Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roztwarzanie anodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca stanowi przegląd literatury oraz wyników badań eksperymentalnych na temat możliwości wykorzystania roztworów kwaśnych w procesach roztwarzania metali nieżelaznych ze złomów elektronicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych procesów anodowego roztwarzania stopu otrzymanego z granulatu złomu elektronicznego. Stop stanowi układ wieloskładnikowy i wielofazowy. W roztworach HCl stop roztwarza się nierównomiernie. Miedź i cyna przechodzą do elektrolitu, lecz następnie współosadzają się na katodzie. W elektrolicie kumulują się żelazo, nikiel i cynk. Ołów utlenia się do postaci tlenkowej oraz chlorku ołowiu(II), które wraz z fazą Ag3Sn tworzą szlam. Zwarta warstwa szlamu prowadzi do pasywacji anody.
EN
The paper contains a review of the literature and results of the experimental work on acidic leaching of non-ferrous metals from waste electronic scraps. Anodic dissolution of alloy obtained from granulated electronic scrap is presented. The alloy is a multi-component and multi-phase system. The alloy does not dissolve uniformly in HCl solutions. Copper and tin are transferred to the electrolyte, but subsequently metals are deposited on the cathode. Iron, nickel and zinc are accumulated in the electrolyte. Lead was oxidized to oxide and chloride forms producing slime with insoluble Ag3Sn phase. The compact layer of the slime led to the passivation of the anode.
PL
Prezentowana praca przedstawia elektrochemiczne badania kobaltu w bezwodnym metanolowym roztworze LiCl, oraz w roztworach zawierających odpowiednio 1, 3 i 5 % wody. Krzywe polaryzacyjne kobaltu, we wszystkich badanych środowiskach mają podobny kształt z jednym pikiem anodowym. Stężenie wody nie ma istotnego wpływu na sam proces anodowego roztwarzania. Podczas chronoamperometrycznej polaryzacji kobaltu zarówno w roztworze bezwodnym jak i roztworach zawierających wodę otrzymano koloidalne roztwory związków kobaltu. Otrzymane koloidy były analizowane przy pomocy spektroskopii w świetle widzialnym i nadfiolecie (UV-VIS) oraz spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Badania spektroskopowe wykazały istotny wpływ wody na produkty anodowego roztwarzania kobaltu w roztworach metanolowych. Zaobserwowano również, że cząsteczki alkoholu silnie adsorbują się na powierzchni otrzymanych związków kobaltu, co utrudnia identyfikację produktu końcowego. Celem pracy jest anodowe roztwarzanie kobaltu stosując metanol jako rozpuszczalnik.
EN
This work presents electrochemical investigations of cobalt in unhydrous methanol solution of LiCl and in the corresponding solutions containing 1, 3, and 5 % of water. The curves for cobalt polarisation in all the investigated environments have similar shape with a single anodic peak. Water concentration does not influence considerably the proces of anodic dissolution. Colloidal solutions of cobalt compounds were obtained during chronoamperommetric polarisation of cobalt both in unhydrous solution and in the solutions containing water. The resulting solutions were analysed by means of ultraviolet and visible light spectroscopy (UVVIS) and infrared spectroscopy (FTIR). The spectroscopic investigations revealed a considerable influence of water on the products of anodic dissolution of cobalt in methanol based solutions. It was also observed that alcohol particles are strongly adsorbed on a surface of the obtained cobalt compounds, what hampers the identification of the final product. The aim of the study is the anodic dissolution of cobalt using methanol as solvent.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD.
EN
Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques.
