Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  celuloza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
EN
The paper presents results of investigations on the effect of the addition of graphene oxide (GO) on the structural properties of composite cellulose fibers (CEL). GO/CEL fibers were obtained from a solution of CEL in ionic liquid – 1-ethyl-3-methylimidazole acetate – with the addition of GO dispersion in DMF. A classic wet spinning method was used using water and methanol as coagulants. Results have shown that the addition of GO increases the crystallinity of fibers to 31–40.8%. Moreover, these results indicate a significant impact of the coagulant used in the fiber forming process. Methanol coagulated fibers have greater porosity and larger pore sizes than water coagulated fibers.
PL
Przedstawiono badania wpływu dodatku tlenku grafenu (GO) na właściwości strukturalne kompozytowych włókien celulozowych (CEL). Włókna GO/CEL otrzymywano z roztworu CEL w cieczy jonowej – octanie 1-etylo-3-metyloimidazolu – z dodatkiem dyspersji GO w DMF. Zastosowano klasyczną metodę formowania włókien na mokro z zastosowaniem wody oraz metanolu jako koagulantów. Badania wykazały, że dodatek GO wpływa na wzrost stopnia krystaliczności włókien do wartości 31–40,8%. Ponadto wyniki te wskazują na znaczny wpływ koagulantu stosowanego w procesie formowania włókien na ich strukturę. Włókna koagulowane metanolem mają większą porowatość i większe rozmiary porów niż włókna koagulowane wodą.
4
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
PL
Przeróbka osadów ściekowych to obecnie jedno z największych wyzwań dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków, zwłaszcza tych, które wyposażone są w agregaty kogeneracyjne. Eksploatując takie instalacje dążymy do odzyskania energii zawartej w osadzie poprzez produkcję biogazu w komorach fermentacyjnych. Z biogazu produkujemy energię elektryczną i ciepło, co pozwala na ograniczenie zakupu nośników energii (energii elektrycznej i gazu ziemnego). Z drugiej strony dążymy do ograniczenia ilości powstających osadów ściekowych (redukcji suchej masy osadów, poprawy stopnia odwodnienia osadów). Wszystkie te cele można zrealizować zwiększając rozkład suchej masy organicznej osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu regenerowanych włókien wiskozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 phr) jako proekologicznego napełniacza na wybrane właściwości kompozycji na osnowie kauczuku naturalnego. Dla każdej z wyżej wymienionych proporcji otrzymano materiały wulkanizowane przez 5, 10, 15, 20 minut. Uzyskane materiały poddano statycznej próbie rozciągania, badaniu elastyczności przy odbiciu metodą Schoba, twardości metodą Shore’a oraz pomiarom ścieralności. Wyniki badań zostały porównane z materiałem referencyjnym, który nie zawierał dodatku włókien wiskozowych. Stwierdzono, że wzrost zawartości włókien obniża wytrzymałość na rozciąganie oraz elastyczność przy odbiciu, ale powoduje wzrost twardości, wydłużenia trwałego, wydłużenia przy zerwaniu oraz modułów przy wydłużeniu 100, 200 i 300%.
EN
The aim of this study was to investigate the effect of regenerated viscose fibers (added in an amount of 10, 20, 30 phr) as a pro-ecological filler on selected properties of the composition based on natural rubber. Materials vulcanized for 5, 10, 15, 20 minutes were obtained for each of the above-mentioned proportions. The obtained materials were subjected to a static tensile test, rebound resilience test using the Schob method, hardness by the Shore method and abrasion test using Schopper-Schlobach apparatus. Test results were compared with reference material, which did not contain the addition of viscose fibers. It was observed that the increase in fiber content reduces tensile strength and rebound resilience, but also causes increase of the hardness, permanent elongation, elongation at break and modules at 100, 200 and 300% elongation.
7
EN
A very promising cellulose-based natural fibre that is suitable for use in the textile industry is peat fibre. This fibre is a by-product of peat excavation, purified by separating it from other components. In this study, the morphological, chemical and mechanical properties of peat fibres as well as flammability of peat-based knitted fabrics were analysed. The average diameter of the peat fibres is ~60 μm, but it varies in very wide ranges – 25–150 μm; however, the number of fibres with diameter more than 100 μm is very low. As the peat fibre contains a high amount of lignin, lignin amount in the mixed peat/cotton yarn is relatively high too. Lignin is responsible for enhanced flame retardancy; therefore, time to ignition of the peat knit is ~30% higher than that of the cotton knit. Consequently, peat fibre can be used in the knitted structure in order to significantly reduce its flammability. In order to increase the flame retardancy, the knits have been treated by flame retardant in various concentrations. It was found that around the burned hole on the peat knit, treated by very low concentration flame retardant, forms charred area and the knit stops to burn even if the flame source is not removed.
