Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Polish dairy sector is subject to constant adjustment processes due to significant political events that took place in 1989–2020. The first was the systemic transformation, the consequences of which are visible in the entire Polish economy, the second was the accession to the European Union, and the third was the abolition of production quotas in 2015 and the Covid-19 pandemic lasting from March 2020. In the preparation of the article, literature on the subject was used, reports published by the Central Statistical Office in statistical yearbooks of agriculture and industry, as well as reports published by the Institute of Agricultural and Food Economics (IERiGŻ-PIB) in Warsaw, which were used to describe the causes and effects of phenomena occurring in the dairy sector in Poland in the years 1995-2020. The article uses simple descriptive and cause-effect methods. Based on the conducted analyzes, it was found that the integration with the EU resulted in the rebuilding of the institutional environment for agri-food producers and processors. Among all agricultural markets, the most dynamic changes took place in the dairy sector. It was related to extensive intervention mechanisms on the milk market in the EU, which limiting production and applying a wide range of subsidies for farmers.
PL
Polski sektor mleczarski podlega ciągłym procesom dostosowawczym ze względu na istotne wydarzenia polityczne, które miały miejsce w latach 1989–2020. Pierwszym z nich była transformacja ustrojowa, której konsekwencje są widoczne w całej polskiej gospodarce, drugim akcesja do Unii Europejskiej, zaś trzecim zniesienie kwotowania produkcji w 2015 roku oraz pandemia Covid-19 trwająca od marca 2020 roku. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, raporty publikowane przez GUS w rocznikach statystycznych rolnictwa i przemysłu, a także raporty publikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB) w Warszawie, które posłużyły do opisania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w sektorze mleczarskim w Polsce w latach 1995-2020. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że integracja z UE spowodowała przebudowanie otoczenia instytucjonalnego dla producentów i przetwórców rolno-żywnościowych. Spośród wszystkich rynków rolnych najbardziej dynamiczne zmiany zachodziły w sektorze mleczarskim, było to związane z rozbudowanymi mechanizmami interwencyjnymi na rynku mleka w UE, przejawiającymi się m.in. limitowaniem produkcji oraz stosowaniem szerokiego wachlarza dopłat dla rolników.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i przemysłu mleczarskiego. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę w bilansie rynkowym. Przemiany strukturalne jeszcze trwają, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE.
EN
After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernization processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. Undergoing structural changes resulted in growing concentration of both raw material basis and dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets which is confirmed by surplus in foreign trade. The financial situation of the industry is comfortable but highly reliable upon global markets, as exports account for a considerable share of output. Since the Polish dairy sector structure is still very fragmented as compared with major EU competitors, structural changes cannot be considered as completed.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjnych i dostosowanie produkcji do wymagań rynku. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i w przemyśle mleczarskim. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę. Przemiany strukturalne nie są jeszcze zakończone, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE-15.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. The conducted modernization processes allowed achieving the necessary veterinary standards and adaptation of production to the market requirements. Undergoing structural changes resulted in growing competition as regards both raw material basis and the dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets what is confirmed by surplus in foreign trade. Financial standing of the industry is comfortable but highly reliable upon the situation on the world markets as exports account for a considerable share of output. Since the structure Polish dairy sector is still very fragmented as compared with the major competing EU countries, the process of structural changes cannot be considered as complete.
PL
W 2015 r. na światowym i krajowym rynku mleka obserwuje się pogorszenie koniunktury. W Polsce spadek cen wystąpił w całym łańcuchu marketingowym, ale największy był spadek cen skupu mleka. Bardzo niskie ceny płacone rolnikom za mleko oraz kary za przekroczenie kwot mlecznych niekorzystnie wpływają na dochodowość produkcji. Ceny zbytu spadły w mniejszym stopniu niż ceny skupu i w rezultacie poprawiła się sytuacja finansowa krajowego przemysłu mleczarskiego. Niskie ceny detaliczne nie spowodowały wzrostu konsumpcji produktów mlecznych.
