Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 474

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
Full-floating ring bearings cause nonlinear vibrations of turbocharger rotors, and they have higher hydrodynamic power losses in comparison with rolling element bearings. Both issues can be improved if several shallow axial grooves are machined in the inner surface of the floating ring. The grooves are usually not manufactured precisely in order to keep production costs as low as possible. This work investigates the role of the machining errors on the dynamics of the turbocharger rotor. More specifically, the effects of the precisely-machined grooves on the dynamics of the system are explained. Then the influence of the uncertainties on both vibrations and hydrodynamic power losses in the bearings is investigated.
2
Content available remote Tests of dynamic impact from trains on noise barriers
EN
The article presents an investigation on the dynamic impact from passing trains on noise barriers. The effect was an investigation along two railway line sections: on the first section the barriers were located less than 3.8 m from the track axis and considerable distress of the barriers was observed; on the second section barriers of the same type were located 4.6 m from the track axis and no distress was noted. A method for determination of displacement occurring under aerodynamic loading is presented, based on measurement of vibration acceleration and calculation of double integral. The obtained results are compared with measurements from an interferometric radar. Parameters for analysis and assessment of the magnitude of dynamic impact from passing trains are proposed. The results of the analyses performed on the two railway line sections are compared. The article also presents laboratory tests of an undamaged noise barrier panel. Conclusions are formulated regarding the use of noise barriers susceptible to fatigue due to alternating positive and negative aerodynamic pressure peaks.
PL
Tematem artykułu są oddziaływania dynamiczne przejeżdżających pociągów na ekrany przeciwhałasowe. Badania oddziaływania pociągów przeprowadzono na dwóch odcinkach: pierwszym, gdzie ekrany znajdowały się w odległości poniżej 3,8 m od osi toru i występowały liczne uszkodzenia ekranów oraz na drugim, gdzie ekrany tego samego typu znajdowały się w odległości 4,6 m od osi toru i nie występowały żadne uszkodzenia ekranów. Opisano metodę wyznaczania przemieszczeń powstałych podczas oddziaływania obciążeń aerodynamicznych poprzez pomiar przyspieszeń drgań i podwójne całkowanie. Uzyskane wyniki badań porównano z otrzymanymi na podstawie pomiarów przeprowadzonych z zastosowaniem radaru interferencyjnego. Zaproponowano parametry, które będą wykorzystywane przy analizie i ocenie wielkości oddziaływań dynamicznych, których źródłem są przejeżdżające pociągi. Zestawiono wyniki analizy oddziaływań pociągów na dwóch odcinkach linii kolejowej. Przedstawiono także badania laboratoryjne nieuszkodzonego panelu ekranu przeciwhałasowego. Sformułowano wnioski związane ze stosowaniem ekranów podatnych na oddziaływania zmęczeniowe pików nadciśnienia i podciśnienia.
EN
Each terrorist organisation is modelled with four coupled differential time equations for the evolution of ideologues, criminal mercenaries, captive participants, and capital sponsoring. Emigration of ideologues may cause unbounded growth of the organisation receiving ideologues. The organisation losing ideologues may reach a stationary state where ideologues are supported by capital sponsors and mercenaries. Emigration of mercenaries may cause the organisation losing mercenaries to experience growth. The organisation receiving mercenaries may lose capital sponsors permanently, allowing for the presence of mercenaries, or capital sponsors may rebound deterring mercenaries. Emigration of ideologues from one organisation to another requires more government intervention into the latter to ensure termination. Emigration of mercenaries from one organisation to another may require more government intervention into the latter, since mercenaries support ideologues. Competing terrorist organisations may facilitate their mutual extinction. Various intervention strategies are considered: the most threatening organisation is eliminated first, aided by competition from the least threatening, after which the remaining organisation is eliminated. The government’s instantaneous and accumulated utilities are analysed through time and compared, depending on emigration, competition, and government intervention strategies.