EN
The impact of the pre-treatment of cellulose material in NaOH solution and of microwave radiation on the mechanism of crosslinking β-cyclodextrin with cellulose was investigated in this paper. Citric acid and Na-hypophosphite as catalysts were applied for better crosslinking. Inclusion compounds with tea tree essential oil and cyclodextrines grafted onto cotton fabric were made in order to verify that cavities were available for inclusion compounds. The permanence of β-CD on the cellulose fabrics treated was tested by ISO 6330:2012. The properties and structure of the materials treated were characterised by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). The breaking force and mechanical damage of the materials were determined according to EN ISO 13934-1:1999. The results indicated better bonding between cellulose and β-cyclodextrin where microwave treatment was applied, the phenomenon of which is of great importance for long lasting wash durability. In order to quantify the odour releasing behaviour of β-CD treated cellulose fabrics, olfactometric determination of the intensity of odour was undertaken.
PL
Badano wpływ wstępnej obróbki materiału celulozowego w roztworze NaOH i promieniowania mikrofalowego na mechanizm sieciowania β-cyklodekstryny z celulozą. Dla lepszego usieciowania zastosowano kwas cytrynowy i Na-podfosforyn jako katalizator. Zastosowano także olej eteryczny z drzewa herbacianego i cyklodekstryny szczepione na tkaninie bawełnianej. Trwałość β-CD na obrabianych tkaninach celulozowych została przetestowana zgodnie z normą ISO 6330: 2012. Właściwości i strukturę obrabianych materiałów scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Siła zrywająca i mechaniczne uszkodzenia materiałów zostały określone zgodnie z normą EN ISO 13934-1: 1999. Wyniki wskazują na lepsze wiązanie pomiędzy celulozą i β-cyklodekstryną, w której zastosowano obróbkę mikrofalową. Zjawisko to ma ogromne znaczenie dla długotrwałej trwałości na pranie. W celu ilościowego określenia uwalniania nieprzyjemnych zapachów tkanin celulozowych poddanych obróbce β-CD, przeprowadzone zostało olfaktometryczne oznaczanie intensywności zapachu.
EN
In this work, the surface of pine wood used as a filler in polypropylene/wood composites was successfully modified by the mercerization process. It is a very significant process because it removes low-molecular components, which improves interactions between the filler and matrix and leads to a better dispersion of the filler in the matrix. Unfortunately chemical treatment may affect nucleation of the lignocellulosic filler. On the basis of XRD results, the transformation of native cellulose I to cellulose II was observed. In the present study, the effect of the mercerisation of pine wood on the nucleation ability of polypropylene was investigated by means of polarising microscopy. The results showed that the chemical modification of pine wood had a significant effect on nucleation activity in polymer composites. This effect is explained by differences in the chemical compositions of wood fibres. The content of simple sugars obtained from the methanolysis and acidic hydrolysis of cellulose and hemicellulose was determined through gas chromatography investigations. It was found for the first time that the formation of transcrystalline structures is possible for composites with a high content of glucose derived from cellulose. It is also worth emphasising that the chemical modification process can lead tocellulose depolymerisation processes and the formation of degradation products with a lower molecular weight.Knowledge of the phenomena taking place in the interphase boundary polymer/ filler is very important because it permits optimisation of the processing, leading to products of target properties.
