Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  owoce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Fermentacja kwasu mlekowego jest znana jako jedna z najstarszych metod utrwalania różnych surowców, w tym owoców i warzyw. Konsument ma zaufanie do fermentowanych kwaszonek kojarząc je z naturalnością i pozytywnym wpływem ich spożycia na zdrowie. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące otrzymywania naturalnie fermentowanych kwaszonek, ich wartości żywieniowej i bezpieczeństwa zdrowotnego. Rozwój produkcji kwaszonek wymaga wielu badań, polegających m.in. na opracowywaniu nowych kultur starterowych, kompleksowych badań ich funkcji żywieniowych i bezpieczeństwa stosowania. Wykorzystanie większej liczby gatunków warzyw i włączenie owoców do produkcji kwaszonek jest drogą mającą na celu zwiększenie spożycia różnorodnych związków o działaniu korzystnym dla konsumenta. Wytwarzanie takich produktów jest możliwe w małych przetwórniach. Ważnym uzupełnieniem naszej diety mogą być również fermentowane soki.
EN
Lactic acid fermentation is one of the oldest methods of preserving various raw materials, including vegetables and fruits. Consumers associate fermented pickles with naturalness and beneficial to their health. The article describes the basics of natural fermented pickles manufacture, their nutritional value and safety. The development of pickle production requires a lot of research, including development of starter cultures, comprehensive research on the nutritional functions and safety. The use of more types of vegetables and inclusion including fruits in the production of pickles is a way to increase the consumption of various compounds with beneficial effects for consumers. The manufacture of such products is possible by small-scale producers. Fermented juices can be an important supplement to our diet.
PL
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) to roślina, której wszystkie części bogate są w liczne składniki biologicznie czynne, takie jak: witaminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki mineralne, mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Preparaty z rokitnika wykorzystywane są zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, jak i farmaceutycznym. W artykule scharakteryzowano rokitnik zwyczajny, zawarte w nim substancje o aktywności biologicznej oraz właściwości prozdrowotne. Rokitnik jest jedną z roślin, której preparaty w wielu krajach są stosowane jako dodatek do żywności. W Polsce to surowiec nadal niedoceniany. Unikatowy skład chemiczny rokitnika sprawia, że może on spełniać w produkcie zarówno funkcje konserwantu, dodatku, jak też składnika podnoszącego jakość odżywczą produktu. W artykule przedstawiono ponadto wykorzystanie owoców, nasion i liści rokitnika w przemyśle spożywczym.
EN
Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) is a plant whose all parts are rich in numerous biologically active ingredients such as vitamins, flavonoids, carotenoids, unsaturated fatty acids and minerals that have a beneficial effect on human health. Sea-buckthorn preparations are used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The article characterizes sea buckthorn, substances with biological activity and health-promoting properties it contains. Sea buckthorn is the plants whose preparations in many countries are used as a food additive. In Poland, this raw material is still underestimated. The unique chemical composition of sea buckthorn means that it can fulfill the function of a preservative and additive, as well an ingredient increasing the nutritional quality of the product The article also presents the use of sea-buckthorn fruit, seeds and leaves in the food industry.
EN
Infertility is one of the most serious medical issues and its prevalence has dramatically increased worldwide, especially in the past few decades. Recent studies have demonstrated that nutrition and lifestyle play crucial roles in the normal functioning of the reproductive system, as well as in prevention and in supportive treatment of infertility. Fruits and vegetables are a special group of foods that provide many nutrients necessary for female and male reproductive health. The paper presents current knowledge about the effects of nutrients contained in fruits and vegetables on male reproductive functions and their use in the supportive treatment of infertility. Understanding these issues can help in designing a proper diet for men of reproductive age planning parenthood, and/or those who have been diagnosed with infertility.
