Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowy statek powietrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of this study is to identify a drone swarm’s capabilities and the key factors influencing its employment in military operations. The research takes the quantitative analysis of scientific literature related to the technical and operational utilization of drones. The use of drones for military purposes in contemporary world is widespread. They conduct dull, dirty, dangerous and deep military operations replacing manned aviation in many areas. Progressive technological development including artificial intelligence and machine learning allows for the use of military drones in the form of a swarm. It is a quite new technology at the beginning of development. The study indicates that the capabilities of a drone swarm based on communication within the group and autonomy differentiate it from the typical use of unmanned aircraft. Size, diversity, self-configurability and self-perfection amongst the others indicated in literature are attributes of a drone swarm which may give advantage in military operation comparing to the classic use of unmanned aircraft. Emergent coordination as a command and control model of a drone swarm is a future way of utilizing that technology in military operations. In the future, a drone swarm will be a cheaper equivalent of advanced and much more expensive weapon systems conducting combat operations.
3
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
4
Content available UAV flight safety system based on fuzzy logic
EN
The article proposes a method of deciding on the continuation or termination of the UAV flight on the basis of fuzzy logic to ensure its trouble-free flight, which will be used in the future to build an onboard monitoring system of the power supply of the unmanned aerial vehicle. The developed method of decision-making allows to determine the residual battery life on the basis of data on current voltage, battery temperature, temperature on board the UAV and the direction and strength of the wind, using which the computer system will make recommendations for continuing or terminating the UAV flight task. The method of decision-making using fuzzy logic involves the formation of linguistic variables, which are the input information parameters and the output decision, their linguistic terms and membership functions, as well as a system of rules for decision-making. The voltage at the output of the battery, its surface temperature and the wind direction on board the UAV were used as input variables, and the residual battery life was used as the output linguistic variable.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu lotu UAV w oparciu o logikę rozmytą zapewniający jego bezproblemowy lot, który posłuży w przyszłości do budowy pokładowego systemu monitoringu zasilania bezzałogowego pojazdu powietrznego. Opracowana metoda podejmowania decyzji pozwala określić resztkową żywotność baterii na podstawie danych o aktualnym napięciu, temperaturze baterii, temperaturze na pokładzie UAV oraz kierunku i sile wiatru, na podstawie których system komputerowy będzie zalecał kontynuację lub zakończenie zadania UAV. Metoda podejmowania decyzji z wykorzystaniem logiki rozmytej polega na tworzeniu zmiennych lingwistycznych, którymi są parametry informacji wejściowej i decyzja wyjściowa, ich terminy językowe i funkcje przynależności, a także system reguł podejmowania decyzji. Napięcie na wyjściu akumulatora, jego temperatura powierzchni i kierunek wiatru zostały wykorzystane jako zmienne wejściowe, a pozostała żywotność akumulatora została wykorzystana jako wyjściowa zmienna językowa.
PL
W artykule zaprezentowano nowoczesny, prototypowy system AutoInvent pozwalający na automatyzację procesu inwentaryzacji zasobów mineralnych poprzez wykonywanie pomiaru objętości składowisk z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. W celu zwiększenia dokładności danych zastosowano fuzję innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowania laserowego 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integrację dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTK oraz precyzyjne laserowe pomiary tachimetryczne. Automatyzacja procesu pomiarowego zwiększa bezpieczeństwo mierniczych górniczych oraz skraca czas potrzebny na prace w terenie poprzez ograniczenie konieczności przebywania ludzi na zwałowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.
EN
The article presents a prototype of a modern system called AutoInvent, that allows for the automation of the mineral resources inventory process by measuring the volume of stacks using an unmanned aerial vehicle. In order to increase the accuracy of the data, a fusion of innovative measurement technologies was used: 3D laser scanning and lowaltitude photogrammetry, as well as the integration of two methods of precise positioning: GNSS satellite measurements supported by RTK network corrections and precise laser total station measurements. Automation of the measurement process increases the safety of mining surveyors and shortens the time needed for field work by reducing the need for people to be personally present on the stack. The project co-financed by European Union from European Regional Development Fund within the Smart Growth operational Programme 2014-2020. The project carried out within National Centre for Research and Development call: INNOSBZ.
