Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Process management and trends in company management
EN
Purpose: The aim of the study is to present selected elements of management, vital for the future development (change trends) of enterprises, with respect to the global environment, process management and ecology. Design/methodology/approach: Statistical data analysed, surveys and research literature. Findings: There are some change trends in the management of enterprises of the future, modern technologies and good management of innovations that will be of importance here, as well as the growing significance of ecology and sustainable development, together with waste recycling and searching for alternative and new energy sources. Process management, in contrast, may be on a similar level of assessment in the future as it is at present. Research limitations/implications: Survey small research, unrepresentative of the SME sector in the Lesser Poland Voivodeship. Pilot case studies. Practical implications: For the good development of enterprises of the future, innovations in a new perspective are of great significance. The development of networks of all kinds will also have a large impact on management in the global future with the use of digital platforms, but already global according to the fourth industrial revolution. Nevertheless, when selecting technologies, forms, concepts, methods and management techniques, all their advantages and disadvantages must be considered. Social implications: Although the ecological approach is not the most crucial for the management and employees of companies, it is nonetheless growing according to evaluations. Ecology and innovation in governance must be taken into account for the benefit of societies. Originality/value: Own small survey research, pilot studies and own analysed references. On the basis of the analysed economic and social statistics, own observation and research, there are selected aspects of the development enterprise, modern methods of management and in the global environment, having regard to the ecology and risk. Herein are conclusions on the development of changes in organisations and the development of the management process.
EN
Purpose: The aim of the paper is to present arguments in favour of the necessity of seeking a new security paradigm in the globalisation era, a world that keeps changing dynamically, entangled in a network of interconnections and at risk. The scale and type of threats that contemporary communities are confronted with continually provide new impulses to revise the security paradigm. Introduction: The globalisation processes are transnational in nature, involve the entire international community and occur simultaneously. These processes are complex, and their impact on the security environment is equally complex. They make people aware and shape the need for security as one of the essential existential needs of societies. Efforts to find a new security paradigm in the contemporary world are part of the attempt to respond to global challenges and threats. The environment of the security entity, which is both man and the nation-state that tend to change as a result of globalisation processes, requires the implementation of in-depth analyses and a broad research perspective, which should take into account both the complexity and variability of the security phenomenon as such, as well as changes taking place in this environment. Methodology: The paper was devised using a problembased method based on a review of literature on the subject. Not only were the achievements of Polish science used, but also the sources presenting the results of research conducted by representatives of academia of various research provenance from Europe and the United States. Conclusions: The new global order is aimed at assuring human security, and needs to be based on a strong cultural foundation, one consisting of common values. The postulate of seeking a new security paradigm in the world of the globalization ear is a response to the challenges of the present times and threats that national societies and the international community must face. The cultural dimension of security and its axiological basis are of increasing importance here. Accordingly the global society may become a security community that shares common values, among which mutual accountability plays a particular role - both global solidarity and solidarity between people. Given the nature of ongoing processes and the changes that are taking place, some researchers support the necessity of adopting an approach to security which should be based on political science, and emphasise the necessity of working out of a paradigm characterised by a holistic approach to this issue.