Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A noticeably increased intensity of migration becomes a very important issue with regard to economic, socio-cultural and political matters. Broader flow of people results in the occurrence of numerous threats, but also provides opportunities and benefits for both the participants of migration flows, and the areas to which the flowis directed. An important role in this process is played by the students, who con stitute a special category of immigrants. The article contains a socio-economic characteristics of foreign students from countries of the former CIS, with the emphasis on their reasons for immigration, organizing their new life abroad, life plans and in particular their economic activity. The core purpose of the article is to identify the mechanisms of adaptation of foreign students as a specific category of immigrants to functioning in the new socioeconomic environment. The article, in addition to its cognitive merit, also has a practical purpose. The problems and obstacles faced by foreign students in Poland form a basis for general recommendations for actions aimed at improving the conditions of functioning of foreign students in the new realities.
PL
Współcześnie zauważane zwiększone natężenie ruchów migracyjnych staje się zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia kwestii ekonomicznych, społeczno-kulturowych i politycznych. Coraz łatwiejszy przepływ ludzi wpływa na pojawienie się licznych zagrożeń, ale także stanowi szanse i przynosi korzyści zarówno dla uczestników ruchów migracyjnych, jak także dla obszarów, do których ten ruch jest ukierunkowany. Ważną rolę w tym procesie odgrywają także studenci, którzy stanowią specyficzną kategorię imigrantów. Artykuł zawiera socjoekonomiczną charakterystykę studentów obcokrajowców pochodzących z kraju byłej WNP, w tym uwypuklone zostały motywy imigracji, sposób organizowania życia w nowych uwarunkowaniach wynikających z faktu przyjazdu do innego kraju, plany życiowe oraz, co niezwykle ważne w tej perspektywie, aktywność ekonomiczna tych osób. Podstawowa oś rozważań w artykule sprowadza się do wskazania mechanizmów adaptacji studentów obcokrajowców, jako specyficznej kategorii imigrantów, do funkcjonowania w nowym otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Artykuł, oprócz waloru poznawczego, ma także cel praktyczny. Na bazie ukazanych problemów i barier, z jakimi borykają się studenci obcokrajowcy w Polsce, przedstawione zostały ogólne rekomendacje działań na rzecz poprawy ich warunków funkcjonowania w nowych realiach.
PL
W artykule przedstawiono analizę przydatności metody symulowanego obciążenia transformatorów do badania nagrzewania stacji transformatorowych górniczych. Porównano zjawiska związane z wydzielaniem ciepła w stacjach transformatorowych, badanych w warunkach zasilania i obciążenia zbliżonych do warunków pracy znamionowej oraz w stacjach badanych metodą symulowanego obciążenia. Wskazano na potrzebę opracowania zastępczej metody badawczej nagrzewania stacji transformatorowych o dużych mocach znamionowych, gdy badanie metodą bezpośredniego obciążenia jest technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych.
EN
The paper concerns the methodology of testing transformer stations dedicated to be used in underground mines. The method of simulated loading currently used for testing temperature rise of transformer stations has been shown as inaccurate on the basis of experience and analysis of relevant standards, because it does not give the reliable value of temperature rise of components and air inside the station under test. This method may be used for testing temperature rise of transformer coils in a single transformer but not for transformer stations which are compound devices, assembled from many components. The result obtained by means of using the method of simulated loading is useless, because it does not concern all components of the station with the exception of the transformer coils. A transformer station tested this way may be dangerous because the method does not reveal important occurrences, influencing its failure-free and harmless work, for example the temperature of air around electrical protections. The paper also depicts the possibility of dangerous occurrences’ appearance such as an initiation of arc fault caused by overheating electric insulation. It has been underlined that the test measuring temperature rises must be conducted in conditions nearest to the rated working station. There has been stated that the use of the method is allowed on condition its successful validation. It has been pointed out that reliable substitutable method of testing high voltage transformer stations’ temperature rise must be obtained and used in cases where the method of direct loading is difficult to conduct or economically unjustified.
PL
W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz opisy obwodów zasilania, sterowania, zabezpieczeń oraz automatyki przekształtnikowego prostownika górniczego typu: NTP 54A 250/6/0,25DC. Prostownik NTP 54A 250/6/0,25DC posiada nowoczesną budowę kompaktową oraz zakresy parametrów eksploatacyjnych znacznie rozszerzone w stosunku do tradycyjnych rozwiązań zasilaczy trakcyjnych: APSP, APST. Nowoczesne układy sterowania, monitoring oraz wizualizacja parametrów eksploatacyjnych, sygnalizacja stanów awaryjnych – zwiększają pewność i niezawodność pracy prostownika oraz bezpieczeństwo eksploatacji transportu szynowego z trakcją przewodową. W artykule przedstawiono przykładowe algorytmy sterowania prostownika oraz wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych prostownika. Prostownik przekształtnikowy był testowany w kopalniach węgla kamiennego oraz pracuje bezawaryjnie od roku w jednej z KWK.
