Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  threat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In the literature on the subject, the term "security" is accompanied by the terms "non-threatening state", "non-threatening state of peace", "state of peace", "state of certainty". The lexical meaning of the term (Latin sine cura – no worries) should be understood as a situation in which there are no threats. In the context of lexical meaning, the term security means a risk-free situation. Contemporary understanding of the term focuses its attention on learning security understood as the resultant of the theory and practice of providing a reference subject with the possibility of survival (existence) and the pursuit of own interests, particularly using opportunities, taking challenges, minimizing risk and counteracting all types of threats. Definitive approaches to the term security indicate that it should be understood as a state and process. The state of security should be understood as a sense of confidence of the subject and guarantee of its survival, while the process – as chance for improvement and development of state’s means to protect and defend it. The current catalog of security threats proposed by Barry Buzan was extended in the second half of the 20th century from military nature threats to threats of a political, economic, social, and environmental nature. These changes have redefined the modern understanding of security. The main research problem was formulated as the question: what are the theoretical aspects of contemporary security threats? The article aims to analyze and diagnose contemporary definitions of security and its threats. The research process uses methodological methods of scientific cognition, mainly analysis and criticism of literature.
PL
W literaturze przedmiotu terminowi „bezpieczeństwo” towarzyszą określenia „stan niezagrożenia”, „stan niezagrożenia pokoju”, „stan pokoju”, „stan pewności”. Leksykalne znaczenie tego terminu (łacińskie sine cura – bez troski) rozumieć należy jako sytuację, w której nie występują zagrożenia. W kontekście znaczenia leksykalnego termin bezpieczeństwo oznacza więc sytuację pozbawioną zagrożeń. Współczesne rozumienie tego terminu koncentruje swą uwagę na poznaniu bezpieczeństwa rozumianego jako wypadkowa teorii i praktyki zapewnienia referencyjnemu podmiotowi bezpieczeństwa możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów w szczególności poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Definicyjne ujęcia terminu bezpieczeństwo wskazują, że powinien być on rozumiany jako stan i proces. Poprzez stan bezpieczeństwa rozumieć należy poczucie pewności podmiotu oraz gwarancję jego przetrwania, poprzez proces szansę na doskonalenie i rozwój środków państwa służących do jego ochrony i obrony. Współczesny katalog zagrożeń bezpieczeństwa, zaproponowany przez Barrego Buzana, został rozszerzony w drugiej połowie XX wieku z zagrożeń o charakterze militarnym na zagrożenia o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zmiany te na nowo zdefiniowały współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Główny problem badawczy artykułu sformułowano w formie pytania: jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i diagnoza współczesnych definicji bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Proces badawczy wykorzystuje metodologiczne metody poznania naukowego, głównie analizę i krytykę literatury.
2
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
3
Content available Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Broń biologiczna jest często określana jako „uboga broń masowego rażenia”, ponieważ jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukrywaniu i przenoszeniu. Mimo upływu czasu, w obliczu pandemii COVID19, ryzyko użycia broni biologicznej wydaje się bardzo prawdopodobne. Możliwość użycia broni masowego rażenia (broni biologicznej) rodzi szczególne zagrożenie ze strony współczesnych organizacji terrorystycznych, dla których istotnym jest spektakularny zamach. W artykule w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych informacjach, autor przedstawia aktualny poziom zagrożenia terroryzmem biologicznym, nie pozostający bez związku z niepożądaną, wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19.
EN
The biological weapons often is defined as “weapons of mass destruction poor”, because this is relatively cheap and easy in the production, hidden and relocation. In the face of COVID-19 pandemic, the risk of using biological weapons seems very likely. A possibility of using weapons of mass destruction (biological weapon) is arousing special danger by contemporary terrorist organizations. In this article in a synthetic, based on the available references and the unpublished information, author present the current level of threat of biological terrorism, which is not unrelated to the undesirable, still acompanying COVID-19 pandemic.
