Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  single-family housing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem 2017 r.
PL
Na rysunkach przedstawiono minimalne, średnie i maksymalne miesięczne temperatury powietrza w Warszawie Okęciu, Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Omówiono średnią roczną i roczną bez lata temperaturę powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Przedstawiono na rysunkach minimalną, średnią i maksymalną miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd (15oC) w Warszawie Okęciu w wieloleciu 1987-2017. Omówiono roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) oraz roczną Sd(15oC) bez lata w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz dla 5 miast Polski w wieloleciu 2005-2017.
EN
This paper presents average, minimal and maximal monthly air temperature for Warsaw Okecie, Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for Cracow in the year period 1996-2017. The figures give annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature in the year period 1987-2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo also for Cracow in the year period 1996-2017. The figures present average, minimal and maximal monthly heating degree days to base temperature 15oC for Warsaw Okecie in the year period 1987-2017 and annual heating degree days to base temperature 15oC and annual heating degree days without the June, July and August for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017. Author compares energy consumption changes for buildings heating in relation to energy consumption in the year 2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for 5 cities of Poland in the year period 2005-2017.
EN
Housing construction in the second half of the twentieth century was intensively developed in Europe and in the whole world. The expansion of industry and the development of cities, initiated at the turn of the 19th and 20th centuries, had a huge impact on urban planning, the creation of housing estates and their location in the city structure. In Wrocław, new postwar housing estates, including single-family housing, were inscribed in the existing urban layout of the city from the inter-war period. Wrocław in the 1920s and 1930s increased its area several times. New, connected areas were intended, above all, for housing construction. After the war, Wroclaw’s planners drew on prewar plans to expand the city, but also updated and modified them, adapting them to the current needs of residents. The article focuses on the urban development of Wrocław from the 1960s to the 1980s in the field of organized single-family housing.
PL
Tematem opracowania jest architektura jednorodzinnych domów mieszkalnych projektowanych w latach 80-tych i 90-tych XX wieku i w pierwszych latach po roku 2000. Na przykładach własnych prac autor ukazuje występujące w tym czasie tendencje w projektowaniu budynków jednorodzinnych1. Prezentowane projekty powstały na zamówienie prywatnych inwestorów jako budynki wolnostojące. W końcowej części pokazano fragmenty dwóch prac dyplomowych wykonanych na kierunku studiów architektura w roku 2003 pod kierunkiem autora. Wspólną, łączącą je cechą jest nawiązanie do tradycyjnej architektury regionalnej Górnego Śląska. Mieszczą się one zatem w nurcie architektury postmodernistycznej2, a także kierunków określanych jako architektura neotradycjonalna i architektura miejsca3. W kilku projektach zastosowano specyficzne rozwiązanie przestrzenne – zaprojektowano pokój dzienny jako wydzielony z bryły budynku, o większej wysokości niż inne pomieszczenia mieszkalne i nieznacznie uniesiony nad terenem co umożliwia dobry kontakt z ogrodem. Artykuł jest próbą podsumowania własnych doświadczeń w projektowaniu i realizacji jednorodzinnych domów mieszkalnych.
EN
Presented own designs single-family residential development of the 80s., 90s. XX century and the beginning of XXI. century made with the author’s collaboration arch. Alina Borowczak-Grzybowska. Presented detached houses were made to individual order of private investors as an alternative to typical projects „home directories”. They are housed in the mainstream of postmodernism and are embedded in the regional architectural tradition of Upper Silesia. Due to the nature of the border region and its landscape diversity of this tradition it is heterogeneous. There here the influence of Polish culture in its various forms, Czech, German and in the north-eastern part of region - Russia. To folk architecture of the Silesian Beskid refers design holiday home in Porąbka-Kozubniku and Dissertation „project agritourism farms” in Istebna. Single-family houses in Toszek, Kielcza and Brzękowicach near Psary are an attempt contemporary interpretation of a small manor occurring on the northern, eastern and southern borderlands region. Houses in Opole and Gliwice are the proposals of urban detached houses with steep roofs adapted to the surrounding buildings from the late nineteenth. and XX. century. Thesis „single-family housing in Zabrze” refers to the tradition of building workers in the industrial part of Upper Silesia. Recreational and residential buildings in Żyłka can be associated with the early modernist villas with 20-years of the last century, of which numerous examples can be found in the region. Against the background of comments concerning housing in Poland during their formation, forming the historical context of the works presented, the author describes the spatial solutions of buildings. Of the 12 presented projects 6 have been implemented. Also shown 2 theses done under the guidance of the author’s undertaking on modern interpretations of regional architecture.