PL
Niepłodność jest jednym z najpoważniejszych problemów medycznych, a jej rozpowszechnienie dramatycznie wzrosło na całym świecie, szczególnie w ciągu ostatnich kilku dekad. Ostatnie badania wykazały, że odżywianie i styl życia odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu rozrodczego, a także w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia niepłodności. Owoce, warzywa i orzechy to grupa żywności, która dostarcza wiele składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu składników odżywczych zawartych w owocach, warzywach i orzechach na męskie funkcje rozrodcze i ich zastosowanie we wspomaganiu leczenia niepłodności. Zrozumienie tych problemów może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety dla mężczyzn w wieku rozrodczym planujących rodzicielstwo i / lub tych, u których zdiagnozowano niepłodność.
PL
W artykule omówiono pochodzenie mikroflory, która najczęściej występuje w wybranych surowcach roślinnych. Z jej obecności wynika niebezpieczeństwo przedostania się do coraz bardziej popularnych na rynku krajowym produktów, jakimi są mrożonki owocowe lub warzywne. Wskazano również podstawowe działania, których zastosowanie w produkcji mrożonek zmniejszy w nich zawartość drobnoustrojów, zwiększając bezpieczeństwo mikrobiologiczne tego segmentu produkcji spożywczej.
EN
The article discusses the origin of the microflora, which is most often found in selected plant materials. Its presence in raw materials poses a risk of its penetration into products that are more and more popular on the domestic market, such as frozen fruit or vegetables. The basic activities, the use of which in the production of frozen foods, will also reduce the content of microorganisms in them, increasing the microbiological safety of this segment of food production.
PL
W artykule omówiono tendencje rozwoju rynku przetworów owocowo-warzywnych z udziałem roślin rzadkich i mało znanych na podstawie analizy ich dostępności tych produktów w 8 sklepach w Warszawie. Przeanalizowano etykiety wszystkich przetworów owocowo-warzywnych i wyszczególniono te, w których producent zadeklarował obecność roślin rzadkich i mało znanych. Stanowią one niewielką część asortymentu. W analizie uwzględniono między innymi rodzaj produktu, markę i skład. Najszerszą gamę poszukiwanych przetworów oferowały największe sklepy. Oprócz wiodących marek wyszukano dużo nowych, które oferują pojedyncze produkty. Brak literatury z ostatnich lat dotyczącej tego tematu może świadczyć o tym, że rynek opisywanych przetworów nie był dokładnie badany.
EN
The article discusses the directions of development of the market of fruit and vegetable products with the participation of rare and little-known plants on the basis of the analysis of their availability in 8 stores in Warsaw. The study was based on the analysis of labels of all fruit and vegetable preserves, and those in which the producer declared the presence of rare and less known plants were specified, unfortunately. The analysis includes the type of product, brand and composition. The widest range of products was offered by the largest stores. In addition to the leading brands, a lot of new ones have been found that offer only single products. The lack of literature from recent years regarding this topic may indicate that this particular market has not been thoroughly studied.
PL
Postęp technologiczny przemysłu rolno-spożywczego i stale rosnąca liczba ludności na świecie wymusza stosowanie coraz większej ilości substancji chemicznych w produkcji, w szczególności środków ochrony roślin. W artykule scharakteryzowano problem występowania pestycydów w żywności przetworzonej. Uwagę skupiono na substancjach toksycznych dodawanych podczas uprawy i zbioru zbóż. Przeanalizowano występowanie pozostałości środków ochrony w produktach powstałych w wyniku przetwarzania surowców zbożowych. W dalszej części omówiono szczegółowiej możliwość występowania pestycydów w produkcji piwa oraz opisano przykład stosowania dodatkowych metod eliminacji substancji toksycznych podczas przechowywania ziarna zbóż.
EN
The technological progress in agriculture and food industry and the constantly increasing population of the world forces greater use of chemical substances in production, in particular plant protection. In the article a problem of a pesticides residues in the processed food was discussed. The attention was focused on the substances added during the cereal cultivation and harvest and the pesticide residue in their products. In more detail a possibility of pesticides residue in beer was discussed. New methods to eliminate toxic substances during cereal storage are described.
