Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 470

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
1
Content available remote Ocena wpływu przygotowania próbek na uzyskiwane wyniki analiz pirolitycznych
PL
Celem prac, których wyniki zaprezentowano w artykule, była ocena wpływu sposobu przygotowania próbek na wyniki analiz pirolitycznych: Rock-Eval, Py-GC-FID (chromatografia gazowa z detektorem FID) oraz Py-GC-IRMS (izotopowa spektrometria masowa z chromatografią gazową). Do rozdrobnienia próbek wykorzystuje się zazwyczaj moździerze oraz młyny kulowe. Przygotowano trzy próbki skał o większej zawartości węgla organicznego (łupki) oraz pięć o niższej jego zawartości (w tym dwie próbki z dolomitów i trzy z anhydrytów). Skały zostały zhomogenizowane i podzielone na trzy części. Każda część była mielona w odmienny sposób: ręcznie w moździerzu, w młynie kulowym przez 5 min i w młynie kulowym przez 15 min. W sumie wykonano 24 analizy Rock-Eval, 48 analiz Py-GCFID (dwie temperatury pirolizy, odpowiadające warunkom pirolizy Rock-Eval) oraz 24 analizy Py-GC-IRMS. Sposób zmielenia próbek do analiz Rock-Eval nie odgrywa roli. Wydaje się, że różnice w wynikach wskazują na wpływ błędu analizy oraz charakter próbki. Dla metodyki Py-GC-FID wpływ mielenia na wyniki desorpcji prowadzonej w temperaturze 300°C dla większości badanych próbek można uznać za nieznaczny i pomijalny. W temperaturze 500°C widać pewne korelacje, jednak nie są one tak jednoznaczne, aby odrzucić jeden ze sposobów przygotowania próbek. Dlatego istotne jest, aby wyniki analizować kompleksowo, uwzględniając zarówno skład grupowy, jak też dystrybucję produktów pirolizy. W przypadku analiz składu izotopowego (Py-GC-IRMS) również nie można stwierdzić różnic wartości δ13C związanych z różnym sposobem mielenia próbek. Podsumowując, wszystkie wyniki wskazują na znikomy wpływ sposobu mielenia próbek na wyniki analiz pirolitycznych. Pomimo to istotne jest, aby dla danej serii próbek wykorzystywać tylko jeden sposób przygotowania próbek.
EN
The aim of the work, the results of which are presented in the article, was to evaluate the influence of the method of sample preparation on the results of pyrolytic analyses: RockEval, Py-GC-FID (gas chromatography with FID detector) and Py-GC-IRMS (isotope mass spectrometry with gas chromatography). Mortars and ball mills are most often used to grind the samples. Three rock samples with a higher organic carbon content (shales) and five with a lower organic carbon content (including two samples of dolomites and three of anhydrites) were prepared. The rocks were homogenized and divided into three parts. Each part was ground: by hand in a mortar, in a ball mill for 5 minutes, and in a ball mill for 15 minutes. A total of 24 RockEval analyses, 48 Py-GC-FID analyses (two pyrolysis temperatures corresponding to RockEval pyrolysis conditions) and 24 Py-GC-IRMS analyses were performed. The grinding of the samples for the RockEval analyses is insignificant. The differences in the results seem to indicate the influence of the analysis error and the nature of the sample. For the Py-GC-FID methodology, the influence of milling on the results of desorption carried out at the temperature of 300ºC for most of the tested samples can be considered insignificant and negligible. At the temperature of 500ºC, various types of samples show some correlations, but they are insufficient to reject one of the methods of sample preparation. Therefore, it is important to analyze the results comprehensively, taking into account both the group composition and the distribution of pyrolysis products. In the case of the isotopic composition analyses (Py-GC-IRMS), also no differences in δ13C values related to different types of grinding samples can be found. Summarizing, all the results show a negligible influence of the method of grinding the samples on the results of pyrolysis analyses. Nevertheless, it is important that only one method of sample preparation is used for a separate sample series.