EN
This paper identifies the threats and risks of a terrorist attack on a critical infrastructure facility based on the example of Żelazny Most Tailings Storage Facility (OUOW). The threat analysis primarily took into account the threats of deliberate human actions. Identification of potential threats concerning the infrastructure surrounding the facility was conducted based on information that is readily available on the Internet. The reasons why it may be a potential target were also justified. Numerical calculations of the stress–deformation scale of the initial state of the reservoir, based on the Biot model with the Kelvin–Voight rheological skeleton, were presented as a starting point for in-depth research on the scale of threats and risks to the reservoir. The presented numerical model can be a starting point for calculating the stability of a reservoir subjected to explosives. The facility constitutes a major element of Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy (Lubin-Głogów Copper District). OUOW Żelazny Most is the biggest such facility in Europe and is utilized to collect tailing waist. When expanded in its southern quarter, the facility will be the biggest in the world.
EN
The subject of the article are problems of safety in the operation of earth structures designed for vehicle traffic in the conditions of threats of loss of stability. In particular, the following issues were discussed: design and construction of embankments on weak, marshy soil, safety of earth structures in floodplains, safety of earth structures in landslide areas, earth structures located in areas of mining damage. Examples of solutions to particular problems are given. The summary contains statements of utilitarian and cognitive significance.
PL
Tematem artykułu są problemy bezpieczeństwa eksploatacji komunikacyjnych budowli ziemnych w warunkach zagrożeń utraty stateczności. W szczególności omówiono następujące zagadnienia dotyczące: projektowania i budowy nasypów na słabym podłożu bagnistym, bezpieczeństwa budowli ziemnych na terenach zalewowych, bezpieczeństwa budowli ziemnych na terenach osuwiskowych, budowli ziemnych zlokalizowanych na terenach szkód górniczych. Podano przykłady rozwiązania poszczególnych problemów. Podsumowanie zawiera stwierdzenia o znaczeniu utylitarnym i poznawczym.
7
Content available Decisions in safety management
EN
The article emphasizes that safety is the most important value for every person. Today, in the face of many threats, its level and interpretation are changing. The conditions of some phenomena also generate premises and possibilities for situations threatening health, life, environment, or infrastructure of a specific area to occur. The probability of occurrence of non-military supernatural events is relatively high. Therefore, it is necessary to skillfully use all the circumstances to distance the potential threats and minimize the possible consequences. It is imperative to take action that will keep and prolong the safety situation. Systemic solutions and the inclusion of many public institutions (organizations) and the society in action taken are essential. Security management is one of the basic functions of all government bodies and public administration, both at government and local government levels. Once the state is achieved, it cannot be maintained for too long. In each case, the procedure will be different. The article presents selected principles of the decision-making process, a procedure aimed at ensuring that the security level is acceptable.
PL
Artykuł akcentuje, że bezpieczeństwo jest najistotniejszą wartością dla każdego człowieka. Współcześnie w obliczu szeregu zagrożeń jego poziom i interpretacja ulega zmianom. Uwarunkowania szeregu zjawisk generują również przesłanki i możliwości zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku czy infrastrukturze określonego obszaru. Prawdopodobieństwo zaistnienia niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych jest stosunkowo wysokie. Dlatego należy umiejętnie wykorzystywać wszelkie okoliczności, aby oddalać mogące się pojawić zagrożenia, a ewentualne skutki zminimalizować. Trzeba podejmować działania, które stan bezpieczeństwa pozwolą utrzymać możliwie jak najdłużej. Nieodzowne są rozwiązania systemowe i włączenie do podejmowanych działań wiele instytucji (organizacji) publicznych oraz społeczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi bowiem jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Stanu raz osiągniętego nie da się utrzymać zbyt długo. W każdym przypadku procedura postępowania będzie inna. Artykuł przedstawia wybrane zasady procesu decyzyjnego, postępowania ukierunkowanego na to, aby poziom bezpieczeństwa był akceptowalny.