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja argumentów przemawiających za koniecznością poszukiwania nowego paradygmatu bezpieczeństwa w erze globalizacji, świecie dynamicznie zmieniającym się, uwikłanym w sieć wzajemnych powiązań i zagrożonym. Skala i rodzaj zagrożeń, z którymi konfrontowane są współczesne społeczeństwa, dostarczają nieustannie nowych impulsów do rewizji paradygmatu bezpieczeństwa. Wprowadzenie: Procesy globalizacji mają charakter ponadnarodowy, obejmują całą społeczność międzynarodową i zachodzą równocześnie. Są to procesy złożone i równie złożone jest ich oddziaływanie na środowisko bezpieczeństwa. Uświadamiają one i kształtują potrzebę bezpieczeństwa jako jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych społeczeństw. W próbę odpowiedzi na globalne wyzwania i zagrożenia wpisują się wysiłki związane z poszukiwaniem nowego paradygmatu bezpieczeństwa współczesnego świata. Zmieniające się w wyniku procesów globalizacji otoczenie podmiotu bezpieczeństwa – człowieka i państwa narodowego – wymaga pogłębionych analiz i szerokiej perspektywy badawczej, która uwzględni zarówno złożoność i zmienność samego fenomenu bezpieczeństwa, jak i zmiany jego środowiska. Metodologia: Do realizacji pracy posłużyła metoda problemowa oparta na analizie literatury przedmiotu. Posłużono się nie tylko dorobkiem nauki polskiej, ale i źródłami ukazującymi wyniki badań przedstawicieli środowisk akademickich o różnej proweniencji badawczej z Europy i Stanów Zjednoczonych. Wnioski: Nowy światowy ład, którego celem jest bezpieczeństwo człowieka, musi opierać się na mocnym fundamencie kulturowym, fundamencie wspólnych wartości. Postulat poszukiwania nowego paradygmatu bezpieczeństwa w świecie ery globalizacji jest odpowiedzią na wyzwania współczesności i zagrożenia, którym społeczeństwa narodowe i społeczność międzynarodowa muszą stawić czoła. Coraz większe znaczenie przypada tu kulturowemu wymiarowi bezpieczeństwa i jego aksjologicznej podstawie. Dzięki niej globalne społeczeństwo może stać się wspólnotą bezpieczeństwa dzielącą wspólne wartości, wśród których szczególne miejsce przypada wzajemnej odpowiedzialności – zarówno solidarności globalnej, jak i solidarności między ludźmi. Wobec charakteru toczących się procesów i dokonujących zmian, część badaczy opowiada się za koniecznością politologicznego podejścia do bezpieczeństwa i postuluje wypracowanie paradygmatu charakteryzującego się holistycznym podejściem do tej problematyki.
3
Content available Przyszłość w nowoczesnym projektowaniu miast
PL
Zmiana w postrzeganiu przestrzeni urbanistycznej prowadzi do konieczności tworzenia nowych opracowań prawnych, własnościowych, zabezpieczeń, kodyfikacji i komunikacji, również porozumień międzynarodowych, wymiany danych, wspólnych badań, dopełniających opracowań itp. – wszystkich o zasięgu globalnym, kompatybilnych i powszechnie zrozumiałych. Są one niezbędne do osiągnięcia globalnej równowagi środowiskowej i przywrócenia warunków życia.
EN
Changes in the perception of the urban space leads to the need to create (global scope, compatible and universally understood) new legal, proprietary, security, codification and conduct communication studies, including international agreements, data exchange, joint research, complementary studies, etc. There is a necessity to achieve global environmental sustainability and restore living conditions.
PL
Tematem artykułu jest nowy Jedwabny Szlak, który może połączyć Europe z Chinami poprzez wybudowanie autostrady. Ma ona na celu umożliwienie transportu towarów przez samochody ciężarowe w jak najkrótszym czasie, a także wybudowanie nowych terminali przeładunkowych. Projekt ten pozwoli na rozwój i otwarcie się nowych rynków w przemyśle oraz zwiększenie globalizacji pomiędzy krajami, przez które zostanie poprowadzona wspomniana wcześniej autostrada.
EN
The subject of the article is the new Silk Road, which can connect Europe with China by building a highway. Main aims of that project are to enable transporting goods by lorries in the shortest possible time and building new transshipment terminals. The concept of building new Silk Road will open new opportunities for already existed and new markets industry but also increase globalization between countries which through the motor way will run.
EN
This paper is part of a series of articles devoted to the relations among three important concepts co-shaping the contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility. It discusses some processes that led to the rise of the idea of human rights and points out some theoretical problems this concept generates.
6
EN
Globalisation is a phenomenon which influences every aspect of contemporary life. Neo-liberal ideas lead to the multifunctional interdependence of geopolitics, the political economy, international relations, security, and defence issues. In the globalised world, many issues can be raised: Where are the roots of modern conflict? Who are the stakeholders in international relations? What are the dominant forms of contemporary conflicts? Do the forms of collective security fulfill the legitimacy of objectivity? What are the new challenges for modern defence science? Through the multidisciplinary approach, based on academic literature, as well scholars research papers, this work aims to contribute to the clarifying a rational approach to modern defence science in the contemporary, global security environment.
EN
In this article the author described the subject of building competitive advantage by modern enterprises operating in an environment dominated by globalisation, technological progress and intangible resources. To this end, the characteristics of the modern knowledge-based economy have been defined, as well as the relationship between the concepts of competition, competitiveness and competitive advantage. The main aim of the article is to identify new challenges and conditions for building competitive advantage by modern enterprises. The analysis of source materials, market observations and data from the conducted empirical survey confirmed that the main determinants of building competitive advantage, in such turbulent market conditions, is the knowledge, competence and skills of employees, who are responsible for creating and implementing new solutions.