PL
W pracy badano mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach nadchloranu litu. Wykorzystano elektrochemiczne metody badania powierzchni oraz metody mikroskopowe i spektroskopowe do identyfikacji produktów powstałych w wyniku elektrokatalitycznych reakcji powierzchni metalicznej z udziałem cząsteczek metanolu. W niskich nadnapięciach anodowych roztwarzanie niklu prowadzi do pasywacji metalu z wytworzeniem warstwy alkoksylowej, która całkowicie blokuje powierzchnię elektrody. Reakcja przebiega z wytworzeniem zaadsorbowanego kompleksu [NiOCH3]ad i [Ni(OCH3)2]ad. Przeprowadzone badania morfologii powierzchni dowodzą, że powstała warstwa nie jest warstwą tlenkową, gdyż po analizie wyników SEM i XPS stwierdzono obecność węgla w połączeniach C-O i C-H, co może świadczyć o udziale grup metoksylowych w budowie pseudopasywnej warstwy na powierzchni elektrody. Warstwa powierzchniowa traci stabilność po osiągnięciu potencjału repasywacji Er i nikiel ulega elektrochemicznemu trawieniu z wytworzeniem drugiej warstwy (wtórna pasywacja) zawierającej produkty korozji niklu wytrącone z przesyconego roztworu. Zaproponowano mechanizm roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach LiClO4.
EN
The paper presents the mechanism of anodic dissolution of nickel in anhydrous methanol solution of lithium perchlorate. Anodic oxidation of nickel surface in methanol solutions leads to several electrocatalytic reactions with the formation of surface compounds being the products of metal and alcohol oxidation. The dissolution of nickel proceeds with the creation of a Ni(II) surface intermediate. At low anodic potential the methoxy-nickel film [Ni-OCH3]ad and [Ni-(OCH3)2]ad forms. The film shows barrier properties (Fig. 10÷13). XPS and SEM methods confirm participation of C-O and C-H bonds in the formation of surface layer (Fig. 16÷18). Oxidation of this layer at high potentials leads to activation of the nickel surface with the formation of soluble Ni(OCH3)4 compound. The second passive region appears in the solution with high ionic strength because precipitation of nickel methylate from oversaturated solution (Fig. 2). The mechanism of electrochemical reactions in the system Ni-CH3OH-LiClO4 is presented.
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM/EDS, XPS and UV-vis) and X-ray diffraction. These studies have shown that the process of anodic dissolution of zinc in alcohol electrolytes (methanol and ethanol) in the presence of water (1-5% vol.), is a simple way to obtain ZnO nanoparticles.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM/EDS, XPS, UV-vis) oraz metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Badania te wykazały że proces anodowego roztwarzania cynku w alkoholowych elektrolitach (metanolowych i etanolowych) w obecności wody (1-5% obj.), jest prostym sposobem otrzymywania nanocząstek ZnO.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, rodzaju anionu oraz zawartości wody (1-3 % objętościowych H2O) na proces anodowego roztwarzania miedzi i charakter tworzących się produktów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano mikroskop skaningowy z przystawką EDS. Badania wykazały, że przy wysokich potencjałach E > 1,0 V miedź w alkoholowych roztworach soli (metanolowym, etanolowym i propanolowym) ulega intensywnemu roztwarzaniu. Na szybkość procesu roztwarzania i rodzaj tworzących się produktów w istotny sposób wpływają wszystkie badane parametry. Wykazano ponadto, ze anodowe trawienie miedzi może być wykorzystane do produkcji nanocząstek tlenków miedzi.
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, kind of anion and water content (1-3) vol % on the anodic dissolution of copper and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analysed by scanning electron microscopy (SEM//DS). The study show, the strong etching of copper at higher potentials, E > 1.0 V, in alcoholic, solutions of salts. The rate of the process and dissolution products depend on the all investigeted parameters. There will be also presented possibilities of application of copper etching in mixed water-alcohol solutions for production of nano- particles of the oxide.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów impedancyjnych niklu w roztworze 0,5M H2SO4 przy potencjałach odpowiadających pasywacji i transpasywacji. Dokonano wstępnej analizy uzyskanych danych impedancyjnych.
EN
Impedance data were taken for Ni in 0.5M H2SO4 at potentials related to the passivation and transpassivation regions. The preliminary analysis of the acquired data is presented.
