Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality management systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the paper is analysis of dissemination of management systems in Poland, and to discover if there any difference between management systems dissemination and size of enterprise. On the basis of conducted research, the most widespread management system in the surveyed organizations, besides ISO 9001, was ISO 14001. Moreover, many organizations use IATF 16949, PN 18001, AQUAP, ISO 22000, EMAS, ISO 27001 management systems.
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację polskiego sektora mleczarskiego oraz stan wdrożenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w polskim sektorze mleczarskim na tle pozostałych branż przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu opisywanych zagadnień wykorzystano dane dostępne w bazie FAOSTAT, EUROSTAT oraz badania prowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Badania zostały przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach spożywczych (w tym z branży mleczarskiej) objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczny wzrost wdrożenia oraz utrzymania systemów zarządzania jakością wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
EN
The article presents the current situation of the Polish dairy sector and the state of implementation of food quality and safety management systems in the Polish dairy sector against the background of other food industry sectors after Poland’s accession to the structures of the European Union. Data available in the FAOSTAT, EUROSTAT database and research conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - PIB were used in developing the described issues. The research was carried out in Polish food enterprises (including the dairy industry) under the supervision of the State Sanitary Inspection and Veterinary Inspection. Based on the conducted research, a significant increase in the implementation and maintenance of quality management systems among food industry enterprises after Poland’s accession to the European Union was found.
PL
Koncepcje biznesowe, które zakładały że przedsiębiorstwa działają tylko i wyłącznie w interesie swoich właścicieli (akcjonariuszy) spełniając tylko i wyłącznie wymagania klientów, w obecnym zmiennym otoczeniu tracą na znaczeniu. Zmiany w normie ISO 9001 opublikowane w 2015 roku a obowiązujące od roku 2018 wpisują się w ten nowy trend – wymuszając niejako na przedsiębiorcach zainteresowanie się nie tylko samymi klientami ale również zrozumieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich stron zainteresowanych – czyli określenia kontekstu funkcjonowania organizacji. Koniecznym więc się stało dokonanie przeglądu istniejących systemów zarządzania z wdrożonym systemem jakości i dostosowanie go do nowych wymagań. Zmiany te dotknęły również przedsiębiorstwa hutnicze, które w większości mają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania wg. ISO 9001. W artykule przedstawiono wymagania ISO 9001:2015 związane określeniem kontekstu funkcjonowania organizacji uwzględniające czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
EN
Business concepts that assumed that enterprises operate only in the interest of their owners (shareholders), meeting only the requirements of customers, in the current changing environment lose their importance. The changes to the ISO 9001 standard published in 2015 and in force since 2018 are part of this new trend - forcing entrepreneurs to some extent not only interested in the clients themselves but also understanding the needs and expectations of all stakeholders - i.e. determining the context of the organization's functioning. Therefore, it became necessary to review the existing management systems with the implemented quality system and adapt it to new requirements. These changes also affected metallurgical enterprises, which mostly have implemented and certified management systems according to ISO 9001. The article presents the requirements of ISO 9001: 2015 related to the needs, requirements and demands of stakeholders.
PL
W artykule omówiono wymagania systemów zarządzania ISO 9001. ISO 14001 oraz ISO 45001 w zakresie wprowadzania przeglądów zarządzania. Zwrócono uwagę, jakie elementy systemowe powinny być analizowane oraz jakich narzędzi do tych analiz używają firmy branży transportowej. Wymagane standardami analizy i okresowe przeglądy przekładają się na jakość zarządzania zarówno w dużych międzynarodowych firmach transportowych, jak i wśród małych przewoźników posiadających systemy zarządzania.
EN
The article discusses the requirements of management systems ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 for conducting management reviews. It was pointed out which system elements should be analyzed and what tools are used for these analyses by transport industry companies. The analyses and periodic reviews required by the standards translate into the quality of management both in large international transport companies and among small carriers using management systems.
5
Content available The history of ISO 9001 series up to ISO 9001:2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:1994 and ISO:2000. The aim of the paper is to analyze first years of the ISO 9001 systems from its beginning up to ISO 9001:2000 version of the standards.
6
Content available The history of ISO 9001 series past 2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:2008 and ISO:2015. The aim of the paper is to analyze this to standards especially the differences between them.