4
Content available Stabilność nieliniowych układów dynamicznych
PL
Teoria stabilności nieliniowych układów dynamicznych wchodzi w zakres podstawowego kursu teorii sterowania dla studentów automatyki i robotyki oraz mechatroniki. Zazwyczaj omawia się podstawowe definicje stabilności i twierdzenia najważniejsze dla bezpośredniej metody Lapunowa, służące do badania stabilności punktów równowagi układów stacjonarnych i autonomicznych. Tymczasem w ostatnich dziesięcioleciach teoria stabilności układów nieliniowych była ciągle rozwijana i sukcesywnie pojawiały się twierdzenia rozszerzające jej zastosowania. Rozdziały w tej części książki mają charakter encyklopedycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie. Podano najpierw definicje precyzujące różne pojęcia stabilności (rozdział pierwszy), a następnie twierdzenia, które można zastosować przy badaniu stabilności układów stacjonarnych (rozdział drugi) i niestacjonarnych (rozdział trzeci). Przedstawione pojęcia zilustrowano kilkoma przykładami. Dowody twierdzeń podano jedynie wtedy, gdy ułatwiają one zrozumienie istoty zjawisk. Sporo miejsca poświęcono ograniczoności i ostatecznej ograniczoności trajektorii, które są bardzo „praktycznym” rodzajem stabilności układów nieliniowych.
EN
The swash plate type compressor utilized in car air conditioning devices and cooling system was analyzed in this study. Proper dynamic behavior of the components in such a compressor affected the correct functioning of the whole system. The aim of the study was to identify the characteristics of the main motion components in the swash plate-slippers-piston assembly of the compressor and to estimate the friction torques in its bearings. Some models of this assembly are elaborated and presented in the paper. The main components of slipper complex motion were identified, such as reciprocal motion along the axis of piston, rotation around piston axis, and short-time rotation around its own axis. Friction torque in axial bearing was higher than in journal bearing and varied with the rotational angle. Friction torques in journal bearings varied with the rotational angle and had different courses for two bearings of the compressor.
EN
The aim of the current paper is to investigate a small airplane model propeller of class F2D according to requirements of Fédération Aéronautique Internationale (FAI, or World Air Sports Federation). In some cases, practical tests show that F2D models with flexible propellers produce specific extra noise and increase flight speed in comparison with “rigid” propellers. Therefore, the following hypothesis could be proposed: flexible characteristics of the increased noise are related to the resonant eigenfrequencies of the propeller. The operating range of the F2D class propeller (28,000-35,000 rpm) is close to or equal to the eigenfrequency resonance. The current investigation addresses dynamic/flexible vibrations of elastic propeller during engine run and researches dynamic parameters of the propeller as well as the contribution of these parameters to the model flight characteristics. To resolve this type of a problem, a stand, which allows completing a physical investigation of flexible propeller vibration modes and dynamic characteristics was created.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań śmigła małego modelu samolotu zaliczanego do klasy F2D (według klasyfikacji Fédération Aéronautique Internationale, FAI). W niektórych przypadkach testy wykazały, że modele F2 z giętkimi śmigłami, w porównaniu do śmigieł sztywnych, wydają dodatkowy hałas i zwiększają prędkość samolotu. Dlatego wysunięto hipotezę, że elastyczne charakterystyki zwiększonego hałasu są powiązane z rezonansem częstotliwości własnych śmigła. Zakres pracy śmigła klasy F2D (28 000-35 000 obr/min) jest zbliżony do jego częstotliwości własnych. Badania dotyczą elastycznych wibracji dynamicznych śmigła giętkiego w czasie rozruchu silnika i są nakierowane na wyznaczanie parametrów dynamicznych i ich wpływu na charakterystyki lotu modelu. Wykonano i opisano stanowisko, na którym przeprowadzono testy modalne drgań giętkiego śmigła. Na tej podstawie uzyskano charakterystyki dynamiczne.
EN
Entropy measurements are an accessible tool to perform irregularity and uncertainty measurements present in time series. Particularly in the area of signal processing, Multiscale Permutation Entropy (MPE) is presented as a characterization methodology capable of measuring randomness and non-linear dynamics present in non-stationary signals, such as mechanical vibrations. In this article, we present a robust methodology based on MPE for detection of Internal Combustion Engine (ICE) states. The MPE is combined with Principal Component Analysis (PCA) as a technique for visualization and feature selection and KNearest Neighbors (KNN) as a supervised classifier. The proposed methodology is validated by comparing accuracy and computation time with others presented in the literature. The results allow to appreciate a high effectiveness in the detection of failures in bearings (experiment 1) and ICE states (experiment 2) with a low computational consumption.