PL
W analizie przedstawionej w poprzednim numerze "Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym. Zgodnie z przyjętymi założeniem, prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu plasującego się na miejscu drugim, którym jest region południowy.
PL
W analizach przedstawionych w poprzednich numerach „Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym i południowym. Wielkość zużycia w 2014 roku określono na poziomie ok. 2,7 mln Mg - zarówno dla regionu centralnego, jak i południowego. Regiony te charakteryzowały się bardzo zbliżoną strukturą pod względem liczby oraz powierzchni użytkowej budowanych domów jednorodzinnych, [5,6].
PL
Poprzednie analizy szacowały zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym, południowym oraz wschodnim. Zużycie kruszyw w 2014 roku w regionie centralnym i południowym określono na zbliżonym poziomie ok. 2,7 min Mg, natomiast w regionie wschodnim - na ok. 2,1 min Mg [8]. Jak kształtuje się ta wielkość w północno-zachodniej Polsce?
PL
"Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce" jest próbą wskazania możliwej koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnnego realizowanego w ramach tzw. budownictwa społecznego w obecnych warunkach gospodarczo-politycznych Polski. W pracy oparto się na doświadczeniach autora przy współpracy w programie SJOM - Systemu Jednorodzinnych Osiedlach Mieszkaniowych, programu realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1983-89. W "Elementach strategii ... " oparto się o opracowany system technologiczny dsd/3dT (drobnowymiarowy szkielet drewniany, tarczowo-przestrzenny) pozwalający realizować budynki mieszkalne relatywnie tanio a tym samym tak by były dostępne dla jak najszerszej potencjalnej grupy inwestorów. Wieloletnie doświadczenia zawodowe autora przy projektowaniu i realizowaniu jednostek mieszkalnych w tym systemie potwierdziło przydatność systemu dla tego celu. Praca porusza zagadnienia z zakresu rozwoju przestrzennego zewnętrznych obszarów miast jako potencjalnych miejsc lokalizowania jednostek osiedleńczych będących elementem strategii. W pracy opisano również podstawowe założenia systemu dsd/3dT. Odrębnym elementem opracowania są modele jednostek osiedleńczych i mieszkalnych na bazie czterech podstawowych modułów jednostek mieszkalnych o powierzchni użytkowej 90, 120 i 150 m2.
EN
"Elements of the Strategy for Single-Family Housing Development" is an attempt at indicating a possible concept of single-family housing development currently implemented in Poland within the framework of the so-called social housing development programme in the present economic and political climate. The author based his thesis on knowledge gained while participating in the SJOM (Single-Family Housing Estate System) programme conducted at the Warsaw University of Technology Faculty of Architecture. ''Elements ... " was based on the technological system dsd/3dT (small timber frame) which enables relatively lowcost housing construction and consequently makes it affordable for the potentially broadest group of investors. The author's professional experience in housing design and construction within this system seems to be very effective in this regard. The work also raised the issue of outer city limits development, indicating the area as a potential location for housing development with this strategy in mind. The basic principles of the dsd/3dT system were described in this work as well. A separate part of the work was dedicated to single-unit settlement and housing models based on four fundamental usable floor space modules of housing units, such 90, 120 and 150 square meters.
