Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problemy z dostawami energii elektrycznej jakie pojawiły się tego lata pokazały, że wytwarzanie jest nie tylko źródłem kosztów w grupach energetycznych, ale może być (jest) ważnym (podstawowym) elementem bezpieczeństwa KSE. To nic nowego. Stan techniczny majątku produkcyjnego to jeden z najważniejszych czynników bezpieczeństwa energetycznego. Tej sprawie należy przywrócić odpowiednio wysoką rangę. Modele biznesowe optymalizujące nakłady na utrzymanie majątku produkcyjnego powinny uwzględniać aktualny stan techniczny urządzeń oraz regulacyjny charakter ich pracy.
EN
Problems with energy supply, which occurred this summer, showed that energy production is not only the source of costs in a capital group in power sector, but maybe (and actually is) an important (or even basic) element of national power system safety. However, it is a discovery for many. Technical condition of production assets is one of most important factors od power safety. Respectively high importance of this issue should be restored. Business models that optimize investments in maintenance of production assets should take into account current technical condition of the equipment and flexible mode of operation.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.
EN
One of the main problems of the Polish energy electricity market is balance of market mechanisms. In article focus on more important aspects of theproblem of demand-side management in the electricity market.
PL
Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i/lub niezawodność zasilania należą do najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji całego systemu elektroenergetycznego, jego podsystemów oraz poszczególnych układów elektroenergetycznych zasilania odbiorców w energię elektryczną. Artykuł dotyczy zagadnień wymiaru ekonomicznego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania. Przedsta¬wiono formalny opis matematyczny zagadnienia optymalizacji poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawod¬ności zasilania oraz pewne elementy jego rozwiązania: podejście polegające na wartościowaniu bezpieczeństwa elektroener¬getycznego i/lub niezawodności zasilania oraz zagadnienie szacowania kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności zasilania.
EN
Power safety and/or reliability of the power supply are the most important criteria, which should be taken into account, both in development planning, as well as the operation of the whole power system, its subsystems and individual power systems supplying customers with electricity. The article concerns the economic dimension of power safety issues and reliability of power supply. The paper presents a formal description of mathematical optimization problems of power safety and reliability of electric power supply and some elements of the solution: the approach of valuing the power safety and/or reliability of the power supply and the problem of estimating the cost of customers’ losses due to insufficient level of power safety and/or reliability of the power supply.
PL
W artykule zaprezentowano prace prowadzone w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz awarii powodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Przedstawiono dwie opublikowane monografie oraz kierunki dalszych badań.
EN
The article presents the work of the Department of Power Plants and Measuring Systems (Opole University of Technology) in energy safety and the failures caused by weather conditions. There are presented two monographs and the main directions of further research are pointed out. Analysis of the experiences of foreign operators transmission grids shows the great importance of the issue of energy safety (economically, socially and politically). Books [1, 2] may form the basis of analysis of energy policy and security of the power system. Monographs indicate the necessity of construction crisis management system in power enterprises. The authors continue works connected with the problems of energy safety with special emphasis on economic aspects. Main directions for further research at the Department of Power Plants and Measuring Systems include two areas: analysis of the impact of weather on power system safety and anti-failure effects [3,4,5], and monitoring of power network investments.
PL
Obserwowany obecnie w Polsce trend do rozwoju źródeł wiatrowych rodzi wiele nowych problemów, z którymi dotychczas operatorzy nie spotykali się. Jednym z najważniejszych jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach wyczerpywania się zdolności przesyłowych sieci i dużego udziału niestabilnego wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia potencjału mocy możliwej do przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego. Jako narzędzie analizy wykorzystano moduł OPF (Optimal Po-wer Flow - OPF), zaimplementowany w programie komputerowym PowerFactory. W artykule krótko przedstawiono sposób wykonania analizy i przyjęte założenia, określono potencjał możliwej do przyłączenia mocy z elektrowni wiatrowych w istniejącym układzie sieciowym, wyznaczono wartości tego potencjału w poszczególnych pięciu obszarach spółek regionalnych PSE-Operator, obliczono efekty generacji mocy przez elektrownie wiatrowe w postaci zmniejszenia strat mocy, określono niezbędny zakres modernizacji sieci, wynikający z analizy stanów n - 1 oraz sformułowano uogólnione wnioski.
EN
The direction of wind energy sources development, currently observed in Poland, delivers new problems - unfamiliar to the operators before. One of them is to keep the power safety in conditions of transmission capacity expend and significant participation of unsteady generation of electricity by the wind farms. In the article the attempt to define the power potential to be connected to the national power system was made. As an analysis tool the OPF (Optimal Power Flow) module - implemented in the PowerFactory software, was used. The way of the analysis implementation and the chosen assumption have been defined briefly. The wind power potential feasible to be connected to the power system in the current grid configuration was defined and divided into the five zones of PSE-Operator local distribution companies. The power loss affected by the wind farms power generation was calculated, the scope of essential grid modernizations provided by the n-1 analysis was defined and the main conclusions were made.
7
Content available remote Dlaczego energetyka jądrowa?
PL
W artykule omówiono korzyści dla społeczeństwa, jakie wniesie z sobą wdrożenie energetyki jądrowej do polskiej elektroenergetyki, a więc korzyści ekonomiczne, korzyści związane z bezpieczeństwem energetycznym i ochroną środowiska.
EN
Advantages for the country resulting from implementation of nuclear power plants in Poland are presented. They are discussed in three groups: advantages in economics, in energy supply safety and in environment protection.
PL
Przedstawiono próbę opracowania bilansu energetycznego makroregionu w aspekcie zmian, jakie zachodzą w polskiej energetyce.
EN
The paper presents an attempt to develope a power balance for the macroregion in aspect of changes in polish power engineering.
PL
Dotychczas gospodarka odpadami i gospodarka energetyczna w gminie traktowane były oddzielnie. Taki stan rzeczy nie jest do utrzymania wobec nowych zmian i uwarunkowań. Pojawiło się szereg przesłanek za spójnością obu gospodarek ze względu na trudności w rozpowszechnianiu technologii odnawialnych źródeł energii, konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w skali lokalnej i ogólnokrajowej, nowe rygorystyczne wymagania dla gospodarki odpadami, jak i preferowane cele dla środków pomocowych unijnych. Zwornikiem obu gospodarek okazało się paliwo formowane z odpadów komunalnych, biomasy i paliw węglowych. W artykule omówiono powyższe kwestie oraz przedstawiono zalecenia przydatne przy budowie takiej spójności na szczeblu gminnym w obszarze planowania i programowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
EN
As yet, power economy and waste management in commune were treated separately. Such situation can not last because of changes and new conditions. Several reasons appeared to achieve consistency of both economies in consequence of: difficulties in implementing processes of renewable energy sources, a need to improve country power safety at a national and local scale, new rigorous requirements for waste management, as well as preferential objectives for Union helping funds. Fuels formed from municipal wastes, bio-mass and coal proved a keystone for both economies.In this paper the above problems are discussed, and helpful remedies are presented to gain such conformability at commune level in terms of planning and programming of investment undertakings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.