and the phosphor conversion efficiency measurements, using extended photoluminescence excitation system, basing on independent control of few selected semi-conductor emitters.
EN
This study offers a new method to synthesize facilely willemite (Zn2 SiO4 ) based phosphor at the temperature of 800°C. The ZnO-SiO2 nanocomposite was calcined at different temperatures between 500 and 1000°C. The structural, morphological and optical properties of the nanocomposite obtained at various calcination temperatures were studied using different techniques. The FT-IR, XRD and the UV-vis result confirmed the formation of willemite phase. The precursor was confirmed to be amorphous by XRD at room temperature, but upon calcination temperature at 500°C, it was transformed into a crystalline structure. The crystallinity and the particle size of the nanocomposite increase as the calcination temperature were increased as revealed by XRD and TEM measurement. The sample exhibits a spherical morphology from 500 to 800°C and dumbbell-like morphology above 800°C as shown by the FESEM images. The absorption spectrum suffers intense in lower temperature and tends to shift to lower wavelength in the UV region as the calcination temperature increases. The band gap values were found to be increasing from 3.228-5.550 eV obtained between 500 to 1000°C, and all the results confirm the formation of willemite phase at 800°C.
PL
Diody LED emitują promieniowanie w wąskim zakresie widma. Natomiast światło, które ludzkie oko odbiera jako białe, zawiera fale świetlne z całego widma widzialnego od 425 nm do 675 nm. W produkcji tzw. białych diod LED najczęściej wykorzystuje się diodę niebieską, na której strukturę zostaje nałożona warstwa luminoforu. Na skutek tzw. przesunięcia Stokesa luminofor wzbudzany przez niebieską diodę emituje światło o rozkładzie widmowym zbliżonym do światła białego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk widmowych luminoforów z proszku Y3Al5O12 domieszkowanych Ce w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
EN
LED diode emit radiation in a narrow part of visible spectrum. On the other hand, light which is perceived by human eye as white contains light waves from whole visible spectrum roughly ranging from 425nm to 675nm. During manufacturing of so called white LEDs, usually a blue diode is used, with its semiconductor structure coated with yellow or orange phosphor. Because of so called Stokes shift, phosphor Excitated by blue LED emits light which spectral characteristic is closer to white light. In following paper, measurement results of spectral characteristics of Y3Al5O12 phosphore doped with Ce in wide temperature range are presented.
PL
Geometria profilu toru optycznego wykonanego z jednorodnego materiału o znanym współczynniku załamania determinuje sprawność sprzężenia ze źródłem, które emituje promieniowanie w sposób zbliżony do rozkładu lambertowskiego. Analiza numeryczna dotyczy zarówno oszacowania sprawności układu świetlno-optycznego jak też kształtowania się rozkładu strumienia świetlnego na etapie formowania wiązki w torze optycznym. W oparciu o model matematyczny i symulacyjny przedstawiono kilka rozwiązań geometrycznych prowadnic optycznych współpracujących z emiterem półprzewodnikowym i luminoforem. Celem prowadzonej analizy jest opracowanie takiej konstrukcji optycznej, która pozwoli na ukształtowanie wiązki świetlnej o równomiernym rozkładzie luminancji na wyjściowej powierzchni układu optycznego oświetlającego wydzielony luminofor.
EN
The geometry, of optical path made of homogeneous material, which refractive index is known, determines coupling efficiency with source, emitting radiation which distribution is close to lambertian. Numerical analysis focuses on optical system efficiency estimation as well as on illuminance distribution formation while forming the bundle within the optical path. Basing on the numerical and mathematical model, few geometrical optical fences solutions were presented, which cooperate with semiconductor emitter and phosphor. The goal of the analysis of optical system is designed, which allow to form a uniform luminance distribution on exit surface of optical system illuminated the phosphor.
5
Content available remote The effect of mechanochemical processing on formation of Ca-α-SiAlON:Eu2+ powders
EN
The Ca-α-SiAlON:Eu2+ powders were developed by combining mechanochemical processing (MCP) of the initial powders with the subsequent solid state reaction in the reducing atmosphere of a graphite furnace. The photoluminescence (PL) spectra of the mono-phase Ca-α-SiAlON:Eu2+ phosphor powder were compared to the mono-phase powders produced without the MCP step. Specimens were synthesized in the temperature range of 1450-1650 °C for 2 h under a nitrogen flow. Mechanochemical processing of the initial mixture of nitrides led to their surface oxidation and formation of a larger amount of the oxynitride liquid. On the other hand launching the Eu2+ ions among additives during MCP and the subsequent Ca-Al-Si-Eu-O-N eutectic liquid formation during the thermal treatment is responsible for a higher optical performance of the resultant phosphor.
