Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 678

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artificial intelligence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Smart Field – rozwijane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji
PL
Wraz z postępującym rozwojem technologii, narzędzia sztucznej inteligencji (AI) stają się coraz bardziej powszechne w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. W niniejszym artykule omówiono różne aspekty zastosowania budowanych w ramach projektu Smart Field zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych geologiczno-złożowych, prognozowanie parametrów produkcyjnych złoża oraz automatyczne sterowanie różnymi procesami. Ponadto, wskazano na korzyści, jakie przynosi zastosowanie AI w branży oil&gas, takie jak zwiększenie dokładności szacowania zasobów, optymalizacja procesów wydobycia i przeróbki węglowodorów, zwiększenie efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko.
EN
Along with technology development, artificial intelligence (AI) tools are becoming more and more common in various industries, including exploration & production of hydrocarbon. This article discusses various aspects of the application of advanced analytical tools being built as part of the Smart Field project, including the use of machine learning algorithms (ML) to analyse geological and reservoir data, forecasting of production parameters and automatic control of various processes. In addition, the benefits of using AI in the oil & gas industry were indicated, such as increasing accuracy of resource estimation, optimising hydrocarbon production & processing facility with simultaneous increasing energy efficiency while reducing harmful environmental.
EN
The maritime industry plays a crucial role in the global economy, with roughly 90% of world trade being conducted through the use of merchant ships and more than a million seafarers. Despite recent efforts to improve reliability and ship structure, the heavy dependence on human performance has led to a high number of casualties in the industry. Decision errors are the primary cause of maritime accidents, with factors such as lack of situational awareness and attention deficit contributing to these errors. To address this issue, the study proposes an Ant Colony Optimization (ACO) based algorithm to design and validate a verified set of instructions for performing each daily operational task in a standardised manner. This AI-based approach can optimise the path for complex tasks, provide clear and sequential instructions, improve efficiency, and reduce the likelihood of human error by minimising personal preference and false assumptions. The proposed solution can be transformed into a globally accessible, standardised instructions manual, which can significantly contribute to minimising human error during daily operational tasks on ships.
EN
The article presents an approach to formulating a ship control process model in order to solve the problem of determining a safe ship trajectory in collision situations. Fuzzy process properties are included in the model to bring it closer to reality, as in many situations the navigator makes a subjective decision. A special neural network was used to solve the presented problem. This artificial neural network is characterized by minimum and maximum operations when set. In order to confirm the correctness of the operation of the proposed algorithm, the results of the simulations obtained were presented and an discussion was conducted.
PL
Sztuczna inteligencja jest obecnie bardzo szybko i wielokierunkowo rozwijana. Towarzyszą temu liczne zastosowania tej techniki w rożnych dziedzinach. Artykuł dokonuje wstępnego przeglądu obszarów, w których sztuczna inteligencja mogłaby wspomagać lekarzy. Przegląd ten nawiązuje do opracowania, które autor przygotował do wystąpienia firmy Microsoft na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Poruszana problematyka jest bardzo poważna, ale dla kontrastu i zaciekawienia czytelników ilustracje wskazujące kolejne obszary zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie przedstawiono w postaci żartobliwych rysunków. W samym artykule nie przywoływano żadnych rozwiązań szczegółowych, bo chodzi tu o spojrzenie na całość problematyki „z lotu ptaka”, ale w spisie literatury przywołano publikacje autora, ilustrujące szczegółowo zarysowane ogólnie tezy.
EN
Artificial intelligence is currently being developed very quickly and in many directions. This is accompanied by numerous applications of this technique in various fields. The article provides an initial overview of areas where artificial intelligence could support physicians. This review refers to the study prepared by the author for Microsoft’s presentation at the Economic Forum in Karpacz. The issues raised are very serious, but for the sake of contrast and interest of the readers, the illustrations showing the subsequent areas of application of artificial intelligence in medicine are presented in the form of humorous drawings. The article itself did not refer to any detailed solutions, because it is about looking at the whole problem from a “bird’s eye view”, but the list of references mentions the author’s publications, illustrating the general theses outlined in detail.
