Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Współpraca przy realizacji Jurassic Salmon, pierwszej na świecie hodowli łososia opartej na źródłach termalnych, stała się inspiracją do rozważań nad przyszłością systemów produkcji żywności. Projekt zrealizowano na podstawie funduszy UE i programu badawczego prowadzonego przez ZUT w Szczecinie, przy proceduralnym wsparciu gmin Karnice i Rewal. Inwestycja funkcjonująca według zasad biobezpieczeństwa, ekologii przemysłowej i efektywności gospodarki zasobami jest przykładem biokultury XXI wieku, która przeniesiona na obszary zurbanizowane może wpisywać się w szeroko rozumianą akwakulturę miejską czy urbanistyczne rolnictwo. To potencjał do wykorzystania przez lokalny samorząd, środowiska naukowe i biznes mogący sprzyjać efektowi synergii w drodze do regeneratywnego planowania i pozytywnego rozwoju.
EN
The cooperation in Jurassic Salmon farm realization, the first in the world salmon fishery based on geothermal resources became an inspiration for future systems of food production deliberation. The project was realized basing on EU funds, research programme led by ZUT in Szczecin with procedural support of Karnice and Rewal communes. The investment powered by renewable energy, works basing on biosafety, industrial ecology rules and resources effectiveness is an example of 21st century bioculture. This one moved to urban areas may comply with broad sense to the city aquaculture or urban agriculture. This is the potential to be used by local self-governments, scientific communities and business and which can favour synergy effect on the way to regenerative design and positive development.
PL
Materiały metaliczne, między innymi stopy tytanu posiadają liczne właściwości, które pozwalają na ich częste stosowanie do produkcji wyrobów biomedycznych. Wszystkie urządzenia przeznaczone do celów medycznych przed użyciem muszą przejść proces sterylizacji. W praktyce niektóre z nich mogą być poddane więcej niż jednemu cyklowi sterylizacji przed umieszczeniem w ciele pacjenta. Pomimo tego, że sterylizacja jest jednym ze standardowych procesów, któremu podlegają wszystkie implanty, może być ona przyczyną zmian właściwości powierzchniowych materiału. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, jak proces wielokrotnej sterylizacji wpływa na właściwości powierzchniowe oraz odpowiedź komórkową dla grupy próbek wykonanych z dwóch stopów tytanu: Ti6Al4V i Ti6Al7Nb. Wypolerowane próbki obu stopów zostały poddane jednemu, pięciu oraz dziesięciu cyklom sterylizacji parowej. Próbki zostały przebadane pod kątem morfologii powierzchni (SEM) oraz składu chemicznego (EDS), a także topografii powierzchni (profilometr) oraz zwilżalności (pomiar kąta zwilżania metodą kropli). Badania cytotoksyczności i proliferacji komórek zostały przeprowadzone poprzez wykonanie testu live/dead z wykorzystaniem komórek kościotwórczych linii Saos-2. Przeprowadzone badania dowodzą, że wielokrotna sterylizacja powoduje pojawianie się zanieczyszczeń na powierzchni materiału oraz zwiększenie grubości warstwy tlenkowej. Wartości energii powierzchniowej oraz parametrów chropowatości wzrosły wraz ze wzrostem liczby cykli sterylizacji. Proliferacja komórek na wysterylizowanych próbkach ze stopów tytanu była mniejsza niż w przypadku stali nierdzewnej oraz próbki kontrolnej, chociaż żadna z próbek nie wykazała cytotoksyczności. Porównując dwa przebadane stopy tytanu, mniejsza proliferacja została odnotowana na próbkach Ti6Al7Nb.
EN
Due to their favorable properties, numerous metallic materials, including titanium alloys are chosen for biomedical applications. A final preparation step before the implantation of a metallic biomaterial is sterilization. In fact, some of the devices may undergo a multiple sterilization process before they are placed into the human body. Although sterilization is a part of a standard procedure, it might affect the surface properties of the material. The purpose of this study was to check the influence of multiple sterilization process on surface properties and biological response of two titanium alloys: Ti6Al4V and Ti6Al7Nb. Samples of both alloys were mechanically polished and subjected to 1, 5 or 10 stem sterilization cycles. Representative samples from each group were examined in term of surface morphology (SEM), chemical composition (EDS), topography (profilometer) and wettability (sessile drop technique). Cell proliferation and cytotoxicity assay were carried out with the use of live/dead test of Saos-2 osteoblast-like cells line. Examinations showed that the multiple sterilization process caused occasional appearance of contaminations on the surfaces, as well as increase in the oxide layer thickness. Values of surface energy and surface roughness parameters increased with the increasing number of sterilization cycles. Proliferation of cells on the surface of sterilized titanium alloys was lower than in the case of stainless steel and control sample. At the same time, none of the examined samples showed cytotoxicity. Comparing two titanium alloys, considerably lower number of cells was observed on Ti6Al7Nb surface.
