Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda dylatometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Density of the Copper-Rich Cu-Pb-Fe Alloys
EN
Density of the copper-rich corner of the ternary Cu-Pb-Fe alloys was determined with the dilatometric method. Investigated alloys had constant copper content equal to 0.9, 0.8 and 0.7 mole fraction, and varied iron concentration up to 0.1 mole fraction. A model predicting the density of ternary solution from knowledge of density of pure component and the excess of molar volume for limiting binaries is proposed.
PL
Gęstość stopów Cu-Pb-Fe o dużym stężeniu miedzi określono za pomocą metody dylatometrycznej. Zbadane stopy charakteryzowały się stałym stężeniem miedzi, które było równe 0,9; 0,8 lub 0,7 ułamka molowego oraz zmiennym stężeniem żelaza do 0,1 ułamka molowego. Zaproponowano model pozwalający przewidywać gęstość trójskładnikowych roztworów na podstawie znajomości gęstości czystych składników (tych roztworów) i nadmiarowej objętości molowej dla granicznych roztworów dwuskładnikowych.
PL
W pracy dokonano analizy przemian fazowych zachodzących w stopie Ti6Al7Nb przy chłodzeniu ciągłym z zakresu jednofazowego β. Badania wykonano metodą dylatometryczną za pomocą dylatometru L78 R.I.T.A firmy LINSEIS. Dla zilustrowania uzyskanych wyników zamieszczono wybrane dylatogramy chłodzenia w układzie ΔL = f(T), gdzie: ΔL – zmiana długości próbki, T – temperatura, na których wyznaczano temperaturę początku i końca przemian fazowych: dyfuzyjnej i bezdyfuzyjnej (rys. 5, 6). Krzywe chłodzenia różniczkowano w układzie ΔL/ΔT = f(T). Dokonano również analizy zmian zachodzących w mikrostrukturze stopu przy chłodzeniu z zakresu jednofazowego β (rys. 4). Po ochłodzeniu stopu od temperatury 1040°C z szybkością większą od krytycznej odnotowano wystąpienie przemiany martenzytycznej β → αʹ. W mikrostrukturze stwierdzono obecność iglastych wydzieleń fazy martenzytycznej (prawdopodobnie αʹ) oraz znaczny rozrost ziaren byłej fazy β (rys. 1).Wykazano, że w zakresie szybkości chłodzenia 1÷0,05°C/s zachodzi przemiana dyfuzyjna β → α. Obserwacje metalograficzne stopu Ti6Al7Nb chłodzonego z zakresu jednofazowego β z różnymi szybkościami w zakresie przemian dyfuzyjnych pozwalają zauważyć zmiany w morfologii fazy α. Potwierdzeniem przemian fazowych zachodzących podczas chłodzenia stopu są nie tylko zmiany zachodzące w mikrostrukturze, ale również efekty dylatacyjne obserwowane na dylatogramach chłodzenia. Ze zmniejszeniem szybkości chłodzenia stopu od 25 do 0,05°C/s obserwuje się spadek twardości od 306 do 263 HV (tab. 2). Uzyskane wyniki badań wstępnych stopu Ti6Al7Nb będą podstawą do interpretacji przemian fazowych zachodzących podczas jego odpuszczania (starzenia).
EN
The phase transformations during continuous cooling from the single phase β range in the Ti6Al7Nb alloy have been analysed. Investigations were carried out by the dilatometric method using L78 R.I.T.A dilatometer of the LINSEIS Company. The received results have been illustrated by selected dilatometric curves ΔL = f(T), (where: ΔL – is the length change of the sample, T – temperature). On the basis of the curves, the temperature at which diffusional and non-diffusional transformations start and finish have been determined (Fig. 5, 6). The cooling curve was differentiated ΔL/ΔT = f(T). Additionally, changes in the alloy microstructure during cooling down from the single phase β range have been analysed (Fig. 4). After cooling from 1040°C at a rate higher than critical, martensitic β → αʹ transformation occurred. In the microstructure of the alloy quenched from 1040°C in water, needle-like precipitates (presumably αʹ) were observed as well as abnormal grain growth of the primary β phase (Fig. 1). It has been found that in the range of 1÷0.05°C/s of the applied cooling rate, a diffusional β → α transformation is observed. Metallographic observations of the alloy microstructure gave evidence of changes in the α phase morphology. Besides microstructural changes, dilatometric effects were also observed which corroborates the occurrence of phase transformations in the alloy. With a decrease in the cooling rate (from 25 to 0.05°C/s), the hardness of the Ti6Al7Nb alloy decreased from 306 to 263 HV (Tab. 2). The obtained results may serve for the interpretation of phase transformations occurring in the Ti6Al7Nb alloy during tempering (aging).