5
Content available remote Wykorzystanie nowych technologii w uzbrojeniu a prawa człowieka
PL
Rewolucja informatyczna zasadniczo zmieniła styl życia ludzi w prawie wszystkich sferach. Postęp w nauce oraz technologii stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Analiza prawnych oraz moralnych aspektów związanych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia jest szczególnie istotna, ponieważ to te obszary będą decydować o ich wprowadzeniu. Praca stanowi analizę wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia, a szczególnie prawnych i etycznych aspektów, ponieważ mają one istotny wpływ na przyszłość rozwoju nowych rodzajów broni. Celem artykułu jest określenie zgodności regulacji prawnych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia oraz dokonanie analizy tego jaki wpływ ma ich stosowanie na prawa człowieka. Dodatkowym celem pracy jest skupienie się na pojęciu godności człowieka w odniesieniu do innowacji technologicznych. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: Czy wykorzystanie autonomicznych systemów bojowych jest zgodne z prawami człowieka? W pracy przyjęto hipotezę główną, która zakłada, iż wykorzystanie innowacyjnych systemów wojskowych opartych na sztucznej inteligencji może przyczynić się do łamania praw człowieka. Przy opracowaniu niniejszej pracy posłużono się bogatą literaturą z zakresu robotyki, psychologii oraz prawa. Została wykorzystana literatura krajowa oraz zagraniczna, jednak w większości praca oparta jest na pozycjach zagranicznych, ponieważ w Polsce obrany temat nie został szeroko przedstawiony. W pracy zastosowano metodę instytucjonalno–prawną wykorzystaną do przedstawienia prawnych aspektów związanych z innowacyjnymi systemami uzbrojenia. Wykorzystano także metodę analizy systemowej, która miała na celu określenie militarnego znaczenia innowacyjnych systemów uzbrojenia poprzez rozpoznanie oraz rozważenie dostępnych informacji i porównanie przewidywanych dalszych następstw i skutków związanych z jej wykorzystaniem. Rozwój innowacyjnych systemów uzbrojenia jest nieunikniony, ponieważ ściśle wiąże się z rozwojem technologii oraz sztucznej inteligencji.
EN
The IT revolution has fundamentally changed the lifestyle of people in almost all spheres. Advances in science and technology create both opportunities and threats to international peace and security. The analysis of the legal and moral aspects related to the use of innovative weapon systems is particularly important, because these areas will decide on their introduction. The work is an analysis of selected issues related to the use of innovative weapon systems, especially legal and ethical aspects, because they have a significant impact on the future development of new types of weapons. The aim of the article is to determine the compliance of legal regulations with the use of innovative weapon systems and to analyze the impact of their use on human rights. An additional aim of the work is to focus on the concept of human dignity in relation to technological innovations. The main research problem of the work was defined in the form of a question: Is the use of autonomous combat systems compatible with human rights? The main hypothesis was adopted in the work, which assumes that the use of innovative military systems based on artificial intelligence may contribute to the violation of human rights. In the development of this work, extensive literature in the field of robotics, psychology and law was used. Domestic and foreign literature has been used, but most of the work is based on foreign items, because the topic has not been widely presented in Poland. The paper uses the institutional and legal method used to present the legal aspects related to innovative weapon systems. The system analysis method was also used, which aimed to determine the military significance of innovative weapon systems by identifying and considering available information and comparing the expected further consequences and effects related to its use. The development of innovative weapon systems is inevitable because it is closely related to the development of technology and artificial intelligence.