Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: The objective of the article is to indicate the degree and correctness of the implementation of guidelines in the field of publication of non-financial data. Design/methodology/approach: The publication has been based on the technique of desk research of a wide selection of domestic and foreign pieces of literature, the analysis of secondary data, the analysis of the content of the press releases and official documents of selected economic entities. Findings: As a result of the conducted research, the attributes of the entities obliged to publish non-financial data have been identified and the environmental factors, the factors of social responsibility and corporate governance, affecting the effectiveness of the way of informing the capital market, have been indicated. This has become the basis for the presentation of the dynamics of changes in terms of publishing non-financial information by the companies listed on WSE over the last six years. Research limitations/implications: It is assumed that the indicated legal changes (Directive 2014/95/EU) have contributed to an increase in transparency of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Originality/value: The article presents the latest data on the degree of implementation of legal regulations regarding the disclosure of non-financial information by some large entities and groups.
EN
Purpose: Identification of corporate governance as a concept combining the ethical and economic dimension of contemporary organizations, taking into account the category of enterprise value. Design/methodology/approach: The paper is based on critical analysis of the literature, mainly in the field of corporate governance, as well as in the area of corporate value and ethics in management. Findings: The considerations presented in this study show that corporate governance can be approached as a management tool that would enable an enterprise to achieve various goals, both in the area of economic efficiency and business ethics. This means that corporate governance can be perceived as a factor that links the ethical and economic dimensions of contemporary management. Practical implications: Although the presented considerations are theoretical, they can be useful in practice in the work of managers of various enterprises. That is because they show the effects that can be achieved through introducing elements of corporate governance in the company. They show governance as a tool enabling the achievement of various goals. Social implications: Presenting governance in this way may result in greater interest in this concept. Its application in practice may cause multi-faceted beneficial socioeconomic consequences because governance provides such possibilities. Originality/value: This study shows a specific approach to the issues of corporate governance. This is not only a well-perceived code of good practices, but – above all – a tool for achieving various goals that are important for the functioning of modern enterprises.
3
Content available remote O etykę architektury
PL
Stan środowiska zbudowanego skłania do zastanowienia się, w jaki sposób etyka wpływa na projektowaną przestrzeń i jej jakość estetyczną. W konsekwencji powstają pytania dotyczące - z jednej strony - zapisów obowiązującej architektów etyki zawodowej, z drugiej - praktycznych wskazówek mających związek z architektonicznym projektowaniem i planowaniem. W czasie, kiedy zagadnienia odporności (firmitas) i użyteczności (utilitas) zostały w dużej mierze opanowane przez inne gałęzie projektowania, nie zapominając o problematyce ekologicznej, uznano piękno (venustas) za najistotniejszy konstytutywny atrybut architektury. Przedstawiono wybrane interpretacje Piękna i jego związków z Dobrem (Witruwiusz, 1954; Tatarkiewicz, 1962, 1982), także w świetle najnowszych ustaleń neurobiologii i neuroestetyki (Zeki, 2011, 2019; Qiuling et al., 2018; Ishizu, Tsukiura, Cabeza, 2011). Przyjęto pojęcie stosowność (Krakowski, 1989) - rozumiane jako pojęcie piękna celowego, uwarunkowanego społecznie - za odpowiednie dla opisu standardu estetycznego projektowanego środowiska zbudowanego. Praca jest próbą znalezienia praktycznych sposobów zapewnienia jakości estetycznej (piękna) w nowo projektowanych i przeprojektowywanych sytuacjach przestrzennych. Wskazano - z jednej strony - dziedzinę prawodawstwa zawodowego (kodeksy etyki zawodowej architektów), gdzie zagadnienia estetyczne są zasadniczo pomijane, z drugiej zaś - konieczność nauczania i wdrażania procesu projektowania jako czułego (Tokarczuk, 2019) i uważnego dialogu (Dominiczak, 2016) w specyficznym rozumieniu spotkania z Innym (Drugim), niezależnie czy to będzie architekt, użytkownik, czy też budowla. Zwrócono uwagę na propozycję estetyki kreacyjnej (Sławińska, 1973) jako potencjalnie możliwej integralnej dziedziny twórczości projektanckiej. W odróżnieniu od etyki zawodowej architektów, która dotyczy osób biorących udział w procesie projektowania i odpowiedzialnych pod względem etycznym za swoje postępowanie w ramach zawodu (działalności projektanckiej), etyka architektury odnosi się do relacji estetycznych, jakie powstają w sytuacjach architektonicznych (Dominiczak, 2016). W takim rozumieniu obiekty zbudowane są personifikowane i - jako mające swoją tożsamość byty (o ile projektant zechce) - wchodzą w dialog z Innymi bytami (Levinas, 1998), które zarówno tworzą, jak i stanowią daną przestrzeń.