EN
In the paper presented construction, rule of activity and description of circuits: power supply circuits, control circuits and protection and automation circuits of the mine rectifier type NTP 54A 250/6/0,25DC. The rectifier NTP 54A 250/6/0,25DC possesses modern compact construction and ranges of exploitive parameters considerably extended with relation to of traditional solutions of traction suppliers: APSP, APST. Modern control systems, monitoring and visualization of exploitive parameters , detection of damage states, enlarged the certainty and the reliability of rectifier work, and exploitation safety of rail transport with the line traction. In the article introduced an example-algorithms of rectifier control, and results of laboratory and exploitive experiments of the rectifier. The rectifier converter was tested in underground mines, and. has worked failure-freely through the period of one year in different operating conditions.
PL
W artykule przedstawiono dwa specjalnie skonstruowane stanowiska laboratoryjne, przeznaczone do badania narzędzi urabiających i nowych metod urabiania skał, będące na wyposażeniu Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. Opisano budowę i zasadę działania zespołów mechanicznych stanowisk oraz ich wspólnego kompleksowego systemu hydraulicznego. Zaprezentowano niektóre z przeprowadzonych prac badawczych i przykładowe wyniki badań oraz dokonano podsumowania doświadczeń z dotychczasowej eksploatacji stanowisk.
EN
Two specialist laboratory test stands, located in the Department of Mining, Dressing and Transport Machines of the AGH University of Science and Technology and intended for testing of mining tools and new methods of mining technologies, were presented. The structure and principle of operation of mechanical sets of the stands and their common complex hydraulic system were described. Examples of performed investigations along with the obtained results were presented. A summary of experiences of the current operation of the laboratory stands was carried out.
EN
In the paper described construction, work system and selected circuits: supply system, control and diagnostic system of the mine converter type NTP 54A 250/6/0,25DC. Control and diagnostic system cooperate with microprocessor controller. Converter NTP 54A 250/6/0,25DC have a modern compact construction. Converter construction contain a system of chambers separated apart with thermal isolation about the degree protection IP 54, the closed cooling system with the air inside chambers of the rectifier without external filters. In chambers "6kV" of the rectifier one used barriers of gas-the blast making possible relaxation of gases from the arched short-circuit inside chambers of the rectifier. The application of the rectifier NTP 54A 250/6/0,25DC in the supply system of the line-traction should cause the considerable improvement of the work safety, diminish the number of damages of line-motors by the improvement of the efficiency of getting down to work of protections of the rectifier. In the article one introduced example-algorithms of the control of the rectifier, and findings of laboratory and exploitive of the rectifier. Proposing solution of the system of the power supply of the line-traction makes possible the running inspection of exploitive parameters, and visualization and the diagnostics of states of the computer run supplied of the line-electric traction. The rectifier was tested in several mines of the pit-coal, and worked failure-freely through the period of 2 months in different operating conditions.
EN
In the paper presented descriptions of control protections and diagnostics circuits of the mining converter rectifier type: NTP 54A 250/6/0,25DC. One described of control procedures of thyristor rectifier in normal operating conditions and in damage states, during galvanic short-circuits and "short rail" of the trolley wire with the rail. In paper introduced results of laboratory and industrial investigations of the mine rectifier for typical bootable tests exploitive normal and for states of the damage (the short-circuit, short rail) work conditions. Exploitaition investigations were realized on two mines: The Katowice Coal-Holding Company: Mine Murcki-Staszic, and the Coal-Company S.A.: Mine Ziemowit. Results of exploitive confirmed the rightness of worked out procedures control system and diagnostics procedures of mine rectifier.
PL
Przedstawiono dwa stanowiska laboratoryjne do badania narzędzi urabiających i nowych metod urabiania skał. Opisano układy hydrauliczne stanowisk i przedstawiono ich schematy funkcjonalne. Podano przykłady prac badawczych z dotychczasowej eksploatacji systemu hydraulicznego obu stanowisk.
EN
The paper presents two laboratory test stands designed to test cutting tools and new methods of rock mining. Hydraulic systems and functional diagrams of laboratory test stands have been presented and described. Selected results of the laboratory research have been presented along with a summary of operation of both hydraulic systems carried out so far.
PL
Przedstawiono podstawowe parametry diagnostyczne pomp wyporowych. Opisano zespoły stanowiska laboratoryjnego zbudowanego do diagnozowania pomp tłokowych osiowych. Zaprezentowano możliwości badawcze stanowiska i przykładowe wyniki badan.
EN
This paper presents main diagnostic parameters of hydraulic pumps. Units of the test stand for axial piston pumps diagnosis have been described. The research capabilities of the stand has been presented as well as some examples of carried out experiments with their results.
PL
Czynniki związane z eksploatacją i bezpieczeństwem kolei linowych uzależnione od wartości siły napinającej linę. Ogólna struktura elektrohydraulicznych systemów napinania liny. Sterowanie siłą napinania liny na przykładzie własnych rozwiązań urządzeń napinających.
EN
Factors related to the cable railway’s operation and safety depended on the value of cable tightening force. General structure of electro-hydraulic systems for cable tightening. Control of the cable tightening force on the examples of the author’s solutions of tightening devices.
