Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 370

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
EN
This special issue 2/2019 of the CMMS journal is dedicated to the carefully selected topics, which were presented during the ECCOMAS 5th Young Investigators Conference YIC 2019, held in Krakow, Poland, on September 1-6, 2019.
PL
W dniach 24-25 września 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Jest to cykliczne spotkanie specjalistów z tej dziedziny nauki organizowane od 1964 roku. Organizatorami konferencji były: Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ośrodek Łódzki nie pierwszy raz był gospodarzem tego wydarzenia - wcześniej organizował VIII Konferencję w roku 1977. Także w Łodzi, dzięki osobie Henryka Gawlika, tematyka fotointerpretacyjna i teledetekcyjna była stosowana w uniwersyteckiej dydaktyce geografii.
EN
On September 24-25, 2018, the 23rd Conference on Photointerpretation and Remote Sensing took place at the Faculty of Geographical Sciences of the University of Lodz. The organizers of the conference were: the Remote Sensing and Geoinformatics Division of the Polish Geographical Society, the Remote Sensing Section of the Space and Satellite Research Committee of the Polish Academy of Sciences and the Department of Geoinformation of the Faculty of Geographical Sciences of the University of Lodz. 23rd conference, organized under the slogan „Contemporary remote sensing in geographical environment research”, was one of the events related to the 100th anniversary of the Polish Geographic Society.
PL
W czerwcu, w Trzebawiu koło Poznania, Polski Drukarz Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
EN
The presented analysis of state of knowledge on reliability and safety is based on publications of 27th European Safety and Reliability Conference ESREL 2017, which took place in Portoroz in Slovenia on 18-22 June 2017 and 52nd and 49rd Seminars of ESReDA European Safety, Reliability and Data Association which were held, respectively: at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania (29-31 May 2017) and at European Commission Joint Research Center, Ispra, Italy (13-15 November 2017).
PL
Przedstawiona analiza stanu wiedzy o niezawodności i bezpieczeństwie bazuje na publikacjach zaprezentowanych na corocznej 27 Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności ESREL 2017, która odbyła się w dniach 18 – 22 czerwca 2017 roku w Portoroż na Słowenii oraz na referatach wygłoszonych w trakcie 52 i 53 seminarium ESReDA (European Safety, Reliability and Data Association), które odbyły się, odpowiednio: 29 – 31 maja 2017 r. w Kownie (Litwa) Uniwersytecie Witolda Wielkiego oraz 13 – 15 listopada 2017 r. w Ispra (Włochy) w European Commission Joint Research Center.
PL
W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 16-17 kwietnia br. odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2018, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki.
PL
Biogospodarka stanowi alternatywę dla paliw kopalnych i może stać się elementem rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W myśl tej idei odpady z sektora rolniczego i spożywczego mogą być surowcem, np. dla biogazowni. Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej. Cechą tej gospodarki jest zasobo- i energooszczędność, konkurencyjność i równowaga.
PL
Rosnące wymogi ubezpieczycieli wymuszają na regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów zmianę podejścia i inwestycje w bezpieczeństwo pożarowe zakładów. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” skierowana do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Konferencję która odbyła się 6 grudnia 2017 r. w Katowicach-Pyrzowicach zorganizowała firma MENTOR.
EN
A rundown on the 3rd Marine Geomorphology Symposium, held in Gdańsk on 24 November 2018, is presented. Conference presentation covered a wide spectrum of issues in research methods used or geomoprhological mapping of sea floors. Methodology of measurements using state-of-the-art instrumentation was discussed along with data processing methods and geophysical interpretation of seismic monitoring records used as the basis for geological interpretation of data. Also presented were detailed examples of studies conducted on the Baltic Sea as well as on other basins. In addition, the conference provided an opportunity to celebrate the 80th birthday of Professor Sta-nisław Rudowski and the sexagenary of his scholarly career in coastal zone, sea floor, and polar region research.
PL
Przedstawiono sprawozdanie z III Sympozjum Geomorfologii Morskiej, które odbyło się w Gdańsku 24 listopada 2018 r. Podczas konferencji zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień z zakresu metod badawczych dotyczących geomorfologicznego kartowania dna morskiego. Omówiono metodykę prowadzenia pomiarów przy użyciu najnowszej aparatury, obróbki danych oraz geofizycznej interpretacji zapisów sejsmicznych stanowiących podstawę do geologicznych interpretacji danych. Zaprezentowano również szczegółowe przykłady prowadzonych badań zarówno w rejonie Morza Bałtyckiego, jak i w innych akwenach niż Morze Bałtyckie. Konferencja była również okazją do uczczenia jubileuszu osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego, jak również sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej obejmującej badania strefy brzegowej, dna morskiego oraz obszarów polarnych.
PL
Niniejsza wypowiedź stanowi podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”. Uczestnicy konferencji w swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na fakt, że zasób dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku w Polsce jest tyleż obszerny, co zróżnicowany, dlatego ochrona tego zasobu tak pod względem zakresu, jak i możliwej do zastosowania formy i metody wymaga kompetentnej, wszechstronnej i rozważnej oceny, tak aby niezbędna selekcja pozwoliła zachować obiekty i zespoły najcenniejsze, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
EN
This article is a summary of the National Conference “Protection of the heritage of architecture and urban planning of the 2nd half of the 20th century”. Conference participants in their speeches drew attention to the fact that the heritage of architecture and urban planning of the 2nd half of the 20th century in Poland is both vast and diverse, therefore protecting it both regarding the range and applicable form and method will require competent, thorough and prudent assessment, so that the necessary selection would allow for protecting the most valuable objects and complexes whose preservation is in the public interest because of their historic, artistic or scientific value.