EN
Purpose: The aim of the research was to describe the properties and methods of using limestone for desulfurization of flue gases and to analyse the process of fluidized bed comminution and the influence of selected parameters and stand modification on quality of product of fluidized bed comminution. Design/methodology/approach: Tests of the grinding process on the fluidized bed were carried out using a modified fluid bed mill for operational variable parameters and their results were compared with the results received before modification. The modification of the test stand consisted of increasing the height of the grinding chamber, which ensured an increase in the volume of the fluidized layer where the grinding process takes place. Findings: Main parameters that determined the effects of comminution in the analyzed case were: overpressure of working air and the rotor speed of the classifier. The introduction of the modifications of the test stand ensured an increase in the volume of the fluidized layer in which the grinding process takes place. As well as a greater gravitational classification, which caused larger grains to be stopped in the grinding chamber and shift of characteristics of grain compositions towards finer grains. Research limitations/implications: It is assumed that the diameter of sorbent grains used in the fluidized bed can not exceed 6 mm. The granularity of the offered sorbents ranges from 0.1 mm to 1.2 mm. The quality of the desulfurization process depends on the overall granulation of used sorbent grains. Practical implications: Appropriately selected sorbent grains used in wet and dry flue gas desulphurisation plants ensure improved efficiency of the desulphurisation process and lower operating costs of the installation. Originality/value: Thanks to the comminution method used, a sorbent is obtained without impurities and with an increased specific surface, which can be used in fluidized bed boilers.
EN
In the present study, the grinding experiment of second-generation nickel-based single-crystal superalloy DD5 was carried out under different grinding parameters. The grinding force was recorded during the grinding process, and it was found that it decreased with increasing grinding speed and increased with feed speed. The microstructure evolution of ground subsurface was obtained by optical microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM), and the elemental distribution of γ/γ' phases was investigated by energy dispersion spectrum (EDS). The results show that there are two layers different from the bulk material beneath the ground surface: (i) a white layer (WL) with no obvious structural features under limited observation scale and (ii) a severe deformed layer (SDL) with the elongated and rotated γ' phase and the narrowed γ channel. Elements segregation behavior exists in both the white layer and severe deformed layer. The grinding parameters have a great influence on the thickness of the white layer, which is due to the elemental diffusion behavior caused by intensive thermo-mechanical load. There is work hardening in the white layer, and the hardening degree aggravates with the increase in cutting speed and feed speed.
EN
A general model is developed, and on its basis, there are special models formulated of the grinding process with crossed axes of the tool and workpiece with a profile in the form of a circle arc. A new method of control of the grinding process is proposed, which will provide processing by equidistant curves, and the amount of cutting of a circle equal to the allowance. This will increase the productivity and quality of grinding. The presented method of grinding implements the processing with the spatial contact line of the tool and workpiece. When the axes are crossed, the contact line is stretched, which leads to an increase of the contact area and, accordingly, to a decrease of the temperature in the processing area. This allows processing of workpieces with more productive cutting conditions.
EN
The article concerns an investigation of 100Cr6 steel surface peripheral grinding process with glass-crystalline bonded grinding wheels. More precisely the investigation of surface roughness parameters and grinding force components in relation to different dressing overlap ratio, feed rate and grinding depths values. Seven different values of dressing overlap ratio have been used to determine influence of dressing overlap ratio to grinding force and surface roughness. After determining the stable range of dressing overlap ratio, other tests were conducted with eleven different values of feed rate and two values of grinding depth to determine how they shape the grinding force components and surface roughness parameters. The machining has been performed using a CNC surface grinding machine, together with a surface grinding wheel and up grinding strategy. Additional NI equipment was used for grinding force data acquisition. The surface roughness was assessed using two parameters (Ra, Rz). The contact measurements of surface roughness were carried out using the MarSurf PS 10 profilometer. The dresser effective width was measured with the use of AM7515MZT Dino-Lite microscope to ensure consistent values of dressing overlap ratio throughout the entire experiment. Significant impact of the dressing overlap ratios, feed rate and grinding depths on the grinding force components Fn and Ft as well as the roughness parameters Ra and Rz were obtained.