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju branży OTT, konsument ma dostęp do setek tysięcy atrakcyjnych treści wideo oferowanych przez właścicieli serwisów streamingowych oraz dystrybutorów treści. Remedium na tytułową klęskę urodzaju stanowią systemy rekomendacyjne, które stają się powoli niezbędne dla rozwoju serwisów internetowych oferujących produkty lub treści. Funkcjonalność systemów rekomendacyjnych nie polega jednak tylko na przewidywaniu ocen użytkowników, ale wymaga wieloaspektowego podejścia. Istotne jest, aby systemy były elastyczne w kontekście obsługi danych i algorytmów oraz były zasilane danymi w czasie rzeczywistym. Autorzy we wprowadzaniu opisują genezę powstania systemów rekomendacyjnych dla serwisów streamingowych, wykorzystując perspektywę zarówno użytkownika jak i właściciela platformy dostarczającej treści. Artykuł omawia cechy dobrych rekomendacji oraz potrzebne dane do ich generowania. W kolejnych sekcjach artykułu przedstawione zostaną podstawy tworzenia systemów rekomendacji, na przykładzie serwisu VOD. Omówione zostaną kluczowe czynniki wpływające na jakość rekomendacji oraz dane potrzebne do ich generowania. Ponadto, poruszone zostały istniejące problemy związane z tworzeniem skutecznych systemów rekomendacyjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne – takie jak implementacja algorytmów rekomendacyjnych w rzeczywistych systemach. W dalszej części artykułu, przedstawione zostaną różne techniki i podejścia, które mogą być wykorzystane do rozwiązania tych trudności w tworzeniu systemów rekomendacyjnych. Opisane techniki i podejścia zastosowane zostały w systemie rekomendacyjnym – Redge Media Recommender – stworzonym przez Redge Technologies. Projekt powstał we współpracy z ActumLab w ramach programu RPO WM 2014–2020.
EN
In the age of the dynamic development of the OTT industry, consumers have access to hundreds of thousands of attractive video content offered by streaming service providers and content distributors. The remedy for this abundance of choice is recommendation systems, which are becoming essential for the development of Internet services that offer products or content. However, the functionality of recommendation systems does not rely solely on predicting user ratings but requires a multi-faceted approach. It is crucial that the systems are flexible in terms of data and algorithm handling, and that they are powered by real-time data. The authors describe the evolution of recommendation systems for streaming services from the perspective of both the user and the content platform owner. The article discusses the characteristics of good recommendations and the data needed to generate them. The basics of building recommendation systems are presented in the following sections of the article, using a VOD service as an example. Key factors influencing the quality of recommendations and the data needed to generate them are discussed. In addition, existing problems related to the creation of effective recommendation systems are addressed, both theoretical and practical, such as the implementation of recommendation algorithms in real systems. The rest of the paper presents several techniques and approaches that can be used to overcome these difficulties in building recommendation systems. The described techniques and approaches have been applied in the recommendation system – Redge Media Recommender – developed by Redge Technologies. The project was developed in cooperation with ActumLab as part of the RPO WM 2014–2020 programme.
EN
This article is a development of a paper presented at the International Conference “Intelligent Solutions for Industry - ISI 2022”, under the media patronage of the “Mechanik” journal, which is a platform for the exchange of knowledge, review and discussion of theoretical advances, research results and industrial experience, between academics, researchers, policy makers, practitioners and students working on topics related to Industry 4.0 and Smart Manufacturing. Artificial intelligence (broader: computational intelligence) has been an area of intense research and industrial application for many years, but it continues to open up new areas of exploration and application for researchers, clinicians and industry practitioners. The development of the Industry 4.0 paradigm has further accelerated these processes. A particularly interesting field of application for artificial intelligence is medical devices produced by incremental technologies, popularly known as 3D printing. The cumulative potential of Industry 4.0, 3D printing (or indeed reverse engineering as a whole) and the latest developments in artificial intelligence could realise a breakthrough giving new design and manufacturing technologies in personalised mass production. The article shows selected possibilities in this area based on an overview of in-house solutions developed during the implementation of the NCBR grant “Things are for People” dedicated to a 3D printed arm exoskeleton.