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
EN
Detection of small objects in the airspace is a crucial task in the military. In the era of today’s unmanned aerial vehicles (UAVs) technology, many military units are exposed to recognition and observation through flying objects. They are often equipped with optoelectronic warhead making a way to collect essential and secret data of the military unit. Modern technical solutions make it possible to implement some methods facilitating detection of flying objects. A lot of them utilize computer vision techniques based on image processing algorithm. Therefore, in this article, we present an analysis of the most promising algorithm for detection of small flying objects.
PL
W artykule przedstawiono analizę metod wykrywania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących techniki widzenia komputerowego.
EN
One of the challenges faced by surveyors in acquisition of accurate spatial data for mining applications is the risk involved in acquiring data in rugged terrains and difficult or inaccessible areas. With the advent of modern technology, accurate geospatial data can now be safely obtained for proper mining documentation periodically. The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for data acquisition in mine surveying has been a viable means of obtaining reliable geospatial data rapidly and efficiently. The main goal of this study is to develop a semi-automatic UAV-based system for the acquisition of spatial data required for the estimation of the volume of earthworks. A DJI Phantom 4 quadcopter was used for the acquisition of image data of the project site, while the images were processed into a Digital Elevation Model (DEM) using Pix4Dmapper v2.0.1, which was then imported into the MATLAB-based system developed for the automatic estimation of the volume of earthworks. The volume obtained from the automated system was thus compared with the volume obtained directly from the Pix4Dmapper software, having specified a contour interval of 1 and an allowable error rate of ±3% as the standard error. While ±1.02% error was observed in the volume estimated using the Pix4Dmapper, the developed automated system yielded an estimated precision of ±0.81% in its volume estimation, which proves to be more robust for automatic volume estimation in terms of accuracy and precision.
9
Content available Challenges related to unmanned aerial vehicles
EN
The Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No. 2018/1139 (known as NBR - New Basic Regulation) on common rules in the field of civil aviation was introduced in order to regulate the issue of UAVs - Unmanned Aerial Vehicles, in all weight categories. It represents a new regulatory approach, which is of major importance in the field of European aviation legislation. Until the new regulation came into force, UAVs with a maximum take-off weight (MTOM) below 150 kg were subject to the regulations of authorities of individual EU Member States. The NBR introduced by implementing acts in the field of UAV forces the national aviation authorities of states to change the regulations currently in force. The most important issues that need to be standardised include the requirement to enter UAVs with the MTOW equal to or lower than 25 kg in the aircraft register, granting the BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) fight approval and the UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) certification process. In the author's opinion, what may be difficult and dangerous for safety in the airspace is the transitional period. During that time, manufacturers, airspace users and ATS (Air Traffic Service) will have to perform their tasks keeping in mind that it is a period when the new legal regulations currently prepared for entry into force will affect the entire sector related to unmanned aviation, which will also have an impact on manned aviation. Purpose: The purpose of the article is to discuss the basic challenges posed by the currently developed technology of unmanned aerial vehicles. Method: The scientific methods used in the paper include analysis, criticism of the literature on the subject and logical construction. Results: The article shows the differences between the existing regulations and those proposed by the European Commission and EASA (European Union Aviation Safety Agency). In addition, it presents the process of granting the approval to perform air operations by manned aircraft.
10
Content available remote Fertilization and sowing from unmanned aerial vehicles
EN
In the paper, the modern technologies, utilizing unmanned aerial vehicles, drones, in sowing the seeds and distribution of fertilizers on the fields, have been described. Their construction, the examples of the application and the operating parameters have been presented. In the article, there have been also given the examples of the laboratory tests of the effect of the air stream, produced by rotor of drone - multicopter on the surface distribution of the sown seeds.