PL
W badaniach uzyskano luminescencyjne proszki Ca-α-sialon:Eu2+ dwuetapową metodą obróbki mechano-chemicznej (MCP) prekursorów sialonowych i ich następczej syntezy metodą reakcji w stanie stałym w piecu grafitowym z przepływem azotu. Uzyskany materiał charakteryzował się budową jednofazową. W artykule porównano właściwości luminescencyjne proszków sialonowych, wytworzonych metodą wspomaganą procesem MCP, z proszkiem pozyskanym metodą konwencjonalną. Badane próbki syntezowano w temperaturach z zakresu 1450-1650 °C w czasie 2 godzin w przepływie azotu. Proces MCP zastosowany do prekursorów sialonowych prowadził do częściowego powierzchniowego utlenienia się proszków i tworzenia większej ilości fazy ciekłej. Z drugiej strony MCP w układzie Ca-Al-Si-Eu-O-N sprzyja tworzeniu się eutektyki ułatwiającej proces dyfuzji jonów europu, co jest odpowiedzialne za polepszenie właściwości optycznych badanego luminoforu.
PL
W latach 2010–2014 w oczku wodnym Żelisławiec zlokalizowanym w zachodniej części Polski przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu nawożenia pól uprawnych na zawartość związków chemicznych, głównie fosforanów w wodzie powierzchniowej oczka wodnego oraz w wodach gruntowych z przyległych terenów rolniczych. Dodatkowo mierzono pH wody i jej przewodność elektrolityczną. Próby wody pobierano z głębokości 50 cm poniżej poziomu powierzchni wody, a od 2011 r. pobierano również próby wody gruntowej z piezometru zlokalizowanego w pobliżu oczka wodnego. Oznaczano stężenie fosforanów(V) (P-PO4) oraz dodatkowo azotu amonowego (N-NH4) i azotu azotanowego (N-NO3). Stwierdzono dużą eutrofizację zbiornika. Jakość wód powierzchniowych w dużej mierze zależała od dopływu biogenów zawartych w wodach gruntowych, zasilających badane oczko wodne. Pochodziły one z nawożenia mineralnego przyległych użytków rolnych.
EN
Water samples taken from a mid-field pond and a piezometer at Żelisławiec (Poland) were studied for pH, electrolytic cond., and contents of phosphate P, ammonium and nitrate N for 3 yr. They did not meet the requirements for drinking water because of their eutrophization.
7
Content available remote Synthesis and characterization of YAG:Ce phosphors for white LEDs
EN
Worldwide commercial interest in the production of cerium doped yttrium aluminium garnet (YAG:Ce) phosphors is reflected in the widespread use of white light emitting devices. Despite of the fact that YAG:Ce is considered a “cool phosphor” it is the most important in white LED technology. This article reviews the developed techniques for producing phosphors with superior photoluminescence efficiency, including solid-state reaction, sol-gel and (co)precipitation methods. Also, by co-doping with rare earth elements, a red/blue shift is reached in the spectrum. The characteristics of YAG:Ce phosphors are investigated because the properties of the phosphors are strongly influenced by the synthesis routes and the sintering temperature treatment. After the phase analysis, morphology and emission studies of the phosphors there may be seen the conditions when the transition from the amorphous phase to the crystalline phase appears, when luminescent properties are influenced by the crystalline form, purity, average size of the particles, co-doping and so on.
EN
InNb1-xPxO4: Eu3+ red phosphors were synthesized by solid-state reaction and their luminescence properties were also studied through photoluminescence spectra. The excitation and emission spectra make it clear that the as-prepared phosphors can be effectively excited by near-ultraviolet (UV) 394 nm light and blue 466 nm light to emit strong red light located at 612 nm, due to the Eu3+ transition of D-5(0) -> F-7(2). The luminescence intensity is dependent on phosphorus content, and it achieves the maximum at x = 0.4. Excessive phosphorus in the phosphors can result in reduction of luminescence intensity owing to concentration quenching. With the increasing content of phosphorus, the phosphors are prone to emit pure red light. This shows that the InNb1.6P0.O-4(4):0.04Eu(3+) phosphor may be a potential candidate as a red component for white light emitting-diodes.