PL
Artykuł jest rozwinięciem referatu wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji „Inteligentne Rozwiązania dla Przemysłu - ISI 2022”, która odbyła się pod patronatem medialnym czasopisma „Mechanik”, będącej platformą wymiany wiedzy, przeglądu i dyskusji na temat postępów teoretycznych, wyników badań i doświadczeń przemysłowych pomiędzy pracownikami naukowymi, badaczami, decydentami, praktykami i studentami zajmującymi się tematyką związaną z Przemysłem 4.0 i inteligentną produkcją. Sztuczna inteligencja (szerzej: inteligencja obliczeniowa) jest od wielu lat obszarem intensywnych badań i zastosowań przemysłowych, wciąż jednak otwiera przez naukowcami, klinicystami i praktykami z przemysłu nowe obszary zastosowań. Opracowanie paradygmatu Przemysłu 4.0 przyśpieszyło jeszcze te procesy. Ciekawym polem zastosowań sztucznej inteligencji są zwłaszcza wyroby medyczne produkowane technologiami przyrostowymi, popularnie nazywanymi drukiem trójwymiarowym. Skumulowany potencjał Przemysłu 4.0, druku 3D (czy wręcz całej inżynierii odwrotnej) oraz najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji może się przyczynić do przełomu, dostarczając nowe technologie projektowania i wytwarzania w personalizowanej produkcji masowej. W artykule zaprezentowano wybrane możliwości w tym obszarze na podstawie przeglądu rozwiązań własnych wypracowanych podczas realizacji grantu NCBR „Rzeczy są dla ludzi”, poświęconego drukowanemu 3D egzoszkieletowi na rękę.
8
Content available Towards Metrology 4.0 in dimensional measurements
EN
The paper presents the transformations taking place in length and angle metrology related to Metrology 4.0, a measurement strategy resulting from Industry 4.0. Metrology in an industrial conditions is gradually focusing more and more on advanced measurement systems. The coming reality will see the development of communication between systems and their components, as well as the individual sensors belonging to them. The Internet of Things and artificial intelligence as well as the possibility of using augmented or virtual reality will play a momentous role. The demand for these technologies results in the development of new specialized software and hardware solutions, the use and availability of which are diametrically different compared to the past. Also, the use of AI and cybersecurity in metrology is a topic that is receiving increasing attention. Metrology 4.0 is therefore becoming a very important part of the functioning of industry, changing the philosophy and organization of measurements carried out on the basis of new measurement techniques.
9
Content available remote Predictive data mining models in the tests of propelling charges
EN
In the article, in the introduction, the concept of predictive data mining models and was defined and the purpose of the article was specified. Then, the method of building predictive models was characterized and the elements of ammunition were indicated, the test results of which were prepared for the building of models, and the types of ammunition in which the propellant charge is present were indicated. The results of building four data mining models are presented. Predictive models for C&RT, CHAID and exhaustive CHAID decision trees were designed and built. The fourth model analyzed was the SANN model, i.e. the model of neural networks. For each of the tree models, a schema of the designed tree, the rate of false predictions and the parameters of goodness of fit of the built models are shown. For the SANN model, the parameters of the selected neural network were additionally characterized. An analysis of the built models was made and, based on the obtained results, the best designed predictive data mining model was indicated. At the end, the graphical form of the workspace predefined by the GC Advanced Comprehensive Classifiers project is shown.