PL
W artykule przeprowadzono analizę przemian fazowych zachodzących w stopie Ti6Al7Nb przy chłodzeniu ciągłym z zakresu dwufazowego [alfa]+[beta]. Badania wykonano metodą dylatometryczną przy użyciu dylatometru L78 R.I.T.A niemieckiej firmy LINSEIS. Dla zilustrowania uzyskanych wyników zamieszczono wybrane dylatogramy chłodzenia w układzie [delta]L = f(T), gdzie: [delta]L — zmiana długości próbki, T — temperatura, na których wyznaczano temperatury początku i końca przemian fazowych. Krzywe chłodzenia różniczkowano w układzie [delta]L/[delta]T = f(T). Potwierdzeniem efektów dylatacyjnych obserwowanych na krzywych chłodzenia są zmiany zachodzące w mikrostrukturze stopu. Wykazano, że po chłodzeniu stopu od temperatury 970 [stopni]C w zakresie szybkości 25-0,05 [stopni]C/s zachodzi przemiana fazy [beta] w fazę [beta] przemienioną ([beta]p) oraz wzrasta udział objętościowy fazy [alfa]. Ze zmniejszeniem szybkości chłodzenia stopu w ww. zakresie obserwuje się spadek twardości od 304 do 261 HV.
EN
The phase transformations during continuous cooling from the two-phase [alfa]+[beta] range in Ti6Al7Nb alloy have been analysed. Investigations were carried out by dilatometric method using an L78 R.I.T.A dilatometer of the German LINSEIS Company. The received results have been illustrated by the selected dilatometric curves [delta]L = f(T), (where: [delta]L — is a length change of the sample, T — temperature). On the base of the curves, the temperatures at which non diffusional transformation start and finish have been determined. The cooling curve was differentiated [delta]L/[delta]T = f(T). Also, changes in the alloy microstructure during cooling down from the two-phase [alfa]+[beta] range have been analysed. Along with the alloy cooling rate decrease, in a range from 25 [degrees]C/s to 0.05 [degrees]C/s, the transformation of the [beta] phase into the [beta] transformed ([beta]T) phase occurs and the q phase volume fraction increases. Besides microstructural changes, dilatometric effects were also observed which corroborates occurrence of phase transformations in the alloy. With the decreased of cooling rate (from 25 to 0.05 [degrees]C/s) decreased the hardness of the Ti6Al7Nb alloy (from 304 to 261 HV).
PL
W artykule dokonano analizy przemian fazowych zachodzących w stopie Ti6Al4V przy chłodzeniu z zakresu dwufazowego ([alfa]+[beta]) i jednofazowego [beta]. Badania wykonano metodą dylatometryczną. Dla zilustrowania uzyskanych wyników zamieszczono dylatogramy chłodzenia w układzie [delta]L = f(T), gdzie: [delta]L - zmiana długości próbki, T - temperatura, na których wyznaczano temperatury początku i końca przemian fazowych: dyfuzyjnej i bezdyfuzyjnej. Potwierdzeniem tych przemian są zmiany zachodzące w mikrostrukturze stopu.
EN
The phase transformations during cooling from two-phase [alfa]+[beta] and one-phase [beta] range in Ti6Al4V alloy has been analysed. Investigations were carried out using dilatometric method. Received results were illustrated by the dilatometric curves [delta]L = f(T), (where: [delta]L - is a length change of the sample, T - temperature). On the base of the curves, diffusional and nondiffusional transformation start and finish temperatures have been determined. Microstructure observations confirmed the presence of this type of phase transformations.
PL
Praca omawia wyniki pomiarów terenowych modułu deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu "Emilia" w miejscowości Laliki w Beskidzie Żywieckim. Pomiary modułu deformacji wykonano na etapie projektowania i realizacji tunelu. Pomiary te przeprowadzono różnymi metodami: dylatometryczną, presjometryczną, klasyfikacji geomechanicznej oraz sejsmiczną. Wyniki pomiarów były podobne dla metod punktowych dylatometrycznej i presjometrycznej. Moduł deformacji określony metodą sejsmiczną za pomocą empirycznej zależności Bartona (1996) oraz metodą klasyfikacji geomechanicznej RMR z wykorzystaniem empirycznej zależności Serafima i Pereiry (1983) był kilkakrotnie większy. Na podstawie wyników pomiarów punktowych oszacowano przedziały zmienności modułu deformacji dla górotworów łupkowo-piaskowcowego i piaskowcowo-łupkowego fliszu karpackiego. Podkreślono zalety i ograniczenia metod wyznaczania modułu deformacji. Wskazano na konieczność realizacji pomiarów w strefach nienaruszonych wykonaniem wyrobiska lub procesem wietrzenia. Wskazano na potrzebę opracowania bardziej porównywalnych zależności empirycznych dla metody sejsmicznej i klasyfikacji geomechanicznej w warunkach ośrodka słabego, silnie zniszczonego tektonicznie o strukturze fliszu.