PL
W pracy przeanalizowano kompozyty polipropylenu z drewnem sosnowym, które poddano merceryzacji. Proces ten jest odpowiedzialny za usunięcie związków małocząsteczkowych z powierzchni napełniacza lignocelulozowego, co prowadzi do poprawy oddziaływań i lepszej dyspersji cząstek drewna w matrycy polimerowej. Jednakże, przeprowadzenie modyfikacji chemicznej drewna może wpływać na proces nukleacji i krystalizacji semikrystalicznej matrycy polipropylenowej. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono transformację polimorficzną celulozy natywnej I do celulozy II. Przeprowadzone badania mikroskopowe w świetle spolaryzowanym wykazały, że transformacja fazowa ma duży wpływ na aktywność nukleacyjną stosowanych napełniaczy. Uzyskane wyniki interpretowano w oparciu o analizę składu chemicznego napełniaczy lignocelulozowych. W tym celu przeprowadzono procesy metanolizy oraz hydrolizy kwasowej, a na podstawie techniki chromatograficznej wyznaczano zawartość cukrów prostych pochodzących od celulozy i hemicelulozy zawartych w napełniaczach sosnowych. Na podstawie tych badań, po raz pierwszy odnotowano, że tworzenie struktur transkrystalicznych jest związane z zawartością glukozy pochodzącej od celulozy zawartej w napełniaczu lignocelulozowym. Ponadto, chemiczna modyfikacja może prowadzić do częściowej depolimeryzacji celulozy i tworzenia związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Opisywane zjawiska międzyfazowe w układach kompozytowych są niezwykle istotne w kontekście optymalizacji parametrów technologicznych prowadzących do otrzymywania materiałów o założonych właściwościach.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu technicznych włókien celulozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 i 40 phr) jako naturalnego napełniacza na wybrane właściwości kompozytów na osnowie kauczuku naturalnego. Zbadano właściwości wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, w próbie rozdzierności, a także twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność otrzymanych materiałów. Wyniki badań zostały porównane z wulkanizatem referencyjnym niezawierającym włókien celulozowych. Stwierdzono, że wzrost ilości napełniacza powoduje wydłużenie czasu wulkanizacji oraz wyraźne pogorszenie wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów kauczukowych.
EN
The purpose of these investigations was to examine the influence of technical cellulose fibers (10, 20, 30 and 40 parts per hundred rubber) as a filler on the selected properties of natural rubber composites. The tensile properties, tear resistance, hardness, rebound resilience and abrasion resistance were investigated. The comparison between properties of obtained composites and reference sample was demonstrated. It can be stated that increasing amount of cellulose fibers causes longer vulcanization time and deterioration of selected mechanical properties of natural rubber composites.
EN
This paper presents the results of studies on the preparation of cellulosic membranes, from a solution in 1-ethyl-3- methylimidazolium acetate (EMIMAc), using the phase inversion method. Initially, the membranes were obtained by coagulation of the polymer film in water and primary alcohols (methanol, ethanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol), 1-hexanol, 1-octanol) resulting in membranes with significantly differing morphologies. Subsequently, composite membranes were produced, with the support layer being a membrane with the largest pores, and the skin layer a membrane with smaller pores. The resulting membranes were tested for physicochemical and transport properties. The morphology of the membrane surfaces and their cross-sections were investigated by using a scanning electron microscope (SEM). The structure of the membranes, on the other hand, was investigated by FTIR spectroscopy and WAXS structural analysis.
12
Content available remote Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych
PL
Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym celem badań było zbadanie wpływu rodzaju, stężenia i rozproszenia modyfikatorów w matrycy polimerowej włókna na jego mechaniczne i luminescencyjne właściwości, jak również na kolor emisji otrzymanych włókien. Włókna otrzymywane były z użyciem sucho-mokrej metody formowania z roztworów celulozy, otrzymanych poprzez bezpośrednie rozpuszczenie celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO). Modyfikatory luminescencyjne dodawane były podczas procesu przygotowania płynów przędzalniczych. Zbadano właściwości otrzymanych luminescencyjnych włókien. Widma wzbudzenia i emisji zostały wykonane na spektrofotometrze fluorescencyjnym. Charakterystyki rozmiaru cząstek modyfikatora i ich rozproszenia w matrycy włókien zostały przestudiowane z użyciem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyznaczono również właściwości mechaniczne modyfikowanych włókien, jak również zbadano wpływ testów starzeniowych na właściwości luminescencyjne i mechaniczne włókien. Biorąc pod uwagę potencjalne zastosowanie otrzymanych włókien, przygotowano w warunkach laboratoryjnych próbki papieru zawierającego włókna luminescencyjne. Zbadano właściwości zmodyfikowanego papieru oraz wykonano analizę jego mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano włókna ze specjalnymi luminescencyjnymi właściwościami, gdzie związek luminescencyjny zamknięty jest w matrycy polimerowej włókien. Otrzymane włókna charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i luminescencyjnymi, z różnymi kolorami emisji. Testy starzeniowe wykazały, iż szacunkowa trwałość włókien wynosi nie mniej niż 10 lat oraz ich właściwości luminescencyjne zostają zachowane. Analiza SEM struktury papieru zawierającego lumine-scencyjne włókna pokazała, iż włókna są trwale wbudowane w jego strukturę i nie mają negatywnego wpływu na właściwości papieru. Dodatek włókien do papieru zapewnia możliwości zastosowania, takie jak: zabezpieczenia dokumentów i tekstyliów oraz znacznik kontroli anizotropii w procesie produkcji papieru.