EN
The state of the built environment makes one inclined to ponder how ethics affects the space that is designed and its aesthetic quality. As a consequence, there arise questions concerning the provisions of ethical codes of professional conduct that architects must adhere to on the one hand, while on the other, the practical guidelines for architectural design and planning. In a period when matters of durability (firmitas) and utility (utilitas) have been largely dominated by other branches of design, including the matters of ecology, beauty (venustas) has come to be considered as the most essential constituent attribute of architecture. Selected interpretations of Beauty and its relationship with Good (Vitruvius, 1954; Tatarkiewicz, 1962, 1982) have been presented, including in light of the latest findings of neurobiology and neuroaesthetics (Zeki, 2011, 2019; Qiuling et al., 2018; Ishizu, Tsukiura, Cabeza, 2011). The term appropriateness (Krakowski, 1989) is herein accepted, understood as a notion of intentional, socially conditioned beauty and considered proper to describe the aesthetic standard of the built environment under design. This paper is an attempt at finding practical methods of ensuring aesthetic quality (beauty) in newly designed and redesigned spatial situations. It identifies the field of professional law (the ethical code of conduct for architects), wherein aesthetic matters are largely ignored on the one hand, while on the other it points to the necessity to teach and implement a design process that is tender (Tokarczuk, 2019) and mindful (Dominiczak, 2016) dialogue in a specific understanding of encounters with the Other (the Second), whether it’s an architect, a user or a structure. It notes the proposal of creative aesthetics (Sławińska, 1973) as a potentially possible integral branch of design. Contrary to the professional ethics of architects, which pertains to individuals who practice design and are ethically responsible for their professional conduct (design), the ethic of architecture refers to aesthetic relationships that emerge in architectural situations (Dominiczak, 2016). In this understanding, built structures are personified and seen as entities with their own identities (if the designer wills it) that engage in dialogue with Other entities (Levinas, 1998), which both create and define a given space.
EN
The main problem of that article is effectiveness / ineffectiveness of an axiological system of the sustainable development as the base of a program of activities taken in individual and social-political scale. The problem was presented from the view of Alain Badiou’s ethics, which is a trial of overcoming weaknesses of the contemporary ethics of the mainstream, especially very low effectiveness of the ethics in the sphere of social practice. For developing the title problem there was applied the critique of contemporary ethics as the ethics of consensus, conducted by Badiou. Established research prospect has a limited application. It allows exclusively and only for drawing a conclusions in the matter of possible usability of the ethics of sustainable development in the activities leading to the change of dominant stereotypes of thinking and standards of conduct nowadays. From the point of view of Badiou’s ethics this is the first, but necessary step on the way to answer a following question – does the ethic of sustainable development have actual causative power and is it effective in initiating and performing social changes?
