Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switchgear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozdzielnice i sterownice powinny nie tylko spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w technicznych dyrektywach UE, ale również uwzględniać wymagania minimalne, zawarte w społecznych dyrektywach UE. Krajowe akty prawne mogą stawiać żądania bardziej restrykcyjne od wymagań minimalnych. Należy rozróżniać wyłączne i wskazujące powoływania się na normy techniczne w przepisach.
EN
Switchgear & controlgear assemblies shall not only meet the essential requirements contained in EU technical directives, but also take into account the minimum requirements contained in EU social directives. National legal acts may set out more restrictive demands than the minimum requirements. One must distinguish between exclusive and indicative reference to technical standards in regulations.
PL
W artykule przedstawiono przykłady oceny stanu technicznego rozłączników w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych sieciowych.
EN
The article presents examples of technical condition assesment of switch disconnectors in laboratory and real network conditions.
PL
W artykule przypomniano formalnoprawne obowiązki ciążące na producentach, lokujących swe wyroby – w szczególności rozdzielnice i sterownice – na unijnym rynku. Urządzenia powinny spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w unijnych dyrektywach i rozporządzeniach. Zgodność urządzenia z normami zharmonizowanymi stwarza domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi, co jest pomocne w ocenie zgodności.
EN
Manufacturers have formal and legal obligations related to products – e.g. to switchgear and controlgear assemblies – placement on EU market. Equipments shall meet the essential requirements contained in EU directives and regulations. Equipments which are in conformity with harmonised standards shall be presumed to be in conformity with the essential requirements. It is helpful in the conformity assessment.
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych oraz muf do łączenia kabli i przewodów nn.
EN
The article discusses the solutions of terminal blocks and cable joints to connect LV cables and wires.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy nN zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprzężonej składającej się z dwóch etapów tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej, a następnie przeniesieniu ich do analizy CFD. Obliczone straty ciepła Joule’a (szynoprzewody miedziane, straty indukowane w obudowie) wykorzystano jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania oraz konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contain the main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes electromagnetic and CFD analysis coupled together. The output of electromagnetic simulation is heat loss generated as the results of Joule heating and induction of eddy current on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss in an input for further CFD simulation. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of performed simulation were compared to the real thermal test rain in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty doboru rozdzielnic SN. Przedstawiono ogólny przegląd i analizę rozwiązań rozdzielnic SN stosowanych w kraju. Dokonano analizy rozwiązań jednoczłonowych i dwuczłonowych rozdzielnic SN z izolacją powietrzną i gazową SF6. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy rozdzielnic w kontekście ich prawidłowego doboru.
EN
In this paper, chosen aspects of MV switchgears selection are shown. General review and analysis of solutions of MV switchgears used in Poland is shown. Analysis of solutions of fixed-mounted and withdrawable-unit MV switchgears in air insulation and in SF6 insulation is performed. Attention is paid to chosen features and elements of switchgears in context of their correct selection.
PL
Konstrukcje rozdzielnic niskich napięć charakteryzują się zazwyczaj budową modułową. Każdorazowo instalacja rozdzielnicy jest dopasowana do wymagań odbiorcy docelowego. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania takiej rozdzielnicy wymaga przeprowadzenia badań typu, podczas których weryfikuje się parametry dotyczące konstrukcji oraz parametrów działania. Zgodnie z wymaganiami serii nowych norm PN-EN 61439 rozdzielnice podczas swojej pracy muszą być wyposażone w układy mierzące przyrosty temperatur w każdym newralgicznym punkcie, szczególnie w osobnych blokach funkcjonalnych. W artykule zaprezentowano modułowe rozwiązanie urządzenia do pomiaru temperatur w rozdzielnicy, za pomocą bezpotencjałowych czujników temperatury (montowanych na szynach rozdzielnicy) i urządzenia do akwizycji danych temperaturowych. Zaprezentowane zabezpieczenie termiczne może być z powodzeniem instalowane w modułowych rozdzielnicach niskonapięciowych. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie nawet do kilkuset bezobsługowych czujników temperatury. Przeprowadzane pomiary przyrostów temperatury w poszczególnych blokach funkcjonalnych czynią pracę rozdzielnicy jako całości bardziej bezpieczną i niezawodną.