EN
The main aim of the dissertation was to obtain cellulose fibers modified with luminescent organic and inorganic compounds for documents and papers application. The basic purpose of the research was to examine the influence of modifiers type, concentration and distribution in the polymer matrix of the fibers on their mechanical and luminescent properties, as well on the emission colour of obtained fibers. The fibers were formed with the use of dry-wet spinning method from cellulose solutions, obtained by direct dissolution of cellulose in N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO). Luminescent modifiers were added during spinning dope preparation process. The properties of obtained luminescent fiberswere examined. The excitation and emission spectra were performed on fluorescence spectrophotometer. The characteristics of modifiers particles size and distribution in fibers matrix were studied using transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties of modified fibers were also determined, as well as the influence of aging tests on mechanical and luminescent properties of the fibers. Taking into account the potencial applications of obtained fibers, laboratory production paper samples were prepared containing luminescent fibers, in order to examine their behavior as an additive in papermaking process. The properties of modified paper were examined and pictures of microstructure of paper were carried out by scanning electron microscopy (SEM) analysis. As a result of my PhD thesis the fibers with special luminescent properties were prepared. Due to the method of modification the luminescent agent is closed in polymer matrix of the fibers. This provides modification’s durability and increase the fibers usability. Obtained fibers are characterized by good mechanical and luminescent properties, with different colours of emission. Aging tests of the fibers showed that estimated durability of the fibers is no less than 10 years and the mechanical properties of fibers worsens of about 40% whereas the luminescent properties are preserved. SEM analysis of paper containing luminescent fibers showed that the fibers are permanently build into the paper's structure and have no negative influence on it's properties. Addition of the fibers to the paper provides application possibilities like documents and textile protection, as well as marker for anisotropy control in papermaking process.
13
Content available remote Metody modyfikacji drewna
PL
Przedstawiono charakterystykę chemiczną drewna oraz możliwości jego modyfikacji metodami chemicznymi, termicznymi i enzymatycznymi.
EN
A review, with 30 refs., of chem., thermal and enzymatic methods for wood surface treatment.
14
Content available Separation of Beverage Cartons Layers
EN
The aim of this work was to find a way for easy separation of layers of beverage cartons. The characterizations of separated products were performed by infrared spectroscopy. Three types of solvents were utilized for separation of polyethylene (pentane-1-ol, hexane-1-ol and octane-1-ol). It was found that separated polyethylene from beverage cartons is not pure substance, but contains some amounts of dyes independently of the used solvent. The best solvent for polyethylene dissolution is octane-1-ol, which removed 99.5% of polyethylene contained in carton. The infrared spectra proved that the trace amounts of polyethylene left on the paper as well as on the aluminium surface. Other possible way of separation all layers was suggested.
PL
Celem artykułu jest znalezienie sposobu na łatwy rozdział warstw kartonów po napojach. Charakterystyka rozdzielonych produktów została opracowana na podstawie badań spektroskopii w podczerwieni. Do rozdziału zastosowano trzy rozpuszczalniki polietylenu (pentan-1-ol, heksan-1-ol oraz oktan-1-ol). Stwierdzono, że rozdzielony polietylen z kartonów po napojach nie jest czystą substancją, ale zawiera pewne ilości barwników, niezależnie od stosowanych rozpuszczalników. Najlepszym rozpuszczalnikiem dla oddzielenia polietylenu jest oktan-1-ol, który usunął 99,5% polietylenu zawartego w kartonie. Spektrografia w podczerwieni wykazała, że śladowe ilości polietylenu pozostały na papierze, jak również na powierzchni aluminiowej. Inny możliwy sposób rozdziału wszystkich warstw został zasugerowany w artykule.