PL
Głównym problemem artykułu jest skuteczności/nieskuteczności systemu aksjologicznego zrównoważonego rozwoju jako podstawy programu działań podejmowanych w skali społeczno-politycznej oraz indywidualnej. Zagadnienie zostało przedstawione z perspektywy etyki Alaina Badiou, która jest próbą przezwyciężenia słabości etyki współczesnej głównego nurtu, zwłaszcza bardzo niskiej skuteczności tej etyki w sferze praktyki społecznej. Do rozwinięcia tytułowego problemu zastosowano przeprowadzoną przez Badiou krytykę etyki współczesnej jako etyki konsensu. Przyjęta perspektywa badawcza ma ograniczone zastosowanie. Pozwala tylko i wyłącznie na wysnucie wniosków w kwestii ewentualnej przydatności etyki zrównoważonego rozwoju w działaniach prowadzących do zmiany współcześnie dominujących stereotypów myślenia i standardów postępowania. Z punktu widzenia etyki Badiou jest to pierwszy, ale konieczny krok na drodze do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy etyka zrównoważonego rozwoju dysponuje rzeczywistą mocą sprawczą i jest skuteczna w inicjowaniu i przeprowadzaniu zmian społecznych?
PL
Podstawowym celem badań była analiza zagadnień dotyczących wpływu etyki organizacji (pracowników i zarządzających) na jakość i bezpieczeństwo powstającego wyrobu, w tym SpW. Etyka i świadomość zespołów/załóg wpływają na realizację procesów produkcyjnych. Rozumiemy ją jako zbiór wartości, czy też norm moralnych. Mając to na względzie, niektóre przedsiębiorstwa zaczęły tworzyć zbiory wartości niezbędnych dla realizacji ich celów biznesowych. Doprowadziło to w konsekwencji do wykształcenia zbiorów norm etycznych dla zespołów pracowniczych. np. w postaci kodeksów etyki, zawierających podstawowe zasady, które powinni przestrzegać wszyscy pracownicy oraz wyjaśniających jakimi wartościami należy kierować się przy podejmowaniu decyzji. Analizując te zagadnienia nasuwa się podstawowe pytanie: czy respektowanie wartości etycznych przez pracowników może wpływać na jakość i bezpieczeństwo wyrobu i ład organizacji? W takich ramach funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, także przemysłu obronnego, których zintegrowane systemy produkcyjne mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i obronność państwa. Tylko etyczna, odpowiedzialna postawa zarządzających i załóg/zespołów pracowniczych może zapewnić bezpieczeństwo procesów wytwórczych i jakość wyrobu. Wiele organizacji z powodu wzrastającej świadomości co do etycznych zachowań, kładzie większy nacisk na takie postawy pracowników. W artykule wskazano na wagę etyki dla wielu przedsiębiorstw, w tym np. dla Spółek Grupy Kapitałowej PGZ SA.
EN
The main goal of the research was to analyze the issues concerning the influence of the organization's ethics (employees and managers) on the quality and safety of the product being created, including the SpW. Ethics and awareness of teams affect the implementation of production processes. We understand it as a set of values or moral norms. With this in mind, some companies have begun to create sets of values necessary to achieve their business goals. In consequence, this led to the development of sets of ethical norms for employee teams. for example in the form of codes of ethics, containing basic principles that all employees should observe and explain what values should be followed when making decisions. Analyzing these issues raises the basic question: can the respect of ethical values by employees affect the quality and safety of the product and the order of the organization? Within such framework there are many enterprises, including the defense industry, whose integrated production systems have a direct impact on the security and defense of the state. Only the ethical, responsible attitude of managers and employees / employee teams can ensure the safety of manufacturing processes and the quality of the product. Many organizations, due to the increasing awareness of ethical behavior, put more emphasis on such attitudes of employees. The article points to the importance of ethics for many enterprises, including for companies of the PGZ Capital Group.
PL
Ciągły wzrost złożoności środowiska zmusza współczesne organizacje, zarówno podmioty gospodarcze jak i uczelnie oraz instytucje nauki do poszukiwania nowych metod analitycznych, zwłaszcza w zakresie kreowania korzystnych relacji społecznych i biznesowych. W publikacji wskazano, że działalność gospodarczą postrzegać należy jako element kultury, jako obszar, w którym mogą być urzeczywistniane wartości etyczne. Podkreślono również znaczącą rolę pracowników nauki w budowaniu relacji społecznych. Przedstawiono także autorskie modele analityczne akcentujące elementy etyczne, które wraz z empatią przesądzać mogą, że system wartości i rdzeń filozoficzny firmy mają decydujący wpływ na sukces lub porażkę każdej organizacji.
