Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  decision analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Recycling of biodegradable waste is one of the trends in the recovery of organic matter together with its use for reclamation, but most importantly the reduction of biodegradable waste and the reduction of waste for disposal. The paper presents the use of the decision analysis method in the selection of the most advantageous organic recycling solution in a large agglomeration. The proposed method uses the tool of life cycle analysis (LCA) and decisional analysis.
EN
The study here presented pertains to the analysis of mutual interactions of the monetary and fiscal policies in the case of Poland. The historical policies carried out during different periods of time and their economic effects are compared with the possible strategies, obtained from the analysis of the proposed monetaryfiscal game. In the study, the methods of non-cooperative game theory are combined with macroeconomic modeling. The respective game is formulated for monetary and fiscal authorities as players. Strategies of these players refer to the respective instruments of their policies: the real interest rate and the budget deficit in relation to GDP. Payoffs include inflation and GDP growth, respectively. The payoffs are calculated using a recursive macroeconomic model estimated for the Polish economy. The model describes influences of the instruments of the monetary and fiscal policies on the state of the economy. The best response strategies, the Nash equilibria and Pareto optimality are analyzed. Changes of the policies towards the more restrictive or more expansive ones and their effects in comparison to the historically applied are discussed. This is performed for two different time periods – the time of recovery after 2004 and the time of the global financial crisis after 2008.
PL
System segregacji odpadów „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami w regionie. Pomimo prostoty rozwiązań technicznych i technologicznych systemu segregacji jego efektywność ekonomiczna i ekologiczna jest zależna od wielu aspektów i parametrów wewnętrznych (poziom i możliwości recyklingu i przetworzenia), jak i uwarunkowań zewnętrznych (warunki rynkowe, współpraca z recyklerami, popyt na produkty z odpadów). Proces decyzyjny we wszystkich dziedzinach wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, a w przypadku gospodarowania odpadami ich skutkiem mogą być: straty finansowe, nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu, szkody środowiskowe, brak akceptacji społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji i wyboru wariantu segregacji w gospodarstwach domowych, przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przekazania odzyskanych frakcji surowców wtórnych do przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji. Ze względu na obszerność tematu, artykuł podzielono na dwie integralne części. Część I artykułu stanowi opis uwarunkowań prawnych i możliwości technicznych rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów, jako jednego z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Analiza ta będzie stanowić bazę do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia rozwiązań technicznych segregacji „u źródła”. Część II artykułu wskazuje kolejne kroki, oparte na odpowiednich metodach matematycznych, które są konieczne do rozwiązania problemu wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania segregacji odpadów i pozyskiwania z nich frakcji użytkowych.
EN
The waste segregation system is the starting point for a comprehensive waste management solution in the region. In spite of the simplicity of the technical and technological arrangements of the segregation system, its economic and environmental efficiency depends on many aspects and internal parameters (level and capacity of recycling and processing) as well as external conditions (market conditions, cooperation with recyclers, demand for waste products). Decision-making in all areas entails the risk of non-optimal decisions, and in the case of waste management, they can result in: financial losses, failure to meet the required levels of recovery or recycling, environmental damage, lack of social acceptance. The aim of this article is to present the methodology for decision making and the choice of segregation option in households, with some uncertain market situation, and consequently the uncertainty as to the possibility of transferring recycled fraction of recycled materials to the processing and recycling of recovered fractions. Because of the breadth of the topic, the article is divided into two integral parts. Part I of the article describes legal conditions and technical possibilities of selective waste collection as one of the elements of a comprehensive waste management system. This analysis will be the basis for deciding on the introduction of technological solutions for segregation at source. Part II of the article shows the steps followed by the appropriate mathematical methods that are needed to solve the problem of determining the best solution for the segregation of waste and the utilization of the utility fractions.
PL
System segregacji odpadów „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami w regionie. Pomimo prostoty rozwiązań technicznych i technologicznych systemu segregacji jego efektywność ekonomiczna i ekologiczna jest zależna od wielu aspektów i parametrów wewnętrznych (poziom i możliwości recyklingu i przetworzenia), jak i uwarunkowań zewnętrznych (warunki rynkowe, współpraca z recyklerami, popyt na produkty z odpadów). Proces decyzyjny we wszystkich dziedzinach wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, a w przypadku gospodarowania odpadami ich skutkiem mogą być: straty finansowe, nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu, szkody środowiskowe, brak akceptacji społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji i wyboru wariantu segregacji w gospodarstwach domowych, przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przekazania odzyskanych frakcji surowców wtórnych do przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji. Ze względu na obszerność tematu, artykuł podzielono na dwie integralne części. Część I artykułu stanowi opis uwarunkowań prawnych i możliwości technicznych rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów, jako jednego z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Analiza ta będzie stanowić bazę do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia rozwiązań technicznych segregacji „u źródła”. Część II artykułu wskazuje kolejne kroki, oparte na odpowiednich metodach matematycznych, które są konieczne do rozwiązania problemu wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania segregacji odpadów i pozyskiwania z nich frakcji użytkowych [20].