PL
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich segmentach budownictwa. Zdecydowanie największe zapotrzebowanie na kruszywa generowane jest przez budownictwo liniowe. Należy mieć na uwadze, że segment ten w okresie kilkuletnim stanie się mniej atrakcyjny dla branży kruszyw. Po zakończeniu nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 zrealizowana zostanie zdecydowana większość dużych inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych). Mniej widoczny w ostatnich latach segment budownictwa kubaturowego po tym okresie będzie miał większe znaczenie na rynku kruszyw.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
PL
Kruszywa naturalne znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie liniowym i kubaturowym. W pracy przedstawiono badania zapotrzebowania na kruszywa w elementach betonowych i żelbetowych budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie bliźniaczej. Kubatura budynków jednorodzinnych w 2013 roku stanowiła 70% kubatury budownictwa mieszkaniowego i blisko 33% kubatury wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Analizę oparto na podstawie wskaźników jednostkowego zużycia kruszyw względem cech użytkowych i konstrukcyjnych budynków. W obliczeniach uwzględniono wskaźniki charakterystyczne dla różnych typów architektonicznych domów: parterowych podpiwniczonych i niepodpiwniczonych oraz parterowych z poddaszem użytkowym podpiwniczone i niepodpiwniczone. Uwzględniono również technologię wznoszenia budynków oraz konstrukcję stropów. Obliczone zużycie kruszyw w 2013 roku wyniosło około 13,5 ± 2 mln Mg. Wartość minimalna (11,5 mln Mg) i maksymalna (15,5 mln Mg) wynikają z obliczonych dla jednostkowych wskaźników zużycia kruszyw odchyleń standardowych (współczynników zmienności). Dla zidentyfikowanej struktury budownictwa jednorodzinnego, która w ostatnich kilku latach nie ulega zmianom; średnie zużycie kruszyw wynosi około 185 Mg/dom, a średni wskaźnik zużycia 1,22 Mg na 1 m2 powierzchni użytkowej. Udział budownictwa jednorodzinnego w rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w 2013 roku, wyniósł około 8%, a w catym rynku kruszyw około 6%. W ujęciu regionalnym największe zapotrzebowanie na kruszywa odnotowano w województwie mazowieckim (ok. 1,9 mln Mg), następnie: małopolskim, śląskim i wielkopolskim (po ok. 1,5 mln Mg) a najmniejsze zapotrzebowanie wystąpiło w województwie opolskim (0,24 mln Mg). W poszczególnych województwach obserwuje się duże zróżnicowanie udziału budownictwa jednorodzinnego w rynku kruszyw żwirowo-piaskowych. Udział ten wynosił od około 2% w podlaskim do około 25% w śląskim i świętokrzyskim.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. The paper presents the study of the aggregate demand in single-family buildings. The volume of single-family houses in 2013 accounted for 70% of the volume of housing construction and nearly 33% of all the volume of the completed buildings. The analysis is based on the aggregates consumption ratio in respect to usable and construction features of the buildings. The calculations take indicators specific to different types of architectural houses into account, such as one-storey buildings with or without a basement, one-storey buildings with a utility attic with or without a basement. The analysis also includes technology for the construction of buildings, as well as the construction of ceilings. Calculated aggregate consumption in 2013 amounted to approx. 13.5 ± 2 million Mg. The minimum (11.5 million Mg) and maximum value (15.5 million Mg) has been calculated for the standard deviation (coefficient of variation) for the aggregates consumption ratio. Research on single-family housing structures has identified that the average consumption of aggregates is approx. 185 Mg / house, representing an average consumption of 1.22 Mg per 1 m2 of usable area and has not changed for the past several years. The share of single-family housing in market of gravel-sand aggregates in 2013, amounted to approx. 8%, and the overall market aggregates approx. 6%. In regional terms, the greatest use of aggregates was observed in the Mazowieckie province (approx. 1.9 million Mg), then: Małopolskie, Śląskie and Wielkopolskie provinces (approx. 1.5 million Mg). In contrast, the lowest amount of aggregates was observed in the Opolskie province (0.24 million Mg). In particular, provinces observed differences in the share of single-family housing in the gravel-sand aggregates market. This share ranged from approx. 2% in the Podlaskie to approx. 25% in the Śląskie and Świętokrzyskie provinces.