EN
A constant increase in the environment complexity forces organizations, both business entities and universities as well as science institutions to seek new analytical methods, especially in terms of creating beneficial social and business relationships. The study aims to emphasize that economic activity should be perceived as an element of culture, an area in which ethical values can be applied. A significant role of science workers for building social relations is also indicated. The authors present original analytical models stressing ethical elements which, along with empathy, can determine that the value system and the company philosophical core are recognized as the cause of success or failure of any organization.
EN
The paper focuses on the role of applied ethics as an academic science and its contribution to society. We cannot agree with the claim that the current crisis related to humanities is due to the fact that they are "not profitable". We want to point to the importance and usefulness of humanities and confirm that their current crisis is not caused by a lack of their profit. As today´s social demands start calling again for building values and a good name, we are sure that applied ethics is able to provide an expert service, develop values and skills including moral imagination, empathy, and critical rationality. As an example of ethical service and the development of ethical culture, we present briefly the academic ethics at the University of Matej Bel.
PL
Artykuł przedstawia czym jest sztuczna inteligencja oraz w jaki sposób wykorzystywana jest we współczesnym świecie. Wzrost znaczenia SI wiąże się z koniecznością znalezienie rozwiązań prawnych i etycznych, które zminimalizują możliwe negatywne aspekty jej rozwoju. W związku z tym w artykule przedstawione są proponowane rozwiązania prawne i etyczne (Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)) oraz Sprawozdanie Światowej Komisji ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii (COMEST) w sprawie etyki robotyki), propozycje prawników i przedsiębiorców. Zwraca również uwagę na kwestię odpowiedzialności, ponieważ rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko szanse, ale również zagrożenia.
EN
The article presents what artificial intelligence is and how it is used in the modern world. The increase in the importance of artificial intelligence is connected with the necessity to find legal and ethical solutions that will minimize the possible negative aspects of its development. In this connection, the article presents proposed legal and ethical solutions (European Parliament resolution. containing recommendations to the Commission on civil law provisions on robotics (2015/2103 (INL)) and Report of World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) on Robotics Ethics) proposals of lawyers and entrepreneurs. It also draws attention to the issue of responsibility, because the development of artificial intelligence is not only a chance, but also a threat.
PL
W artykule scharakteryzowany jest problem dotąd nieobecny w literaturze przedmiotu. Przedstawiona jest analiza występowania w kodeksach etycznych radnych pojęcia odpowiedzialności, jednej z podstawowych wartości wymaganej od polityków zarówno przez wyborców, jak również przez liczne dokumenty normatywne. Na podstawie analizy 58 kodeksów przedstawiona jest teza, że w prawie wszystkich kodeksach obecne jest pojęcie odpowiedzialności. Wyróżnione zostają również podstawowe jej rodzaje: odpowiedzialność przed mieszkańcami, wobec wspólnoty, merytokratyczna oraz regulaminowa.
EN
The article characterizes a problem not yet present in the literature on the subject. An analysis is presented an analysis of the occurrence of the concept of responsibility in ethical codes of councilors, one of the basic values required from politicians by voters as well as by numerous normative documents. On the basis of the analysis of 58 codes, the thesis will be presented that the concept of responsibility is present in almost all codes. In particular, it is about responsibility towards the residents, towards the community, meritocratic and statutory.
PL
W artykule zaprezentowane zostało autorskie ujęcie problematyki społecznej odpowiedzialnego biznesu na współczesnej Ukrainie. Rozpatrywane są różne naukowe podejścia w wyjaśnianiu istoty społecznie odpowiedzialnego biznesu, jego celów i metod realizacji. Omawiane są problemy, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskim społeczeństwie, a wśród nich niedoskonałe ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, nadmierna ilość procedur biurokratycznych. Podkreśla się, że pomimo istnienia wielu przeszkód, na Ukrainie tworzone są podstawy społeczne odpowiedzialnego biznesu, które wdrażane są między innymi w ruchu wolontariuszy, w trakcie realizacji projektów socjalnych i programów wsparcia dla różnych grup społecznych oraz warstw potrzebujących pomocy humanitarnej i finansowej.