PL
W niniejszym artykule autor podjął tematykę związaną z budową przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne. W związku z tym zostały określone charakterystyczne cechy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, a także zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Natomiast głównym celem artykułu jest wskazanie nowych wyzwań i warunków budowania przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku (prowadzone podczas realizowanych badań empirycznych) wyraźnie potwierdziły, iż głównymi determinantami budowy przewagi konkurencyjnej, w tak burzliwych warunkach rynkowych, jest wiedza oraz kompetencje i umiejętności pracowników, którzy są odpowiedzialni za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono problematykę polityki regionalnej państwa w złożonych uwarunkowaniach procesów transformacyjnych zachodzących w skali makro, których głównym wyznacznikiem jest postępująca globalizacja zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społeczno-gospodarczym. Analizy i charakterystyki zawarte w niniej-szym artykule koncentrują się na celach, formach i modelach polityki regionalnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wzajemnego przenikania się i uzupełniania regionalnych i globalnych wymiarów współczesnych przekształceń i trendów rozwojowych. W artykule scharakteryzowano także inicjatywę stworzenia i wdrożenia Regionalnych Strategii Innowacji, stanowiących jeden z najważniejszych instrumentów prorozwojowej polityki regionalnej w warunkach zaostrzającej się konkurencji i globalnej rywalizacji w obszarze gospodarki.
EN
This paper presents the issue of regional policy managed by the state in complex determinants of transformation processes occurring in macro scale, main sign (indication) of which is progressing globalisation in both economic and socio-economic dimension. Analyses and characteristic included herein are focused on objectives, forms, and models of state regional policy with special stress put on practical interpenetration and complement of regional and global dimensions of modern transformations and development trends. In this paper we characterise also the initiative for creation and implementation of Regional Innovation Strategies representing one of most important instruments of realisation of the European Union’s pro-development regional policy in conditions of tightening competition and global rivalry in area of economy.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja stosowanych przez niezależne hotele strategii niszy rynkowej, wykorzystywanych w walce konkurencyjnej z globalnymi koncernami. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do niezależnych przedsiębiorstw hotelowych funkcjonujących na rynku polskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że małe podmioty zauważają luki rynkowe, w których plasują nowe rodzaje usług, dostosowane do wymagań nabywców. Tym samym stosują głównie strategię konkurencji, polegającą na koncentracji, lub strategię hybrydową. Interpretacja wyników podjętych badań pozwala na stwierdzenie, że podejmowane przez małe hotele strategie funkcjonowania w niszy stanowią skuteczną metodę walki konkurencyjnej o udział w danym segmencie rynku.
EN
The aim of the paper is to identify the market niche strategies applied by independent hotels to competitive struggle with global concerns. The research was conducted using a survey questionnaire addressed to independent hotel companies operating on the Polish market. The results of the research showed that small entities find market gaps, in which they develop new types of services tailored to the requirements of buyers. Thus, they mainly apply the competition strategy based on concentration or hybrid strategy. The interpretation of the research allows us to conclude that the strategies of operating in a niche implemented by small hotels are an effective method of competitive struggle for sharing a particular market segment.
PL
Celem referatu jest przedstawienie nurtu pedagogiki wychowania dla alternatywnej cywilizacji humanistycznej rozwijanego przez Bogdana Suchodolskiego i Irenę Wojnar oraz ich współpracowników. Nurt ten zapoczątkowany został B w 1947 roku w pierwszym wydaniu książki B. Suchodolskiego „Wychowanie dla przyszłości”. Od roku 1969 bazą dla rozwoju prezentowanego nurtu stała się działalność Zespołu II Kultury i Edukacji Komitetu Prognoz „Polska 2000” (obecnie „Polska 2000 Plus”) przy Prezydium PAN. Teoretyczna refleksja koncentruje się wokół rozwoju cywilizacyjnego prowadzącego do pojawienia się horyzontu globalnych zagrożeń cywilizacyjnych i konieczności kształtowania nowej odpowiedzialności za przyszłość życia na Ziemi oraz dążenia do wypracowania zasad i form nowej humanistycznej cywilizacji pozwalającej poddać odpowiedzialnej kontroli jej żywiołowy rozwój. Podejmuje próbę oceny dokonań prezentowanego nurtu z perspektywy sukcesów i porażek w osiąganiu stawianych sobie celów.