EN
The waste segregation system is the starting point for a comprehensive waste management solution in the region. In spite of the simplicity of the technical and technological arrangements of the segregation system, its economic and environmental efficiency depends on many aspects and internal parameters (level and capacity of recycling and processing) as well as external conditions (market conditions, cooperation with recyclers, demand for waste products). Decision-making in all areas entails the risk of non-optimal decisions, and in the case of waste management, they can result in: financial losses, failure to meet the required levels of recovery or recycling, environmental damage, lack of social acceptance. The aim of this article is to present the methodology for decision making and the choice of segregation option in households, with some uncertain market situation, and consequently the uncertainty as to the possibility of transferring recycled fraction of recycled materials to the processing and recycling of recovered fractions. Because of the breadth of the topic, the article is divided into two integral parts. Part I of the article describes legal conditions and technical possibilities of selective waste collection as one of the elements of a comprehensive waste management system. This analysis will be the basis for deciding on the introduction of technological solutions for segregation at source. Part II of the article shows the steps followed by the appropriate mathematical methods that are needed to solve the problem of determining the best solution for the segregation of waste and the utilization of the utility fractions.
PL
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Od jego założonej efektywności i poniesionych nakładów zależy rozwój całego systemu, budowa technologii odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania pozostałości. Dlatego też proces podejmowania decyzji o sposobie, zakresie i strukturze selektywnej zbiórki odpadów należy traktować jako jeden z podstawowych procesów zarządzania kompleksowym systemem gospodarowania odpadami. Każdy proces decyzyjny na ogół wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, których skutkiem może być nieosiągnięcie zamierzonego celu, wygenerowanie strat finansowych, czy utrata bezpieczeństwa środowiskowego. W artykule, uwzględniając kryteria oceny finansowej, wielkości rzeczywistych poziomów odzysku i recyklingu oraz zapotrzebowania na teren przedstawiono analizę decyzyjną dotyczącą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie dwu-, trój- lub wielopojemnikowym. Wynikiem zastosowania metody AHP jest wyznaczenie jako oceny końcowej rankingu wszystkich wariantów ze względu na wszystkie kryteria równocześnie.
EN
System of selective collection of municipal waste “at source” is the initial element of a comprehensive waste management system. Since it was founded, efficiency and expenditures depends on the development of the entire system, construction recovery, recycling and disposal of the remaining service life of. Therefore, the decision-making process about how, scope and structure of selective waste collection should be considered as one of the fundamental processes of comprehensive management system of waste management. Each decision-making process generally involves risk taking non-optimal decisions, which may result in failure to achieve the intended purpose and generate financial losses or the loss of environmental safety. The article, taking into account the financial evaluation criteria, the size of the actual levels of recovery and recycling and the demand for land presents an analysis of previous decisions on the choice the best solution system of selective collection of recyclable materials in the system of two, three or more bins. The result of the application of the AHP method is designated as an assessment of end-entrance ranking of all variants due to all the criteria simultaneously.
PL
Zgodnie z prawidłową strukturą postępowania z odpadami, metody odzysku i recyklingu stoją w hierarchii postępowania z nimi, ponad metodami unieszkodliwiania, dlatego też powinny stanowić kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bez względu na stopień rozbudowy takiego systemu, pełnione przez niego funkcje czy spodziewane efekty funkcjonowania, pierwszym i najważniejszym zadaniem takiego systemu jest odzysk i recykling frakcji użytkowych. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji, na początkowych etapach budowy systemu gospodarki odpadami, dotyczących planowania systemu segregacji „u źródła” i sposobu jego rozwiązania, przy niepełnej informacji o warunkach rynkowych w przyszłości, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji.