EN
SrAl2O4:Eu2+, Dy3+ phosphor was synthesized by chemical solution route to use as a dopant in TiO2 layer employed as a photoelectrode for down conversion of ultraviolet and near-ultraviolet to visible and near-infrared light in a dye-sensitized solar cell. Nano-crystalline structure of the SrAl2O4:Eu2+, Dy3+powder was confirmed by X-ray diffraction analysis and field emission scanning electron microscopy. Monitored at 520 nm, SrAl2O4:Eu2+, Dy3+ phosphor showed emission peaks at 460 to 610 nm due to 4f6 → 4f7 transitions of Eu2+ ions. For the study, SrAl2O4:Eu2+, Dy3+ phosphor-doped TiO2 layer was deposited on fluorine-doped tin oxide coated glass by electrostatic spray deposition. The short circuit current, open circuit voltage, fill factor, and conversion efficiency of the cells were measured. Experimental results revealed that the device efficiency for the SrAl2O4:Eu2+, Dy3+ phosphor-doped TiO2 layer increased to 7.20 %, whereas that of the pure-TiO2 photoelectrode was 4.13 %.
EN
In this study, recovered phosphor from end of life three-wavelength fluorescent lamp was selected for reuse rare earth elements in the phosphor. The effect of a type of acid, concentration, and time was investigated as solubility of rare earth elements. In addition, precipitate heat-treated was investigated as possibility of reusable phosphor. The results showed that the amount of the rare earth elements was different values depending on the type of acid, and it was investigated with concentration of acid and reaction time. After precipitation reaction, the precipitate was sintered in electric furnace in order to reuse rare earth elements as phosphor. It was confirmed that yttrium, europium, oxygen, and carbon through X-ray diffraction and inductively coupled plasma analysis. Following the results, it can assume that rare earth oxide reuse the phosphor as three-wavelength fluorescent lamp.
EN
This work describes the design of bi-functional α-Fe2O3/Zn2SiO4:Mn2+ using a two-step coating process. We propose a combination of pigments (α-Fe2O3) and phosphor (Zn2SiO4:Mn2+ ) glaze which is assembled using a layer-by-layer method. A silica-coated α-Fe2O3 pigment was obtained by a sol-gel method and a Zn2+ precursor was then added to the silica-coated α-Fe2O3 to create a ZnO layer. Finally, the Zn2SiO4:Mn2+ layer was prepared with the addition of Mn2+ ions to serve as a phosphor precursor in the multi-coated α-Fe2O3, followed by annealing at a temperature above 1000°C. Details of the phase structure, color and optical properties of the multi-functional α-Fe2O3/Zn2SiO4:Mn2+ were characterized by transmission electron microscopy and X-ray diffraction analyses.
EN
Rare earth Eu3+-doped MgNb2O6 red-emitting phosphor was prepared by solid-state reaction. Structure and photoluminescence properties of the samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scan electron microscopy (SEM) and fluorescence spectrophotometer. Meanwhile, the effect of the co-activator Bi3+ on the PL of the MgNb2O6:Eu3+ phosphor was studied. The results showed that the pure phase of MgNb2O6 could be available after firing at 1200 °C. The Mg1-xNb2O6:Eu3+ x phosphors could be effectively excited by the UV irradiation (273 nm) and emit red light at 615 nm due to the forced electric dipole 5D0 !7 F2 transitions on Eu3+, which indicated that Eu3+ occupied the non-inversion symmetry sites in the MgNb2O6 host lattice. So, the addition of the co-activator Bi3+ not only increased the excitation band of the MgNb2O6:Eu3+ phosphor at about 330 nm, but also strengthened the PL intensity at 615 nm. Therefore, MgNb2O6:Eu3+, Bi3+ might find application to InGaN chip-based white light emitting diodes.
EN
The goal of this study was to investigate influence of the synthesis parameters on the luminescence properties of Ca-α-Sialon doped with Eu2+. The compound of Eu0.07Ca0.73Si9.6Al2.4O0.8N15.2 was prepared by the solid state reaction method from the mixture of the relevant oxides, Si3N4 and CaCO3. Synthesis was carried out in the temperature range of 1600-1700°C for 2-8 h in a reduction atmosphere (N2+CO). The structure and morphology of obtained powders were analyzed by XRD and SEM/EDS methods, respectively. Content of nitrogen/oxygen was also measured. Optical properties were investigated by excitation, emission and reflection spectra. Obtained results show strong influence of synthesis temperature on the phase composition and intensity of emission of Ca- -Sialon:Eu2+ powder compound.