EN
The aim of the article is to present a trend of pedagogy of upbringing for the alternative humanistic civilisation developed by Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar and their collaborators. The school of thought was initiated in 1947 in the first edition of Suchodolski’s Education for the Future. Since 1969 the activities of the Poland 2000 Forecast Committee’s (now Poland 2000 Plus Forecast Committee) Team 2 – Culture and Education, affiliated with the Presidium of the Polish Academy of Sciences, has been the basis for the school’s development. Its theoretical reflection focuses upon a civilisation development that has led to the occurrence of global civilisation threats, as well as the necessity to form a new responsibility for the future life on the Earth and the attempt to work out the principles and forms for the new humanistic civilisation, which would be able to provide responsible control over its own exuberant development. In the paper there is an attempt to evaluate the school’s achievements from the perspective of the successes and failures in obtaining the previously defined goals.
EN
The article presents an analysis of the issue of marketing communication strategy standardisation/adjustment by multinational textile companies on the European market. The own research is based on information presented on the websites of multinational companies operating in the European Union and on the results of a survey carried out among 246 young consumers from France and Poland in the first quarter of 2015. In the paper, firstly the results of studies concerning 50 multinational textile companies and their comparison with those of 100 multinationals from other sectors are presented, and the relations between the levels of marketing communication activity adjustment are discussed. Afterwards an analysis of the survey results is conducted taking into account the evaluation of standardisation/adaptation of promotional strategies on the textile market by young consumers. Analysis of the findings indicated that multinational textile companies partially or fully standardise marketing communications activities on the European market, and the level of standardisation of the communication strategies is higher on the textile European market than on the other European B2C markets. Results also support the assumption that textile products are more likely than other products to benefit from the standardisation of marketing communication activities. The results also emphasise a positive evaluation of the global communication campaigns of multinational textile companies by young consumers from France and Poland. Their attitudes as well as purchase intentions toward global textile brands promoted with standardised tools are stronger than in the case of global textile brands promoted with a locally adapted promotion strategy.
PL
W artykule podjęto problematykę dostosowania strategii komunikacji marketingowej przez międzynarodowe firmy odzieżowe na rynku europejskim. Badania oparto na analizie informacji dotyczących strategii komunikacji marketingowych, przedstawionych na stronach internetowych międzynarodowych firm działających w Unii Europejskiej. W celu określenia stopnia dostosowania działań w obszarze komunikacji marketingowej, w artykule zaprezentowano wyniki badań wśród 50 międzynarodowych firm odzieżowych, które porównano z wynikami badań wśród 100 międzynarodowych firm z innych sektorów B2C. Analiza wyników badań wykazała, że międzynarodowe firmy odzieżowe częściowo dostosowują strategię komunikacji marketingowej do potrzeb rynku europejskiego, jednak poziom standaryzacji strategii komunikacji marketingowej jest w przypadku firm odzieżowych wyższy, niż w przypadku firm z innych sektorów B2C, działających na rynku europejskim. Wykazano także istotny wpływ różnic kulturowych na częściową lub pełną adaptację działań w obszarze komunikacji marketingowej przez międzynarodowe firmy odzieżowe na rynku europejskim.
PL
Niniejszy artykuł usiłuje zdefiniować, czym jest współczesna globalizacja, i przedstawić szanse oraz zagrożenia, które ten proces wywołuje. Celem artykułu jest także pokazanie, jak dynamicznie zmienia się rzeczywistość Europy i jak narodziły się zagrożenia związane z nielegalną imigracją, ponieważ nielegalna imigracja i globalizacja są blisko związane. Końcowa część artykułu wskazuje kluczowe zagrożenia dla państw członkowskich UE spowodowane przez nielegalną imigrację.
EN
This article attempts to define what contemporary globalisation is and discuss the opportunities and threats this process generates. The purpose of this paper is also to show how dynamically the reality in Europe is changing and how new threats associated with illegal immigration have emerged, as illegal immigration and globalisation are closely related. The final part of the article points to key threats to the EU member states caused by illegal immigration.