EN
On a proper structure for dealing with waste recovery and recycling methods stand in the hierarchy with them over the methods of disposal, therefore, should be a key component of the municipal waste management. Regardless of the degree of development of such a system, the functions performed by him or bottom-important effects of the operation, the first and most important task of this system is the recovery and recycling of usable fractions. The aim of this article is to present the methodology of decision-making approach-at the initial stages of construction waste management system, system planning segregation "at source" and how to solve it, with incomplete information about market conditions in the future, and thus the presence of uncertainties about the ability to process and recycle the recovered fractions.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8791--8798, CD3
PL
Realizacja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy zakłada efektywne wykorzystanie potencjału w postaci zasobów wewnętrznych i właściwym doborze brakujących zasobów z zewnątrz. W wyniku tak prowadzonej procedury przedsiębiorstwa budują swój potencjał innowacyjny. Duże organizacje mają większe szanse na utrzymanie się na rynku gdyż posiadają kapitał materialny i niematerialny niezbędny do wprowadzania nowych usług oraz produktów. MŚP nie mają tak dobrych warunków do rozwijania potencjału innowacyjnego. Jednak firmy takie dostrzegają coraz częściej potrzebę inwestowania w innowacje. Dlatego też, konieczne wydaje się wskazanie odpowiedniej ścieżki zarządzania innowacjami. Zaproponowana przez autora metoda może korzystnie wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych wśród MŚP branży metalowej. W artykule zaprezentowana została analiza literaturowa z zakresu innowacyjności oraz branży metalowej i metodologia prowadzonych badań poparta wynikami badań pilotażowych.
EN
Delivering the knowledge-based economy implies the effective use of the potential in the form of internal resources and the proper selection of scarce resources from outside. As a result of such a task carried out companies build their innovation potential. Large organizations are more likely to stay in business because they have tangible and intangible capital necessary to introduce new services and products. SMEs do not have such good conditions to develop the innovation potential. However, such companies increasingly recognize the need to invest in innovation. Therefore, it seems necessary to identify the appropriate path of innovation management. Proposed by the author method can have a positive impact on the development of innovative attitudes among SMEs in the metal industry. The article presented an analysis see reference in the field of innovation and the metal industry and methodology of the research supported by the results of pilot studies.
EN
This paper proposes the application of the Analytic Hierarchy Process method to support decision making regarding the selection of an Enterprise Resource Planning system in a manufacturing company. The main assumption of the work is that the management of the selection of an ERP system should consider that the most important selection criteria are concerned with the functionality of the ERP system. Besides this, the aspects of total cost of ownership, technical support and implementation time or vendor experience are taken into consideration to guarantee a successful ERP implementation. The proposed procedure of an ERP system selection is dedicated for small and medium manufacturing enterprises. A structure of attributes for the AHP method is proposed on the basis of an analysis and identification of critical success factors. Different kinds of production (make-to-stock, make-to-order and engineer-to-order are taken into consideration). Illustrative examples are also given.
EN
There are commonly accepted and objective decision rules, which are consistent with rationality, for example stochastic dominance rules. But, as can be seen in many research studies in behavioral economics, decision makers do not always act rationally. Rules based on cumulative prospect theory or almost stochastic dominance are relatively new tools which model real choices. Both approaches take into account some behavioral factors. The aim of this paper is to check the consistency of orders of the valuations of random alternatives based on these behavioral rules. The order of the alternatives is generated by a preference relation over the decision set. In this paper, we show that the methodology for creating rankings based on total orders can be used for the preference relations considered, because they enable comparison of all the elements in a set of random alternatives. For almost second degree stochastic dominance, this is possible due to its particular properties, which stochastic dominance does not possess.
EN
The paper presents a new method of decision-making in conditions of severe uncertainty in application to a problem. The method has not been introduced in Poland yet and is still in the early development stage in Europe. Because the method is difficult to understand it was illustrated by the example of its application to evaluation of the project duration time. The paper also presents a proposal of decoupling a hypothesis relating to an outcome from the outcome itself in form of the incompatibility function of the hypothesis.
EN
Customers change their preferences while getting more familiar with services or being motivated to change their buying habits. Different sources of motivation induce customers to change their behavior: an advertisement, a leader in a reference group, satisfaction from services usage and other experiences, but usually those reasons are unknown. Nevertheless, people vary in susceptibility to suggestions and innovations, and also in preference structure change dynamics. Historical information about the preference structure gives additional information about uncertainty in forecasting activity. In this work the conjoint analysis method was used to find customer preference structure and to improve a prediction accuracy of telecommunication services usage. The results have shown that prediction accuracy increases about by one percent point, what results in a 20 percent increase after using proposed algorithm modification.
EN
This paper contains an application of a method of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) in order to deal in a logical way with the difficulty that arises when projects are assessed, under the presence of quantitative and qualitative criteria. Initially, major aspects of MCDA and its methods are presented in the paper. The choice of one particular method is then justified. The method chosen for this particular application was ELECTRE IV. This is a method that belongs to the European School of MCDA and whose use does not imply the knowledge of criteria weights. The use of ELECTRE IV allowed for a reflection on the decision criteria selected as well as on the evaluation procedures currently in use. This led to higher quality of the evaluation process and transparency in resource allocation. The practical experience described in this paper has suggested that the same method or equivalent methods should definitely be considered in similar application contexts.