PL
W artykule we wstępie zdefiniowano pojęcie predykcyjnych modeli data mining oraz określono cel artykułu. Następnie, scharakteryzowano metodę budowy modeli predykcyjnych oraz wskazano elementy amunicji, których wyniki badań zostały przygotowane do budowy modeli a także wskazano rodzaje amunicji w których występuje przedmiotowy ładunek miotający. Przedstawiono wyniki budowy czterech modeli predykcyjnych data mining. Zaprojektowano oraz zbudowano predykcyjne modele dla drzew decyzyjnych typu C&RT, CHAID oraz wyczerpujący CHAID. Czwartym analizowanym modelem był model SANN czyli model sieci neuronowych. Dla każdego z modeli drzew przedstawiono schemat zaprojektowanego drzewa, stopę błędnych przewidywań oraz pokazano parametry dobroci dopasowania zbudowanych modeli. Dla modelu SANN scharakteryzowano dodatkowo parametry wybranej sieci neuronowej. Dokonano analizy zbudowanych modeli oraz na podstawie otrzymanych wyników, wskazano najlepszy zaprojektowany predykcyjny model data mining. Na końcu pokazano graficzną postać przestrzeni roboczej predefiniowaną projektem GC Advanced Comprehensive Classifiers.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych jako wspomagającego narzędzia do przewidywania wskaźnika intensywności uszkodzeń, będącego jednym ze wskaźników oceny poziomu niezawodności działania przewodów wodociągowych. Coraz częściej występujące sytuacje nietypowe (stan epidemii, wojna, powodzie, susze) stwarzają konieczność nagłej reakcji na zdarzenia awaryjne mające miejsce w całym systemie zaopatrzenia w wodę. Nowoczesne narzędzia informatyczne jawią się jako obiecujące w analizie bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą krytyczną. Podstawą wykonanych badań były dane eksploatacyjne z jednego systemu wodociągowego w Polsce. Zbudowano w sumie 40 modeli sztucznych sieci neuronowych, dokonano analizy wrażliwości i oceny przydatności wybranych modeli do przewidywania zmiennej zależnej na podstawie wektora jakościowych i ilościowych predyktorów. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dalszych prac w tym zakresie, gdyż zmieniająca się sytuacja eksploatacyjna wymusza ciągłe ulepszanie i dostosowywanie narzędzi matematycznych do coraz to nowych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę.
EN
The possibilities of using artificial neural networks as a support tool in failure rate analysis were shown. On the basis of failure rate the reliability of water pipes could be established. In unusual and very frequent situations (epidemic, war, floods, droughts) it is necessary to make a quick reaction when damages occur in water-pipe networks. Modern IT tools seem to be an alternative method in the analysis of current situation in management of critical infrastructure. On the basis of exploitation data of one water system the investigations were carried out. Totally 40 models of artificial neural networks were built. Sensitivity analysis and assessment of usefulness of chosen models for dependent variable prediction using quality and quantity predictors were performed. The obtained results point out that further investigations are necessary. The changing exploitation situation forces improvement and using mathematical tools in new conditions of water-pipe networks.
PL
W artykule zaprezentowano informacje o głównych kierunkach rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacji w elektroenergetyce na podstawie referatów zaprezentowanych w trakcie trwania Sesji CIGRE 2022 i przeprowadzonej na ich podstawie dyskusji otwartej dla wszystkich delegatów. Główne przesłanie to pokazanie, w jaki sposób będzie realizowane wsparcie dla elastycznej pracy systemów energetycznych ze strony struktur informatycznych i telekomunikacyjnych.
EN
Given here are informations about main directions of Information and telecommunication systems development in the power industry basing on papers presented during the CIGRE 2022 Session and the later discussion opened for all delegates. The main message of these meetings was to show how would be realised the support for the elastic work of power systems on the part of information and telecommunication structures.
PL
W artykule omówiono referaty przygotowane na sesję CIGRE 2022 w ramach Komitetu Studiów C2 Sterowanie i praca systemów elektroenergetycznych. Referaty i dyskusje prowadzone podczas sesji skupiały się na zagadnieniach gotowości pomieszczenia dyspozytorskiego do współczesnych wyzwań, a także na kwestiach strategii planowania operacyjnego, jej metodyce oraz narzędziach wspierających.