13
Content available 6. Międzynarodowa Konferencja NEXTSTATION 2017
PL
W dniach 19–21 października 2017 r. w Madrycie odbyła się kolejna z cyklu konferencji dotyczących zagadnień stacyjnych. Tegoroczna edycja, pod hasłem Smart Station in Smart City została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Robót Publicznych Hiszpanii przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) wspólnie z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej w Hiszpanii (ADIF). Stała się miejscem spotkania blisko 400 osób z 30 państw całego świata zainteresowanych tematyką stacji kolejowych. Partnerem medialnym konferencji był w tym roku miesięcznik Technika Transportu Szynowego.
PL
W dniach 27-28 marca br. w Gdańsku odbyła się pierwsza edycja konferencji Stormwater Poland organizowanej przez firmę RETENCJAPL Sp. z o.o. Miejscem obrad konferencji było inspirujące i przepełnione historią wnętrze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematyka konferencji skupiała się wokół nowego Prawa wodnego, zarządzania wodami opadowymi w kontekście zmian klimatu, pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia oraz nowoczesnych metod modelowania i projektowania, a także monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego.
PL
VI Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, obradująca w dniach 19-20 października 2016 r. w Warszawie, zgromadziła blisko 90 uczestników reprezentujących głównie szeroko rozumiany sektor hydroenergetyczny i powiązane z nim podmioty gospodarcze, ale także instytucje państwowe, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe oraz ośrodki badawcze i badawczo-rozwojowe. 10 uczestników Konferencji pochodziło spoza granic naszego kraju. Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie ocenie sytuacji sektora energetyki wodnej w Polsce, a jego centralnym punktem stała się debata panelowa „Jaka przyszłość dla energetyki wodnej?". W debacie tej udział wzięli przedstawiciele środowisk krajowych oraz przewodniczący zarządów stowarzyszeń hydroenerge tycznych z Litwy i Rumunii, którzy przedstawili sytuację w ich krajach. Z żalem odnotowujemy, że w panelu dyskusyjnym zabrakło zaproszonych przedstawicieli władz państwowych. Najważniejsze stwierdzenia sformułowane podczas dyskusji, prezentujemy poniżej.
16
Content available remote ITM Polska. Polski przemysł ma się bardzo dobrze
PL
Liczby nie kłamią! Targi Innowacje – Technologie – Maszyny, to gigantyczna impreza dedykowana branży przemysłowej, która ponownie przyciągnęła rzesze profesjonalnych zwiedzających oraz tuzy polskiego i światowego przemysłu. Po raz kolejny ITM Polska łącząc to, co ma do zaoferowania przemysł, biznes i nauka zapewniły wystawcom możliwość prezentacji innowacyjnych produktów, a zwiedzającym niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi technologicznymi rozwiązaniami.
PL
W dniach 5–8 kwietnia 2016 r. odbyła się we Włoszech (Cagliari- Sardynia) III Międzynarodowa konferencja „Railway Technology. Reserch, Development and Maintenance”. Jest to jedna z największych konferencji kolejowych na świecie, na którą przyjeżdżają przedstawiciele ze wszystkich kontynentów reprezentujący najlepsze ośrodki badawcze, uczelnie, komisje badania wypadków kolejowych, urzędy transportu kolejowego, metro, tramwaje, przemysł oraz organizacje kolejowe.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z obszaru psychologii transportu i ruchu drogowego, którym aktualnie poświęca się najwięcej uwagi w dyskusjach i badaniach międzynarodowych, a mianowicie: (1) szkolenie kierowców, ocena ich umiejętności i przyznawanie praw jazdy, (2) kierowcy młodzi i starsi wiekiem oraz (3) edukacja i marketing w obszarze brd. Zainteresowanie tą problematyką znalazło odzwierciedlenie w tematyce sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych i prezentacji wyników badań przedstawionych podczas 6 Międzynarodowej Konferencji Psychologii Ruchu Drogowego i Transportu ICTTP 2016, która odbyła się w dniach: 2 - 5 sierpnia 2016 roku w Brisbane, w Australii. Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych wyników Kampanii pn.: Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach 2011 - 2020, na półmetku jej realizacji. Wnioski sformułowane na zakończenie konferencji dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu na świecie określiły najważniejsze kierunki dalszych działań i badań stanowiących szczególne wyzwanie zarówno dla badaczy jak i praktyków z tego obszaru.
EN
The article presents some selected issues from the psychology of transport and traffic, which at present occupy a central place in discussions and international studies, e.g.: (1) driver training, assessment and licensing, (2) young/older drivers and (3) road safety education and marketing. Interest in this issue was reflected in the topics of plenary, panel and oral presentation sessions during the 6th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP), which was held on 2-5 August 2016 in Brisbane, Australia. The conference was an opportunity to summarize the results of the Campaign UN Decade of Action for Road Safety: The Half-way Point 2011 - 2020. Conclusions drawn at the end of the conference on the status of road safety and transport in the world have identified the most important directions for further action and research which pose a particular challenge for both researchers and practitioners in this area.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.