EN
The issue of announcing, changing and revoking alert levels and CRP alert levels for threats in the Polish cyberspace (CRP alert levels) is inseparably connected with anti-terrorist actions taken by public administration bodies. The Counter-Terrorism Act of 10 June 2016 sets out the principles of conducting counter-terrorism activities and the principles of cooperation between authorities in the scope of such activities. It specifies the bodies which are entitled to announce change and revoke alert levels and CRP alert levels. Until recently, alarm levels associated mainly with the protection of military command, agencies and institutions play an increasingly important role in the area of protection of the civilian population. The proof of this is the extension of the existing formula for the use of alarm levels in the civil (non-military) environment and the cyberspace of the Republic of Poland. The decision to announce, change and revoke an alert level and a CRP alert level depends on a number of factors, including the following: the reasons for their announcement, the division of competences of the bodies responsible with respect to their announcement, change and revocation, and the execution of projects required to be carried out for the introduction of particular alert levels or CRP alert levels.
PL
Problematyka dotycząca wprowadzenia, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni RP (stopni alarmowych CRP) nieodłącznie wiąże się z działaniami antyterrorystycznymi organów administracji publicznej. Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz zasady współpracy między organami w zakresie prowadzenia takich działań. Precyzuje szczegółowo podmioty uprawnione do wprowadzenia, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe kojarzone jeszcze do niedawna głównie z ochroną dowództw, agencji oraz instytucji o charakterze militarnym odgrywają coraz większe znaczenie w obszarze ochrony ludności. Dowodem na to jest rozszerzenie dotychczasowej formuły stosowania stopni alarmowych o środowisko cywilnego (niemilitarnego) zastosowania oraz środowisko cyberprzestrzeni RP. Decyzja o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP zależy od licznych uwarunkowań, wśród których można wymienić m.in.: przesłanki do ich wprowadzenia, podział kompetencyjny podmiotów w zakresie ich wprowadzenia, zmiany i odwołania oraz wykonywania przedsięwzięć wymaganych do zrealizowania na okoliczność wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
EN
In every aspect of aviation’s operations, from ground handling, aircraft designing and production, ensuring the continuity of flights, technical service, to air carriers, there is a possibility that cybercrime may occur. Ubiquitous computers, telephones, and internet carry the risk of various types of threats – from simple viruses, to personal data theft, to taking over of an aircraft by cybercriminals. The aim of the paper is to describe the main cyberthreats in the area of civil aviation. The theoretical analysis of the available source materials and empirical usage of security procedures in aviation organizations served as the main research methods that have been utilized in the analysis of the cybersecurity problem. The author’s extensive professional experience in the aviation sector, especially in the field of quality and security, provided the possibility to verify and understand these vital problems for the aviation industry.
10
Content available remote Historia terroryzmu
PL
Terroryzm jest groźnym zjawiskiem, które zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu. Poprzez wszystkie epoki historyczne ulegał on modyfikacjom i był narzędziem w rękach radykalnych organizacji dążących do wpłynięcia na społeczeństwo i decydentów politycznych. Rozwój mediów, Internetu i społeczeństwa informacyjnego spowodował, że obecnie terroryzm jest problemem dotykającym zarówno państwa jak i organizacje międzynarodowe.
EN
Terrorism is very dangerous phenomenom, that threatens international security. Throughout all historical periods it has been modified. Terrorism is a weapon used by radical organisation seeking to influence politicians. Increasingly developing media, internet and information society have made terrorism a threat affecting both states and international organizations.