PL
W ostatnich latach budownictwo kubaturowe dostarcza w kraju rocznie średnio ok. 33 mln m² powierzchni użytkowej w budynkach o różnym przeznaczeniu. Zdecydowanie największym udziałem charakteryzuje się segment budownictwa jednorodzinnego, który odpowiada za ok. 37% przyrost powierzchni użytkowej. Jest jednym z ważniejszych rynków dla wielu materiałów konstrukcyjnych, budowlanych, surowców naturalnych oraz chemii budowlanej. Jak zapotrzebowanie na kruszywa do betonu będzie wyglądało w poszczególnych regionach?
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z nieprawidłową pracą fundamentów budynków jednorodzinnych. Podkreślono istotną rolę i znaczenie fundamentów, co często jest pomijane w konstrukcji. Wskazano główne powody ich uszkodzeń oraz skupiono uwagę na sposobach wzmocnień. W ostatniej części przedstawiono wyniki ekspertyzy wykonanej w 2012 r. dla domu jednorodzinnego wymagającego wzmocnienia fundamentów, a także wnioski wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac.
EN
The article presents the issues related to the problems of malfunction of the single-family houses foundations. The role and significance of the foundation indicating the great importance which is often overlooked in the design is presented. There are indicated the main reasons for their failures and attention focused on ways of strengthening. The last part presents the results of expertise developed in 2012 for single-family home in need of strengthening the foundations - conclusions and photographic documentation of the performed works is included.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
13
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady, które należy uwzględniać przy projektowaniu energooszczędnego domu wraz z aktualnymi zmianami w prawie budowlanym (warunkach technicznych) dotyczącymi przegród budowlanych.
EN
In the article there have been presented fundamental principles that should be taken into account in the design of energy-efficient home, together with the current changes in the building law (technical conditions) on the dividing structures.
14
Content available remote Koszt wzniesienia budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków oraz planowane zaostrzenie wymogów. Obliczono wysokość kosztu dodatkowego związanego z podwyższeniem standardu energetycznego budynku jednorodzinnego w celu określenia opłacalności zastosowania rozwiązań obniżających zapotrzebowanie na ciepło w budynku.
EN
The article presents the requirements concerning heat insulation of buildings and the planned tightening of the requirements. It includes a calculation of the additional cost related to the upgrading of the energy standard of a single-family house in order to determine whether the implementation of solutions that decrease heat demand of the building would prove profitable.
PL
Budownictwo jednorodzinne w Polsce jest od ponad dwudziestu lat dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki i jednocześnie czynnikiem kształtującym w największym stopniu zmiany krajobrazu kulturowego obrzeży miast i wsi. Artykuł przedstawia sytuację mieszkaniową Polski na tle krajów UE, w aspekcie podejścia do projektowania nowych budynków.
EN
For more than twenty years, single-family housing in Poland is a booming sector of economy, as well as the main factor influencing the changes in cultural landscape of suburban and rural areas. The article presents Polish housing situation on the background of the EU countries in the aspect approaches to designing of new buildings.
16
EN
The paper presents the results of the international research program on affordable steel housing, called "Affordable House Project" and sponsored by Arcelor Mittal. The socioeconomical background for the low-cost housing in Poland is presented, as well as the definition of the term "affordable" in relation to single family housing. Budget housing in Poland is identified and the Polish solution of affordable steel-structure-house is presented and compared to the low-cost model houses worked out in Czech Republic, Portugal, Romania and Brazil. All subject projects are presented and briefly described. The paper presents the comparison of the specific features of the designs, such as: the area, internal layout, structural design, technical solutions and economical advantages over traditional building methods.
17
Content available remote Podłoga na gruncie z zastosowaniem keramzytu
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono technologię wykonywania tradycyjnej podłogi na gruncie wraz z opisem poszczególnych warst dla budownictwa jednorodzinnego. W drugiej części artykułu opisano rozwiązanie wykonania podłogi na gruncie z zastosowaniem keramzytu, który stanowi jej integralną część.