PL
W artykule opisano nowoczesne technologie wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne, drony - do siewu nasion i rozsiewania nawozów na polach. Opisano ich budowę, przykłady zastosowania, podano parametry operacyjne. W pracy przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem strumienia powietrza wytwarzanego przez wirniki drona - multikoptera na rozłożenie na powierzchni rozsiewanych nasion.
EN
Discovering the variation of an open-pit mine in vertical, horizontal, and temporal dimensions as well to characterize the stages and the trends of the exploitation are indispensable tasks which provide information supporting decision making and planning for sustainable development of the mining industry. Remote sensing technique with the advantages of multi-spatial, multi-spectral, multi-temporal resolution is a promising solution to meet the information requirement. This study proposes an approach of coupling the high-resolution satellite images and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) data to observe the variation of Tan An open rocky mine during its lifetime. Five satellite images with the resolution of 0.5 m acquired in 2006, 2012, 2014, 2016, 2018, and two ortho-images with 0.034 m resolution constructed from UAV photos captured in 2019, 2020 are used to make land cover maps. The analysis of land cover changes discovers 3 stages of open-pit mine exploitation consisting of unprompted exploitation, exploiting outbreak and stable exploitation corresponding to the changes in the mine. Besides, two Digital Surface Models (DSM) constructed by UAV photos are compared to calculate the elevation and volume changes. The assessment of the correlation between elevation change and land cover change indicates that the mineral exploitation is in the vertical range from 645 m to 660 m, and the exploitation trend is following the horizontal expansion rather than the deep excavation. Additionally, this experiment results in 79,422 m3 of mineral taken from the mine, and 34,022 m3 of soil used for the restoration within a year from June 2019 to June 2020.
PL
Monitorowanie zmienności kopalni odkrywkowej w wymiarze pionowym, poziomym i czasowym oraz scharakteryzowanie etapów i trendów eksploatacji są niezbędnymi zadaniami niezbędnymi do dostarczenia informacji wspomagających podejmowanie decyzji i planowanie zrównoważonego rozwoju górnictwa. Technika teledetekcji z zaletami wieloprzestrzennej, wielospektralnej, wieloczasowej rozdzielczości jest obiecującym rozwiązaniem spełniającym powyższe wymaganie. Niniejsze badanie proponuje podejście po-legające na połączeniu obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości i danych z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) w celu obserwacji zmian w otwartej kopalni skalnej Tan An w czasie jej życia. Pięć zdjęć satelitarnych o rozdzielczości 0,5 m, pozyskanych w latach 2006, 2012, 2014, 2016, 2018 oraz dwa ortofotomapy o rozdzielczości 0,034 m wykonane ze zdjęć BST wykonanych w 2019, 2020 r. Są wykorzystywane do tworzenia map pokrycia terenu. Analiza zmian pokrycia terenu ujawnia 3 etapy eksploatacji kopalni odkrywkowej, na które składają się: eksploatacja niezamówiona, ognisko eksploatacyjne oraz etapy stabilnej eksploatacji odpowiadające zmianie pokrycia terenu w kopalni. Ponadto porównuje się dwa modele numeryczne powierzchni (MNP) zbudowane na podstawie zdjęć BSP, aby obliczyć wysokość i zmiany objętości kopalni. Ocena korelacji między zmianą wysokości a zmianą pokrycia terenu wskazuje, że eksploatacja kopaliny mieści się w przedziale od 645 m do 660 m npm, a trend eksploatacji raczej według ekspansji poziomej niż metodą wydobywczą. Dodatkowo, w wyniku tego doświadczenia uzyskano 79 422 m3 gruntów pobranego z kopalni oraz 34022 m3 gruntów użytej do rekultywacji w ciągu roku od czerwca 2019 do czerwca 2020.