PL
Badano mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu z wykorzystaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni (SEM, EDX\). Reakcje powierzchniowe zachodzące na powierzchni elektrody prowadzą do powstania alkoksylowej warstwy zbudowanej z zaadsorbowanych cząstek -OCH3 tworzących kompleksy z niklem (Ni-OCH3). Badania SEM i EDX potwierdzają obecność tych połączeń na powierzchni elektrody niklowej po polaryzacji w roztworach metanolowych. Agresywne środowisko LiCl sprawia, że powyżej potencjału aktywacji (>0,3 V) obserwujemy trawienie metalu (korozja wżerowa).
EN
Anodic behavior of nickel was studied in anhydrous solutions of LiCl in protogenic solvent (methanol) by means of linear sweep voltammetry (LSV), cyclic voltammetry (CV), rotating disc electrode (RDE) and scanning electron spectroscopy with EDX analysis. Surface reactions occurring on the nickel electrode, lead to the formation of alkoxy film, analogous to the oxide passive layer. The film is built with adsorbed OCH3 groups, forming complexes with nickel (Ni- OCH3). SEM and EDX analysis of nickel after anodic polarization confirms the presence of OCH3 compounds on the metal surface. Aggressive environment of LiCl facilitates the metal dissolution in transpassive range (>0.3 V).
PL
Przedstawiono badania anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych roztworach CH3Ona z zastosowaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) w szerokim zakresie potencjałów. Badano wpływ szybkości przemiatania, prędkości wirowania elektrody dyskowej oraz stężenia metoksylanu sodu na wygląd krzywych polaryzacyjnych. Ponadto przeprowadzono analizę powierzchni elektrody niklowej, po trawieniu w wyznaczonych potencjałach, za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM wraz z analizą EDX. Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku alkoholowym powstaje na powierzchni niklu barierowa warstewka metoksylowa, która jest analogiczna do warstw tlenkowych w środowiskach wodnych.
EN
This paper presents the research of anodic dissolution of nickel in anhydrous solutions of CH3ONa. The investigations of behaviour of nickel were carried out by polarization measurement (LSV, CV, RDE) in wide range of potentials. The effect of scan rates, disc rotation and concentration of CH3ONa on the polarization curves was investigated. Anodic oxidation of nickel surface in methanol solutions leads to several reactions with the formation of surface compounds being the products of metal and alcohol oxidation. The analysis of the nickel electrode surface after dissolution in designated potentials was performed using scanning electron microscopy SEM with EDX. The study shows that in alcohol environment the inhibiting layer is created on nickel surface, which is analogous to the oxide layers in aqueous environments.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS).
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS).
EN
Purpose: The aim of the investigations is to elaborate the optimum conditions of anodic dissolutions from highstrength microalloyed Weldox steels in order to obtain indispensable quantities of electrolytic extractions and to identify them by X-ray phase analysis. Design/methodology/approach: Anodic dissolution of steel was carried out according to the potentiostatic method. In the X-ray qualitative analysis the comparative method was applied. The corrosion resistance of steels was determined by means of the first method of Stern - Tafel. Findings: The activity of anodic dissolution of the investigated steel was determined in various solutions of electrolytes with different pH and a different complexive affect versus iron. Practical implications: It has been found that the application of an optimal reagent for the anodic dissolution of Weldox Steel and of the chronopotentriometric method permit to get the required mass of electrolytic extraction for the qualitative X-ray phase analysis. Electrochemical investigations permitted also to assess preliminarily the corrosion resistance of the investigated steels. Originality/value: It has been found that there exists a distinct relation between the mass of electrolytic extractions and the kind of the dissolved precipitation and the value of the electrochemical potential of the anodic dissolution of steel, which affects essentially the result of the X-ray phase analysis. Besides, a high corrosion resistance of the investigated steels to the destructive effect of a saline environment and a low resistance to an acid environment have been detected.
