Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potrzeby społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The article aims to formulate basic assumptions defining the resilience of complex systems falling within social logistics' scope of interest. The article emphasizes the importance of general systems theory for the contemporary understanding of management sciences, with particular emphasis on logistics. The authors of the article have also characterized, based on the current state of literature, the concept of social logistics as one of the three "clean" types of logistics, positioning it alongside military and economic logistics Design/methodology/approach: The article presents an overview of approaches to the crystallizing issue of social logistics in literature. The analyzed object of research was referred to the general theory of systems and conclusions were drawn in the form of proposals to shape the social logistics system. In addition, the authors presented an original proposal for the composition of the social logistics system based on observation of the activities of social entities and in-depth analysis of Polish and foreign literature. Findings: Then it was proposed to consolidate the term 'social logistics system resilience' and to conduct empirical research along with an outline of the research procedure. The proposed research procedure will be used and the results of research conducted in accordance with it – described in subsequent articles of the authors. Social implications: In the article, it was concluded that the subject of the study is relatively broad, and the link between the topic of social logistics and supply chain resilience is a research gap that will be filled by series of articles, the starting link of which is this one. The analyzes contained in the article refer to a large extent to the problems of comfort in social life, with particular emphasis on human needs of a social nature. Originality/value The originality of the article express in compiling the issues of social logistics with issues of systems’ resilience. In the face of the constantly observed negative phenomena disrupting the functioning of social logistics systems, the topic of their resilience is of particular importance.
PL
Podstawowym problemem we współczesnym, zorganizowanym i dynamicznym świecie jest zaspokojenie rosnących potrzeb społecznych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Jego rozwiązanie jest zadaniem wielu różnorodnych organizacji. Choć dominującą rolę w tym zbiorze odgrywają organizacje biznesowe, ukierunkowane głównie na zaspakajanie potrzeb indywidualnych, to szczególne znaczenie dla ludzkości posiadają organizacje publiczne. Stanowią one bowiem kościec struktury organizacyjnej państw, zapewniają warunki funkcjonowania społeczeństw oraz zmierzają do zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb. W obecnych uwarunkowaniach coraz częściej preferowany jest sieciowy model zaspokajania potrzeb publicznych, w którym istotną rolę odgrywają zarówno organizacje publiczne, jak i biznesowe. Takie rozwiązanie posiada zwykle zalety i wady i powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami.
EN
The contemporary, extremely dynamic world is characterized by an enormous number of di-verse organizations created by people to satisfy their collective and individual needs. Although the dominant role is played by business organizations, focused mainly on satisfying individual needs, public organizations have a special significance for humanity. They are the bones of the organizational structure of states, they ensure the conditions for the functioning of societies and are aimed at satisfying their collective needs. The activities of these organizations are mainly financed from public funds and determine the standard of living and development of societies. However, more and more public funds allocated for this purpose remain also in the interest of business organizations. The access of these organizations to public funds depends to a large extent on the type of services offered and on social policy and the model of meeting the collective social needs adopted by the state authorities. Currently, the network model of satisfying public needs is preferred; it stresses the role both public and business organizations. Such a solution usually has advantages and disadvantages. It should be preceded by detailed analyzes and must take into account economic and social conditions in the country. In practice, it should be clearly stated to which system the satisfaction of social needs we are going and what decides for choosing of such a system. The way of managing this process should also be clearly defined.
PL
Wraz ze wzrostem gospodarczym zmieniają się potrzeby społeczeństwa, wymagania i oczekiwania wobec administracji publicznej, a także rządzących i podejmowanych przez nich działań. Autorka definiuje pojęcie administracji publicznej, zarządzania publicznego (Public Administration Management) jako innowacji społecznej i subdyscypliny nauk o zarządzaniu, które regulują procesy w organizacjach sektora publicznego, i obywatelskich, wypełniających lukę rynkową. New Public Management buduje nowoczesną relację państwo – obywatel w zakresie polityki społecznej, funkcjonowania administracji publicznej, organów sądowniczych oraz aktywizacji obywateli w ramach uczestnictwa w budżetach partycypacyjnych (obywatelskich).