EN
In 2015 the situation both on the world and on the domestic dairy markets is likely to deteriorate. The prices on the Polish market declined throughout the whole food chain but mostly at the farm level. Very low prices paid to farmers along with super levies imposed for exceeding milk quotas have got an adverse impact on the profitability of production. Factory prices declined less than the purchase prices paid to farmers and therefore financial standing of domestic dairy industry has improved. Low retail prices did not trigger an increase in the consumption of dairy products.
PL
Polskie mleczarstwo po akcesji do UE wykazuje wysoką dynamikę rozwoju, której towarzyszą głębokie procesy restrukturyzacyjne. Przemiany strukturalne są widoczne w rolnictwie i przemyśle mleczarskim, a ich wyrazem jest wzrost koncentracji produkcji i przetwórstwa. Sytuacja na krajowym rynku mleka jest determinowana zarówno przez czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Koniunktura w sektorze mleczarskim jest silnie skorelowana z sytuacją na rynku międzynarodowym. Na rynku wewnętrznym od kilku lat podaż wzrasta w większym stopniu niż popyt i nadwyżki są kierowane na eksport. W rezultacie branża jest dużym eksporterem netto.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy sector has showed a dynamic development accompanied by deep restructuring processes. Structural changes have occurred in agriculture as well as in the dairy industry, what is reflected in a growing concentration of the both production and processing. The situation on the domestic milk market is determined by external and internal factors. However the condition of the Polish dairy sectoris strongly linked to the situation on the world markets. Since a couple of years, domestic supply has been growing faster than demand. Therefore, the surpluses have been exported. In consequence of the above phenomena, the discussed branch occupies the position of a large net exporter.
PL
Likwidacja kwot mlecznych będzie miała pozytywny wpływ na produkcję i przetwórstwo mleka w Polsce. Liberalizacja rynku spowoduje, że będzie możliwy wzrost produkcji i skupu. Wzrost przerobu mleka przyczyni się do poprawy wykorzystania potencjału przetwórczego w przemyśle mleczarskim. Kwoty mleczne miały niewielki wpływ na ceny skupu, które w znacznej mierze zależały od koniunktury rynkowej. Zmiany regulacji rynkowych będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku, gdyż zmniejszy się oddziaływanie niektórych sił konkurencji rynkowej.
EN
Abolition of milk quotas will have a positive impact on milk output and processing in Poland. The liberalization of the market will lead to an increase in milk production and collection. The increase in the volume of milk processing will contribute to improvement in the utilisation of processing capacity in the dairy industry. Milk quotas had a little influence on the purchase prices, which largely were dependent upon the market situation. The changes in dairy market regulations will have a positive effect on the market situation because it would reduce the influence of certain competition forces.
PL
Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
EN
Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie magazynowania i transportu w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka. Poziom organizacji wybranych obszarów logistyki oceniono w zależności od wielkości przedsiębiorstw mleczarskich. Badane obiekty sklasyfikowano jako mikro&małe (do 49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracowników). Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka jest na dość niskim poziomie – o czym świadczy chociażby dość duży odsetek przedsiębiorstw bez wyodrębnionego działu logistyki, nieracjonalizujących tras i ładowności środków transportu, czy nie dokonujących pomiaru poziomu obsługi klientów. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie logistyki posiadają duże przedsiębiorstwa mleczarskie, w których m.in. najczęściej funkcjonują odrębne działy logistyki oraz najczęściej korzysta się z outsourcingu usług magazynowych i transportowych.
EN
The paper presents some technical and organizational solutions in logistics in Polish dairy enterprises. The level of logistics organizations in selected areas were evaluated depending on the size of firms. The companies were classified as micro&small (up to 49 employees), medium (50-249 employees) and large (over 250 employees). The analysis shows that the scope and level of applied logistics solutions in dairy enterprises is very diverse. The most advanced solutions in logistics have large enterprises, which include mostly to the existence of separate departments of logistics, the most outsourcing storage and use of transport services.