EN
Fibers with low gum content were extracted from the bark of mulberry branches by a combination of bacteria and peroxide treatments. The bark of mulberry branches, with 30% cellulose, is a copious and inexpensive source of natural fibers. However, fibers extracted by microwave, enzyme or alkali had a high gum content (15.5% for hemicellulose and 8.6% for lignin), which rendered them difficult to be made into high- value textiles. In this research, strains with high polygalacturonase activities and subsequent hydrogen peroxide decreased the hemicellulose content to 2.5% and lignin content to 2.4%. Mulberry fibers in our study could be spun into yarns with a fineness of 18.2 tex. Compared to flax yarns, mulberry fiber yarns had a tenacity 20% higher, an elongation 18% higher and an unevenness 30% lower. Cotton/mulberry fiber fabrics had softer and smoother hand than cotton/flax fabrics. Overall, the fibers in our study show better potential for industrial textile applications than those in previous studies.
PL
Kora gałęzi morwy jest bogatym i niedrogim źródłem włókien naturalnych. W pracy przedstawiono proces otrzymywania włókien z kory morwy z wykorzystaniem szczepów bakteryjnych oraz nadtlenku wodoru, co zmniejszyło zawartość hemicelulozy do 2,5% i zawartości ligniny do 2,4%. W porównaniu do przędz lnianych, przędze z włókien morwy wykazywały o 20% wyższą wytrzymałość, o 18% wyższe wydłużenie i o 30% niższą nierównomierność. Tkaniny bawełniane z dodatkiem morwy miały bardziej miękki i gładszy chwyt, niż tkaniny bawełniane z dodatkiem lnu. Stwierdzono, że metoda pozyskiwania włókien z kory morwy przy zastosowaniu bakterii i nadtlenku wodoru może być stosowana do wyodrębniania włókien morwowych w celu produkcji wyrobów o wysokiej wartości i szerokim spektrum możliwości zastosowań przemysłowych.
EN
This paper discusses the possibility of nanofibre formation in an electrostatic field from cellulose solutions in different solvent systems. Additionally when investigating solutions of various cellulose content, an attempt was made to evaluate these solutions from the viewpoint of their usability for nanofibre formation. The spinnability of the solutions examined was assessed based on observation of the stability of nanofibre formation by the simplest single needle spinning device. The morphology of the samples obtained by electrospinning was studied by Scanning Electron Microscopy (SEM). Spinning dopes were obtained using well-known technologies for cellulose solution preparation applied in the cellulose fibre industry, namely N-Methylmorpholine N-oxide (NMMO) and viscose methods, as well as a mixture of phosphoric acids, which is relatively cheap, easily available and yet not used in industry. Based on the research conducted, it may be concluded that the cellulose solutions in NMMO proved to be the best system for exceptionally stable formation of nanofibres in an electrostatic field.
PL
W pracy przedstawiono próbę otrzymania nanowłókien w polu elektrostatycznym wykorzystując do tego celu roztwory celulozy w różnych układach rozpuszczalnikowych. Podjęto również próbę oceny tych roztworów pod kątem ich zdolności do tworzenia nanowłókien badając roztwory o różnych stężeniach celulozy. Oceny przędliwości roztworów dokonano na podstawie obserwacji stabilności formowania nanowłókien, wykorzystując do tego celu najprostszy, jedno-igłowy układ formujący. Uzyskane podczas procesu elektroprzędzenia próbki analizowane były pod kątem ich morfologii z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Do sporządzenia roztworów przędzalniczych wykorzystano znane i stosowane w przemyśle włókien celulozowych techniki otrzymania roztworów celulozy tj. N-tlenek N-metylomorfoliny (NMMO), metodę wiskozową oraz stosunkowo tani i łatwo dostępny, ale niestosowany w przemyśle kwas ortofosforowy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż optymalnym układem pozwalającym na bardzo stabilne formowanie nanowłókien w polu elektrostatycznym są roztwory celulozy w NMMO.