8
Content available remote Simulations of concrete response to impact loading using two regularized models
EN
This paper focuses on a comparison of two regularized continuum models for concrete in the simulations of selected benchmarks of response to impact loading. Their overview is performed in the context of application in dynamics. The first one is the Hoffman viscoplastic consistency model, where the strain rate activates regularization. The second model is derived from the scalar damage theory enhanced by an averaging equation incorporating the Laplacian of an averaged strain measure. Both models are implemented in the FEAP package. The results of some standard wave propagation tests are discussed, considering discretization sensitivity and predicted failure modes. Three examples are pre- sented: the direct tension of a plain and reinforced concrete bar, the split test of a cylinder, and the four-point bending of a reinforced concrete beam. The ability of both models to simulate impact loading is assessed.
EN
A two-parameter continuation method was developed and shown in the form of an example, allowingdetermination of Hopf bifurcation sets in a chemical reactor model. Exemplary calculations weremade for the continuous stirred tank reactor model (CSTR). The set of HB points limiting the rangeof oscillation in the reactor was determined. The results were confirmed on the bifurcation diagramof steady states and on time charts. The method is universal and can be used for various models ofchemical reactors.
10
Content available Ocena komfortu pieszego na kładkach. Case study
PL
Trend w projektowaniu nowych kładek dla pieszych wymaga, aby były one coraz bardziej „wyszukane” i lekkie. Bardzo często jednak z tego powodu obiekty te mają pierwszą częstotliwość giętną pomostu zbliżoną do wymuszenia chodem pieszego. W niniejszej pracy przedstawiono trzy konstrukcje kładek dla pieszych. Każda z nich znalazła się w innej grupie narażenia na wystąpienie drgań rezonansowych, z uwagi na pierwszą częstotliwość drgań giętnych pomostu. Przeprowadzone badania pokazały, że kładka nad drogą S8, która znajdowała się w wysokiej grupie ryzyka, bez względu na sposób wymuszenia spełnia najwyższy poziom komfortu. W przypadku kładki w Bydgoszczy, która znalazła się w średniej grupie ryzyka, poziomy przyspieszeń były znacznie większe. Przy wymuszeniach synchronicznych zapewniały często tylko minimalny komfort jej użytkownikom. W przypadku kładki w Gdyni, mimo stosunkowo wysokiej wartości częstotliwości drgań własnych i niskiego ryzyka wystąpienia rezonansu, nawet dla bardzo małych grup pieszych, przyspieszenia były na bardzo wysokim poziomie. Kładka w normalnych warunkach eksploatacji zapewnia użytkownikom minimalny komfort. Przy wymuszeniach synchronicznych poziom komfortu jest już jednak nieakceptowalny. Przeprowadzone analizy i badania pokazują, że jednym z kluczowych elementów etapu projektowania jest analiza dynamiczna.
EN
The trend in designing new footbridges requires them to be more slender and light. This is due to the fact that the vibration frequencies of the modern footbridges are often close to the frequencies which are induced by pedestrians. This work presents experimental tests and numerical analysis of three footbridges. Each of them was in a different group of risk of the occurrence of resonance, due to the first bending frequency of the deck. The conducted experimental research showed that the footbridge over the S8 expressway, which was in the risk group, regardless of the way of excitation, fulfilled the highest level of comfort. In the case of the footbridge in Bydgoszcz, which was in the medium risk group, the acceleration levels were much higher. For synchronous excitations, the only minimal comfort level was provided to its users. For the footbridge in Gdynia, despite the relatively high value of frequencies and low resonance risk, even for very small pedestrian groups accelerations were at a very high level. The footbridge exhibited a minimum level of comfort during normal exploitation. However, the level of comfort is unacceptable for synchronous excitations. The conducted numerical analyzes and experimental test show that one of the key elements at the design stage is dynamic analysis.