EN
Along with the economic growth the needs of society, demands and expectations towards public administration, as well as its rules and activities, are changing. The author defines the concept of public administration, public management (Public Administration Management) as a social innovation and a sub-discipline of management sciences, regulating processes in public and civil organizations sectors, which fill the market gap. New Public Management is building a modern state-citizen relationship in the area of social policy, functioning of public administration, judiciary authorities and active citizenship within the programme of participatory (civil) budgets.
EN
The paper presents cases of the Balanced Scorecard (BSC) implementation as a solution for increasing the control of the efficiency in management occurring in the area of the entities participating in efforts to meet social needs. Analysis of the experience of BSC application as a tool to support strategy in public sector organizations has become the content of this article. The paper consists of two parts. In first part the cases of Social Insurance Institution – ZUS, polish Customs Service and judiciary system in Singapore were presented.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wdrażania BSC (ang. Balanced Scorecard) jako rozwiązania przyczyniającego się do zwiększenia kontroli sprawności zarządzania w sferze podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych. Analiza doświadczeń zastosowania BSC jako narzędzia wspierania strategii działania w organizacjach sektora publicznego stanowi treść niniejszego artykułu. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono przykłady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS, polskiej Służby Celnej oraz singapurskiego systemu sądownictwa.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wdrażania BSC (ang. Baladced ScoreCard) jako rozwiązania przyczyniającego się do zwiększenia kontroli sprawności zarządzania w sferze podmiotów działających w sektorze publicznym. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono przykłady ZUS, polskiej Służby Celnej oraz singapurskiego systemu sądownictwa. W części drugiej opisano zastosowanie BSC w Ministerstwie Sprawiedliwości Macedonii oraz przygotowaną przez MCCGroup koncepcję BSC dla polskiego sądownictwa powszechnego. Całość zakończono wnioskami.
EN
The paper presents cases of the balanced scorecard (BSC) implementation as a solution for control of increasing the efficiency in the management occurring in the area of the entities participating in public sector. The paper consists of two parts. In first part the cases of ZUS, polish Customs Service and judiciary system in Singapore were presented. Other examples of the BSC use in Macedonian Ministry of Justice and BSC concept for polish common judiciary proposed by MCCGroup were presented in the second part. The whole was completed by conclusions.
6
Content available Jak żyć, jak mieszkać?
PL
Renzo Piano twierdzi, że era rozlewających się miejskich peryferii już minęła. Dywany płasko rozciągających miejską tkankę tarasowych domostw ekspansywnie rozbudowujących infrastrukturę techniczną są zbyt kosztowne i wyniszczające, a system jako taki musi przejść do historii. Jedynie dogęszczające wysokościowce – miasta wertykalne wykorzystujące brownfields, czyli miejskie obszary niezabudowane, mogą sprostać potrzebie ekspansji budowlanej o charakterze "implozji", czyli dośrodkowego rozwoju miast. Rysuje się zatem tendencja rugowania zabudowy podmiejskiej, satelitarnej, nawet wiejskiej, na rzecz intensywnych skupisk miejskich i możliwie nieskażonej natury wokół. Gdzie zatem ulokować atawistyczną ludzką potrzebę "wiejskiej ciszy" – mieszkania pośród drzew, potrzeby stałego kontaktu z przyrodą, trwogi wysokości, w końcu umiłowania bezpiecznej skali "małych miast" zgodnej z tendencją ruchu citta slow. Z drugiej jednak strony coraz bardziej rysuje się niedostosowanie współczesnej populacji do samodzielności przetrwania i konfrontacji z nieograniczoną naturą. "Przygoda" nabrała wymiaru sportowego wyczynu, aktu bohaterstwa, śmiertelnego wyzwania.