15
Content available Drony w ocenie stanu rusztowań
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu technicznego rusztowań budowlanych. Analizie poddano rusztowanie budowlane nowo budowanego obiektu wielorodzinnego o powierzchni ok. 1500 m2. W wyniku wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego i przeprowadzonej analizy zidentyfikowano newralgiczne elementy konstrukcji rusztowań, takie jak: połączenia, stężenia, miejsca zakotwień i inne. Dodatkowo w artykule wskazano najważniejsze korzyści oraz ograniczenia wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych jako narzędzia wspomagającego kontrolę rusztowania w odniesieniu do badań tradycyjnych.
EN
The article presents the possibilities of using unmanned aerial vehicles to assess the technical condition of building scaffoldings. The construction scaffolding of a newly constructed multi-family building with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. As a result of the use of unmanned aircraft and the conducted analysis critical elements of the scaffolding structure were identified: connections, bracing, anchorages and others. In addition, the article indicates the most important benefits and limitations resulting from the use of unmanned aerial vehicles as a tool supporting scaffolding control in relation to traditional metods.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Wynika to m.in. z możliwości, jakie daje ta technologia (np. dotarcie do miejsc trudno dostępnych) oraz korzyści, jakie przynosi jej zastosowanie. W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania prawidłowej eksploatacji BSP wraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przypadki wykorzystania BSP na potrzeby kontroli obiektów budowlanych oraz wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly being used in the construction industry. This is due to, among others of the possibilities offered by this technology (e.g. reaching hard to reach places) and the benefits of its use. The article presents the most important conditions for the proper exploatation of UAV, along with applicable legal regulations. The remainder of the article presents selected cases of using BSP for the purposes of building control and indicates the benefits and limitations resulting from the use of this technology.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (drony) są pomocne na każdym etapie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Korzystanie z drona wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz przestrzegania przepisów prawa. Wkrótce prawo unijne ureguluje rynek dronów i ujednolici zasady ich korzystania we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe zasady nakładają m.in. obowiązek rejestracji dronów, szkoleń i zmieniają nazewnictwo branżowe.
EN
Unmanned aerial vehicles (drones) are helpful at every stage of investment and during its operation. The use of drones requires the appropriate qualifications and legal compliance. Soon, EU law will regulate the market for drones and harmonise the rules for their use in all EU Member States. The new rules impose, among other things, the obligation to register drones, training and change the industry name.
EN
This article contains a description and analysis of the hypothetical application of the inland barge as an "aircraft carrier" with observation aircraft, both manned helicopters and unmanned drones. The equipment of the barge would include the infrastructure of aircraft servicing, storage and social space. This is the first presentation of such an idea in Polish literature and a continuation of previous researches on drones by the same author.
EN
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) are widely used in the civil sphere. They offer capabilities predisposed them to be employed by state services in ensuring security and public order, as well as in commercial activities. It should be assumed that the number of RPAS users will grow in geometric progression. It also applies to the European Union, where the market of RPAS is considered to be one of the most prospective in the development of small and medium-sized enterprises. This situation generates specific problems that should be solved in order to develop the RPAS’ market without limitations as a part of the European aviation system. The final state should be full integration of RPAS into the European aviation system, to conduct flight operations in non-segregated airspace without additional administrative constraints. Some efforts have been made to achieve this ambitious goal in the European Union. The paper summarises the current status of the legal framework and projects connected with the integration of RPAS into the European airspace. It is mainly based on qualitative analysis of source materials. The purpose of the paper is to identify key problem areas, the solution of which will contribute to the integration of RPAS into the European civil aviation system. An analysis of normative documents functioning in the European Union (EU) relating to RPAS has been carried out. In particular, the European Commission (EC) documents and regulations related to RPAS proposed by the European Aviation Safety Agency (EASA) have been taken into account. Three crucial areas have been identified as challenges for the integration of RPAS into the European civil aviation system. Firstly, general concepts of integration of Remotely Piloted Aircraft into the European airspace including the development of the U-space concept. Secondly, the field of legal regulations, without which the functioning of RPAS as a part of the European aviation system is impossible. In this context, it is justified to continue the implementation of the Roadmap for the integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System proposed by the EC in 2013. Also relevant are the EASA proposals for categorising RPAS and conducting flight operations based on the risk approach which is a new solution. The discussion may be triggered due to by-pass of all regulatory competencies to EASA, without taking into account the specificity of the national systems. Thirdly, the societal field. Full integration of RPAS into the European civil aviation system requires social acceptance for air operations involving RPAS. Despite the undeniable social benefits of RPAS utilisation, in particular in ensuring security and public order, it will be necessary to address issues related to the perception of RPAS by the public, including privacy and data protection, law enforcement associated with the application of RPAS, third-party liability and insurance requirements of RPAS.