11
Content available Przegląd i analiza elektrowni pływowych
PL
W przyszłości dla pozyskiwania energii opartego na zrównoważonym rozwoju istotną rolę może mieć energia pływów morskich. Energia ta jest rezultatem grawitacyjnego oddziaływania Ziemi, Księżyca i Słońca oraz sił odśrodkowych wytwarzanych przez układ Ziemia–Księżyc. Zapory pływowe do produkcji energii elektrycznej wykorzystują energię potencjalną fal. Przy użyciu turbin wodnych do generowania elektryczności można wykorzystać także energię kinetyczną prądów pływowych. Jednak wykorzystanie tego rodzaju technologii do produkcji energii elektrycznej na dużą skalę nie jest na razie ekonomicznie uzasadnione. Należy zauważyć, że rozwój tej technologii jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. W niniejszym artykule omówiono wytwarzanie energii elektrycznej z pływów morskich przy zastosowaniu różnych technologii. Przeprowadzono wstępne badania symulacyjne przykładowego generatora pływowego oraz zapory pływowej z użyciem programów Computational Fluid Dynamics i SolidWorks. Przedstawiono także niektóre wyzwania związane z projektowaniem i budową systemów konwersji energii pływów morskich.
EN
For a sustainable future, tidal energy can play a vital role. Tidal energy relies on the gravitational pull of the Moon and the Sun along with the centrifugal forces created by the Earth. Tidal barrage uses the potential energy from the tide and has been very successful in electricity production. With the help of a turbine, kinetic energy can also be harnessed from tidal currents to generate electricity. However, it is not economically feasible to use this type of technology for large scale production of electrical energy. It is important to note that the development of this technology is still in the early stage. This research paper provides a preliminary discussion of tidal energy generation using a few different technologies. Initial research has been done using Computational Fluid Dynamics and SolidWorks software on the tidal stream generator and tidal barrage system. Some of the key challenges are also identified in terms of the development of the tidal energy conversion system.
13
Content available remote On a certain example of a motor vehicle braking in a turn simulation
EN
In this paper selected phenomena during vehicle curvilinear motion have been presented in different road conditions as an attempt to consider the certain attitude towards the aspects of traffic safety related to motor vehicles. As an attempt to analyze the vehicle response to the external disturbances in different road conditions and maneuvers this work is one of several ideas of analysis of motor vehicle dynamics. In general, research was based on simulations in the MSC Adams/Car software, version 2005r2. The following results may also serve e.g. as a basis of motor vehicle stability examination. The curvilinear motion of a vehicle seems important from the point of view of the maneuvers concerning the change in the direction of motion.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zjawiska podczas ruchu krzywoliniowego pojazdu w różnych warunkach drogowych jako próbę podejścia do wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z pojazdami silnikowymi. Jako próba analizy reakcji pojazdu na zakłócenia zewnętrzne spowodowane głównie warunkami drogowymi i manewrami praca ta jest jedną z wielu koncepcji analizy dynamiki pojazdów silnikowych. Badania opierały się na symulacjach w oprogramowaniu MSC Adams/Car, wersja 2005r2. Poniższe wyniki mogą również służyć np. jako podstawa badania stateczności pojazdu silnikowego. Krzywoliniowy ruch pojazdu wydaje się ważny z punktu widzenia manewrów dotyczących zmiany kierunku ruchu.
14
Content available remote Modeling the inspection robot with magnetic pressure pad
EN
This article presents the process of designing a robot with a magnetic pressure pad for inspections of ferromagnetic ventilation ducts. In compliance with the assumptions, the CAD design of the robot was developed in a 3D programming environment. The designing proces brought about a mathematical model of the robot with one pair of magnetic drive modules, including simulation in a MATLAB/Simulink environment. The model accounted for parameters such as rolling resistance force, transverse resistance moment, magnetic attraction force, solid moment of inertia, and other factors. The magnetic pressure pad allowed for moving the robot in magnetic ventilation systems irrespective of slopes and shapes of ducts.