EN
Renzo Piano is of the opinion that the era of the sprawling urban peripheries is over. The vast flat areas of terraced houses stretching expansively the urban tissue and the technical infrastructure are too costly and crippling to the economy and the whole system has to pass into history. It is only the dense high-rise buildings – vertical cities making use of the so called brownfields that is the urban un-built up areas, that may satisfy the need for the construction boom that has the character of an "implosion" that is a centripetal development of cities. Thus, one observes a trend to eradicate suburban, satellite and even rural architecture in favor of intensive urban housing and the possibly uncontaminated nature around. Therefore where is the place for the atavistic human need for "rural peace" – for living among the trees and for permanent contact with nature and the fear of heights; and finally what about the love of the safe scale of "small cities" which is in accord with the tendency of the "citta slow" movement. Yet on the other hand, one notices an ever greater lack of adjustment of the contemporary population to being able to survive on one’s own and confront unbounded nature. "Nature" has acquired the dimension of a sports achievement, an act of heroism and a lethal challenge.
EN
The processes connected with education and research works have become more complex. The advancement of engineering and information technologies has influenced the modes of teaching and learning and modernized the supporting and aiding tools. Nowadays, science is interdisciplinary, which results in new relations and interactions in the space of buildings. The above mentioned assumptions require new perspective and a fresh approach to planning changes in higher education buildings and revitalization of student campuses.
PL
Ewolucja techniczna, zmiany organizacyjne i programowe studiów a także przemiany społeczne sprawiają, że przestrzeń i wyposażenie obiektów wyższych uczelni ulegają stopniowym zmianom w budynkach starszych a w obiektach nowych, w ciągu ostatnich lat, możemy zaobserwować rozwiązania projektowe, które wyznaczają nowe standardy techniczne i funkcjonalne. Procesy związane z dydaktyką i pracami badawczymi, stały się coraz bardziej złożone. Wraz z rozwojem techniki i informacji obserwujemy zmiany w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych, ocen i prezentacji prac studenckich. Rozwój techniki i technologii informacyjnej wpłynął na nowe sposoby uczenia się oraz unowocześnił narzędzia do ich wspierania. Studenci poszukują większej współpracy i doświadczeń. Nauka wymaga obecnie interdyscyplinarnych badań naukowych. Potrzeba ta wymusza nowe relacje i interakcje w przestrzeni budynków. Sam proces zdobywania wiedzy przebiega w różnych miejscach, nie tylko w salach wykładowych, ale również w kontaktach społecznych drogą elektroniczną lub twarzą w twarz. Przy wsparciu i dzięki dostępowi do zasobów cyfrowych i urządzeń mobilnych, uczenie się może odbywać się wszędzie. Przemianom uległy sposoby komunikowania się, współpracy, podejmowania wspólnych działań i inicjatyw, a także sposoby organizowania życia studenckiego.
8
Content available remote Ogrody Lublina w planistycznej twórczości Feliksa Bieczyńskiego
PL
Feliks Bieczyński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni inżynier działający w województwie Lubelskim, wywarł wielki wpływ na powstanie pierwszych parków publicznych Lublina. Jego idee i projekty parków miały na celu zaspokojenie społecznych potrzeb wypoczynkowych. Jego koncepcje planistyczne bazowały na kompozycji: terenowego rzeźbienia, dolin rzecznych, starannie dobranej roślinności, parkowych ścieżek i rzeźb, które całościowo tworzyły wnętrza ogrodowe oraz wielokierunkowe powiązania pomiędzy: ogrodami, krajobrazem miasta i jego otoczeniem.
EN
Feliks Bieczyński, a graduate of Warsaw University, a long term engineer of Lublin voivodship, had a great influence on the appearing of the first Lublin public gardens. His ideas and projects of gardens fulfilled the recreational needs of the society. His planning concepts were based on the composition of: local relief, river valleys, carefully chosen plants, garden paths and sculptures, which, together, created garden interiors, and multidirectional connections between gardens, the town landsacape and its surrounding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.