PL
Polskie mleczarstwo charakteryzuje się względnie dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową, ale w sektorze wciąż występuje wiele problemów, które wymagają pilnego rozwiązania. Do najważniejszych można zaliczyć rozdrobnioną strukturę podmiotową produkcji i przetwórstwa, niewielkie wykorzystania kwot mlecznych i zdolności produkcyjnych oraz mały popyt wewnętrzny i duże uzależnienie od koniunktury na rynkach zewnętrznych. Przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych jest warunkiem poprawy efektywności ekonomicznej branży, która stanowi podstawę budowy trwałych przewag konkurencyjnych.
EN
The Polish dairy sector is found in relatively good economic and financial condition. Nevertheless, the sector still faces numerous problems, which require urgent solution. They include, inter alia, the fragmented structure of milk producers and processors, low level of quota utilisation, strong reliability on external factors and a low domestic demand. The acceleration of restructuring processes is considered a crucial factor that would lead to improvement in economic efficiency of the sector which is a basis for comparative advantages in the long run.
PL
W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle niezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
EN
Polish dairy sector still faces serious problems. The most important of them is that restructuring process has not been finalized yet followed by a low level of consumption of milk and dairy products and a significant influence of the situation on external markets on the economic situation of the domestic dairy sector. The reform of the EU dairy market regime is aimed at an abolishment of production quotas which would have a considerable impact on basic conditions within the domestic sector, particularly on the efficiency of production.
PL
Handel zagraniczny ma duże znaczenie dla sektora mleczarskiego ze względu na utrzymującą się na rynku krajowym przewagę podaży nad popytem. W kolejnych latach po akcesji do UE wzrastało dodatnie saldo wymiany handlowej. W 2009 r., w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz pogorszenia się koniunktury na światowym i unijnym rynku mleczarskim, zmniejszył się eksport. Jednocześnie odnotowano wzrost importu, a w konsekwencji spadek salda. Podobne tendencje mogą wystąpić także w 2010 r., a zdecyduje o tym spadek produkcji i skupu oraz aprecjacja złotego. Wzrost wartości waluty krajowej niekorzystnie wpływa na konkurencyjność cenową oraz opłacalność transakcji eksportowych.
EN
Reflecting permanent surpluses of dairy products on the domestic market foreign trade is considered a very important issue for Polish dairy sector. Consequent years after the accession to the EU showed an increase the positive balance of trade. Due to world economic crisis and worsening situation on the EU and the world market a decline in Polish dairy export was reported in 2009. At the same time dairy imports grew up and thus the balance considerably declined. Similar tendencies are likely to take place also in 2010, which will be caused by decline in production and procurement as well as appreciation of Polish currency. The appreciation will erode the price competitiveness and so the profitability if export transactions.
PL
Mimo braku poprawy sytuacji na światowym rynku mleka w Polsce pojawiły się pierwsze przesłanki do jego stabilizacji. W czwartym kwartale ub.r. ożywił się wyraźnie eksport pod wpływem dewaluacji złotego. W styczniu br. Komisja Europejska wznowiła dopłaty do eksportu i wcześniej uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania masła. Zapowiedziała też prowadzenie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku tak długo, jak będzie to konieczne. Znaczna poprawa konkurencyjności polskich przetworów wskazuje, że przetwórcy mleka w Polsce będą w relatywnie korzystnej sytuacji, jeśli w najbliższych miesiącach wartość złotego nie wzrośnie nadmiernie, zwłaszcza że trudne decyzje obniżające ceny skupu mleka podjęto wcześniej niż w innych krajach członkowskich. Będą mogli szybciej zareagować na poprawę koniunktury na światowym rynku, podniesieniem cen płaconych rolnikom.