EN
In first part of the article the technology of making traditional floor on the ground togher with the description of particular layers for detached houses was presented. The second part describes the solution of making floor on the ground with application of the ceramsite with constitutes its integral part.
PL
Moment transformacji ustrojowej w Polsce w roku 1989 to proces przemian społecznych, ekonomicznych i gospodarczych, który trwa do dziś. Z punktu widzenia kształtowania zabudowy zmieniło się praktycznie wszystko. Korzystanie z katalogowej zabudowy jednorodzinnej pozornie poszło w niepamięć. Każdy z nas, o ile sytuacja finansowa mu na to pozwala może wybudować swój własny wymarzony dom. Ale czy ktoś tak naprawdę zastanawia się jak ten niepowtarzalny i jedyny dom funkcjonuje w zetknięciu z otaczającą rzeczywistością, czy tworzy spójny wyraz architektoniczny?. Poniższy artykuł porusza problem wolności w tworzeniu krajobrazu przestrzennego Polski i braku kultury budowania. Proponuje stworzenie jasnych reguł, które wskazywały by odpowiednie wzorce i drogę dla budownictwa jednorodzinnego, nie pozbawiając każdej jednostki do twórczej aranżacji własnej przestrzeni życia.
EN
What really is a single family house? The historical fate of the Polish are quite turbulent and confusing. The turbulent history is also a detached building development in Poland. We can not clearly define what it really for each of us is a single - family house. Inside the house man spends much of his life, subordinates the space, creates a place, but do you wonder like to live and what kind of space is around him. Every house is a unique kind of statement objects, colors that everyone creates. Individuality and uniqueness in comparison with the overall impression created? Does is not become a problem that Polish homes landscape is so varied and unreadable. And what is really a Polish home.? Is there a pattern by which we recognize clearly that this is a type of Polish, regional? Do we really need such a type, relying on him to create modern architecture? Most are in the emerging architecture of residential buildings, whose framework we are not able to identify clearly because of the complexity of the problem which is the complexity of human society. The total subordination of single-family housing in order to create a Polish home is not possible. There is also a good solution from the problem of building a house and leaving it to anyone who intends to build his own house. It seems clear that there should be some clear rules or guidelines which could indicate the right way in shaping the single – family houses.
EN
This project is an attempt to shape a dwelling area together with its concurrent functions in the area appointed by the authorities of Poraj Commune. In the past local deposits of iron ore were mined there. To adapt the area back to life is a complex task which requires numerous and thorough analyses of the ground and its relation to the surrounding neighborhood. The elaboration of successive stages of project documentation also provides for arrangement of economic means to recultivate the area in question.
20
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastąpienia systemu grzewczego domu jednorodzinnego wykorzystującego gaz ziemny na system oparty na energetycznym wykorzystaniu biomasy. Podczas opracowywania systemu wzięto pod uwagę wiele kryteriów takich jak koszt zakupu, transportu i składowania paliwa, koszt instalacji oraz codzienny komfort użytkowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy i obliczeń, wykonany został i zainstalowany system grzewczy, a wnioski z testów jego eksploatacji przedstawiono w niniejszym artykule. W podsumowaniu dokonano analizy ekonomicznej całego przedsięwzięcia, określono obszar zastosowań i przedyskutowano wady oraz zalety zaproponowanych rozwiązań.
EN
The paper analyzes the possibility to replace the natural gas heating system in a singlefamily house with the system based on the utilization of biomass for the purpose of producing energy. The system was developed taking into account a number of criteria, such as the cost of purchasing, transporting and storing the fuel, the cost of installing the system and the comfort of its daily use. A heating system was developed and installed on the basis of the presented analysis and calculations, and the conclusions from the utility tests of that system are presented in the paper. The summary involves an economic analysis of the project, defining of the scope of usage of the system and a discussion of the pros and cons of the proposed solutions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.