Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tests of joints in AAC masonry walls
EN
The paper presents the results of the Authors’ tests on the joints in AAC masonry walls. The shape of the tested element and the test stand were fitted innovatively based on the Authors’ own experience as well as on the literature overview and numerical analysis. Cracking morphology and mode of failure were investigated. The relationship between the load and displacement for different types of joins was compared. The obtained results were also compared to the results obtained on the reference model, which was a model with a traditional masonry bond. In the remaining testing elements, the connection was realized with the use of steel connectors. Various mechanisms of cracking and failure have been observed as well as the behaviour and load-bearing capacity of joints were different. The obtained results encourage to further analyses focused on detailing the joints and application of new methods in the construction of the joints.
2
Content available remote Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne
PL
Podczas projektowania zakłada się przestrzenną współpracę stropów oraz ścian, która wpływa na warunki stateczności oraz sztywności konstrukcji budynku. Połączenia ścian rozpatruje się nie tylko w aspekcie konstrukcyjnym, ale również pod kątem izolacyjności termicznej i akustycznej, które najczęściej absorbują najwięcej uwagi. Normy projektowania konstrukcji murowych nakazują jednak sprawdzenie nośności połączenia ścian, nie podając żadnych algorytmów obliczeniowych, a nawet procedur badawczych. Taki stan rzeczy wynika z tradycyjnego podejścia, że spełnienie warunków konstrukcyjnych zapewnia spełnienie warunków ULS. Przy stosowaniu nowoczesnych konstrukcji ścian oraz łączników sprawdzenie nośności połączenia ścian może okazać się niewystarczające, a nawet niebezpieczne. Artykuł rozpoczyna cykl publikacji poświęconych tematyce połączeń ścian, starając się wypełnić obserwowaną lukę w aktualnym stanie wiedzy. Na wstępie zaprezentowane zostaną ustalenia normowe i podstawowe poglądy w tej dziedzinie. W kolejnych publikacjach omówione zostaną wyniki badań własnych połączeń ścian murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i numeryczne modele MES.
EN
In the design process spatial co-operation of floors and walls is assumed which has an influence on the stability and stiffness of the building’s structure. Wall joints are investigated not only in the structural aspect but also in the view of their thermal and acoustic insulation, which usually focuses most of the attention. Design standards for masonry structures demand, however, that load-bearing capacity of walls joints is controlled but without providing any calculation algorithms, let alone testing procedures. This results from the commonly used assumption that conditions of structural safety are fulfilled when ULS conditions are satisfied. When modern structures of masonry walls and connectors are used, control of the load-bearing capacity of the wall joints can be insufficient or even dangerous. This paper begins a series of publications dedicated to the topic of wall joints, aiming at filling up a void in the current state of the art. This introduction presents standard recommendations and basic approaches to the matter. The following publications will discuss the original test results of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry walls joints and numerical simulations.
3
Content available remote Badanie połączeń ścian murowych
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przeanalizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależność obciążenie - przemieszczenie różnych typów połączeń. Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów otrzymanych z modelu referencyjnego z klasycznym wiązaniem murarskim. W pozostałych modelach badawczych połączenie zostało ukształtowane przy użyciu najpowszechniej stosowanych w Polsce łączników stalowych w postaci: kątowników oraz blaszek perforowanych. Wykazano różny mechanizm zarysowania i zniszczenia oraz wyraźne różnice nośności każdego typu połączenia.
EN
The paper presents original results of the tests performed on the joints of the walls made of AAC blocks. The analysis covered morphology of cracking and failure mechanism, as well as comparison of stress - strain relationship of different types of joints. The obtained results were related to the results of the reference model which was the model with classical masonry joint. In the remaining testing models the joint was made with the use of the most commonly used steel connectors in Poland applied in these joints: angle profiles and punched flat profiles. It has been shown that the joints differ in the cracking pattern and failure mechanism as well as in the load-bearing capacity.