EN
Dynamic characteristics of the vibration screening machinery is influenced by synchronization between induction motors. Therefore, estimating the synchronous state between the motors is a crucial process for designing the vibration screening machinery. In this paper, two rotors excited with paralleled and counterrotating motors in a far resonance system are concerned. To master the synchronization of the system, the dynamic model is firstly established; then, the synchronous condition of the system is derived with the Poincar´e method; subsequently, the synchronous stability of the system is discussed by the Hamilton principle; finally, some computation simulations are implemented to verify correctness of theoretical analysis. The research result shows that the system actuated by rotors of the identical mass is planar motion as the stable phase difference between the rotors is stabilized in the zero phase. The system actuated by nonequivalent mass rotors exhibits spatial motion as the stable phase difference stabilizes in a nonzero phase.
EN
Harmful cyanobacterial efflorescence is of growing global concern and its prediction and management require a better understanding of the growth control factors and dominance of cyanobacteria. The Zit-Emba reservoir located in the North-East of Algeria, was constructed to provide drinking water, irrigation, and fishing. The vertical and seasonal distribution variation of cyanobacteria community associated with environmental factors was comprehensively investigated from April 2016 to December 2016 at five depths, based on a seasonal sampling. The cyanobacteria communities of this reservoir are composed of seven genera belonging to five orders. The average proportion of Microcystis to total cyanobacteria population was 43%, followed by Woronichinia 21%, Planktothrix 16%, Dolichospermum 13%, Oscillatoria 5%, and the remainder (Merismopedia, Spirulina) 2%. The average cyanobacterial abundance was 2702 cells/mL, ranging from 360 to 65 795 cells/mL and this abundance exceeds the alert level 1 throughout the year. The most recurrent periods of increase took place from spring to summer and autumn. However, the vertical distributions of cyanobacteria displayed a similar profile each season, and abundances tended to decrease with depth. The results of the statistical analysis suggested that the most abundant of cyanobacterial genera were positively related to chlorophyll-a and water temperature and negatively with the concentrations of NO3-N, NH4-N, and NO2-N. This demonstration of toxigenic cyanobacteria in this drinking water production dam involves regular monitoring of the cyanobacterial communities and cyanotoxins in raw water.
17
EN
The paper discusses mechanical properties of modern wheeled mobile robots including aspects of kinematics and dynamics. Relevant features of these robots and of used types of wheels are considered. Robots are categorized into six groups according to kinematic structures, which can be obtained using various types of wheels. For each group mechanical properties, which characterize the robots are discussed. Various variants of the robots within particular groups are described and some examples of existing solutions are given. Individual variants of the robots are compared and assessed taking into account the possessed features.
EN
The paper describes the dynamics of a composite cantilever beam with an active element. The vibrations of the kinematically excited beam are controlled with the use of a Macro Fiber Composite actuator. A proportional control algorithm is considered. During the analysis, actuator is powered by a time-varying voltage signal that is changed proportionally to the beam deflection. The MFC element control system with the implemented algorithm allowed for changing the stiffness of the tested structure. This is confirmed by the numerical and experimental results. Resonance curves for the beam with and without control are determined. The results show a very good agreement in qualitative terms.
EN
Equipment set for studying dynamics characteristics of vehicles as automatic control objects is presented. Dynamics characteristics of various mobile objects were studied at test site. Experimental procedure, electronic data processing using a method of adjustable equivalent model is provided. Research data and received mathematical models are provided.
PL
Przedstawiono sprzęt przeznaczony do badania dynamicznych cech pojazdów jako obiektów kontrolowanych automatycznie.
EN
The article describes the method for the multi-objective optimization of a proposed medical robot model, which has been considered in the form of a serial kinematic chain. In the assumed approach, the finite element method was used in order to model the flexibility of manipulator links. To speed up the optimization process, the response surface method was applied, defining the so-called metamodel. In order to uncover the optimal solution, a multi-objective genetic algorithm was used, guaranteeing the optimality of the manipulator model in the Pareto sense. The optimization process was carried out by analysing the selected case of the manipulator’s dynamics. The proposed optimization method allows us to minimize the mass of the manipulator while additionally ensuring the highest possible stiffness of its structure and sufficient strength of its parts. Furthermore, it offers the possibility to eliminate the natural frequency of vibrations of the model close to the resonant frequency.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.