EN
The article presents the author's vision of the state and problems of socially responsible business in modern Ukraine. The scientific approaches to explaining the essence of a socially responsible business, its goals and methods of implementation are considered. It justifies problems that hinder the formation of the value bases of socially responsible business in Ukrainian society, which include imperfect tax legislation, the presence of corruption, a lot of bureaucratic procedures. It is noted that despite the existence of problems, in Ukraine the foundations of socially responsible business are being formed, which are implemented in the volunteer movement, social projects and support programs for various social groups and strata in need of humanitarian and financial assistance.
11
Content available Moralne podstawy zasady ostrożności
PL
Zasada ostrożności obecna jest w prawodawstwie wielu krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Doczekała się wielu różnych sformułowań i wykładni jak również wielu rodzajów krytyki. W artykule podejmuję kwestię moralnych podstaw ugruntowania tej zasady oraz miejsca ostrożności i ryzyka w etyce.
EN
Precautionary principle may be found in legal documents of many countries and international organisations, including the United Nations and the European Union. It is formulated and understood in many ways and has been thoroughly criticised. In the paper, I focus on moral grounds for justification of the principle as well as on precaution and risk in ethics.
PL
Przedmiotem artykułu jest rozpoznanie prawnych i etycznych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o wskazanie, w jaki sposób koncepcja zrównoważonego rozwoju wpływa na kształtowanie różnego rodzaju systemów regulacji zachowań. Zrównoważony rozwój stał się bowiem kategorią normatywną tak na poziomie prawa międzynarodowego i unijnego, jak w prawie krajowym. Wobec tego konieczne jest ustalenie, w jaki sposób oddziałuje lub może on oddziaływać na podejmowanie określonych rozstrzygnięć w procesie tworzenia i stosowania prawa, a także na prowadzenie polityki, w tym w sferze gospodarczej i społecznej. Właściwe zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju do wyżej wskazanej aktywności organów władzy publicznej szczebla lokalnego, regionalnego, państwowego czy ponadnarodowego wymaga nie tylko rozpoznania, w jakich aktach normatywnych występuje to pojęcie, ale przede wszystkim, odniesienia go do etyki i systemu wartości. Jedynie bowiem z uwzględnieniem kontekstu aksjologiczno-etycznego zrównoważony rozwój będzie mógł być właściwie wykorzystany w praktyce. Prawne rozumienie wartości zrównoważonego rozwoju, jeżeli będzie odwoływać się jedynie do jego znaczenia definicyjnego, bez kontekstu etyczno-filozoficznego, poszerzającego istotnie treść tej zasady o wartości m.in. idealne, autoteliczne czy instrumentalne, będzie w sposób ograniczony odzwierciedlać się w prawnym procesie decyzyjnym. Artykuł przedstawia wprowadzenie do wskazanego tematu i odwołuje się do kwestii etyczno-aksjologicznych i kształtu konstytucyjnego porządku aksjologicznego w Polsce.
EN
The subject of the article is the recognition of legal and ethical conditions of sustainable development. In particular, it is about indicating how the concept of sustainable development influences the shaping of various types of behavior regulation systems. Sustainable development as a definite doctrine of economics has become a normative category both on the level of international and EU law, as in national law. Therefore, it is necessary to determine how it affects or can affect the taking of decisions in the process of creating and applying the law, as well as to conduct policies, including in the economic and social spheres. The proper application of sustainable development to the above-mentioned activity of public authorities at the local, regional, national or supranational level requires not only to recognize in which normative acts this concept is present but, above all, to refer to ethics and the system of values. It is only with the axiological and ethical context that sustainable development can be properly used in practice. Legal understanding of the value of sustainable development, if it refers only to its definitional meaning, without ethical and philosophical context, extending significantly the content of this principle with the value of, among others, ideal, autotelic or instrumental, will be limited in the legal decision-making process. The article presents an introduction to the indicated topic and refers to ethical and axiological issues and the shape of the constitutional axiological order in Poland.