EN
Publication contains a description of the preparation and the implementation of a test flight of a stratospheric balloon with a mounted camera GoPro Hero3. Description includes: used equipment, its parameters, role in the success of the mission and the difficulties and limitations that the project team encountered during the preparation and implementation of the flight. The mission was attended by a team of six engineers and scientists from the Remote Sensing Division, who were also involved in the implementation of the HESOFF project. One of the main goals of the HESOFF project was to obtain aerial images on the Krotoszyńska Plate (woj. wielkopolskie) using the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and to carry out remote monitoring of oak stands. The primary goal of an experimental balloon flight was to check the technical operational capability and gain experience in planning and implementing this type of project. During the balloon raising, the video material was acquired in the form of a recording, which later was analyzed. On the basis of the collected information, the conclusions regarding the possibility of implementing a long endurance flight in the stratosphere, illustrating (using a multisensor platform) research surfaces of the HESOFF project were presented. The stages of implementation of the presented mission were divided into following parts: preparation of the flight with the completion of equipment and necessary documents (flight permission), proper flight realization, understood as the release of the balloon and identification of the place where the equipment landed, as well as analysis and presentation of the results.
PL
Niniejsza publikacja zawiera opis przygotowania jak i samego wykonania testowego lotu balonem stratosferycznym z zamontowaną kamerą GoPro Hero3. Opisany w niej został wykorzystany sprzęt, jego parametry, rola w powodzeniu misji oraz trudności i ograniczenia jakie zespół napotkał w trakcie przygotowań i realizacji lotu. W misji brał udział sześcioosobowy zespół inżynierów i naukowców Zakładu Teledetekcji, którzy zaangażowani również byli w realizację projektu LIFE - HESOFF. Jednym z podstawowych celów projektu HESOFF było pozyskiwanie zdjęć lotniczych na terenie płyty Krotoszyńskiej (woj. wielkopolskie) z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) i realizowanie zdalnego monitoringu drzewostanów dębowych. Podstawowym celem dla eksperymentalnego lotu balonem, z kolei było: sprawdzenie technicznej zdolności operacyjnej oraz zdobycie doświadczenia w planowaniu i realizacji tego typu projektu. W trakcie wznoszenia balonu zebrano materiał wideo w postaci nagrania oraz wykonano analizę otrzymanych wyników. Na podstawie zebranych informacji przedstawiono wnioski dotyczące możliwości realizacji długotrwałego lotu w stratosferze obrazującego (za pomocą platformy wielosensorowej) powierzchnie badawcze projektu HESOFF. Etapy realizacji przedstawionej misji podzielono na następujące części: przygotowanie do lotu wraz z kompletowaniem sprzętu i niezbędnych dokumentów (zgłoszenie lotu), realizacja właściwa lotu rozumiana jako wypuszczenie balonu i identyfikacja miejsca w którym spadł sprzęt oraz przeanalizowanie otrzymanych wyników i przedstawienie wniosków.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.