EN
Purpose: The aim of the investigations is the formation of electrolytic extractions from Cu-Zr and Cu-Ce model alloys containing microadditions of Zr and Ce amounting to about 0.1% by weight and their identification by X-ray diffraction analysis. Design/methodology/approach: Electrolytic extractions were obtained by the anodic dissolution of the alloys. In the X-ray analysis the comparative method was applied. Findings: The activity of anodic dissolution of the investigated alloys was determined basing on the mass of the electrolytic extraction and the time of dissolution of the alloy in solutions of the electrolytes with different chemical compositions and a different complexive effect to copper and different pH. Research limitations/implications: The qualitative X-ray phase analysis permits to identify the main intermetallic phases of the investigated alloys in a limited range, mainly due to experimental reasons. Practical implications: The results of these investigations indicate a distinct relation between the mass and the kind of the dissolved phase and the value of the electrochemical potential of the active dissolution of the alloys. Originality/value: The revealing of this relation is of practical importance in regard to the accuracy of the results of the phase and crystal analysis carried out by X-ray diffraction examination.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby intensyfikacji anodowego roztwarzania. Przeprowadzono próby doświadczalne szlifowania elektrochemicznego węglików spiekanych B40. Badano wpływ gęstości prądu anodowego na intensywność wydzielania barwnych osadów na anodzie.
EN
The most effective method is anode activation by abrasive tool. Safine substance has been liberated to electrolyte during abrasive electrochemical grinding of sintered carbides B40. There were cobalt hydroxide CO(OH)3 and cobalt carbonate CaCO3. Next colourful deposit has been deposited on anode. Increase of anode current density caused rise of pink deposit liberation (cobalt cation).
14
Content available remote Anodic behaviour of titanium in methanol solutions of chlorides
EN
Anodic behaviour of titanium in anhydrous methanol solutions of chlorides were studied by means of linear sweep voltammetry (LSV). The stability of passive layer was investigated in the medium with the absence of passivating component - water molecules. Passive film on titanium is stable only in the potential range of thermodynamic stability of methanol. The removal of methoxy group from the titanium surface by the oxidation process above the potential of 0.1 do 0.2 VSCE leads to the activation of titanium and its corrosion. Chloride ions in small quantities do not have any influence on titanium corrosion. High concentrations lead to the process of replacing the role of methanol particles in the anodic dissolution of titanium by chloride anions and to the transformation of the film into well conducting salt film: [formula]
PL
W pracy przedstawiono badania własności anodowych tytanu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu. W szczególności badano stabilność warstewki pasywnej w ośrodku pozbawionym czynnika pasywującego, jakim są cząsteczki wody. W bezwodnych metanolowych roztworach chlorków warstewka pasywna na powierzchni tytanu jest stabilna tylko w obszarze stabilności powierzchniowych grup metoksylowych. Usunięcie produktów elektrosorpcji metanolu w wyniku jego utlenienia potencjałów wyższych niż 0,1-0,2VSCE powoduje aktywację powierzchni tytanu i jego korozję. Jony chlorkowe w małych ilościach nie mają wpływu na korozję tytanu. Duże koncentracje prowadzą do transformacji warstewki w dobrze przewodzącą warstewkę solną.
EN
The paper presents the results of some preliminary investigations on electrolytic separation of chemical elements contained in anode slimes. A new type of electrolyzer is presented which can enable a continuous transport of the electrolysis products to a receiver. Then, both the kinetics and the mechanism of anodic dissolution of powder electrodes, taking as example silver powder are discussed. An empirical formula allowing to control this process by means of such parameters as powder mass, current density, electrolyte concentration and grain structure has also been derived. Finally, a procedure for conducting anodic dissolution so as to reverse passivation and to increase the fraction reacted is suggested.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstepnych badań dotyczacych elektrolitycznego rozdzielania pierwiastków wchodzących w sklad szlamów anodowych. Przedstawiono projekt nowego typu elektrolizera, w którym produkty są w sposób ciągły odprowadzane do odbieralnika. omówiono kinetykę i mechanizm anodowego roztwarzania elektrod proszkowych na przykładzie proszku srebra i wyprowadzono wzór empiryczny pozwalający sterować tym procesem za pomocą zmian parametrów takich jak masa proszku, gęstość prądu, stężenie elektrolitu a także struktura ziarnowa. Zaproponowano sposób roztwarzania anodowego, który pozwala na cofniecie pasywacji i zwiększenie stopnia przereagowania.