13
Content available Ethics and innovations in military environments
EN
A success of domestic and international projects largely depends on human resources and its effective management, which is related to ethical behaviours of all actors. The article aims to identify specific aspects of ethics which are crucial for innovations development in Polish military institutions. In order to identify these aspects, the author analysed the content of interviews conducted among Polish military and civilian staff. The extracted from text descriptive codes are the transparency of policies and tools for creating innovation, the vision of organizational development, individual characteristics and moral intelligence, the approach to change. The research may useful for development of communication strategies and building competencies of decision makers in civil-military institutions.
PL
Sukces krajowych i międzynarodowych projektów w dużej mierze zależy od zasobów ludzkich będących w dyspozycji organizacji, a także od skutecznego i etycznego sposobu zarządzania nimi. Artykuł ma na celu wskazanie konkretnych aspektów etyki istotnych dla rozwoju innowacji w polskich instytucjach wojskowych. W celu zidentyfikowania tych aspektów autorka dokonała analizy treści wywiadów przeprowadzonych wśród polskiej kadry wojskowej i cywilnej. Wyróżnione na podstawie analizy treści wywiadów kody to transparentność polityk, instrumenty umożliwiające rozwój innowacji, wizja rozwoju organizacyjnego, cechy indywidualne, inteligencja moralna, podejście do zmian. Wyniki badań mogą być przydatne w opracowywaniu strategii komunikacyjnych w instytucjach wojskowo-cywilnych, a także w rozwijaniu kompetencji decydentów.
14
Content available Ethical case for self-defense robots
EN
Advances in robotics and Artificial Intelligence (AI) make utilizing robots in domestic law enforcement and self-defense increasingly viable. As with any set of technological developments, this opens up a space of possibilities for their licit and illicit use and creates a need for ethically-informed, effective and enforceable regulation. What is unique is the technology’s potential to solve a persistent issue necessarily impacting all self-defense and law enforcement executed by humans – the License to Overkill and the Response Time Trilemma. The paper starts by explaining what these issues are and how they thwart our attempts to conform with an ethical ideal of self-defense. It then outlines the particulars of the technological solution and describe its great promise. Finally, possible objections and the regulatory measures that would limit the negative impact of self-defense robots while preserving the social and ethical benefits of their sensible employment are discussed.
15
Content available Filozoficzne aspekty Wizji Zero
PL
Wizja Zero stanowi radykalną politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która została przyjęta przez szwedzki parlament w roku 1997, a następnie – w wielu innych krajach na świecie. Od samego początku wzbudza ona duże zainteresowanie, lecz zarazem wywołuje istotne kontrowersje. Claes Tingvall, będący pomysłodawcą i promotorem Wizji Zero, konsekwentnie opisuje ją jako rodzaj filozofii, podkreślając znaczenie imperatywów etycznych, na których się ona opiera. Celem niniejszego tekstu jest dostarczenie krytycznej analizy głównych założeń filozoficznych Wizji Zero – również tych, które nie zostały wyraźnie wyartykułowane, lecz zostały domyślne założone przez jej twórców i propagatorów. W artykule uwzględniono najważniejsze wątpliwości i zastrzeżenia wysuwane przez osoby odnoszące się ze sceptycyzmem wobec wspomnianej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
Vision Zero is a radical traffic safety policy adopted by Swedish Parliament in 1997 and afterwards in many other countries in the world. From the beginning it has attracted considerable interest but has given rise to some essential controversies as well. Claes Tingvall, who is the originator and promoter of Vision Zero, consistently describes it as a kind of philosophy, emphasizing the significance of the ethical imperatives it is founded on. The purpose of this text is to provide a critical analysis of the main philosophical assumptions of Vision Zero, including the ones that have not been explicitly uttered but they have been presupposed by their propagators. In this paper the most important doubts and objections raised by the people skeptical about the above-mentioned Vision have been taken into account.