PL
Niniejsza praca została poświęcona badaniu wpływu modyfikacji implantów medycznych warstwami węglowymi (DLC) oraz węglowymi domieszkowanymi krzemem (DLC-Si) na zmiany zachodzące w wyniku współpracy implantu z kością. Warstwy węglowe zostały wytworzone modyfikowaną metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej – RF PACVD. W celu przeprowadzenia badań zostały użyte dwa rodzaje podłoży – pierwszą grupę stanowiły płaskie próbki cylindryczne, natomiast drugą wkręty ortopedyczne. Wszystkie wykorzystane próbki zostały wytworzone ze stali AISI 316 LVM. Przygotowane próbki z warstwami węglowymi zostały przebadane pod względem charakteryzacji powierzchni. W celu sprawdzenia składu chemicznego oraz topografii powierzchni przeprowadzono analizy XPS oraz AFM. Warstwy węglowe zostały również przebadane pod kątem wybranych właściwości mechanicznych (twardość, moduł Younga, adhezja), a także właściwości trybologicznych (test ball-on disc). Niemodyfikowane oraz modyfikowane wkręty ortopedyczne zostały poddane próbom wkręcania w kość wołową. Przeprowadzono testy wkręcania oraz wykręcania wkrętów w kość (w liczbie 1, 10, 50 oraz 100 cykli). Celem badań było określenie zmian zachodzących na powierzchni implantów w momencie ich współpracy z kością. Próbki po przeprowadzonych testach zostały poddane obserwacji mikroskopowej (SEM) oraz analizie jakościowej składu chemicznego na powierzchni wkrętów (EDS). Obserwacje mikroskopowe pozwoliły zaobserwować, iż do powierzchni modyfikowanych wkrętów ortopedycznych adherują elementy kości, tworząc silnie związany z powierzchnią tribofilm, co nie występuje w przypadku wkrętów niemodyfikowanych. Analiza EDS pozwoliła na potwierdzenie, iż w składzie chemicznym tribofilmu obecnego na implantach znajdują się mineralne składniki kości.
EN
In this study the DLC and Si-incorporated DLC layers were deposited on stainless steel alloy (AISI 316 LVM) using modified radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition (RF PACVD) method and examined in terms of chemical, mechanical and tribological properties. The carbon layers were synthesized on two types of samples: flat cylindrical probes and the orthopaedic screws (both were made from AISI 316 LVM). In order to determine the chemical composition, morphology and structure of the manufactured coatings the XPS, AFM, SEM observation and EDS analysis were performed. Mechanical properties were measured using nanoindentation technique, as well as the tribological properties were performed using ball-on-disc tests. The obtained results were correlated with the biological response of the coatings. The influence of changes of the modified implants surface was evaluated using screwing/unscrewing test. The samples after conducted tests were controlled using microscopic observation (SEM) and qualitative analysis of the chemical composition on the surface of the screws (EDS). Results demonstrate that on the surface of the DLC and DLC-Si coatings the tribofilm made from mineral bone compounds was created.
EN
During the last few decades, a growing demand for medical implants may be observed on the market. This is a consequence of both the increasing number of people suffering from disabilities as well as technological development. As a result of growing number of trauma injuries, orthopaedic and bone implants are one of the branches of the medical device industry showing the fastest growth opportunities. However, the commonly applied metallic implants do not exhibit total chemical stability in human body environment and hence, possess relatively poor surface properties [1]. For that reason, even the corrosion resistant metals may release degradation products and cause adverse biological response1. Consequently, surface modifications of metallic implants which enhance the biological response of the human body towards the surface of the implant are recently gaining a lot of interest. One of the most extensively studied solutions include the application of diamond-like carbon (DLC) coatings which exhibit a combination of highly desirable properties in the context of biomedical applications [2]. Furthermore, the properties of DLC coatings, such as cell behaviour and body reaction towards its surface, may be further improved by doping with various elements [3]. Therefore, the modified DLC coatings are nowadays extensively researched in terms of their possible medical applications. In the case of orthopaedic implants the enhancement of the osseointegration process is highly desirable in order to assure the proper bone-healing, what according to the literature may be achieved by the addition of titanium (Ti). The incorporation of Ti into the DLC matrix does not only promote the bone marrow cells proliferation, but also simultaneously reduces the activity of the osteoclast-like cells as indicated by Shroeder et al. [4]. Similarly, also Thorwarth et al. demonstrated that carbon coatings containing TiO exhibit promising results concerning the proliferation and differentiation of human osteoblasts [5]. Nevertheless, in spite of the numerous studies considering the biological behaviour of Ti-incorporated DLC coatings, there is lack of conclusive reports considering the biological applications of coatings deposited by a magnetron sputtering technique. Taking this into consideration, a complex biological evaluation of Ti-DLC coatings followed by their surface characteristics was performed, since surface properties have a direct role in different post-implantation reactions including protein adsorption and cell proliferation [1]. The examined coatings were deposited on two commonly applied metallic biomaterials (AISI 316 LVM steel and Ti6Al7Nb alloy) using a magnetron sputtering technique. The surface characteristics of the deposited Ti-DLC coatings included the analysis of surface morphology (SEM), chemical composition and structure (XPS, FTIR) as well as surface wettability and surface free energy (sessile drop technique and Owens-Wendt’s model). The biological assessment of the deposited coatings was based on two complementary cell proliferation and viability assays (LIVE/DEAD and XTT test) performed with the use of two different cell lines, i.e. endothelial cells line EA.hy926 and osteoblast-like cells line Saos-2. The obtained results allowed to check the influence of titanium on the biological response of two different cell lines towards the Ti-DLC coatings deposited using magnetron sputtering method as well as to correlate the obtained results with the surface properties of the investigated coatings.