EN
The paper presents the results of laboratory experiments carried out on eight clay brick masonry wallettes of two types under cyclic compressive loading. Based on the results, the failure envelopes were determined, presented and discussed, as were common points stressstrain relationships for both series of specimens. The analytical description of the kinetic of stiffness degradation (with proposed appropriate formulae and experimentally determined parameters) was elaborated and proposed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań 8 murów (dwóch serii) z cegły ceramicznej pełnej poddanej cyklicznej sile ściskającej. Zależność naprężenie – odkształcenie zostało omówione dzięki znajomości krzywej punktów wspólnych i obwiedni z badań cyklicznych. Podjęto próbę analitycznego opisu procesu degradacji sztywności muru.
EN
The results of laboratory tests of masonry wallettes subjected to cyclic compression normal and parallel to bed joints are presented in this paper. The influence of the direction of loading on the σ = σ (ε) relationship and basic mechanical parameters was analysed. The paper also describes the modes of failure of the tested elements.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych ścian murowanych poddanych cyklicznemu ściskaniu w kierunku prostopadłym i równoległym do spoin wspornych. Analizie poddano wpływ kierunku obciążenia na zależność σ =σ (ε) oraz podstawowe właściwości mechaniczne. Artykuł przedstawia również postaci zniszczenia analizowanych elementów.
6
Content available remote Stress–strain characteristics of brick masonry under compressive cyclic loading
EN
This paper presents the results of laboratory experiments carried out on twelve clay brick masonry wallettes of two types under cyclic compressive loading. In the paper, the procedure adapted for testing is described and the results are discussed. The failure models and cracking patterns of the tested specimens are presented. The effects of the repeated load on the behaviour and mechanical properties of the wall are observed and discussed. Based on the results, the analytical formula for the determination of the failure envelope curve is also proposed.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty badań laboratoryjnych dwóch serii (łącznie 12) murów poddanych cyklicznej sile ściskającej. Przedstawiono procedury badań i obrazy zniszczenia, a wyniki poddano dyskusji. Obserwowano wpływ powtarzającego sie obciążenia ściskającego na zachowanie i parametry materiałowe muru. Podjęto próbę analitycznego opisu krzywej charakterystycznej: obwiedni.
7
Content available remote Jak badano żelbetowe kielichy?
PL
Przedstawiono wyniki i analizę badań wykonanych w latach 1998-2008 w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozważania dotyczą wyników badań około 200 modeli ścian murowych poddanych ściskaniu lub ścinaniu. Ściany ceglane ściskane analizowano zarówno pod obciążeniem dorażnym, jak i pod obciążeniem powtarzającym się - cyklicznym. Modele badawcze ścinano w kierunku równoległym bądż też w kierunku prostopadłym do spoin wspornych.
EN
Results and analysis of the research on masonry walls made in 1998-2008 years at the Department Building Structures of Silesian Technical University in Gliwice were described. Published material includes results from tests of about 200 compressed and sheared models. Brick walls were analysing both under the static load as well as under the cyclical load. Tests models were sheared in parallel direction or in direction perpendicular to the bed joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań niszczących i nieniszczących betonu i stali eiementów przekrycia budynku dworca, wykonane w związku z planowaną modernizacją i przebudową. Stwierdzono, że beton powłok oraz słupów pod względem wytrzymałości na ściskanie kwalifikuje się do klasy C 30/37, natomiast fundamentów do klasy C 20/25. Średnice, rozmieszczenie i cechy mechaniczne stali oceniono jako zgodne z projektem obiektu. Rozbieżności w stosunku do wartości zakładanych w projekcie stwierdzono w wypadku otuliny zbrojenia.
EN
This paper presents the results of destructive (concrete and steel) and non-destructive (concrete by Schmidt hammer, steel by Ferroscan) testing of the shield roof elements of the building the Railway Station in Katowice, in connection with a planned modernization and redevelopment. On the basis of destructive testing, it was found that the shield and the columns concrete in terms of compressive strength is eligible for class C 30/37 and the foundation for the class C 20/25. In this respect, meets its design objectives. Also taken steel bars from the shield and the ribs in the way the project complies with the requirements in terms of diameter and mechanical properties. Location of the reinforcement determined by the magnetic method in accordance with the project. Oeviations from the assumed values stated in the case of coverage of shield reinforcement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.