16
EN
The article aimed to demonstrate whether the quality of decision-making on lending to clients in the small and medium-sized business sector is influenced by the gender of the approvers or their direct motivation caused by share on business results. The motivation for this research were the studies conducted after the last global financial crisis, mostly in the US and Europe, to a lesser extent in the Czech Republic. Their authors tend to conclude that women show better credit risk management than men and that direct managers’ engagement in business results and profits generates a higher susceptibility to risky, erroneous decisions. The research was carried out on one of the major banks operating in the Czech Republic, on a nationwide sample of workers with the loan approval authority in the segment of small and medium-sized firms. The decision of the approvers was, based on a random selection of about 1/3 of all their decisions, subject to control over three consecutive years. The obtained data were analysed by ANOVA, which did not prove the dependence of the decision quality on the gender or the direct motivation of the approver on business results. The research and its results have opened up scope for further research on the issue with a focus on a qualitative analysis of the nature and severity of the mistakes in terms of gender, job position, the level of authorization power and, last but not least, the unequal representation of women in the management of domestic banks.
PL
Artykuł miał na celu wykazanie, czy na jakość procesu decyzyjnego w zakresie udzielania kredytów klientom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wpływa płeć osób zatwierdzających lub ich bezpośrednia motywacja spowodowana udziałem w wynikach biznesowych. Motywacją do tych badań były badania przeprowadzone po ostatnim światowym kryzysie finansowym, głównie w USA i Europie, w mniejszym stopniu w Czechach. Ich autorzy mają tendencję do stwierdzenia, że kobiety wykazują lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym niż mężczyźni i że bezpośrednie zaangażowanie menedżerów w wyniki biznesowe i zyski generuje wyższą podatność na ryzykowne, błędne decyzje. Badania przeprowadzono w jednym z największych banków działających w Republice Czeskiej, w ogólnokrajowej próbie pracowników z organem zatwierdzającym pożyczki w segmencie małych i średnich firm. Decyzja osób zatwierdzających była oparta na losowej selekcji około 1/3 wszystkich decyzji, podlegających kontroli przez trzy kolejne lata. Uzyskane dane zostały przeanalizowane przez ANOVA, która nie wykazała zależności jakości decyzji od płci ani bezpośredniej motywacji osoby zatwierdzającej do wyników biznesowych. Badania i ich wyniki otworzyły możliwości dalszych badań w tym zakresie, koncentrując się na jakościowej analizie charakteru i wagi błędów pod względem płci, stanowiska pracy, poziomu uprawnień do autoryzacji oraz, co nie mniej ważne, nierówna reprezentacja kobiet w zarządzaniu bankami krajowymi.
17
EN
The title of this paper is to draw attention to the deteriorating and some say despicable conditions in the academic world. The paper utilizes the critical research method which is an emerging research paradigm in educational research. It also attempts to encompass a somewhat light-hearted word-fun approach to make a very serious problem more palatable reading. Its aim is to promote change. The work here focuses on illuminating the legacy conditions in the infancy of public education and following the mutations leading to today’s conditions of companies, organizations and individuals or pigs at the trough who has forsaken learning for earnings and profits. Revealed in the research are such enlightening findings as in the National Center for Education’s 120 Years of American Education: A Statistical Portrait. The 107-page report. covers education characteristics of the population, enrollment rates, educational attainment, illiteracy, income, elementary and secondary education, statistical trends, enrollment, school attendance, pupil/teacher ratios, student assessment (which discusses test results trends), high school graduates, public elementary and secondary school, revenues, expenditures, higher education, enrollment, institutions and professional staff, degrees conferred, master’s degrees, doctor’s degrees, first-professional degrees, revenues for higher education, expenditures, endowments and physical plants. What the report does not mention not even once in all its 107 pages, 21 sets of figures and 37 tables is the word learning. Also demonstrated is the current level of the very poor results of products of the U.S. educational system by discussing the historical performances of U.S. students on international achievement tests. The research reveals both the intended and unintended consequences of grade inflation, student cheating, professor/teacher good grades for better class review problems and the false sense of learning. The purpose of this research is to (a) to identify trends and factors negatively impacting student learning; (b) inform to help solicit change and mitigate future risk factors and (c) challenge the reader to become part of the solution. These findings and the continuation of research activity will be used to leverage additional interventional support specifically for implementation to reverse the trend of profitability at the expense of student learning.