PL
Łagodzenie procesów depopulacji, degeneracji kurczących się miast na tle zmian klimatycznych i wyeksploatowania zasobów staje się wyzwaniem dla środowisk projektantów. Puste miasta podobnie jak ekosystemy posiadają różne poziomy rezyliencji – zdolności do odbudowy i renowacji. Narażone na różnorodne kataklizmy lokalne społeczności, tworząc programy miejskiej rewitalizacji, powinny naśladować dynamikę ekosystemów, ich umiejętność adaptacji i regeneracji oraz budować rezyliencję już w toku prac projektowych.
EN
Mitigation of depopulation or urban degeneration according to climate changes and resources depletion is a challenge for designers. “Vacant cities” like ecosystems demonstrate different levels of resilience – an ability to rebuilt and renewal. Facing risk of disturbances, communal regeneration programs should follow rules of natural ecosystem dynamics and their adaptive and renewal capacity to include a resilience in urban planning.
PL
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie stają się faktem. Prestiżowa, międzynarodowa impreza sportowa, która w planach miała zapewnić cywilizacyjny postęp w obu krajach i wytyczyć ścieżki ich przyszłego rozwoju gospodarczego, minęła się z założeniami zrównoważonego rozwoju.
9
Content available remote Bio–city. Reintegracja ekosystemów miast
PL
W dobie światowych kryzysów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych reintegrac ja systemów biotycznych i abiotycznych miast staje się ważnym wyzwaniem dla pokoleń wyalienowanych ze środowiska przyrodniczego. Bazując na podświadomej ludzkiej biofilii, kreowanie idei Bio–City ukazuje potencjał trwałego rozwoju obszarów zurbanizowanych. Wdrażanie w gospodarce mechanizmów zapożyczonych z naturalnych ekosystemów – rodzaj biomimikrii – pozwala na zrównoważenie rozregulowanego metabolizmu współczesnych miast za pośrednictwem biokomponentów, bioproduktów, bioinżynierii, biotechnologii czy bioarchitektury.
EN
At the moment of ecologic, social and economic world crisis, biotic and abiotic systems reintegration seems to be important challenge for generations, aliened from the natural environment. Creation an Bio–city idea performs high potential of urbanized areas for sustainable development, based on unconscious, human biophilia. Taken from the natural systems implementation mechanisms to our economy – kind of biomimicry – helps contemporary cities to obtain balance of unregulated metabolism in means of biocomponents, bio- products, bio-engineering, bio-technology or bio-architecture.
10
Content available remote Immateriapolis - w poszukiwaniu miast wydajnych ekologicznie
PL
Kultura materialna na przestrzeni dziejów stanowiła o rozwoju miast. Współcześnie, ciągle rosnące potrzeby ich mieszkańców przyczyniają się do generowania ogromnych przepływów materiałów, produktów, emisji i odpadów. Skalę negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze obrazowo przedstawia wielkość ekologicznego śladu większości miast na świecie. Zrównoważone zarządzanie przepływami w ramach Urbanistycznego Rezerwuaru Zasobów wpływa na poziom ekologicznej wydajności miast. Metody ograniczające liniowy obieg materiałów na rzecz gospodarki recyrkulacyjnej, powszechna dygitalizacja przestrzeni czy rosnący rynek innowacji, idei i operacji niematerialnymi, abstrakcyjnymi symbolami własności intelektualnej stanowić będą o poziomie urbanistycznej dematerializacji, definiować będą Immateriapolis - miasto zdematerializowane.