EN
One of the most critical and complicated steps of designing a mine is a suitable mining method selection based upon geological, geotechnical, geo-graphical and economical parameters. Since there are many factors involved in mining method selection; the decision-making process is so difficult. In this paper, Analytical Hierarchy Proces s (AHP), with 13 criteria is used to develop a suitable mining method for the Golbini No.8 deposit in Jajarm (Iran). Six alternatives (Conventional Cut & Fili, Mechanized Cut & Fili, Shrinkage Stoping, Sublevel Stoping, Bench mining and StulI Stoping) are evaluated. The studies show that the suitable mining method for this deposit by regarding to the present situation is conventional Cut & FilI method.
PL
Jednym z kluczowych i niezwykle złożonych etapów projektowania kopalni jest dobór odpowiedniej metody prowadzenia wydobycia w oparciu o parametry geologiczne, geotechniczne, geograficzne oraz ekonomiczne. Ponieważ wybór taki wymaga uwzględniania dużej liczby czynników, proces decyzyjny staje się utrudniony. Obecna praca opisuje zastosowanie podejścia AHP (Analytical Hierarchy Process - Analityczny Proces Wyboru Hierarchii) wykorzystujące 13 kryteriów w celu wyboru odpowiedniej metody eksploatacji pokładu 8 złoża Golbini w Jajarm (Iran). Ocenie poddano sześć opcji alternatywnych: wybieranie konwencjonalne z podsadzką, wybieranie mechaniczne z podsadzką, wybieranie magazynowe, wybieranie podpoziomowe, wybieranie warstwami, wybieranie z obudową rozporową). Badania wykazały, że najodpowiedniejszą metoda eksploatacji danego złoża będzie konwencjonalna metoda wybierania z podsadzką.
EN
Conjoint analysis is widely used as a marketing research technique to study consumers' product preferences and simulate customer choices. It is used in designing new products, changing or repositioning existing products, evaluating the effect of price on purchase intent, and simulating market share. In this work the possibility of conjoint analysis usage in telecommunication filed is analyzed. It is used to find optimal products which could be recommended to telecommunication customers. First, a decision problem is defined. Next, the conjoint analysis method and its connections with ANOVA as well as regression techniques are presented. After that, different utility functions that represent preferences for voice, SMS, MMS and other net services usage are formulated and compared. Parameters of the proposed conjoint measures are determined by regression methods running on behavioral data, represented by artificially generated call data records. Finally, users are split in homogenous groups by segmentation techniques applied to net service utilities derived from conjoint analysis. Within those groups statistical analyses are performed to create product recommendations. The results have shown that conjoint analysis can be successfully applied by telecommunication operators in the customer preference identification process. However, further analysis should be done on real data, other data sources for customer preference identification should be explored as well.
15
Content available Decision analysis in project management process
EN
Very often we complain about the decisions that were previously made. Yet the fact is that the decisions made were based on the knowledge we had before. By now we have gained more knowledge. Therefore the common problem of making decisions is that decisions are not made reliable enough because parameters in risk assessment and supply chain management are underestimated or not robust enough. In this paper we propose a framework that will try to predict future situations collectively and increase the reliability of decision making. Project management is the art of making right decision. Project managers are faced by huge array of choices. Decision analysis is used in strategic planning, operational management, and other areas of business. Decision analysis helps companies to determine optimal exploration and production strategies with uncertainties in cost, prices, and exploration prospects. This paper describes project management steps and the way they can be supported by Intelligent Decision Support system (IDSS). The main parameters assessed are total cost of the projects, time of the project total fulfilment, number of subcontractors, location factors, and etc. IDSS will enable to collect data, propose possible alternative decisions, and provide risk assessment.
16
EN
Feature selection (FS) is a significant topic for the development of efficient pattern recognition systems. FS refers to the selection of the most appropriate subset of features that describes (adequately) a given classification task. The objective of this paper is to perform a thorough analysis of the performance and efficiency of feature selection algorithms (FSAs). The analysis covers a variety of important issues with respect to the functionality of FSAs, such as: (a) their ability to identify relevant features, (b) the performance of the classification models developed on a reduced set of features, (c) the reduction in the number of features, and (d) the interactions between different FSAs with the techniques used to develop a classification model. The analysis considers a variety of FSAs and classification methods.
EN
Inconsistent information is one of main difficulties in the explanation and recommendation tasks of decision analysis. We distinguish two kinds of such information inconsistencies : the first is related to indiscernibility of objects described by attributes defined in nominal or ordinal scales, and the other follows from violation of the dominance principle among attributes defined on preference ordered ordinal or cardinal scales, i.e. among criteria. In this paper we discuss how these two kinds of inconsistencies are handled by a new approach based on the rough sets theory. Combination of this theory with inductive learning techniques leads to generation of decision rules from rough approximations of decision classes. Particular attention is paid to numerical attribute scales and preference-ordered scales of criteria, and their influence on the syntax of induced decision rules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.