EN
Construction of switchgear low voltages are usually characterized by a modular structure. Each switchgear installation is matched to the requirements of the target customer. Ensuring the operation safety of the switchgear requires carrying out test type, which verifies critical parameters of the design and operating parameters of the switchgear. New series of standards EN 61439 requires that switchgear have to be equipped with temperature-rise measurement systems This system is measuring local rise of temperature in particular functional blocks and in every crucial point. The paper presents a modular solution for temperature-rise measuring of the switchboard which includes floating temperature sensors (can be mounted on the busbars) and data acquisition hardware. Presented thermal protection can be successfully installed in modular low-voltage switchgear. This solution allows to connect up to several hundred maintenance free temperature sensors. The measurements of temperature rises in each functional blocks makes operation of switchgears more safe and reliable.
PL
W artykule przedstawiono zabezpieczenie szyn zbiorczych w rozdzielniach 400 i 220 kV zbudowanych w układzie 3/2W oraz przedstawiono propozycje możliwych rozwiązań z wykorzystaniem zabezpieczeń gałęzi.
EN
The article presents busbar protection of 400 and 220 kV switchgears with 3/2-breaker arrangement and possible solutions for using a branch protection.
PL
W artykule przedstawiono normalne i specjalne warunki pracy aparatury rozdzielczej. Podano przykłady narażeń środowiskowych. Omówiono zjawisko korozji elektrochemicznej. Przedstawiono próby urządzeń w oblodzeniu i wilgotne gorąco.
EN
The article presents normal and special service conditions switchgear and controlgear. Give for example environmental pollution. Characterization phenomenon electrochemical corrosion. Presents devices for low and high temperature and humidity test.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contains main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes solution of electromagnetic field and CFD analysis coupled together. The result of electromagnetic simulation, which is the first step of this combined approach, is heat loss generated as the result of Joule heating and induction of eddy currents on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss is an input for further CFD simulation which is the final stage of analysis. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of conducted simulation were compared to real thermal test ran in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
15
Content available remote steute Extreme – wyłączniki i czujniki do pracy w ekstremalnych warunkach
PL
Inżynierowie-projektanci często mają duży problem ze znalezieniem niezawodnych wyłączników czy czujników, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach. Żeby wyjść im naprzeciw, firma steute stworzyła nowy dział – Extreme – oferujący aparaturę łączeniową, opracowywaną z myślą o trudnych aplikacjach.
PL
W nowoczesnej aparaturze rozdzielczej wykorzystuje się w coraz większym stopniu materiały polimerowe jako układy izolacyjne. Mimo swoich licznych zalet, wykazują one niekiedy ograniczoną wytrzymałość na wyładowania niezupełne. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania nieinwazyjnej metody przejściowego napięcia doziemnego TEV do detekcji różnych form wyładowań niezupełnych w aparaturze rozdzielczej średnich napięć. Dzięki wykorzystaniu tej metody, diagnostyka odbywa się bez konieczności odstawiania urządzenia od systemu elektroenergetycznego. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność metody.
EN
Modern switchgear increasingly use polymeric materials as insulation. Despite its numerous advantages they have limited resistance to partial discharge corrosion in some cases. In this paper noninvasive methods Transient Erath Voltage (TEV) measurement is proposed to detect various forms of partial discharges in medium voltage switchgear. These method allows for non-invasive diagnostic without switch of the switchgear. Measurement results confirm the effectiveness of the proposed approach.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów podczas zwarcia łukowego wewnątrz przedziału wyłącznika rozdzielnicy średniego napięcia z wykorzystaniem modelu termodynamicznego procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic z izolacją powietrzną. Następnie, w oparciu o mechanikę płynów lepkich, przedstawiono metodę obliczania rozkładu prędkości i ciśnienia gazu w kanałowych reduktorach ciśnienia podczas zwarcia łukowego. W obliczeniach uwzględniono dwa rodzaje kanałów: kanał prosty pionowy, zapewniający wypływ gazu do obszaru znajdującego się nad rozdzielnicą oraz kanał pionowo-poziomy umożliwiający wypływ gazu do przestrzeni znajdującej się z tyłu rozdzielnicy. Na podstawie średniej prędkości wypływu na wylocie kanału porównano skuteczność redukcji ciśnienia dla dwóch analizowanych konstrukcji kanałów.