17
Content available remote Enzymatyczne metody otrzymywania nanowłókien celulozowych
EN
The objective of the study was to determine the physicochemical properties as well as the fertilizing and crop-yielding value of straw and cellulose manure after a 6-month storage period. Before field application pH value and contents of dry matter, TC, Corg. and N in cellulose manure were higher than in straw manure. The application of cellulose manure caused an increase in pH and the contents of P and K in the soil. The contents of DM, TC, Corg., as well as N and P in the rye grain collected from a field with cellulose manure were higher than in the rye grain collected from a field with straw manure. It follows that the soil fertilized with the cellulose manure was more conducive to the mineralization and sorption of macroelements assimilable by plants. The cellulose manure demonstrated better fertilizing value than the straw manure and increased the yield potential of the soil.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie właściwości fizykochemicznych, przydatności nawozowej i plonotwórczej obornika słomiastego oraz celulozowego po okresie 6. miesięcznego składowania. Przed aplikacją na pole wartość pH oraz zawartość suchej masy, TC, Corg. i N w oborniku celulozowym były wyższe, niż w oborniku słomiastym. Aplikacja obornika celulozowego spowodowała wzrost pH oraz zawartości P i K w glebie. Zawartość suchej masy, TC, Corg., N i P w ziarnie żyta zebranego z pola po oborniku celulozowym była wyższa, niż w ziarnie zabranym po oborniku słomiastym. Wynika z tego, że w glebie nawiezionej obornikiem celulozowym panowały bardziej korzystne warunki mineralizacji i sorpcji makroelementów przyswajalnych przez rośliny. Obornik celulozowy posiadał lepszą przydatność nawozową, niż obornik słomiasty, a zaaplikowany do gleby podwyższył jej zdolność plonotwórczą.
EN
Lignocellulosic biomass, rich in potential carbon sources and value added products, has been intensively investigated in scope of its costefficient and effective decomposition. Many methods were developed, physicochemical or biological. Nevertheless, they are either expensive, inefficient or pose threat to the environment. Recently discovered proteins, lacking any hydrolytic activity, can be a key to solve problems associated with a slow process of enzymatical, eco-friendly degradation. These proteins belong to three related groups – swollenins, expansins and loosenins. Using different molecular mechanisms, they disrupt hydrogen bonds within cellulose chains, enabling enzymes to perform hydrolysis leading to decomposition of lignocellulosic complex.
20
Content available Cukrowe czwartorzędowe sole amoniowe
EN
Quaternary ammonium compounds (QACs) exhibit the properties of both inorganic and organic compounds, and their ionic nature gives them hydrophilic character. The popularity of these compounds is allied to their many applications and ease of synthesis. Most of QACs are stable up to 150°C, readily soluble in water, usually non-toxic in utilitarian concentrations, are surface active, and do not irritate the skin or have a noxious odour [1]. Many of them have fungicidal, bactericidal and algicidal properties [2–5]. The antiviral action of QACs, including against HIV [6, 7], has been reported. They are used as timber preservatives, disinfectants, fabric softeners, anti-electrostatic agents and antifriction substances [5, 8, 9]. In addition, certain drugs administered in cases of diabetes, cardiac arrhythmia, neuroses, allergies and even carcinomas are QACs. Finally, QACs are used in chemical synthesis as catalysts, in phase-boundary catalysis [11], in the reduction of aldehydes and alkenes, and in the Friedl-Crafts reaction. In literature there is only limited amount of information considering quaternary ammonium salts containing sugar substituents. Among them four group of compounds arises: salts linked to C6 atom in sugar, directly connected to anomeric carbon atom, linked trough hydrocarbon spacer and derivatives of polisacharides. Kirk at al. described the synthesis of biologically active QACs [15]. In the Menshutkin reaction between an iodo-derivative and trimethylamine (Scheme 4), these authors obtained compounds with bactericidal and fungicidal properties. The authors obtained a series of analogous compounds using carboxylic acids (with carbon chains of various lengths) ester linked to the C-6-OH group of a sugar derivative. Blizzard synthesized QAC derivatives of vancomycin [28]. It was noticed that the increased hydrophilicity of vancomycin following the addition to it of a suitable fragment enhanced its antibacterial properties [30, 31], one of the more active being a derivative containing an aminium group at position G-6 (Scheme 10). Examples of reactions, in which the terminal carbon atoms in methyl glucopyranosides and polysaccharides are functionalized, are the syntheses carried out by Engel et al. [33, 34], one of which is shown in Figure 5. These authors aimed to find compounds with antibacterial properties. In the first instance, the hydroxyl groups at atoms C-6 of the sugar units in cellulose were O-tosylated. Then, the terminal carbons were functionalized with tertiary amines, yielding QACs. The most effective bactericide among these compounds was the one with a 16-carbon chain, the structure of which is shown Figure 6.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.