EN
Discussed are papers prepared for the CIGRE 2022 session as part of the Study Committee C2 System Operation and Control. Presented papers and discussions that took place during the session focused on the issues concerning preparedness of the control room for present challenges as well as on the ssues of operational planning strategy, its methodology and supporting tools.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne, w tym rozwiązań wolnych od gazu SF6, techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie w rozdzielnicach z izolacją gazową powietrza syntetycznego bądź mieszanek fluoronitrylu. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych. Wymieniono modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Obserwuje się zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are issues prepared in the form of papers and discussed during Technical Session of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. Special attention was paid to building and maintaining proper relationships between energy industry and natural environment including promotion of technologies which are neutral or even supporting the natural environment like SF6 free solutions, vacuum technology for HV circuit-breakers and application of synthetic air or fluoronitrile compounds in gas-insulated switchgears. Worth noting are also modern information technologies supporting the process of creation and operation of power facilities. Mentioned is also three-dimensional modelling enabling at the designing stage to foresee all events that can occur during building and operation and then manage them effectively as well as three-dimensional printing that helps quickly and quite cheap to produce spare parts for equipment and various devices. A distinct area of issues is the proper attitude to maintenance and repair works. Observed is a strong preference for interventions resulting from the actual state of an element in place of previously applied routine inspections carried out at regular intervals. Given are informations concerning security of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the EMF impact.
EN
The aim of the article is to show the development and application potential of gravitational classifiers. The paper contains a synthetic overview of information about algorithms belonging to the aforementioned group of approaches, which are part of the field of artificial intelligence. The significance of the intelligent data processing process was confirmed by referring to the data published by the European Statistical Office and documents referring to the European Commission’s strategy for 2019-2024. A group of gravitational classifiers was characterized, which were positioned in the area of machine learning alongside other groups of algorithms described in the world literature. A three-set division of gravitational classifiers was presented, and the features of selected methods and their practical applications were described as well. Conclusion of the article is an indication of potential development and application directions of the gravitational algorithm, which creates a data particle through its geometrical divide.
PL
Celem artykułu jest ukazanie potencjału rozwojowego i aplikacyjnego klasyfikatorów grawitacyjnych. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny przegląd informacji dotyczących algorytmów należących do wspomnianej grupy, wpisujących się w obszar sztucznej inteligencji. Istotność procesu inteligentnego przetwarzania danych potwierdzono, odnosząc się do danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny oraz dokumentów dotyczących strategii Komisji Europejskiej na lata 2019-2024. Scharakteryzowano grupę klasyfikatorów grawitacyjnych, które spozycjonowano w obszarze uczenia maszynowego obok innych, opisanych w światowej literaturze, grup algorytmów. Przedstawiono trójzbiorowy podział klasyfikatorów grawitacyjnych, opisując również cechy wybranych metod oraz ich praktyczne zastosowania. Konkludując artykuł wskazano potencjalne kierunki rozwoju i aplikacji algorytmu grawitacyjnego, który tworzy cząstkę danych poprzez jej geometryczny podział.
PL
Tematem artykułu jest przedstawienie metodologii predykcji produkcji energii wiatrowej w horyzoncie jednodniowym z wykorzystaniem metod regresji bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji: maszyn faktoryzujących, drzew decyzyjnych oraz lasów losowych. Dane SCADA poddane analizie pochodzą z farmy wiatrowej zlokalizowanej w Turcji i zostały wstępnie przetworzone w celu ułatwienia zadania predykcyjnego.
EN
The subject of this paper is the presentation of the forecasting methodology for wind energy production in a one-day time horizon using regression methods based on artificial intelligence algorithms: factoring machines, decision trees and random forests. The analyzed SCADA data comes from a wind farm located in Turkey and has been pre-processed to facilitate the prediction task.