EN
In spite of the lack of recovery on the international dairy market, there were some signs of a stabilization of this market in Poland. In the fourth quarter export noticed significant recovery because of devaluation of zloty. In January 2009 the European Commission renewed export payments and also started payments for private storage of butter. The European Commission also promised intervention purchase of butter and skimmed milk powder as long as it will be needed. Significant improvement of competitiveness of Polish products shows that the Polish processors` market situation will be relatively good if the value of zloty does not increase too much in the nearest future. In Poland hard decisions concerning reducing of procurement prices were taken earlier than in other member countries. Thus, Polish processors will be able to promptly increase prices paid to farmers in case of improvement of the global economic situation.
PL
W Polsce występuje wysoki stopień koncentracji produkcji w mleczarstwie i przetwórstwie ryb. Kilku liderów tych rynków kontroluje znaczną jego część. W branży mięsnej, zwłaszcza w przetwórstwie mięsa czerwonego, nadal notujemy rozdrobnienie produkcji. Duża jest aktywność inwestycyjna liderów branży mięsnej i rybnej. Na rynku mleka i jego przetworów istnieje wiele znanych i cenionych przez konsumentów marek.
EN
Dairy industry as well as fish processing are characterized by a high level of concentration. Few leaders control significant markets` shares in these two branches. In meat industry, particularly in red meat industry, production remains still disintegrated. There is a high investment activity in meat and fish industries. On the dairy market there is a lot of recognizable brands which are highly valuated by consumers.
PL
Ocena konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdza jego dobre przygotowanie do działalności na Wspólnym Rynku Europejskim. Polscy producenci i przetwórcy mleka wykorzystali tę szansę, efektywnie zwiększając eksport. Było to możliwe dzięki inwestycjom na modernizację produkcji oraz podniesienie i zapewnienie jej jakości. Sektor mleczarski dobrze radzi sobie w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.
EN
The assessment of the Polish dairy sector after Poland`s accession to the EU confirms its suitable preparations to operating on the Common European Market. The Polish producers and processors of milk have taken advantages of the opportunities, which were given to them by the increase of export, what was the result of prior investments on modemization of production as well as improvement and assurance of quality of their products. The dairy sector manages to operate rivalry in the dynamic manner.
PL
W 2007 r. eksport produktów mleczarskich może osiągnąć rekordowy poziom. Barierą dalszego wzrostu eksportu w warunkach dobre) koniunktury cenowej na rynku światowym pozostają kwoty mleczne. Równocześnie wystąpił znaczący wzrost importu, ale jego udział w podaż) rynkowej wciąż pozostaje niewielki. Niekorzystny wpływ na opłacalność transakcji eksportowych ma aprecjacja złotego. Następują korzystne zmiany w strukturze towarowej eksportu, gdyż wzrasta udział produktów przetworzonych. Wymiana handlowa sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym i to ona głównie powoduje wzrost cen na rynku krajowym.
EN
It is possible for the export of dairy products to reach the peak level in the year 2007. However the milk quotas still remain the barriers for the further increase of the export under favorable economic conditions on the international market. At the same time the significant increase of the import has occurred, nevertheless its share in the market supply is still small. Currency exchange rate has a negative influence on the profitability of the export transactions. Positive changes are taking place in the structure of export, as the processed products share is increasing. Trade exchange of the dairy sector reveals stronger relations to the EU market. It is the main factor of the price increase on the domestic market.
PL
W mleczarstwie głównym problemem sektora w okresie integracji Z UE jest restrukturyzacja produkcji mleka, zapewniająca wymagany standard w klasie ekstra, wymagająca koncentracji tej produkcji. Na poziomie przetwórstwa konieczna jest jego modernizacja i dostosowanie zakładów do standardów weterynaryjnych oraz dalsza kon-solidacja sektora.
EN
The main problem of the dairy sector during the period of integration with the European Union concerns restructuring of milk production, ensuring the required standard in extra grade what needs concentration of milk production. In respect of processing, further modernization of the dairy sector, adjustment of the dairy plants to the veterinary requirements and further consolidation of this branch are necessary.