PL
Przedstawiono empiryczne równanie dla elektrody proszkowej składającej się z dwóch faz: grafitu i proszku srebra. Równanie to wyraża wpływ wielkości ziarn na stopień przereagowania w reakcji anodowej. Wyprowadzono również wzór określający wpływ wielkości ziarn na czas pasywacji. Przeprowadzone badania posłużyły do opracowania modelu procesu pasywacji elektrod proszkowych stanowiących układ dwufazowy. Zaproponowano optymalną metodę odzysku składników metalicznych z proszków, pyłów lub szlamów anodowych stanowiących półprodukty lub odpady z procesów metalurgicznych.
EN
An empirical formula, for a porous electrode consisting of two phases: graphite and silver powder, was developed. This formula incorporated the influence of the grain size on a fraction reacted during anodic reaction. The influence of the grain size of silver powder on passivation time was also derived. Results of investigations have been used to work out the model of the passivation process for the porous two-phase electrode. The method of optimal recover of metals from the powder or the slime produced during metallurgical processes has been proposed.
EN
Mechanism and kinetics of zinc corrosion in anhydrous organic elyctrolytes was investigated by means of linear sweep voltammetry (LSV), potentiostatic transient techniques and scanning electron microscopy (SEM). Investigations were performed on mono- and polycrystalline zinc in the methanol and acetonitrile solutions of lithium chloride and perchloride. Anodic dissolution of zinc in organic solvents proceeds in two oxidation steps with the participation of adsorbed intermediate product Znad+. The stability of this monovalent intermediate is much higher in anhydrous organic environments than in aqueous media. The surface product inhibits strongly anodic dissolution of zinc at low overpotentials. Desorption of the intermediate proceeds on active places of the metal surface according to the catalytic mechanism. The anisotropic character of etching of zinc's monocrystals, which has been observed during anodic dissolution, is the confirmation of the above-mentioned mechanism. The absorption of Znad+ product is much stronger on the loose-packed atom plane (1120) than on the (0001) surface.
PL
Badania mechanizmu i kinetyki korozji cynku w bezwodnych rozpuszczalnikach organicznych przeprowadzono przy użyciu chronowoltamperometrii cyklicznej (CV), techniki impulsów potencjostatycznych (transient polarization) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Do badań zastosowano próbki polikryształów i monokryształów cynku. Badania elektrochemiczne przeprowadzono w metanolowych i acetonitrylowych roztworach chlorku i nadchloranu litu. Anodowe roztwarzanie cynku w organicznych roztworach przebiega dwuetapowo z udziałem produktu pośredniego Znad+. W rozpuszczalnikach organicznych obserwuje się znacznie większą stabilność jednowartościowego jonu pośredniego Znad+ niż w środowisku wodnym. Produkt powierzchniowy Znad+ silnie inhibituje anodowe rozpuszczanie cynku w niskich potencjałach. Desorpcja produktu przebiega w miejscach aktywnych powierzchni próbki zgodnie z mechanizmem katalitycznym. Anizotropowy charakter trawienia monokryształów cynku, który został zaobserwowany w czasie procesu anodowego roztwarzania, jest potwierdzeniem wyżej przedstawionego mechanizmu. Adsorpcja produktu Znad+ jest silniejsza na luźno upakowanej powierzchni (1120) niż na powierzchni gęsto upakowanej (0001).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad otrzymywaniem kobaltu z roztworów uzyskanych w procesie anodowego roztwarzania stopu Cu-Co-Fe-Pb. Wyznaczono wydajności prądowe i zużycie energii na jednostkę produktu dla różnych warunków elektrolizy i składu elektrolitu.