PL
W artykule omówiono wpływ procesu chłodzenia i przechowywania w temperaturze chłodniczej na jakość wybranych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szczególną uwagę zwrócono na tematykę związaną z jakością chłodzonego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego,, wybranych owoców oraz warzyw. Przybliżono też zagadnienia związane ze wzrostem drobnoustrojów psychrotrofowych w żywności chłodzonej.
EN
The article discusses the impact of the cooling and storage process in the refrigeration temperature on the quality of selected raw materials of plant and animal origin. Particular attention was paid to the topics related to the quality of chilled poultry meat and pork and beef, selected fruits and vegetables. Issues related to the growth of psychrotrophic microorganisms in chilled foods were also discussed.
EN
Different parts of plants, including fruits, leaves, roots, bark, stem and flower, are a promising source of bioactive compounds, therefore they are intensively studied for biological activity and the possibility of use in functional foods and dietary supplements. The present research compares the phenolic profile and antioxidant capacity of aqueous extracts obtained from bark, flowers and fruits of guelder rose. Antioxidant activity was evaluated against ABTS, hydroxyl and peroxyl free radicals, and as a reducing power by using in vitro test. The total phenolics, flavanols and proanthocyanidins were assessed by spectrophotometric methods, and individual phenolic compounds were also determined using UPLC analysis. Bark water extract proved to be richest in natural antioxidants because it showed the highest antioxidant potential, regardless of the method used. Its very high antioxidant capacity was connected with high phenolic compounds content, especially flavanols and proanthocyanidins. Water extracts of guelder rose fruits and flowers were characterized by the high level of hydroxycinnamic acids, especially chlorogenic acid. It seems that guelder rose bark may be selected as potential source of phytochemicals with high antioxidant potential.
PL
Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym usunięte zostały wady technologiczne istniejące w obecnie budowanych przechowalniach warzyw i owoców, a także uwzględniono proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest w tym przypadku propan. Przy opracowaniu koncepcji systemu chłodzenia w celu poprawy efektywności energetycznej zastosowanego pośredniego układu chłodniczego wykorzystano odpadowe ciepło skraplania do odtajania chłodnicy powietrza oraz tzw. „free cooling” (swobodne chłodzenie) w okresie niskich temperatur zewnętrznych (chłodzenie czynnika pośredniego w okresie niskich temperatur zewnętrznych za pomocą powietrza zewnętrznego).
XX
An innovative refrigerating system void of technological disadvantages of commonly used systems is described. The system is designed for storage cold chambers for fruits and vegetables. Moreover environmental aspect is taken into account with the use of propane which is a natural refrigerant. In order to improve efficiency of the designed indirect system the waste heat from condenser is used for air cooler defrosting and “free cooling” is also arranged during cold periods.
PL
Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym między innymi uwzględniono proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem m. in. naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest propan. Istotą przedstawionego w tej publikacji modelu obliczeniowego jest określenie ekwiwalentnego współczynnika wnikania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu.
EN
An innovative refrigerating system void of technological disadvantages of commonly used systems is described. The system is designed for storage cold chambers for fruits and vegetables. Moreover environmental aspect is taken into account with the use of propane which is a natural refrigerant. The most important task in the model is to determine the equivalent coefficient of heat transfer between cooled product and air in the cold room, in the first stage of cooling down process as well as during cooling of the center of the product.
PL
Polska jest krajem handlującym owocami i warzywami na skalę globalną i w tej dziedzinie zajmuje miejsce w pierwszej dwudziestce państw świata. Nieodłącznym elementem wymiany handlowej jest transport, w tym w wielu przypadkach na dlugich dystansach. W celu zachowania odpowiedniej jakości przewożonych towarów iransport musi być wsparty odpowiednimi działaniami logistycznymi, bez których nie ma możliwosci jego efektywnej realizacji.