PL
W artykule przedstawiono stan dostosowania polskiej branży mleczarskiej do wymagań Unii Europejskiej w zakresie higieny i bezpieczeństwa uzyskiwanych przetworów mlecznych zarówno pod kątem jakości mleka surowego oraz warunków jego produkcji w gospodarstwach, jak i z uwzględnieniem dostosowania zakładów mleczarskich pod względem technicznym. W ostatniej dekadzie sektor mleczarski poczynił postęp w podniesieniu jakości skupowanego mleka, a wprowadzane w zakładach mleczarskich systemy kontroli wewnętrznej oparte na zasadach systemu HACCP przyczyniają się do coraz większej wiarygodności branży w kontekście bezpieczeństwa wytwarzanych produktów mleczarskich. Opóźnienia w dostosowaniu do wymagań europejskich ponad połowy liczby gospodarstw produkujących mleko budzi obawy, że po akcesji może wystąpić niedobór odpowiedniej jakości surowca do przetwórstwa. Powiązanie z tym, spodziewanych jako efekt negocjacji, ograniczeń w przyznawaniu możliwości prowadzenia segregacji mleka w zakładach dostosowanych do standardów unijnych pod względem technicznym, może nastręczyć tym zakładom wielu perturbacji w utrzymaniu dotychczasowej wielkości produkcji.
EN
The article presents Polish dairy sector adjustment to the EU requirements on safety and hygiene standards for dairy products in respect to raw milk quality and milk production standards in farms, as well as dairies technical adjustment level. During the last ten years Polish dairy sector has made a significant progress towards improving the quality of raw milk purchased for processing. The introduction of in house control systems based on HACCP system regulation has committed to increasing credibility of the dairy sector and safety of dairy products. However, there are delays in adjustment level in more then a half of Polish dairy farms. The situation results in a thread that after the accession there could be shortage of high quality raw milk supplies. Having in mind that as a result of the accession negotiations restrictions in allowing milk segregation in dairies can be introduced, which already fulfil the EU technical requirements - the shortage can create major difficulties to the dairies in maintaining the current level of production.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie przewidywanych zmian na rynku mleczarskim w UE w latach 2004-2008. Sytuacja w rynku mleczarskim w Unii Europejskiej w najbliższym czasie kszłatować się będzie pod wpływem reformy tego rynku wynikającej z Agendy 2000 oraz rozszerzenia Unii o 10 nowych krajów członkowskich. Rozpoznanie przyszłej sytuacji na europejskim rynku mleczarskim jest również istotne dla polskich producentów i przetwórców, mleka. Obniżenie cen interwencyjnych na masło i mleko w proszku w UE od 2005 r. (o 15% w trzech etapach rocznych) spowoduje pogorszenie opłacalności produkcji mleka w proszku oraz masła. Przewidywany wzrost konsumpcji serów oraz świeżych produktów mleczarskich spowoduje wzrost ich cen oraz większe zainteresowanie producentów tą produkcją. Sytuacja krajów kandydujących na poszerzonym rynku wspólnotowym zależeć będzie od wynegocjowanych warunków, w tym uzyskanych kwot mlecznych oraz od poprawy jakości produktów mleczarskich, zwłaszcza serów.
EN
The aim of the paper is to present the foreseeable shifts on the EU milk market in 2004-2008. In the coming years the situation the EU milk market shall be determined by the reform of this market resulting from Agenda 2000, as well as by the EU enlargement (10 new member countries). Investigation of the future situation upon the European milk market is also essential for the Polish milk producers and processors. Lowering of the intervention prices for butter and skimmed milk powder (SMP) since 2005 (by 15% in three yearly stages) shall result in deterioration of profitability of milk powder and butter production. The anticipated growth of consumption of cheese and fresh milk products shall cause raise of prices as well as greater interest of manufacturers in those products. The situation of candidate countries on the expanded community market shall depend on the negotiated conditions, including the volume of obtained milk quotas, as well as on quality improvement of milk products, especially cheeses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.