EN
Background: The continuous development of artificial intelligence (AI) and increasing rate of adoption by software startups calls for governance measures to be implemented at the design and development stages to help mitigate AI governance concerns. Most AI ethical design and development tools mainly rely on AI ethics principles as the primary governance and regulatory instrument for developing ethical AI that inform AI governance. However, AI ethics principles have been identified as insufficient for AI governance due to lack of information robustness, requiring the need for additional governance measures. Adaptive governance has been proposed to combine established governance practices with AI ethics principles for improved information and subsequent AI governance. Our study explores adaptive governance as a means to improve information robustness of AI ethical design and development tools. We combine information governance practices with AI ethics principles using ECCOLA, a tool for ethical AI software development at the early developmental stages. Aim: How can ECCOLA improve its robustness by adapting it with GARP® IG practices? Methods: We use ECCOLA as a case study and critically analyze its AI ethics principles with information governance practices of the Generally Accepted Recordkeeping principles (GARP®). Results: We found that ECCOLA’s robustness can be improved by adapting it with Information governance practices of retention and disposal. Conclusions: We propose an extension of ECCOLA by a new governance theme and card, # 21.
EN
Material Science is a key factor in the evolution of many industrial sectors. Fields such as the aeronautics, automotive, construction, and biotechnology industries have experienced tremendous development with the introduction of advanced, high-performance materials. Such materials not only provide new functionalities to products, but also significant consequences in terms of economic and environmental sustainability of the products and processes triggered by the more efficient use of energy that they provide. Under this scenario, materials that provide such high performance, such as high entropy alloys (HEAs) or polymer derived ceramics (PDCs), have captured the attention of both industry and researchers in recent years. However, the remarkable number of resources required to develop such materials, from its design phase to its synthesis and characterization, means that the discovery of new high-performance materials is moving at a relatively low pace. This fact places emergent strategies based on artificial intelligence (AI) for the design of materials in a good position to be used to accelerate the whole process, providing an impulse in the initial phases of materials design. The enormous number of combinations of elements and the complexity of synthesizability conditions of HEAs and PDCs respectively, paves the way to the deployment of AI techniques such as Generative Models addressed in this work to create synthetic HEAs and PDCs for highly intensive industrial processes. A specific conditional tabular generative adversarial network (CTGAN) was developed to be used on tabular data to generate novel synthetic compounds for each kind of material. The generated synthetic data was based on the conventional parametric design parameters used for HEAs and PDCs, with specific datasets created for them. The real and generated data are compared, calculation of phase diagrams (CALPHAD) simulations are provided to evaluate the performance of the generated samples and a verification of the novel generated compositions is done in open materials databases available in the literature.
EN
This paper attempts to conduct a comparative life cycle environmental analysis of alternative versions of a product that was manufactured with the use of additive technologies. The aim of the paper was to compare the environmental assessment of an additive-manufactured product using two approaches: a traditional one, based on the use of SimaPro software, and the authors’ own concept of a newly developed artificial intelligence (AI) based approach. The structure of the product was identical and the research experiments consisted in changing the materials used in additive manufacturing (from polylactic acid (PLA) to acrylonitrile butadiene styrene (ABS)). The effects of these changes on the environmental factors were observed and a direct comparison of the effects in the different factors was made. SimaPro software with implemented databases was used for the analysis. Missing information on the environmental impact of additive manufacturing of PLA and ABS parts was taken from the literature for the purpose of the study. The novelty of the work lies in the results of a developing concurrent approach based on AI. The results showed that the artificial intelligence approach can be an effective way to analyze life cycle assessment (LCA) even in such complex cases as a 3D printed medical exoskeleton. This approach, which is becoming increasingly useful as the complexity of manufactured products increases, will be developed in future studies.
PL
Prezentowany tekst przedstawia zasadnicze elementy wykładu wygłoszonego podczas uroczystej sesji związanej z jubileuszem 30-lecia Akademii Inżynierskiej w Polsce. Omówiono w nim źródła i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji, wskazano przyczyny jej rosnącej popularności oraz dokonano przeglądu ważniejszych metod informatycznego rozwiązywania problemów, zaliczanych do sztucznej inteligencji. Omówiono także kierunki rozwoju owych metod, wskazując, że nie stanowią one zwartej metodologii, lecz są kolekcją różnych rozwiązań, zmierzających do uzyskania inteligentnego działania maszyn, co zasygnalizowano mówiąc o archipelagu sztucznej inteligencji. Skupiono także uwagę na problemie zagrożeń potencjalnie niesionych przez rozwój sztucznej inteligencji i wskazano na sposoby ograniczania tych zagrożeń.