EN
By analysing the processes of clusterization and networking, attention is drawn to the necessity of integration of railway transport into the intermodal or multimodal transport chain. One of the most widespread methods of combined transport is interoperability of railway and road transport. The objective is to create an uninterrupted transport chain in combining several modes of transport. The aim of this is to save energy resources, to form an effective, competitive, attractive to the client and safe and environmentally friendly transport system (Vasiliauskas, 2004). Under the modern conditions of globalization and integration into the European Union, the processes of networking are becoming increasingly more important, as perspective processes and the ones meeting the modern trends of development in various areas. In the context of intensive changes in the life of the society and business development processes, networking processes inevitably make influence on intermodal transportation. Therefore, the processes of clusterization, networking and integration have a significant impact on international economic area, including the development of a single social, scientific and technological advance, information and transport system.
EN
Paper briefly discussed the importance of international environment analysis. Particular attention was also paid to chosen factors of international environment. Authors subsequently proposed how these factors of international environment should be analyzed.
EN
It is necessary to understand globalisation as a long-term process of the reciprocal convergence of the various interests of people on the planet at all the levels of social life. It is a process which is predominantly cultural, economic and political. On the other hand, there are also local interests of people that may be incompatible with globalisation. The process of “glocalisation” could represent some solution: i.e. the interconnection of global and local. This study deals with the both positive and negative phenomena of globalisation process.
PL
Konieczne jest, aby rozumieć globalizację jako proces długo-falowego wzajemnego zbliżenia różnych interesów ludzi na naszej planecie na wszystkich poziomach życia społecznego. Z jednej strony jest to proces przede wszystkim kulturowy, gospodarczy i polityczny. Z drugiej strony, są też lokalne interesy osób, które mogą być niezgodne z globalizacją. Proces "glokalizacji" może stanowić pewne rozwiązanie, czyli wzajemne połączenia globalne i lokalne. Artykuł przedstawia zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska globalizacji.
EN
The basic controversy of the contemporary global warming is a question about its natural or anthropogenic origin. According to Giddens paradox humanity will act passively unless climate change becomes obvious. This paradox is an example of the social trap occurring on a global scale.
PL
Zasadniczą kontrowersją dotyczącą współczesnego globalnego ocieplenia jest pytanie o jego naturalne lub antropogeniczne pochodzenie. Zgodnie z paradoksem Giddensa ludzkość zachowywać będzie się biernie, dopóki zmiana klimatyczna nie stanie się oczywista. Paradoks ten jest przykładem pułapki społecznej występującej w skali globalnej.
17
Content available remote Multidimensional character of globalisation
EN
Globalization, as a basic megatrend of the modern world development, is a complex and multidimensional phenomenon. Its multi-dimensional character consists of three main parts: political, economic and socio-cultural. In this paper, authors analyse the globalization concept, its dimensions as well as possible costs and benefits in the context of international expansion of enterprises and the process of global companies’ emergence. Simultaneously, the authors also study the multidimensional issues of globalisation basing on the example of McDonald’s Corporation.
PL
Globalizacja, będąc istotnym megatrendem związanym z rozwojem współ-czesnego świata, jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Jej wielowymiarowy charakter można rozważać w oparciu o trzy podstawowe aspekty: polityczny, ekonomiczny i społeczno-kulturowy. W artykule, autorzy analizują pojęcie globalizacji, jej wymiary, jak również ewentualne koszty i korzyści globalizacji w kontekście ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw oraz procesu powstania globalnych firm. Jednocześnie autorzy analizują wielowymiarowy charakter globalizacji w oparciu o przykład firmy McDonald’s.
18
Content available remote Cultural aspects of armed conflicts
EN
This article presents the problems of military operations in the context of the local culture, which is of essential importance to the conducted military actions. Despite the globalisation process, which, as it seems, blurs cultural differences, these differences still exist, and in many cases they even get deeper. This complex situation is also combined with conflicting interests of various state and non-state entities and social groups. A part of this image of the reality is the phenomenon of war, present from the beginning of the human civilisation. It should be noted that cultural differences are among the major causes of wars. Only for such a reason, the area of military operation becomes culturally alien at least for one of the parties to the conflict. We should also consider the operations conducted by international forces in different parts of the world, where often a multicultural military contingent operates in a culturally alien environment. These are particularly complex issues, which cannot be entirely explained, hence the scientific discussion presented below is merely an attempt to diagnose the most important problems without identifying specific solutions. Attention was paid to cultural factors affecting the sources of conflict and their developments and the cultural shape of the environment of military operations. Among the global phenomena, which determine the course of the future armed conflicts, the cultural transformation of society and the related tensions, global culture of trade, migration, mass communication and information technologies as well as the revival of religion and nationalism are mentioned. We should also bear in mind the local conditions, which include social, political, governance, assessment and evaluation, communicational and organisational aspects as well as the aspects of acceptance of autonomy by the parties to the conflict.