PL
Autor omówił klasyczną technologię przechowalniczą owoców i warzyw wraz z wykorzystywanymi w niej tradycyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych. Zwrócił uwagę na stabilność uzyskiwanych w nich podstawowych parametrów powietrza w komorze, czyli jego temperatury i wilgotności względnej. Przedstawił technologię innowacyjną przechowywania tych produktów wraz z realizującym ją rozwiązaniem konstrukcyjnym opartym na płynnej regulacji wydajności wentylatorowej chłodnicy powietrza. Zaprezentował i omówił wyniki porównawczych badań przechowalniczych przy zastosowaniu rozwiązania tradycyjnego i innowacyjnego.
EN
Traditional storage technology for fruits and vegetables is described with proper technical solutions of refrigerating plants. Special attention is paid for the problem of the stability of the most important air parameters in the cold chamber: temperature and relative humidity. Then the innovative technology based on variable adjustment of air cooler capacity is presented. Test results for both solutions are presented and compared.
PL
Soki charakteryzują się dużą różnorodnością w zależności od użytego surowca oraz technologii produkcji. Soki owocowe i pomidorowe są w Unii Europejskiej objęte szczegółowymi regulacjami prawnymi. Najważniejszym dokumentem określającym wymagania dotyczące surowców, dozwolonych procesów, substancji pomocniczych i dodatków stosowanych do ich produkcji jest wprowadzona w 2001 r. i wielokrotnie już nowelizowana dyrektywa sokowa (dyrektywa Rady 2001/112/WE), wdrożona w Polsce zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rygorystyczne przepisy prawne, przyjęte dokumenty techniczne oceny autentyczności i jakości soków (Kodeks Praktyki AIJN) oraz skuteczna samokontrola przemysłowa w Polsce (DSK) są gwarancją bardzo dobrej jakości i eliminacji pojawiających się niezgodności. Jest to bardzo ważne, bowiem konsumenci poszukują autentycznych, wysokiej jakości produktów, a jedna szklanka soku, zgodnie z opinią IŻŻ, może stanowić jedną z pięciu porcji owoców i warzyw dziennie.
EN
The term “juice” covers a wide range of products – there is a significant diversity in this group, depending on the ingredients used and the technology of production employed. In the European Union, fruit and tomato juices are protected by specific regulations. The most important document defining the requirements concerning authorized ingredients, treatments, substances and additives used in production was the “Juice Directive” (2001/112/EC) supplemented by Directive 2012/12, implemented in Poland by the way of regulations of the Minister of Agricultural and Rural Development. The strict legal requirements, the existing technical documents concerning the evaluation of juices with regard to quality, authenticity and identity (the AIJN Code of Practice) and the effective industrial self-control in Poland (The Voluntary System of Juice and Nectar Control, DSK) guarantee high quality and allow elimination of non-compliances. This is especially important when considering that consumers are on the lookout for genuine, high quality products, and – according to the Food and Nutrition Institute – a glass of juice may as well be one of the prescribed five-a-day servings of fruit and vegetables.
PL
Celem pracy był przegląd badań i literatury z rożnych ośrodkow naukowych, dotyczących wpływu liofilizacji na zawartość i właściwości antyoksydacyjne wybranych składników bioaktywnych w owocach aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa), borowki czernicy (Vaccinium myrtillus), truskawki (Fragaria xananassa Duchesne), maliny (Rubus L.), żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), jeżyny (Rubus L.) i porzeczki czarnej (Ribes nigrum). Surowe owoce charakteryzowały się dużą zawartością polifenoli oraz kwasu askorbinowego, co warunkowało ich aktywność przeciwutleniającą. Z danych literaturowych wynika, że liofilizacja nie wpływa znacząco na zmniejszenie zawartości związków bioaktywnych w badanych owocach. Przedstawione liofilizaty owocow zawierały także cenne karotenoidy (likopen, β-karoten, luteina, zeaksantyna, rubiksantyna, β-kryptoksantyna).