PL
Celem badań było przeanalizowanie wpływu parametrów syntezy wysokotemperaturowej na właściwości ceramicznego proszku Ca- α -sialon domieszkowanego europem. Związek o stechiometrycznym wzorze Eu0.07Ca0.73Si9.6Al2.4O0.8N15.2 został przygotowany metodą reakcji w fazie stałej z odpowiednich tlenków. Si3N4 and CaCO3 oraz CaCO3. Reakcje wysokotemperaturowe prowadzono w zakresie temperatur 1600-1700 C przez 2-8h w atmosferze redukcyjnej (N2+CO). Morfologię oraz skład chemiczny proszków zbadano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/EDS). Skład fazowy analizowano przy pomocy metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Określono stosunek tlen/azot w otrzymanych związkach. Scharakteryzowano zmiany właściwości optycznych na podstawie widm wzbudzenia, emisji oraz odbicia dyfuzyjnego (PL). Otrzymane wyniki prezentują wpływ temperatury syntezy na skład fazowy oraz intensywność emisji luminoforu Ca-α-Sialon: Eu2+.
PL
Małą przyswajalność fosforu z naturalnego mielonego fosforytu przez rośliny można poprawić poprzez mieszanie go z siarką. Przeprowadzono dwuletnie badania wazonowe w hali wegetacyjnej w celu zbadania agronomicznej efektywności dodatków siarki elementarnej do mielonego fosforytu o różnym uziarnieniu. Zaobserwowano lepsze działanie plonotwórcze mieszanek fosforytowo-siarkowych sporządzonych z drobno mielonego fosforytu w porównaniu z działaniem fosforytu bez dodatku siarki. Analiza plonów roślin doświadczalnych wykazała korzystne działanie mieszanek, w których stosunek fosforytu do siarki wynosił 14:1 i 10:1. Nawóz o stosunku składników 7:1 działał negatywnie na plony roślin. Ponadto stwierdzono lepsze działanie plonotwórcze badanych nawozów w drugim roku po ich zastosowaniu w porównaniu z pierwszym rokiem badań.
EN
Fine and coarse phosphate rocks were compounded with elementary S and used as fertilizers in pot cultures of oat, mustard, maize, lupine and rye for 2 years. An increased crop (15–142%) was achieved after addn. of the mixed fertilizers in the 2nd year of the study esp. at higher phosphate-S mass ratio (14:1 or 10:1). An increase of P content in the plant tissues (up to 20%) was also detd. The most positive effect was obsd. for lupine, the most negative for mustard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni i przekrojów powłok luminoforowych w lampach fluorescencyjnych na kształtowanie ich parametrów świetlnych. Szczególną uwagę poświęcono tym parametrom, które wpływają na kształtowanie się parametrów świetlnych, takich jak skuteczność świetlna. Przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności świetlnej i współczynnika przepuszczenia w funkcji zmian grubości powłoki luminoforu i niektórych parametrów fizycznych luminoforów stosowanych w lampach fluorescencyjnych zasilanych napięciem przemiennym. Na podstawie otrzymanych wyników podano wnioski dotyczące skuteczności świetlnej w funkcji grubości powłok luminoforu.
EN
Impact of the surface and cross phosphor coating in fluorescent lamp on light parameters is showed in the paper. Particular attention was paid to parameters that influence on light parameters such as the luminous efficacy. The results of measurements of light efficiency and transmission factor in function of phospohr thickness changes and some physical parameters of phosphors used in fluorescend lamps are showed.
EN
The goal of this work was to establish a pathway to the preparation of optical inactive layer on the surface of luminescent materials (Ba, Sr)2SiO4:Eu2+ to improve their stability. To solve this problem different coating routes and precursors were applied. Especially, it was expected that coating layer on the phosphor particles would provide the continuous and uniform coverage to improve the stability of the phosphors, without loss of luminescent properties.
PL
Przedmiotem pracy było opracowanie metody wytwarzania powłok ochronnych na powierzchni luminofora (Ba, Sr) 2SiO4:Eu2+ w celu poprawy jego trwałości. Dla rozwiązania tego problemu przetestowano pięć metod wytwarzania powłok z SiO 2 z zastosowaniem różnych materiałów wyjściowych. W szczegolności wzięto pod uwagę wymagania jakie muszą spełniać powłoki na ziarnach proszku luminofora w zakresie jednorodności i ciągłości warstwy – co przyczyniło się do zwiększenia jego stabilności bez strat emisyjności.