EN
In the paper of results of the laboratory tests, of cobalt winning from solutions obtained in anodic dissolution od Cu-Co-Fe-Pb alloys. The current efficiency and energy consumption for some electrlysis conditions and electrolytecompositions were determined.
PL
W pracy przedstawiono zmodyfikowany schemat analizy metali ciężkich w zakresie stężeń sięgających poziomu pojedynczych nanomoli elektrochemiczną metodą anodowego roztwarzania w połączeniu z techniką przepływową w obiegu zamkniętym. Osadzanie kationów, a następnie ich ilościowe oznaczanie w procesie anodowego utlenienia z detekcją typu fali prostokątnej następuje w cienkowarstwowym naczyńku pomiarowym na warstwowej elektrodzie rtęciowej. Rozpuszczone po analizie metale zatrzymywane są elektrochemicznie na porowatej elektrodzie węglowej naczyńka filtrującego. Zapobiega to gromadzeniu się metali ciężkich w elektrolicie i umożliwia wykonywanie oznaczeń seryjnych w układzie zamkniętym. Ten sam typ naczyńka filtrującego zastosowano również do usuwania z próbki substancji powierzchniowo czynnej.
EN
A modified scheme of ASV analysis in flow injection closed system is proposed for heavy metals traces analysis in the range of nanomoles level. Deposition and stripping process occurs in wall-jet type cell at mercury thin film electrode (MTF). Square wave technique is applied during anodic process. An additional electrochemical cell with highly porous carbon electrode covered with thin mercury film is used to collect cations after stripping process. Another porous, mercury covered electrode is applied to adsorb organic surfactants.
PL
W rozpuszczalnikach ograniczonych cynk roztwarza się anodowo zgodnie z mechanizmem konsekutywnym - z udziałem pośredniego produktu Zn+ad. Mechanizm ten zasadniczo nie odbiega od mechanizmu opisującego roztwarzanie cynku w wodnych elektrolitach. W bezwodnych środowiskach organicznych stabilność pośredniego produktu anodowego jest jednak większa stąd obserwuje się wyraźny efekt inhibitowania reakcji anodowej i katodowej. W niniejszej pracy badano mechanizm i kinetykę anodowego roztwarzania cynku w rozpuszczalnikach protycznych (metanolu) i aprotycznych (acetonitrylu) zawierających nadchloran litu jako elektrolit podstawowy. Przeprowadzono również badania udziału kompleksujących jonów chlorkowych w reakcjach elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tego metalu. Rezultaty badań pozwoliły na przedstawienie mechanizmu roztwarzania cynku, w którym istotną rolę odgrywa desorpcja produktu pośredniego Zn+ad przebiegająca katalitycznie w uprzywilejowanych energetycznie miejscach powierzchni cynku (uskokach i defektach strukturalnych).
EN
In organic solvents zinc undergoes anodic dissolution according to two step - consecutive mechanism with participation of intermediate product - Zn+ad. This mechanism is similar to that in aqueous environments. However the intermediate anodic product in nonaquous organic solution is more stable and therefore can inhibits strongly cathodic and anodic reaction. In this paper the mechanism and kinetic of anodic dissolution of zinc was examined in protogenic (methanol) and aprotic (acetonitrle) solvents containing LiClO4 as a basic electrolyte. There were undertaken research on participation of 'complexing' chloride ions in electrochemical reactions occurring on the surface of this material. Results of those research allowed to give the mechanism of anodic dissolution of zinc. In this mechanism very important role plays desorption of intermediate product - Zn+ad proceeding catalytically on energetically preferenced places of zinc surface (kink sites and structural defects).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.