EN
This paper focuses on the assessment of the degree of risk in all phases of extraction activities in a selected quarry in the Slovak Republic. The research part of the paper assesses the degree of risk resulting from the assessment of the threat, the probability of the threat and the consequence of an adverse event in extraction activities. The paper offers an important basis for decision-making in quarry management in order to eliminate the negative consequences of andesite mining on the environment, equipment and people. The extraction activity in the Kecerovský Lipovec quarry is assessed by this paper as low risk for two phases of extraction, specifically the preparation phase, and the extraction itself. The paper also highlights the importance of taking measures. Regarding the safety criteria in the Kecerovský Lipovec quarry, it is possible, based on the results of the analysis and evaluation, to consider the quarry to be safe. However, a condition for this is the necessary expert training of workers in all activities performed while working in the quarry. Here, the need for personnel to strictly adhere to the set standards for extraction activities is of prime importance. This finding confirms the above that the aim of diagnosing and naming the potential for adverse events in the extraction process must be to minimize risks, as their absolute exclusion is not possible due to the human factor and unforeseeable circumstances.
13
Content available remote Counteracting unmanned aerial systems in the operational area of airports
EN
Unmanned aerial systems (UAS) are treated as an opportunity, a challenge and a threat to airports, but the author decided to focus on the last aspect, in particular on countering UAS in operational area of airports. Due to the above, this article aims to address the characteristics of systems used to counteract and combat (neutralize) UAV in the airport's operational area. There are used the following research methods: analysis, synthesis, inference, comparison, abstracting and expert interview. To achieve the assumed aim, the author performed two research tasks: presentation of the importance of unmanned aerial systems as well as identification and discussion of the selected threats to airports resulting from the use of unmanned aerial systems. The presented material shows that countering unmanned aerial systems is a complex issue which requires the use of a combination of different solutions.
PL
Bezzałogowe systemy powietrzne stanowią jednocześnie szansę, wyzwanie i zagrożenia dla lotnisk, przy czym autor postanowił skupić się na ostatnim aspekcie, głównie na przeciwdziałaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. W związku z powyższym, za cel artykułu przyjęto: charakterystykę systemów służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. Przy opracowywaniu materiału autor posłużył się następującymi metodami badawczymi: analiza, synteza, wnioskowanie, porównanie, abstrahowanie oraz wywiad ekspercki. By zrealizować założony cel pracy, autor wykonał dwa zadania badawcze: przedstawienie istoty bezzałogowych systemów powietrznych oraz identyfikacja i omówienie wybranych zagrożeń dla lotnisk, powstałych w wyniku wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych. Z zaprezentowanego materiału wynika, że przeciwdziałanie bezzałogowym systemom powietrznym to złożony problem, wymagający stosowania kombinacji różnych rozwiązań.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
EN
The article discusses threat assessment in consecutive National Crisis Management Plans in Poland after 2010. The scope of the article is limited to the assessment of those threats that may have an impact at the state level and which are included in the National Crisis Management Plan. A general approach to threat assessment for the purposes of national crisis management plans has been taken. A reference to the accuracy of consecutive threat assessments in the context of the occurrence of real crises is included later in the article. In the final part of the article, the perspectives for threat assessment are discussed. Due attention is paid to threats which have an increased likelihood of occurring and the severest consequences.
EN
Weapons of mass destruction pose a threat that all health care institutions should be prepared for. Every health care centre can be an essential part of the joint system of response when a critical situation occurs. Although, since 1945, no nuclear weapon has been employed in any armed conflict, cases of both chemical and radiological weapon use have been reported. Taking into account the analysts’ opinion that the 21st century has begun a super-terrorism era (Alexander and Hoenig 2001, p. 7) and, hence, the increased interest of terrorist organisations in acquiring mass destruction weapons, it is difficult to point out the location of a possible attack. A terrorist attack with the use of weapons of mass destruction may happen in any place, both urban and rural. According to the strategy adopted in the event of a critical situation resulting from such attack, the heavily injured should be transported to hospitals located in the closest location of the incident at the proper stage of evacuation. The problem is, however, to prepare a sufficient number of places for all victims of an attack and to provide them with professional medical care. In this context, it seems justified to consider the role and capabilities of the basic (primary) health care, as the most popular element of the health care system that has the resources to operate in a critical situation, and as the institution protecting citizens’ lives and health, i.e. the national safety attributes.