EN
The paper presents the method of preparation YAG: Ce precursor powder with ability for synthesis at lower temperature. Mechanochemical processing of an initial powder mixture was used as a preliminary step for subsequent high-temperature treatment of the precursor. The specific surface area, phase composition and luminescence properties were investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence (PL) spectroscopy. It has been shown that YAG structure formed at lower temperature by 300°C in comparison to the reference specimen but luminescence intesity was dependant on temperature of powder synthesis. The highest luminescence intensity was observed for powders synthesised at 1650°C.
PL
W artykule przedstawiono otrzymywanie proszku granatu YAG:Ce z zastosowaniem zmodyfikowanej metody reakcji w stanie stałym. Mieszanina proszków wyjściowych została poddana procesowi aktywacji mechanochemicznej celem zwiększenia jego reaktywności podczas syntezy wysokotemperaturowej. Zbadano wpływ aktywacji na powierzchnie właściwą wyjściowej mieszaniny proszków. Proszek wygrzewany w różnych temperaturach został poddany analizie fazowej (XRD) oraz obserwacji na mikroskopie skaningowym (SEM). Zbadano niektóre właściwości optyczne: absorpcje i luminescencje przy wzbudzeniu alpha=450 nm. Wykazano, że w wyniku aktywacji mechanochemicznej proszku wyjściowego YAG następuje obniżenie temperatury otrzymywania jednofazowego granatu itrowo-glinowego o 300 C, natomiast intensywność luminescencji zależała od temperatury syntezy; najwyższą uzyskano po syntezie w 1650 C.
EN
Eu2+-doped SrMg2(PO4)2 phosphor with blue emission was prepared by the low temperature chemical solution process using inorganic salts as a starting material. Transparent sol was preheated at 300 °C for 120 min and then precursor was finally annealed at 900 °C for 240 min in a reducing CO atmosphere. Crystallinity, surface morphology and luminescent properties have been investigated. The phosphor emits bright blue luminescence with a peak wavelength at 423 nm under near-ultraviolet excitation at 363 nm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań materiałów luminescencyjnych, na osnowie granatu itrowo-glinowego, domieszkowanych jonami ceru i chromu, przeznaczonych do nowoczesnych półprzewodnikowych źródeł światła białego. Przeprowadzono pomiary charakterystyk wzbudzeniowo-emisyjnych luminoforów występujących w postaci krystalicznej oraz materiału ceramicznego. Analizowano wpływ struktury krystalicznej oraz poziomu domieszkowania na charakterystyki emisyjne potencjalnych luminoforów.
EN
As a class of inorganic phosphors, yttrium aluminium garnet (Y₃Al₅O₁₂,YAG) has received considerable attention because of its applications. YAG is commonly used as a host material in various solid state lasers, cathode ray tubes and as a scintillator. In this article we focus on luminescence of synthetic crystalline and ceramic phosphors of the garnet group for white light emitting diodes (LEDs). The article places importance on methods of white light receiving. This sheds light on interesting trends connected with solid state lightening issues. Exciting emitting spectra of chromium, magnesium and rare earth elements doped (active ions) YAG were gathered in order to compare results and find major differences between particular samples. Moreover, we have analysed influence of crystalline structure and doping's level on emitting characteristics of potential phosphors for semiconductor sources of white light.
20
Content available remote Luminescence properties of nanophosphors: metal ion-doped sol-gel silica glasses
EN
Photoluminescence of xerogel and sol-gel SiO2 glasses doped with metal ions, metal complexes and semiconductor nanocrystals are investigated at 300 K and 10 K to clarify the optical properties and the electronic structures of nanophosphors. Sol-gel glasses doped with 3d, 4d and 5d transition metal ions exhibit a bright luminescence with various colours due to the 3LMCT transition associated with closed -shell molecular complex centres. Luminescence from rare earth(III) complexes doped in the same matrix serve as a sensitive probe to determine axial and chiral complex structures. Luminescence properties are investigated of doped semiconductors ZnS: Cu, Al dispersed as nanocrystalline green phosphors in xerogel with various lifetime components. The sol-gel silica-based phosphors are characterized by unusual valence states of the transition metal ions, stable centres in organic-inorganic hybrid hosts and the 500 ps lifetimes of D-A pairs due to spd hybridization effects in semiconductor nanocrystals.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.