PL
Nowelizacja normy ISO 9001 skłania do prześledzenia zmian, szczególnie przez organizacje, które są zainteresowane przedłużeniem certyfikatu. Celem artykułu było porównanie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 z poprzednim wydaniem standardu. Zwrócono uwagę na zmiany w samej strukturze dokumentu, nowe terminy i ich wyjaśnienie, a także na wyszczególnienie podejścia procesowego na wszystkich etapach, począwszy od planowania procesów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i szans. Założenia normy we wszystkich jej zakresach oparte są na działaniach zapobiegawczych, które zostały wycofane jako formalne wymaganie w nowej wersji standardu. Wdrożenie wytycznych i zaleceń normy ISO 9001:2015 daje możliwość wykazania zdolności organizacji do ciągłego wytwarzania bezpiecznych wyrobów lub usług, o powtarzalnej jakości, spełniających wymagania klientów, a także pozyskania nowych klientów.
EN
The amendment of ISO 9001 convinces to follow the changes in quality management, especially by organizations that are interested in an extension of the certificate. The aim of the article was to compare the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015. Attention was focused on changes in the structure of the document, on new terms and their explanation, as well as on specifying a process approach at all stages, from planning processes, with particular emphasis on the risks and opportunities. The assumptions of ISO standards in all its ranges are based on preventive actions, which have been withdrawn as a formal requirement in the new version of the standard. Implementation of the guidelines and recommendations of ISO 9001:2015 in accordance with its assumptions, gives the opportunity to demonstrate the organization’s ability to continuously producing safe products/services with its consistent quality or opportunity to meet customer requirements. It is also allows to improve the image of the organization, increase customer counts, as well as to gain the confidence of customers.
8
Content available Evolution of quality in technique
EN
Quality is the term commonly used in modern engineering, which evolved historically from the beginning of time. In each stage in the evolution meant compatibility with the quality requirements. Requirements were conditioned by the level of technology of the period. Today, quality is inherent to the technique by which seek all participants of the market economy. The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
EN
The paper presents the most important reasons for implementing quality management systems in Poland and the world. Changed division motives into three categories: forced by the environment, considerations of prestige and awareness to improve the functioning of the organization. The paper presents an analysis of the motives respect of implementation of quality management systems for the results obtained.
PL
W publikacji zaprezentowano najważniejsze powody wdrażania systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie. Przestawiono podział motywów na trzy kategorie: wymuszone przez otoczenie, względy ambicjonalne oraz świadomość poprawy funkcjonowania organizacji. Zaprezentowano również analizę stosunku motywów wdrożenia systemów zarządzania jakością do uzyskanych rezultatów.
PL
Tematem artykułu jest analiza możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością w wybranej placówce medycznej. Na początku zostało przedstawione aktualne podejście do certyfikacji na normę ISO 9001 w polskich szpitalach, oraz nadchodzących zamian ze względu na wprowadzenie nowej wersji normy. Następnie zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników określonej jednostki. W dalszej części zostały one omówione i poddane dokładnej analizie ze względu na udzielane uzyskane w ankietach odpowiedzi. Na podstawie zestawienia wyników ukazane zostały pojawiające się między danymi zależności. Na koniec w ramach wniosków przedstawiono możliwe dalsze kierunki zmian w zakresie stosowania normy. Zostały także przedstawione zalecenia dotyczące przeszkolenia personelu danej jednostki medycznej.
EN
The topic of the article is the analysis of possibilities of improving the quality management system in selected medical facility. At the beginning is presented the current approach for certification ISO 9001 in Polish hospitals, as well as the upcoming changes due to the introduction of new version of the standard. Then they are presented the results of a survey conducted among employees of a particular individual. In the next part they have been discussed and subjected to careful analysis due to the given obtained in the survey responses. At summary, based on the presented results, were emerging between data dependencies. Finally, the conclusion were presented possible future directions of changes in application of standards. They were also presented recommendations for the personnel training of the medical unit.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości. W części teoretycznej zaprezentowano metodykę zarządzania ryzkiem możliwą do wykorzystania w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim, posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Wyniki badań empirycznych wyraźnie wskazują, iż zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami, przedsiębiorstwa działające w Polsce, wdrażając systemy zarządzania jakością, starają się ograniczyć ryzyko niezgodności w procesach oraz ryzyko związane z zapewnieniem jakości produktów, a także ich negatywny wpływ na środowisko. Niewątpliwie szczególnie dostrzegalnym efektem wdrożenia systemów i doskonalenia systemów zarządzania jakością jest wzrost świadomości i zaangażowania pracowników oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.