PL
Artykuł dotyczy badań procesu szlifowania obwodowego stali 100Cr6 za pomocą ściernic o spoiwie szklanokrystalicznym. Dokładniej dotyczy badań parametrów chropowatości powierzchni i składowych sity szlifowania w odniesieniu do różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania. Siedem różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu zostało wykorzystanych do określenia wpływu wskaźnika pokrycia na siłę szlifowania i chropowatość powierzchni. Po określeniu stabilnego zakresu wskaźnika pokrycia przy obciąganiu przeprowadzono kolejne badania z jedenastoma różnymi wartościami posuwu i dwiema wartościami głębokości szlifowania, aby określić ich wpływ na składowe sity szlifowania i parametry chropowatości powierzchni. Obróbka została wykonana przy użyciu szlifierki CNC do płaszczyzn wraz ze ściernicą obwodową i strategią szlifowania przeciwbieżnego. Dodatkowo do pomiarów sity szlifowania zostało wykorzystano oprzyrządowanie NI. Chropowatość powierzchni została oceniona za pomocą dwóch parametrów (Ra, Rz). Pomiary stykowe chropowatości powierzchni przeprowadzono przy użyciu profilometru MarSurf PS 10. Czynna szerokość obciągacza byle mierzona przy utyciu mikroskopu Dino-Lite AM7515MZT, aby zapewnić stale wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu w trakcie wszystkich wykonywanych badań. W efekcie uzyskano istotny wpływ wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania na składowe sity szlifowania Fn i F Ft oraz na parametry chropowatości Ra i Fz.
PL
W artykule przedstawiono krótko wybrane proekologiczne metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania (metodę zminimalizowanego smarowania MQL oraz chłodzenie strumieniem schłodzonego sprężonego powietrza). Opisano istotę hybrydowej metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania otworów, integrującej odśrodkowe podawanie aerozolu powietrzno-olejowego (MQL) przy jednoczesnym podawaniu schłodzonego sprężonego powietrza (SSP).
EN
The article presents briefly selected pro-ecological methods of cooling and lubrication of the grinding zone (minimum quantity lubrication and cooling with a stream of cooled compressed air). The essence of the hybrid method of cooling and lubrication of the grinding zone of internal cylindrical grinding process has been described, which integrates the centrifugal supply of air-oil aerosol (MQL) with a simultaneous supply of cooled compressed air. A numerical simulation model has been characterized. It was used to carry out simulation studies on the flow of cooling and lubricating agents in the grinding zone for conditions corresponding to the assumptions of the proposed hybrid method. The final part of the article presents the results of simulation tests and specifies the most favourable conditions for the application of the hybrid method of cooling and lubricating the grinding zone.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek ze stopu magnezu AZ31 po polerowaniu oraz po wytworzeniu na ich powierzchniach różnego typu biokompatybilnych powłok ochronnych. Zakres prezentowanych badań obejmował proces przygotowania próbek do ich cięcia metodą WEDM, polerowania krążkami ściernymi, chemicznego trawienia oraz modyfikację ich powierzchni poprzez wytworzenie biopolimerowych powłok ochronnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD.
EN
In this paper the results of investigations concerning the comparison of surface geometric structure parameters of samples made of magnesium alloy AZ31 were presented. The samples were polish and coated of various types of biocompatible protective coatings. The scope of presented studies included the process of sample preparation by WEDM cutting, abrasive disc polishing, chemical pickling and modification of their surface by producing biopolymer protective coating by chemical deposition from gas phase (CVD).
PL
Obciąganie ściernic diamentowymi obciągaczami wirującymi staje się obecnie podstawowym sposobem kształtowania właściwości skrawnych czynnej powierzchni ściernic (CPS). Ten sposób obciągania umożliwia profilowanie, ostrzenia i czyszczenie czynnej powierzchni ściernicy (CPS) z produktów szlifowania, a szczególnie przydatnym jest do kształtowania tej powierzchni w produkcji wielkoseryjnej, masowej i szlifowaniu szybkościowym. W artykule przedstawiono zalety tego sposobu obciągania ściernic w porównaniu do innych sposobów obciągania, np. diamentowymi obciągaczami ostrzowymi, wygniatania twardą rolką, obciągania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną itp.
EN
Dressing of grinding wheels with diamond rotary dressers nowadays is becoming the basic method of shaping the cutting properties of the active surface of grinding wheels (ASGW). This method of dressing makes it possible to profile, sharpen and clean the active surface of the grinding wheel (ASGW) from grinding products, and is particularly useful for shaping this surface in mass production, mass production and speed grinding. In this paper there are presented the advantages of this method of wheel dressing in comparison to other methods of dressing, e. g. diamond blade dressers, hard roller dressing, high pressure water jet dressing, etc.