EN
The aim of the study was to review research and literature coming from various scientific centers concerning the effect of lyophilization on the content and antioxidant properties of the selected bioactive components contained in blackberry (Aronia melanocarpa), bilberry (Vaccinium myrtillus), strawberry (Fragaria xananassa Duchesne), raspberry (Rubus L.), large-fruited cranberry (Vaccinium macrocarpon), blackberry (Rubus L.) and black currant (Ribes nigrum). The fresh fruits were characterized by a high content of polyphenols, ascorbic acid, and this content determined their antioxidant activity. From the literature date it follows that lyophilisation does not cause significantly the decrease in the content of bioactive compounds in the testedfruits. The lyophilisates of fruits, as being presented in this work, contained beneficial carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein, zeaxanthin, rubixanthin, and β-cryptoxanthin).
PL
Spożycie owoców i warzyw w Polsce jest niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, różni się także od zaleceń żywieniowców. Odzwierciedleniem znaczącej roli owoców i warzyw w diecie jest usytuowanie ich w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaproponowanej w 2016 r. przez Instytut Żywności i Żywienia. W celu zwiększenia udziału owoców i warzyw w diecie Polaków są podejmowane liczne działania edukacyjne kierowane do różnych grup ludności oraz kampanie społeczne propagujące walory odżywcze tej grupy produktów. Przykładem takiej kampanii jest prowadzony od 2008 r. przez Stowarzyszenie Krajowej Unii Producentów Soku (KUPS) program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych ilustrujących skuteczność tego programu i tym samym uzasadnienie dalszego prowadzenia kampanii informacyjnej „5 porcji owoców, warzyw lub soku” kreującej właściwe zachowania żywieniowe, zwłaszcza matek i dzieci.
EN
Consumption of fruits and vegetables in Poland is lower than in other countries of the European Union, it also differs from the recommendations of nutrition experts. The importance of fruits and vegetables in everyday diet is reflected by their position in the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity, proposed in 2016 by the National Food and Nutrition Institute. In order to increase the number of fruits and vegetables in Poles’ diet, many educational actions, directed towards different social groups, are being undertaken. dditionally, social campaigns promoting nutritional value of products from this group are taking place. The educational programme: “5 portions of vegetables, fruits, or juice”, as conducted since 2008 by the Polish Association of Juice Producers (KUPS), is a grand example of such campaign. The goal of this article is to present the data illustrating the effectiveness of this program, and to justify further conduction of “5 portions of vegetables, fruits, or juice” information campaign, which creates correct eating habits, especially among mothers and children.
PL
Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w pełni akceptowane przez konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak i obrotu żywnością. Jednym z takich rozwiązań mogą stać się opakowania jadalne, których istnienia konsument nie zawsze jest świadomy. Zastosowanie takich rozwiązań może równocześnie stanowić wartość dodaną do produktu.
EN
Fruit- and- vegetable branch is still searching for the solutions which enable to prolong the shelf life and to enhance the attractiveness of the offered products. Technologies which will benefit producers being simultaneously completely acceptable by consumers are especially desired. It relates not only production process but also distribution. Edible packaging, which existence consumers are not always aware of, is one of the possible solutions. Using edible films and coatings may be considered as added value of fruit and vegetable products.
PL
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. Odpowiedzią mogą być owoce odwadniane osmotycznie, a następnie suszone. Produkty uboczne powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw zawierają naturalne bioskładniki, które można ponownie wykorzystać, np. wzbogacając produkty w składniki prozdrowotne. Stanowi to wartość dodaną i stanowi atrakcyjność produktów, ponieważ ich spożycie wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe lub błonnik pokarmowy znajduje się w wytłokach owoców jagodowych. Również świeże owoce, nieznacznie przetworzone, mogą stanowić innowację na rynku jako produkty o wysokiej wartości odżywczej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie takimi produktami zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Wynika to z większej świadomości ludzi i poszukiwania żywności „prozdrowotnej”.