PL
W artykule opisano mechanizm działania stopów z magnetyczną pamięcią kształtu (MSMA), scharakteryzowano wybrane stopy oraz nakreślono perspektywy zastosowania stopu Ni-Mn-Ga w konstrukcji pneumatycznych elementów sterujących.
EN
The behaviour of magnetic shape memory alloys (MSMA) is analysed, selected alloys are investigated and potential applications of the alloy Ni-Mn-Ga in pneumatic control elements are explored.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe charakterystyki semiaktywnego układu redukcji drgań o strukturze równoległej, składającego się ze sprężyny pneumatycznej i tłumika magnetoreologicznego (MR). Charakterystyki wyznaczono na podstawie eksperymentów przeprowadzonych w Laboratorium Układów i Struktur Dynamicznych Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie.
EN
In the paper basic characteristics of the semiactive vibration reduction system with parallel structure, composed of a pneumatic spring and a linear magnetorheological (MR) damper, are presented. The characteristics were determined experimentally in the Laboratory of Dynamic Systems and Structures of the Department of Process Control, AGH-University of Science and Technology in Cracow.
PL
Opisano jedno z kilku opracowanych rozwiązań dwustopniowego zaworu przelewowego o działaniu proporcjonalnym, ze stosem piezoelektrycznym do sterowania zaworem wstępnym. Przedstawiono najciekawsze wyniki badan dotyczące zaworu wyposażonego w niskonapięciowy stos piezoelektryczny
EN
In this article one of the few developed solutions of the proportional indirect pressure control valve, with a piezoelectric stack used to control the valve, has been presented. In this paper the most interesting results of the tests for the valve variant equipped with the low voltage piezoelectric stack have been presented
PL
Podano klasyfikację kolei linowych. Opisano hydrauliczne układy napinania liny podając ich najważniejsze cechy konstrukcyjne. Podano przykłady autorskich rozwiązań zastosowanych w napowietrznych kolejach jednolinowych.
EN
The article presents classification of cable railway, as well as cable tightening systems with the main indicating factors. Furthermore, some examples of the author solutions for aerial cable railway are given.
PL
Przedstawiono semiaktywny tłumik hydrauliczny z doświadczalnym zaworem tłumiącym do sterowania siłą tłumienia. Do bezstopniowego nastawiania natężenia przepływu w zaworze zastosowano stos piezoelektryczny o odpowiednim zakresie wydłużenia wykonanego tłumika. Zamieszczono opis badań laboratoryjnych tłumika i wybrane wyniki tych badań.
EN
The paper presents a semi-active hydraulic damper which utilizes experimental throttling valve for control of dampening force. A piezoelectric pile with an adequate extension range was applied for continuous adjustment of flow rate in the valve. Basic characteristics of piezoelectric materials and a description of laboratory tests of the damper with selected results are presented.
PL
Opisano konstrukcję laboratoryjnej prasy hydraulicznej do modelowania fizycznego zróżnicowanych operacji obróbki plastycznej stopów miękkich metali nieżelaznych. Przedstawiono budowę i działanie zastosowanego w prasie elektrohydraulicznego układu load sensing i układu pomiarowo-sterującego.
EN
This paper presents a laboratory hydraulic press for physical modeling of various operations of non-ferrous alloys plastic working. The paper describes structure and working principle of the electrohydraulic Load Sensing system applied in the press as well as measurement and control system.
PL
Opisano konstrukcję unikatowej laboratoryjnej prasy hydraulicznej do badań niekonwencjonalnych metod kształtowania metali i ich stopów. Przedstawiono budowę i działanie układów hydraulicznych urządzenia i układu pomiarowo-sterującego.
EN
This paper presents a unique laboratory hydraulic press for testing non-conventional methods of metals and alloys straining. The paper contains a description of structure and working principle of the device hydraulic system, as well as the measurement and control system.
PL
Przedstawiono sposób gromadzenia danych o procesie monitorowanym w układzie hydraulicznym dowolnego stanowiska badawczego. Wskazano na możliwość udostępnianie tego typu danych przez sieć internetową. Opisano kolejne kroki postępowania, od projektu, przez dobór narzędzi, aż do przedstawienia pełnego rozwiązania.
EN
Implementation of a project, which main goal is to collect data regarding a process monitored in a hydraulic system of any test stand and to provide access to this data over the Internet, is presented. The following stages are described: the design, selection of tools, and the presentation of ready to use solution.
PL
Opisano wyniki badań laboratoryjnych serwomechanizmu elektrohydraulicznego pracującego w warunkach intensywnych dynamicznych stanów pracy. Zwrócono uwagę na czasowe przebiegi ciśnienia w kanale wyjściowym zasilacza i kanale wejściowym serwomechanizmu, połączonych przewodem zasilającym.
EN
There are presented results of laboratory researches carried out on electrohydraulic servomechanism which is working under intensive occurring of dynamic operation states in the paper. The researches aimed to characterize mutual interaction between a servomechanism and a hydraulic power supply.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.