EN
The aim of the article is to present in a pragmatic way the approach based on risk management in the improvement of quality systems. In the theoretical part, the author presents the methodology of risk management which can be used in improving quality, environment and safety management systems. The empirical part presents the results of research carried out in companies operating on the Polish market, which have implemented a quality management system compliant with the ISO 9001 standard. The results of this study show that, in accordance with the latest global trends, companies operating in Poland, implementing quality management systems seek to reduce the risk of inconsistencies in processes and risks associated with quality assurance of products, as well as their negative impact on the environment. Undoubtedly, especially noticeable effect of implementation and improvement of quality management systems is to increase the awareness and engagement of employees as well as the improvement of internal communication.
PL
Bezpieczeństwo żywności obejmuje zagadnienia związane m.in. z procesami wytwarzania, przetwarzania czy też dystrybucją żywności. Ujednolicenie europejskiego prawa żywnościowego poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw i rozporządzeń pozwala na kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej, przetwarzanej oraz konsumowanej nie tylko we własnym kraju, ale również sprowadzanej z całego świata. System zarządzania bezpieczeństwem żywności ma na celu szeroko pojętą ochronę konsumentów z jednoczesnym zagwarantowaniem zrównoważonego i niezakłóconego działania rynku. Współpraca pomiędzy producentami, konsumentami i rządami poszczególnych państw warunkuje odpowiednią jakość i zapewnia bezpieczeństwo produkowanej i dystrybuowanej żywności. Niniejsza praca przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności, przegląd obowiązujących w Polsce praw dostosowanych do ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności pozwalające na uzyskanie żywności bezpiecznej, ekonomicznie dostępnej oraz zaspokajającej potrzeby konsumenta.
EN
Food safety covers a very wide range of issues concerning all its aspects starting from scratch production through the entire process of production, finally distribution. Unification of European food law by the introduction of relevant laws and regulations, allows us to control the quality and most of all the safety of food produced, processed and consumed in the European Union as well as imported from around the world. Food safety management system has aiming at the broader consumer protection along with ensuring balanced and smooth functioning on the field. Cooperation between producers, consumers and governments of each country determines the quality and ensures the safety of food produced and distributed. This paper presents the basic concepts of food safety, a review of laws applicable in Poland adapted to EU legislation and basic systems of quality management and food safety can achieve safe food, economically availability and serves the needs of the consumers.
EN
The paper deals with the problem of service quality, quantification of the level of quality and evaluation of service quality in freight road transport companies. The impact of the transport service quality on the performance of road freight transport is necessary to quantify a level of service quality but also define and objectively evaluate the performance of road freight transport with the help of an appropriate set of performance indicators and methods. For examining relation and quantification of the transport service quality impact in road freight transport it is necessary to apply the appropriate method. This paper includes practical application of particular method, as well.
PL
W artykule zajęto się problemem jakości usług, kwantyfikacji poziomu jakości i oceny jakości usług w towarowych przewoźników drogowych. Określenie wpływu jakości usługi transportowej na wydajność drogowego transportu towarowego jest niezbędne do wyznaczenia poziomu jakości świadczonych usług, ale również zdefiniowania i obiektywnej oceny wydajności drogowego transportu towarowego za pomocą odpowiedniego zestawu wskaźników i metod działania. Do badania relacji i kwantyfikacji wpływu jakości usługi transportowej w drogowym transporcie towarowym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metody. Artykuł ten zawiera również opis praktycznego użycia określonej metody.
EN
The article presents the results of research conducted on the basis of data from audits. Comparison of the results of this research, with information related to trends and volatility in the certification, allowed the presentation appearing depending between them. It was also touched on the information about new edition of ISO 9001: 2015, how many an what kind of changes it may cause in the quantities of new and maintained certificates among enterprises. In summary of that article, has been presented the possible influence of factors determining changes but not only the quantity but also the business structure undergoing certification companies.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o dane poaudytowe. Zestawienie wyników tych badań z informacjami związanymi z trendami oraz zmiennością na rynku certyfikacji, pozwoliło na przedstawienie pojawiających się między nimi zależności. Poruszony został także temat wprowadzanego nowego wydania normy ISO 9001:2015, z punktu widzenia zmian w ilościach nowych oraz utrzymywanych certyfikatów wśród przedsiębiorstw. W podsumowaniu opracowania zostały także możliwe wpływy czynników warunkujących zmiany w nie tylko ilości nadawanych certyfikatów ale także strukturze przedsiębiorstw poddających się certyfikacji.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przegląd czynników, mających wpływ na kuteczność funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i wybór, na ich podstawie, grupy takich wskaźników, które pozwolą w sposób nieskomplikowany dokonać oceny stopnia tejże skuteczności.