EN
The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be osmo-dehydrated fruit, and then dried. The by-products arising from the processing of fruit and vegetables contain natural biocompounds, which can be reused, for example to enriching products in health-promoting ingredients. This is a value-added product and is attractive to consumers because their consumption is beneficial to their health. A valuable source of nutrients such as polyphenols or dietary fiber is in the pomace berries. Fresh fruit slightly processed may be an innovation in the market by offering products with high nutritional value. In recent years among producers and consumers increasing interest of these products. This is due to greater awareness of the people and the search for food “pro-healthy”.
PL
W pracy prezentowanej w artykule przeprowadzono analizę czasu zamrażania 10 wybranych owoców (agrest, borówki, jabłka, jagody czarne, maliny, porzeczki czarne i czerwone, śliwki, truskawki i wiśnie). Obliczono i porównano czas zamrażania owoców, w zależności od wartości współczynnika wnikania ciepła oraz temperatury końcowej owoców (-18 i -30oC). Niezależnie od wartości współczynnika wnikania ciepła oraz temperatury końcowej owoców, najkrótszy czas zamrażania otrzymano dla porzeczek czarnych, a najdłuższy dla śliwek. Zaproponowano model potęgowy przydatny do szybkiego oszacowania czasu zamrażania owoców.
EN
In the work presented in the article analyzes freezing time 10 selected fruits (gooseberries, red whortleberries, apples, blueberries, raspberries, black and red currants, plums, strawberries and cherries). Calculated and compared fruit freezing time, depending on the value of heat transfer coefficient and the final temperature of fruits (-18 and -30oC). Irrespective of the value of heat transfer coefficient and the final temperature of fruits, the shortest freezing time obtained for black currants and the longest for plums. Proposed powerlaw model useful to estimate the freezing time of fruits.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owoców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owoców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.
EN
The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selected fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour parameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the decision to buy the product.
EN
The aim of the study was to determine the effect of reduced pressure on the osmotic dehydration of apples. Tests were performed under vacuum of 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa and under the atmospheric pressure (100 kPa). The samples were dehydrated in a sucrose solution with a concentration of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx. It has been shown that the effect of low pressure application depends significantly to the concentration of the osmotic solution. It has been found that the overall weight change significantly depend on the concentration of the solution, and after 3 hours of dehydration at a pressure of 80 kPa at solutions of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx total weight loss increased by 65%, 12% and 25% respectively, when compared to samples dehydrated at atmospheric pressure. From the studied variants of reduced pressure, the pressure of 80 kPa seems to be the optimal one, as evidenced by the lowest values of weight gain to water loss ratios for apples dehydrated in solutions of 50°Bx and 70°Bx.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obniżonego ciśnienia na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ciśnień 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa oraz ciśnienia atmosferycznego (100 kPa). Próbki odwadniane były w roztworach sacharozy o stężeniu 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx. Wykazano, że przy ocenie obniżonego ciśnienia istotne znaczenie ma stężenie zastosowanego roztworu osmotycznego. Stwierdzono, że całkowite zmiany masy w sposób istotny zależały od stężenia roztworu i po 3 godzinach odwadniania pod ciśnieniem 80 kPa w roztworach 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx ubytki te wzrosły odpowiednio o 65%, 12% i 25% w stosunku do prób odwadnianych w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Z przebadanych wariantów zredukowanego ciśnienia, ciśnienie 80 kPa wydaje się być ciśnieniem optymalnym, o czym świadczą również najniższe wartości stosunku przyrostu masy do ubytku wody dla jabłek odwadnianych w roztworach 50ºBx i 70ºBx.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.