10
Content available remote Nowoczesne technologie w remontach nawierzchni betonowych
PL
Artykuł został przygotowany na podstawie na podstawie referatu „Zastosowanie w praktyce technologii betonów szybkosprawnych i płyt prefabrykowanych w nawierzchni o zwiększonym natężeniu ruchu” wygłoszonego podczas seminarium „II Konferencja Naukowo-techniczna NOVDROG” w Niepołomicach w dniach 27–28.02.2020 r. Omówione zostały innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań do szybkich remontów nawierzchni, które nie mogą być długotrwale wyłączone z ruchu. Zastosowanie omawianych technologii jest rekomendowane przy remontach autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz szczególnie obciążonych dróg w miastach. W artykule omówiono wymianę płyt nawierzchniowych w technologii betonu szybkosprawnego i prefabrykatów oraz stabilizację i unoszenie płyt metodą iniekcji geopolimerowej. W dużym skrócie omówione zostało wyrównanie i teksturowanie nawierzchni betonowej metodą nacinania – grinding. Wszystkie prezentowane technologie znalazły praktyczne zastosowanie podczas remontu obwodnicy Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej DK50.
EN
The paper was prepared on the basis of the presentation „Application in practice of the technology of high quick setting concrete and precast slabs in the pavement with increased traffic volume” delivered during the seminar „II Scientific and Technical Conference NOVDROG” in Niepołomice on 27–28.02.2020. Innovative technologies for the repair of concrete pavement were discussed, with particular emphasis on solutions for the rapid repair of pavements that cannot be permanently excluded from traffic. The application of the discussed technologies is recommended for repairs of motorways, expressways, ring roads and particularly loaded roads in cities. The paper discusses the replacement of pavement slabs in the technology quick setting concrete and precast elements as well as stabilization and lifting of slabs by geopolymer injection. In a nutshell, the levelling and texturing of the concrete pavement using the grinding method is discussed. All presented technologies found their practical application during the renovation of the Młodzieszyn bypass road within the DK50 national road.
EN
Grinding of hardened steels is often an important used technology at finishing. Products made from these materials in mechanical engineering are often used, and a quality of the workpiece surface roughness after grinding is one of the important parameters that to us speaks about the quality of the machining process. The paper deals with the influence of the selected cutting conditions when grinding bearing steel 100Cr6 (EN 10027–1) on their machined surface roughness.
12
Content available remote Grinding of conical surfaces of lighting columns with abrasive tools
EN
In this paper, the methods for grinding conical surfaces of lighting columns were presented. The operation aims to improve the surface quality of the column and prepare it for the application of a varnish layer. The article describes the methods of grinding with embankment tools using leaf blades and endless straps. The characteristics of the methods and the devices that are used to carry out the process are described. Conclusions on improving work efficiency and safety were presented.
PL
Artykuł przedstawia metody szlifowania powierzchni stożkowych na przykładzie procesu powstawania słupów oświetleniowych. Scharakteryzowano metody szlifowania materiałami nasypowymi z zastosowaniem tarcz listkowych oraz taśm bezkońcowych. Opisano charakterystykę metod oraz przedstawiono urządzenia, które są wykorzystywane do szlifowania słupów oświetleniowych. Opracowano wnioski dotyczące poprawy wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.
13
Content available Basis of biomass grinders sustainable designing
EN
Grinding operations are one of the most commonly used preparation processes in many branches, for example in food, energy and chemical sectors. This paper focuses on the issues connected with design of technical objects in accordance with sustainable development assumptions. The aim of this study is to create methodology of sustainable design of grinding machine, including external influences involved in their operation, to increase safety, energy, economic and eco- efficiency. The problem formulated as a question: what techniques, equipment, methods, and ways should be used in design to obtain a new, better grinder structure? To resolve the problem, original methodology of sustainable design has been created.
PL
W artykule przedstawiono krótko funkcje mediów chłodząco-smarujących w procesach szlifowania. Opisano najistotniejsze ograniczenia w skutecznym chłodzeniu i smarowaniu strefy obróbki w procesie szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych (głównie otworów). Na podstawie zdefiniowanych ograniczeń scharakteryzowano wybrane innowacyjne metody zapewniające zwiększenie efektywności chłodzenia i smarowania strefy szlifowania i w efekcie umożliwiające ograniczenie ich użycia przy jednoczesnym wydłużeniu okresu trwałości narzędzi.
