Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentne budynki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote YESLY – rozwiązanie do małego biura i do domu
EN
Inteligentne budynki to temat, który od wielu lat jest poruszany na łamach wszelkiej prasy czy w internecie. Najczęściej patrzymy na niego jako na coś, co sprawia, że nasze życie jest wygodniejsze, ale myślę, że warto zwrócić jeszcze uwagę na inny aspekt – co dobrego firmie może przynieść wprowadzenie elementów inteligentnej instalacji.
2
Content available Vector of the Intelligent Office Buildings Formation
EN
Every day the architecture expands its borders and opportunities. In meeting the challenges of commercial office buildings designing, which include not only the aesthetic and functional aspects, the efficiency problem of their exploitation becomes more actual, including resource conservation, energy efficiency, environmental friendliness, environmental protection, safety (the fire, terrorism, natural disaster, etc.), comfortable working conditions, reduced operating expenses and economy. The regulatory and legal framework that ensures the development of intelligent buildings (IBs) and the establishment of automatic control systems in office buildings in the USA, Europe and Asia are analysed in the article. Based on the trends of the office buildings development, the main influencing factors of the automated control systems on the formation of intellectual and administrative buildings are identified and based on which a new vector of digital, dynamic and transformative architecture is selected.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu grubości ściany działowej, jej parametrów materiałowych oraz wilgotności na wartości natężenia pola elektrycznego. Uwzględniono powszechnie stosowany jednorodny materiał budowlany (beton komórkowy). Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatkowych warstw tynku położonych na omawianych ścianach na jakość transmisji danych. Do analizy numerycznej wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) niezbędnych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż przy suchym gazobetonie tłumienie fali jest niewielkie i nie zakłóca komunikacji bezprzewodowej. Celem analizy jest ocena wybranych złożonych konstrukcji budowlanych pod kątem ich dostosowania do zastosowania montowanych oraz mobilnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Niniejsze wnioski mogą wpłynąć na precyzyjniejszą lokalizację elementów sieci bezprzewodowych oraz mogą stanowić cenne źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The article contains an analysis of the influence of the thickness of a partition wall, the material parameters and humidity on the value of electric field intensity. It includes widely used homogeneous building material (cellular concrete). At the same time examined the influence of additional layers of plaster board on these walls lying on the quality of data transmission. For numerical analysis method finite difference time domain (FDTD) was used. Analysis related to the frequency used in wireless communication systems (Wi-Fi) necessary for intelligent buildings. The results show that the dry cellural concrete wave attenuation is small and does not interfere with wireless communications. The aim of the analysis is to evaluate selected complex building structures for their adaptation to the application installed and mobile wireless communication systems. These conclusions may affect the precise location of elements of wireless networks and can be a valuable source of knowledge when assessing the problems connected with fading.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz powszechnie stosowanych cegieł drążonych (klinkierowych). Przedstawiono wyniki chwilowych wartości pola uzyskanych podczas propagacji fali elektromagnetycznej, jak również rozkłady maksymalnych wartości pola otrzymanych w stanie ustalonym. Przy analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (2,4 GHz oraz 5 GHz) montowanych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż w tego typu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla poszczególnych wariantów, ponieważ zachodzące zjawiska polowe mają złożony i losowy przebieg. Celem tego typu analizy jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych oraz możliwość lepszego modelowania uwzględniającego mobilne systemy komunikacji bezprzewodowej.
EN
The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bricks and the commonly used hollow bricks (clinker). Presents results obtained instantaneous values of the electromagnetic wave propagation as well as the schedule of the maximum value of the field obtained in the steady state. To the numerical analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was applied. Analysis related to the frequency used in wireless networks (2.4 GHz and 5 GHz), installed in intelligent buildings. The results show that in such cases it is necessary to carry out individual calculations for different options because occurring phenomena field are complex and random process. The aim of this type of analysis is to better understand the phenomena occurring inside the complex field of building materials and the possibility of better modeling takes into account the mobile wireless communication systems.
PL
W trakcie projektowania i budowy nowoczesnego budynku biurowego można wpływać zarówno na techniczną energooszczędność, trwałość, ale również na komfort i zdrowie użytkowników. Odpowiednie koncepcje istnieją już, niestety wciąż nie ma tanich standardowych rozwiązań.