18
Content available remote Relacje architekt - odbiorca: empatia, komunikacja, etyka
EN
The profession of the architect in Poland is one of the public trust and is described as requiring the specific qualifications, predispositions and capacities such as understanding the needs of the others, positive attitude towards people, easy way of approaching the others and understanding the relations occurring between the people and the buildings. The problem in quality of performing this profession in our country relies upon the superficial approach to the user while declaring him/her as the main subject of architects’ actions. This conclusion comes out of the research of the environmental psychologists examining this problem, in which the need to set the guidelines and principles leading to the systematized inclusion of the problems of the users into the process of architectural design, effective from the point of view of both design team and realization of the design task, was constructively emphasised. In order to improve the situation it would be advisable also to include this problem into the architectural education, especially in the area of communication and empathy as architects, according to the ethical priciples are responsible to the society they serve.
EN
The solving of actual problems requires an innovative approach in the form of suggested epistemic community. We characterize the epistemic community as a cooperative group consisting of different participants, aimed to the solving of actual problems in the aspect of improving the well-being. The contribution of the epistemic community is in improving of implementation of ethics to the different areas of practice through the mutual cooperation of the ethical expert and relevant experts from the actual problem area.
PL
Rozwiązanie rzeczywistych problemów wymaga innowacyjnego podejścia w postaci sugerowanej społeczności epistemicznej. Charakteryzujemy społeczność epistemiczną jako grupę współdziałającą, składającą się z różnych uczestników, której celem jest rozwiązywanie rzeczywistych problemów dotyczących poprawy samopoczucia. Wkład wspólnoty epistemicznej polega na poprawie wdrażania etyki w różnych dziedzinach przez współpracę eksperta etycznego i odpowiednich ekspertów z rzeczywistego obszaru problemowego.
20
Content available Odpowiedzialny dizajn. Etyka i problem potrzeby
PL
Artykuł przedstawia ideę odpowiedzialnego projektowania. Podstawową kwestią jest pytanie o element, który decyduje o tym, że pewne wymagania stawiane przez określone grupy odbiorców są potrzebami, inne zaś nie? Czy może być nim kategoria potrzeby? By odpowiedzieć na te pytania autorka wymienia pięć pojęć kryjących się pod terminem dizajn, szkicuje krótką historię pojęcia odpowiedzialnego dizajnu, wskazuje jego istotny element, jakim jest opozycja wobec projektowania komercyjnego, by dojść do paradoksu wpisanego w odpowiedzialne projektowanie. Paradoks, polega na tym, że wraz z negacją projektowania komercyjnego (który wyraźnie oddziela funkcję rzeczy od wyglądu), odpowiedzialny dizajn pozbawia się miary, pozwalającej odróżnić zaspokajanie potrzeb, przez określone funkcje przedmiotów od pozostałych wymagań odbiorców.
EN
The article presents the idea of responsible design. The main issue is the question about an element, which decides if certain requirements made by a specific group of recipients are necessary or not. May it be a category of a need? In order to answer these questions, the author names five concepts hidden behind the term design, outlines a brief history of the notion of the responsible design, points out its essential element, that is its opposition towards the commercial design and finally reaches the paradox inscribed in the responsible designing. The paradox consists in that together with the negation of the commercial designing (which explicitly separates the function of an object from its external appearance), the responsible designing is deprived of a measure which would allow to distinguish the satisfaction of needs by specific functions of objects from the remaining needs of the receivers
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.