EN
The work describes the results of deformation modulus tests in Carpathian flysch in the route of Emilia tunnel in Laliki located in Beskid Żywiecki mountains. Deformation modulus tests were completed in the stage of planning and constructing of the tunnel. Tests were carried on by different methods: dilatometer, pressuremeter, geomechanical classification and seismic. Tests results were close to similar for point methods: dilatometer and pressumeter. Deformation modulus determined by seismic method and empirical Barton relation and also empirical Serafim and Pereira relation was several times greater. Based on point methods deformation modulus changes were estimated for sandstone-shale and shale-sandstone rock masses of Carpathian flysch. Limitations and advantages of deformation modulus determine were underlined. It was pointed on test realization necessity in zones undisturbed by excavation influence and in unweathered zones. It is also needed to collaborate more reliable empirical relations for seismic method and geomechanical classification method in the conditions of weak rock mass, tectonically strong disturbed and flysch structured.
PL
W artykule dokonano ilościowej oceny wpływu pierwiastków stopowych wanadu i niklu na współczynniki rozszerzalności liniowej stali konstrukcyjnych. Badania wykonano metodą dylatometryczną na stopach modelowych charakteryzujących się zmiennym stężeniem wanadu lub niklu oraz stałym stężeniem węgla i pozostałych pierwiastków stopowych. Ponadto, oceniono wpływ wymienionych pierwiastków na temperatury krytyczne przemian fazowych zachodzących przy nagrzewaniu (Ac1p, Ac1k, Ac3). Uzyskane wyniki badań mają duże znaczenie poznawcze oraz będą mogły służyć w przyszłości do projektowania składów chemicznych nowych stali narażonych np. na zmęczenie cieplne.
EN
In this paper the quantitative evaluation of the effect of vanadium and nickel alloying elements on the linear expansion of constructional steels is presented. Investigations were carried out on the model alloys characterized by variable content of vanadium or nickel and fixed content of carbon and other alloying elements. The effect of these elements on the critical temperatures of the steel’s phase transformations taking place during heating (Ac1s , Ac1f , Ac3 ) was also analyzed. Obtained results are of much significance and they can be used in the future during designing the chemical compositions of new constructional steels exposed to thermal fatigue damage.
PL
W pracy oceniono wpływ węgla na przemiany zachodzące we wczesnym stadium odpuszczania (wydzielanie wąglika e) stopów modelowych z niklem, krzemem i chromem. Badania wykonano metodą dylatometryczną na stopach o specjalnie zaprojektowanym składzie chemicznym, tj. o zmiennym stężeniu węgla, lecz przy stałej zawartości pierwiastków stopowych. Zakres temperatur wczesnego stadium odpuszczania ustalano na podstawie zarejestrowanych cyfrowo dylatogramów nagrzewania ze stanu zahartowanego, które poddano różniczkowaniu. Dla ujednolicenia warunków oceny wybrano jedną szybkość nagrzewania. Wykazano, że pod względem jakościowym, węgiel wpływa na pierwszy etap odpuszczania stopów modelowych z niklem, krzemem i chromem w sposób podobny. Ilościowo jego wpływ jest jednak zróżnicowany. Badania wczesnego stadium odpuszczania będą kontynuowane w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy ilościowej. Autorzy liczą na znalezienie związku między stopniem zaawansowania tego etapu odpuszczania a własnościami stali.
EN
In this paper the effect of carbon content on the transformations taking place at the early stage of tempering (precipitation of the e carbide) of the model alloys with nickel, silicon and chromium addition is evaluated. The alloys with especially designed chemical composition (constant content of alloying elements and varied carbon content) were investigated by means of dilatometric method. The range of temperature of the early stage tempering was established on the basis of differentiated dilatogram curves digitally recorded during heating up step of the previously hardened specimens. In order to unify the experimental conditions, only one heating rate was chosen. It was shown that carbon has a similar influence on a first stage of the tempering of the model alloys containing nickel, silicon and chromium addition when considering a qualitative way of the effect. But when a quantitative way is taken into account, the effect of carbon content is different. Investigations of the early stage of the annealing will be continued for its more accurate quantitative analysis. Authors are expecting that there is a relationship between an intensity of this stage of tempering and steel’s properties.
EN
Characteristic temperatures of gamma <=> alpha transformation determined by calorimetric, dilatometric and magnetic balance methods were compared. Differences resulting of the investigations methods were evaluated. Reasons of the differences were discussed.
PL
Porównywano charakterystyczne temperatury przemiany gama <=> alfa wyznaczone przy pomocy metod: kalorymetrycznej, dylatometrycznej i magnetycznej. Oszacowano różnice wynikające z badań. Przedyskutowano przyczyny powstałych różnic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.