6
Content available remote Degradacja cieplna styków w łącznikach pracujących w inteligentnych budynkach
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych (np. źródeł światła LED) występują udary prądowe ponad 50 razy większe od maksymalnej wartości natężenia prądu w stanie ustalonym. Zjawisko to może być przyczyną zbyt szybkiej destrukcji warstwy wierzchniej styku, a w konsekwencji degradacji styków, która w końcowym efekcie doprowadzi do uszkodzenia łącznika.
EN
The paper presents the problem of thermal degradation of contacts that can occur in the household switches operating in intelligent buildings. During the switching on of modern electronic devices and power electronics (e.g. LED light source) current surges occur more than 50 times larger than the maximum current in the steady state. This may cause too rapid destruction of the contact surface layer, and consequently the degradation of the contacts, which in the final effect will damage the household switches.
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu sterowania inteligentnym budynkiem poprzez telefon komórkowy z systemem Android. Podstawowe funkcje sterujące zrealizowano za pomocą układu mikroprocesorowego, który na bieżąco komunikuje się z serwerem pośredniczącym w wymianie danych między telefonem komórkowym a układem sterującym. Urządzeniem wykonawczym jest model podnośnika dla inwalidów służącego pomocą podczas kąpieli. Jest to rozwiązanie prototypowe o szerokich możliwościach rozbudowy w przyszłości.
EN
The paper presents the construction of a complex intelligent building control system adapted for disabled person. There are two ways for control of devices – local by the switches and remote by mobile devices. This system consists of server application, application for Android devices and control application of devices.
PL
W wielu opracowaniach dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w wyposażeniu nowoczesnych domów używa się nazwy „inteligentne budynki”. W istocie jest to jednak nadużycie, gdyż przy dzisiejszym stanie zaawansowania techniki systemów rozproszonej automatyki, stosowanych nawet w bardzo nowoczesnych budynkach – do prawdziwej sztucznej inteligencji jest im daleko. W artykule omówiono krótko wymagania, jakie powinny spełniać systemy automatyki zastosowane w budynkach, żeby można było mówić o inteligencji tych budynków. Nieco obszerniej na podstawie oryginalnych prac badawczych i projektowych przedstawiony jest problem inteligentnego automatycznego monitoringu wnętrza budynku w celach ochrony jego bezpieczeństwa. Przedstawiona i przedyskutowana jest także nowatorska koncepcja systemu z semantyczną analizą obrazów, stanowiąca całkowitą nowość w kontekście systemów ochrony używanych w inteligentnych budynkach.
EN
In many papers and books concerning new ICT methods and tools used in buildings term “Intelligent building” is used and promoted. In fact in many cases use of such term is not justified and sometimes is a kind of overuse. In up-to-date systems of distributed automatic control used in buildings artificial intelligence is almost absolutely absent. In paper some requisitions and conditions necessary for use adjective “intelligent” for modern building furnishings technologies are presented and discussed. More detail discussion is presented for special kind of building furnishings, namely intelligent systems for monitoring of interior and surroundings of discussed buildings. For this purpose original idea of semantic images analysis as well as automatic understanding of security conditions are presented and discussed. Such system can be used in further buildings security purposes.
PL
W artykule zamieszczono charakterystykę ogólną współczesnych systemów łączności elektronicznej opartych na technologii InHousePLC. Omówiono elementy składowe tych systemów, używane medium transmisyjne i wykorzystywane zakresy częstotliwości, a także stosowane metody modulacji i protokoły komunikacyjne warstwy drugiej. Scharakteryzowano zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej, przedstawiono głównych dostawców urządzeń składowych, a także nakreślono kierunki dalszego rozwoju i zastosowań tych systemów.
10
Content available remote W technologii XXI wieku
PL
Rozwój technologii informatycznych umożliwia monitorowanie i sterowanie większością zasobów w obecnie użytkowanych obiektach publicznych. Układy komputerowe wykorzystywane są do nadzorowania systemów energetycznych, systemów telekomunikacyjnych, wodnych, gazowych, wentylacyjnych, systemów związanych z utrzymaniem właściwej wilgotności i temperatury, systemów alarmowych czy systemów nadzorujących przemieszczanie się ludzi. Obiekty publiczne, w których tego typu nadzór komputerowy został zastosowany, noszą nazwę inteligentnych budynków (IBS - Intelligent Building Systems).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.