EN
The main objective of this paper is to review factors that influence the effectiveness of quality management systems (QMS) and a choice of a set of indicators that enable an easy assessment of the effectiveness level of the implemented QMS.
PL
Systemy zapewnienia jakości stanowią gwarancję prowadzenia wiarygodnych badań przez laboratorium. Umożliwiają współczesnemu badaczowi pozyskanie partnerów badawczych i inwestorów. Nadzór nad materiałem badawczym jest jednym z punktów krytycznych pracy w laboratorium, dlatego niezwykle istotnym jest przestrzeganie wytycznych dotyczących prawidłowego przechowywania i transportu próby. Wnikliwa analiza wymagań dotyczących transportu materiału badawczego zaprezentowana w niniejszym artykule zwraca uwagę na potrzebę zmian jakościowych współczesnych laboratoriów.
EN
The quality management systems are the guarantee of reliable research in the laboratory. The allow the researcher to obtain modern research partners and investors. Supervision of research materials is one of the most critical work in the laboratory, and therefore extremely important to observe the guidelines for proper storage and transportation of the sample. A careful analysis of requirements for the transport of the research materiál, presented in this paper, highlights the need for qualitative changes of modern laboratories.
17
Content available remote Social barriers to the implementation of quality management systems
EN
The concept of quality management and most of the related methods and techniques are strongly linked to the human potential of the organization. Therefore most of the obstacles to implementation of quality management systems have social base. This article aims to present social, "soft" barriers to implementation of quality management systems and ways of overcoming them.
PL
Koncepcja zarządzania jakością oraz większość stosowanych w jej ramach metod i technik zarządzania, w dużym stopniu związana jest z potencjałem ludzkim organizacji. Stąd większość barier związanych z wdrażaniem systemów zarządzania jakością ma podłoże społeczne. Celem artykułu jest przedstawienie społecznych, "miękkich" barier wdrażania systemów zarządzania jakością oraz sposobów ich przezwyciężania.
18
Content available remote Problemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością
PL
W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej z uwzględnieniem właściwej kolejności działań. Określono konieczne do racjonalnego opracowania i wdrożenia etapy prac oraz wskazano na zagrożenia, jakie mogą się pojawić przy wdrożeniu, skutkujące ich złym działaniem w przyszłości. Korzystając z własnych badań i obserwacji praktyki gospodarczej, przybliżono również koszty realizacji takiego przedsięwzięcia, przyjmując jako modelowe, przedsiębiorstwo zatrudniające od 10-50 pracowników w jednej lokalizacji. W kosztach realizacji przedsięwzięcia uwzględniono często pomijane koszty pracy pracowników angażowanych z wewnątrz organizacji.
EN
This article presents the key requirements of Quality Management Systems implementation with determination of the rational action of each organization. It contains description of a typical systems implementation in an business practice, with a logical sequence of action, in a specific period of time, including all problems. All necessities for the rational development and implementation stages of the work was presented, including all hazards that may arise during the process, that result in poor action and low efficiency in the future. Based on own research and observations of a business practice, more details of the costs of such project was proposed, taking as a reference an enterprise with 10-50 employees, all having the same location. The cost of such an assignment also contains often ignored and overlooked expenses of employees inside of the organization.
EN
The objective of the present study is to demonstrate the application of multicriteria decision making methods in selecting the most efficient option of quality management system in food industry. Most studies concentrate on single aspects of quality management, instead of looking at the problem more holistically by analysing all factors and often complex relations between them. In response to this shortage, the present study proposes a more holistic model of successful quality management of food products. The Analytic Network Process (ANP) were applied to build and analyse the problem. The successful quality management has been defined here as a goal of improving the quality of food products and increasing the company management effectiveness. The overall model comprises Benefits, Opportunities, Costs and Risks and consider a range of various factors influencing the decision problem. The ANP results are based on empirical survey (questionnaire interviews) carried out with managers in three leading food enterprises in Poland. The problem presented in this paper is very important not only in Poland. B,O,C,R models of improving the quality of food products and increasing the company management effectiveness can be successfully applied by food enterprises to choose the most appropriate quality management systems. Other methods applied to solve this problem would likely fail to analyse these dependencies so thoroughly. Last but not least, the rules of building the B,O,C,R models to select the best option of quality management system in food industry can also be applied in other than food companies.
EN
The article presents the problems connected with employees' satisfaction in institutions applying quality management systems. Elements increasing satisfaction with quality management systems. Confirmed that the sort of satisfaction is particularly important in incessant improvement quality process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.