PL
W artykule przedstawiono problematykę prowadzenia operacji zbrojnych w kontekście uwarunkowań kulturowych, z istotnym znaczeniem dla przebiegu działań militarnych. Pomimo globalizacji, która - jak się zdaje - zaciera wiele różnic kulturowych, one wciąż występują. Często też się pogłębiają. Na tę skomplikowaną sytuację nakładają się konflikty interesów różnych podmiotów państwowych i niepaństwowych oraz grup społecznych. W taki obraz rzeczywistości wpisuje się zjawisko wojny, obecne od początków ludzkiej cywilizacji. Należy zaznaczyć, że wśród licznych przyczyn wojen istotne miejsce zajmują różnice kulturowe. Nierzadko rejon prowadzenia operacji wojskowej jest obcy kulturowo przynajmniej dla jednej ze stron konfliktu. Operacje prowadzone są przez siły międzynarodowe w różnych rejonach świata, a kontyngent wojskowy operuje nierzadko w środowisku obcym kulturowo. Są to szczególnie skomplikowane zagadnienia, których nie sposób wyjaśnić jednoznacznie, stąd w artykule podjęto jedynie próbę diagnozy najistotniejszych problemów bez wskazywania konkretnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na czynniki kulturowe wpływające na źródła konfliktów i ich przebieg oraz na kulturowy kształt środowiska prowadzenia operacji militarnych. Wśród globalnych zjawisk determinujących przebieg przyszłych konfliktów zbrojnych wskazano na kulturowe przekształcanie się społeczeństw i towarzyszące temu napięcia, migracje, komunikację masową i technologie informatyczne oraz odradzanie się religii i nacjonalizmów. Nie pominięto też uwarunkowań lokalnych, w tym aspektów społecznych, politycznych, organizacyjnych oraz kwestii akceptacji odrębności przez strony konfliktu.
EN
This paper presents epistemological discussion about the issues of the management of development of enterprise innovativeness. The aim of the studies is to raise awareness of the complexity, interdisciplinarity and enhancement of innovativeness of enterprises. In this respect, the paper refers to the basics of innovation process modelling, identifying an integrating approach and networking approach, including theconcept of fractal correlations. Indicating the tendencies in the development of the space of global technologies, the paper highlights the importance of global networks of cross-organisational cooperation, global knowledge platform, free diffusion of knowledge and technology, segments of an intelligent market and pro-consumer behaviour.
PL
Opracowanie przedstawia rozważania teoriopoznawcze nad problematyką rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa. Celem badań jest próba zwrócenia uwagi na złożoność, interdyscyplinarność i dynamizację innowacyjności przedsiębiorstw. Odwołano się do podstaw modelowania procesu innowacyjnego, identyfikując podejście integrujące i sieciowe, w tym koncepcję współzależności fraktalnych. Podkreślono znaczenie globalnych sieci współpracy, globalnej platformy wiedzy, dyfuzji wiedzy i technologii, segmenty rynku inteligentnego i zachowania prosumenckie.
EN
The paper presented is a theoretical work discussing architecture as a standing testimony of human conflicts stemming from cultural and ideological clashes. The author describes several types of these clashes, starting with the discrepancies between history and modernity. The clash between the old and the new is portrayed as potentially triggering conflicts, in case there is no dialogue between history and contemporary architecture. Another type of conflicts is composed of those stemming from inadequate transposition of cultural norms, which may have a detrimental influence on human identity. Globalisation is shown as one of the factors that affect this loss of identity, and is reflected in architecture. In addition to that, the paper touches upon the issue of chaos vs. order, two notions used and understood differently by the practitioners of particular architectural styles. The antagonism between chaos and order is also described as generating potential conflicts. Finally, the paper discusses the ideology-based conflicts, reflected in architecture. They are described as closely related to the loss of human values, and the symbols of these values. Throughout the work, the author comments on positive and negative practices in culturally- and ideologically-sensitive architectural design, giving examples of projects and buildings, in different time periods.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.