EN
The presented text shows the essential elements of the lecture delivered during the solemn session on the 30th anniversary of the Engineering Academy in Poland. It discusses the sources and directions of the development of artificial intelligence, indicates the reasons for its growing popularity and reviews the more important methods of IT problem-solving, classified as artificial intelligence. The directions of development of these methods were also discussed, indicating that they do not constitute a coherent methodology, but are a collection of various solutions aimed at achieving intelligent operation of machines, which was indicated when talking about the archipelago of artificial intelligence. Attention was also focused on the problem of threats potentially brought by the development of artificial intelligence and indicated ways of reducing these threats.
EN
Both national security and information security are closely associated with and connected to the emerging field of artificial intelligence. In this regard, following the presumed axioms of the anticipated proliferation of AI systems within modern society and its expected widespread implementation in vital public and private institutions and furthermore the extensive application of AI systems within personal data processing, possible threats to national and information security within the European Union - with an emphasis on Poland and the Polish legal system - are explored. On the basis of an overview of the theoretical basis of the concepts of national and information security and artificial intelligence, the emergence of AI within personal data processing in the context of the GDPR legal framework is discussed. At least one potential conflict between the implications of the hypothetical scenario of the emergence of the so-called strong form of artificial intelligence and both the Polish data privacy legal framework (based, interalia, on the GDPR) and the Polish information security is being identified in this context. The academic article draws the conclusion that the emergence of so-called “strong AI” may lead to a number of real and probable threats to the system of personal data protection and information security in Poland (and possibly in the other EU Member States as well). The paper finally concludes by outlining and discussing the negative impact of the identified conflict, in particular on Polish information security, and calls for efforts to address these issues in future studies in the academic literature.
PL
Zarówno bezpieczeństwo narodowe, jak i bezpieczeństwo informacji są ściśle związane z rozwijającą się współcześnie dziedziną sztucznej inteligencji (SI). W związku z tym, kierując się założonym w pracy aksjomatem oczekiwanego rozprzestrzeniania się systemów SI we współczesnym społeczeństwie oraz ich spodziewanego szerokiego wdrożenia w istotnych instytucjach publicznych i prywatnych, a także szerokiego zastosowania systemów SI w ramach przetwarzania danych osobowych, przeanalizowano w tejże pracy niektóre możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i informacyjnego w Unii Europejskiej z naciskiem na Polskę i na podstawie Polski i polskiego systemu prawnego. Na podstawie przeglądu teoretycznych podstaw koncepcji bezpieczeństwa narodowego i informacyjnego oraz koncepcji sztucznej inteligencji omówiono w tejże pracy pojawienie się SI w ramach procesów przetwarzania danych osobowych w kontekście ram prawnych RODO. W tym kontekście zidentyfikowany zostanie przynajmniej jeden potencjalny konflikt między implikacjami (hipotetycznego) scenariusza pojawienia się tzw. silnej odmiany sztucznej inteligencji a polskim porządkiem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych (opartym m.in. na RODO) oraz polskim bezpieczeństwem informacji. W tym artykule naukowym sformułowano wniosek, iż pojawienie się tzw. silnej odmiany SI może prowadzić do szeregu prawdopodobnych zagrożeń dla systemu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Polsce (a potencjalnie także w innych państwach członkowskich UE). We wnioskach artykułu przedstawiono i omówiono negatywny wpływ wcześniej w nim zidentyfikowanego konfliktu, w szczególności na bezpieczeństwo informacji w Polsce, a także postulowano podjęcie wysiłków w celu rozwiązania tych kwestii w przyszłych rozważaniach i opracowaniach w literaturze naukowej przedmiotu.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.