EN
The following article describes the calculation method of pressure and gas temperature during fault arc inside circuit breaker compartment of medium voltage switchgear. The calculations were made using the thermodynamic model processes, which accompany fault arcs inside airinsulated enclosed switchgears. Subsequently, based on viscous fluid mechanics, the calculation method of velocity and gas pressure distribution in pressure relief duct during fault arc was presented. Performed calculations considered two types of pressure relief ducts: straight vertical duct, which ensures gas exhaust to the area located above the switchgear and vertical-horizontal duct, which ensures gas exhaust to the area located behind the switchgear. The effectiveness of pressure reduction for two types of ducts was compared on the basis of the average exhaust velocity at the outlet of the duct.
PL
W ramach rozwiązań Safety Integrated Siemens dysponuje wszechstronną ofertą układów sterowania, napędów oraz aparatury łączeniowej, spełniających wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn. Oferta przekaźników bezpieczeństwa z zakresu aparatury łączeniowej SIRIUS została rozbudowana o nowe przekaźniki programowalne serii 3SK2. Przekaźniki te umożliwiają efektywniejszą realizację funkcji bezpieczeństwa i wraz z przekaźnikami serii 3SK1 pozwolą optymalnie rozwiązać większość zagadnień związanych z układami bezpieczeństwa.
19
Content available remote System SmartWire-DT w polach kasetowych xEnergy XW
PL
Firma Eaton nieustannie rozwija swoje produkty, w tym także swoje najnowsze rozwiązanie w zakresie dystrybucji mocy – pola kasetowe xEnergy XW. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu SmartWire-DT kasety wysuwne można podłączyć do przemysłowej sieci komunikacyjnej, sterować nimi oraz odczytywać szereg istotnych informacji.
PL
Niniejszy tekst ma na celu określenie warunków koniecznych dla płynnej zmiany przełożeń w zautomatyzowanej skrzyni biegów zastosowanej w układzie napędowym samochodu elektrycznego. Synchronizator jest jednym z najważniejszych elementów skrzyni biegów. Jest on odpowiedzialny za płynną zmianę przełożenia ponieważ synchronizuje on prędkość wału skrzyni biegów i koła zębatego danego biegu zanim elementy te zostaną ze sobą sprzęgnięte. Ze względu na to, że najdłuższy i najważniejszy z punktu widzenia modelowania układu napędowego samochodu elektrycznego jest proces synchronizacji prędkości, a zatem tarcia pomiędzy stożkowymi powierzchniami pierścienia synchronizatora i sprzęgła stożkowego. Stworzony przez autorów uproszczony model rozważa jedynie to zjawisko podczas zmiany biegu. W celu wyznaczenia parametrów koniecznych do załączenia biegu w układzie napędowym samochodu elektrycznego zbudowano model matematyczny synchronizatora. Model ten posłużył do opracowania modelu symulacyjnego i przeprowadzenia badań w oprogramowaniu MATLAB/Simulink. Zbudowany model symulacyjny może posłużyć do analizy parametrów układu automatyzacji zmiany przełożeń w skrzyni biegów jak również opracowania odpowiedniego algorytmu sterowania tą zmianą.
EN
This text aims to determine the conditions necessary for smooth gear changes in an automated gearbox drive system used in the electric car. The synchronizer is one of the most important elements of the gearbox. It is responsible for smooth gear shift because it synchronizes shaft speed and pinion gear before the items will be engaged. Due to the fact that the longest and most important in terms of modelling of electric vehicle drive system is the synchronization time thus the friction between the conical surfaces of the synchronizer ring and the cone clutch the simplified model. Authors considered only this phenomenon during the shift. In order to determine the parameters necessary for the switch gear in the electric car power train a mathematical model of the synchronizer was built. This model was used to develop a simulation model, and testing in the MATLAB / Simulink software. Created simulation model can be used to analyse parameters of automatic gears change as well as to develop an appropriate control algorithm for this change.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.