EN
The article briefly presents the functions of cooling lubricants in grinding processes. The most important limitations of the effective cooling and lubrication of the machining zone in the internal cylindrical grinding process are described. On the basis of the defined limitations, selected innovative methods of increasing the efficiency of the cooling and lubrication of the grinding zone are characterized. These methods enable reducing the use of coolants and at the same time extending the life of tools.
EN
The main aim of the grinding process is size reduction. For such formulated purpose of grinding, the particles dimensions after grinding process are the major quality determinant indicated in many works concerning size reduction. In this paper original quality index integrating size reduction and energy consumption in the grinding process was proposed. The aim of the study is to create method for grinding process quality assessment. The problem was formulated as a question: (1) is it possible to create mathematical description of grinding process quality? (2) what grinding parameters influence on the grinding quality index? To resolve the problem, original quality index was developed and experiment on a multi-disc mill was conducted. On the basis of obtained results it was found that discs angular speed affects the grinding process quality.
16
Content available remote Analysis of interaction of forces of working elements in electromagnetic mill
EN
The paper is devoted to the analysis of the operating modes of an electromagnetic mill, a device designed for grinding or mixing various substances, which occurs due to the interaction of these substances with moving ferromagnetic working elements. The factors impacting this force interaction are revealed. One of the possible structural solutions of the inductor of such a mill is given. The dependences of the projections of the equatorial force vector applied to the center of the mass of the working element are calculated from the above factors, in particular, from the phase of the resulting magnetomotive force of the inductor, the angular and radial coordinates of the location of the working element, its dimensions and the angle of rotation around its own axis. The results and conclusions obtained during this study make it possible to choose the method of mathematical formalization of the description of the force interaction of mill elements in a rotating magnetic field.
PL
W publikacji zaprezentowano analizę stanów pracy młyna elektromagnetycznego - urządzenia służącego do rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Opisano czynniki, które wpływają na współdziałanie siłowe mieszanych substancji z ruchomymi ferromagnetycznymi mielnikami. Ponadto przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych induktora tego typu młyna. W artykule zawarto również zależności rzutów wektora wypadkowej siły, przyłożonej do środka ciężkości mielnika od fazy wypadkowej SMM induktora, promieniowych i kątowych współrzędnych położenia mielnika, jego wielkości i kąta obrotu wokół w łasnej osi. Wyniki i wnioski uzyskane dzięki tym badaniom umożliwiły wybranie sposobu sformalizowania matematycznego oddziaływania siłowego mielników z wirującym polem magnetycznym.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
EN
Complexity of grinding process and phenomena entailing it not always allow reaching required technological results, especially while machining surfaces of parts made of tough-to-machine steels, which are liable to crack propagation. Cracks can occur in these parts during grinding due to considerable temperature difference along the section, which can cause formation of high temporary internal tensile stress. Application of cooled air in grinding process exerts considerable influence over temperature decrease in cutting area. In addition, it depends not only on heat exchange, but also on properties of cold air flow. The greatest effect of temperature decrease can be reached by injection of cold air flow in cutting area with implementation of vortex effect, which occurs in swirl flow of compressed air originating in vortex tube. The study of heat generation during machining by tools with discontinuous cutting surface and vortex air cooling was carried out. Obtained thermophysical parameters of vortex air cooling (increase in speed of stream flowing, expansion degree, share of cold stream and decrease in humidity of air stream) allow reducing heat density due to growth of cooling effect in grinding zone. On the base of experimental studies we developed recommendations for choice of optimal grinding modes by tool with discontinuous cutting surface and vortex air cooling of flat parts made of steels being liable to cracking.
EN
Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.
EN
The results of research on grinding of pre-sustained corundum ceramics with the use of a spherical diamond head are presented. In particular, the influence of the angle α of grinding wheel axis on selected surface roughness parameters at variable feed speed have been investigated. The distribution of the effective cutting speed in the contact zone of the grinding wheel with the object for the selected grinding depth have been also determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania ceramiki korundowej wstępnie spieczonej za pomocą diamentowej, trzpieniowej ściernicy kulistej. Badano zwłaszcza wpływ kąta α prowadzenia osi ściernicy na wybrane parametry chropowatości powierzchni przy zmiennej prędkości posuwu. Określono również rozkład efektywnej prędkości skrawania w strefie styku ściernicy z przedmiotem dla wybranej głębokości szlifowania.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.