EN
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) was a terrorist organization fighting for the independence of the Basque Country from under the rule of Spain. It was created in 1959 by members of the Basque Nationalist Party (PNV). The terrorist attacks carried out by it were directed against the representatives of the authorities and law enforcement officers, but many civilians were also killed as a result of armed conflicts. The organization’s activity was financed mainly from extortion money, which was collected from entrepreneurs under the threat of death. Acts of violence have become everyday life for Spanish citizens. For this reason, the initially supported organization began to arouse reluctance and induce waves of protests against the methods it used. The Spanish government tried to negotiate and sign the ceasefire with the organization, however, it proved ineffective. The organization has repeatedly announced the suspension of fighting, and then carried out subsequent acts of terror. In 2011, ETA announced the end of military activity, and in 2017 its members finally gave up their arms. Most of the organization’s activists are currently in jail. ETA has killed 829 people since its inception.
PL
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) była organizacją terrorystyczną walczącą o niepodległość Kraju Basków spod rządów Hiszpanii. Została utworzona w 1959 r. przez członków Baskijskiej Partii Narodowościowej (PNV). Przeprowadzane przez nią zamachy terrorystyczne wymierzano przeciwko przedstawicielom władzy oraz stróżom prawa, jednak w wyniku walk zbrojnych zginęło także wielu cywilów. Działalność organizacji była finansowana głównie z haraczy, które pobierano od przedsiębiorców pod groźbą śmierci. Akty przemocy stały się codziennością dla obywateli Hiszpanii. Z tego powodu, popierana początkowo organizacja zaczęła budzić niechęć i wywoływać fale protestów przeciwko metodom, jakie stosowała. Rząd Hiszpanii podejmował próby negocjacji oraz podpisania rozejmu z organizacją, jednak okazywały się one nieskuteczne. Organizacja wielokrotnie ogłaszała zawieszenie walk, po czym dokonywała kolejnych aktów terroru. W 2011 r. ETA ogłosiła zakończenie działalności zbrojnej, a w 2017 r. jej członkowie ostatecznie oddali broń. Większość działaczy organizacji przebywa obecnie w więzieniach. Od początku swojej działalności ETA zabiła 829 osób.
19
Content available remote Terroryzm w Europie Zachodniej
PL
Terroryzm jest niezwykle poważnym zagrożeniem, które dotyczy obecnie całej społeczności międzynarodowej. Zjawisko to podlega ciągłym zmianom i ewoluuje, dostosowując się do panujących warunków, co utrudnia jego zdefiniowanie. Szczególne zagrożenie stwarzają organizacje związane z islamskimi radykałami, które w swoich postulatach propagują zwalczanie wartości zachodniej cywilizacji. Kolejne zamachy przeprowadzane przez te ugrupowania na terenie Europy, mogą spowodować reakcję prawicowych ekstremistów, negujących idee multikulturowości.
EN
Terrorism is extremely big threat to all mankind. This ideology is constantly changing and elvoving to adjust itself to world conditions. This process is impeding the definition possibilities of terrorism. In particular the biggest threat are organization linked to Islamic radicals, which postulate fighting with the Western culture. Next and ongoing terrorists attacks in Europe can provoke a reaction of right-wing extremists, who are negating the idea of multicultural world.
EN
The paper deals with the issue of occupational health and safety in a metalworking manufacturing organization. Hazard and threat have been defined when cutting metal materials with a band saw. We assessed the risk by an extended point method, where we determined the risk rate values. In most cases of sawmill work, we found a “moderate” or “negligible” risk. The highest, ‘serious’ risk we found in a possible electric shock. In this case, we have also taken the necessary actions. As a precaution, we have also proposed safety measures for other threats.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.