EN
In a history, a city development was determined by the material culture. Today, enormous materials, emissions or wastes flows, generated by growing citizens demands can be characterized by mega size ecological footprint of most cities in the world. Flows management in frames of the Urban Resources Reservoir is influential in control of city ecological efficiency levels. Linear materials flows replacement with circular flows, cyberspace easy access or growing market of ideas and innovation exchange will describe a status of urban dematerializaton, will define Immateriapolis - dematerialized city.
11
Content available remote "Evergreen". Trwałość w architekturze
PL
Architektura "evergreen" podobnie jak muzyka stanowią zadziwiającą kreację, potencjalnie osiągalną przy zastosowaniu niektórych wskazanych rozwiązań. Publikacja Zielony Witruwiusz, powstała na bazie oryginalnej De architektura, postuluje wzmocnienie słynnej triady Witruwiusza o kolejny element -restytucję - powrót do harmonijnych relacji między budynkiem a środowiskiem. Czynniki trwałości takie jak: zdolność do adaptacji, planowanie procesu, systemy otwarte, partycypacja czy dobre praktyki zarządzania, mogą prowadzić do architektury "evergreen", stanowiącej wyzwanie dla kolejnej generacji architektów ery postindustrialnej.
EN
The evergreen architecture like evergreen music is amazing creation, which potentially can be achieved by several means. The Green Vitruvius, based on the original De Architectura, postulates enhancement of famous Vitruvius triad with fourth element - restitution - to harmonize interaction between built environment and the Nature. Durability factors like adaptability, process planning, open systems, participation or good maintenance practice can lead us to the road of evergreen architecture - stated as a challenge for next generation architects of postindustrial era.
PL
Światowa wystawa EXPO 2008, która odbyła się w okresie od czerwca do września br., zaplanowana została na rozległych terenach, położonych nad rzeką Ebro w stolicy Aragonii – Saragossie. Przewodnim hasło tegorocznej wystawy to „Woda i zrównoważony rozwój” (Water and Sustainable Development), w założeniu miało to być pewnym nawiązaniem do EXPO 2005, zorganizowanego w Aichi w Japonii.
PL
Rozwój miast związany jest z przepływem ogromnej ilości różnorodnych zasobów, charakteryzuje się zmiennym poziomem entropii oraz skalą ich wykorzystania. Zasobem takim jest również przestrzeń, w wielu metropoliach marnotrawiona, zaśmiecona czy zdegradowana. Należy uznać, że przestrzeń sama w sobie zaliczana jest do zasobów nieodnawialnych, a obszary zdegradowane często charakteryzują się chaosem wizualnym, brakiem estetyki i ładu przestrzennego, zanieczyszczeniem i degradacją otaczającego środowiska.
14
Content available remote Insufficiaentia cordis. przestrzenne konsekwencje zaburzenia metabolizmu miast
PL
Dynamika przemiany materii organizmów żywych związana jest z pracą serca - głównego elementu układu krążenia. W analogii do systemów naturalnych diagnozy o stanie kondycji "serca miasta", wskazuje na zagrożenia i ryzyko mogące doprowadzić do chronicznej niewydolności tego organu rozpatrywanego zarówno w przestrzennym obszarze funkcjonowania, jak i umownej, psychologicznej sferze pojmowania określenia "serce miasta".
EN
State of the heart - a main element of blood circulation system - is a base for metabolism dynamics of living forms. The city metabolism in analogy to natural systems gives a diagnose about "the city heart" form. It will present dangers and risk of chronic insufficiaentia cordis as well in spatial functionality context as psychological aspects of "heart of the city".
15
Content available remote Architektura nierzeczywista w przestrzeni dostępu
PL
Tekst przedstawia ambiwalentną sytuację procesu tworzenia i interpretacji współczesnej architektury. Społeczeństwo informatyczne i sieciowe, napędzane szybko zmieniającymi się trendami artystycznymi, modą i efemerycznymi teoriami podzieliło wielowymiarową przestrzeń na niespójne, hiperrealistyczne przestrzenie dostępu. Poszukiwanie prostej, rzeczywistej architektury staje się wyzwaniem dla kolejnej, etycznej generacji architektów, inspirowanych ponadczasowymi wartościami systemów naturalnych i twórczymi siłami resiliencji.
EN
Subjective text presents ambivalent situation in contemporary architecture creation and interpretation process. Network and information society divided multidimensional space into incoherent, hyperrealistic spaces of access, driven fast with changing artistic trends, fashions and ephemeral theories. Looking for simple, real architecture is a challenge for ethical generation of architects inspired with timeless values of natural system and executive forces of resilience.
PL
W Kanadzie dzienne zużycie wody na osobę w 1996 r. wynosiło 327 l, a w 1999 wzrosło do 343 l. Z kolei w Wielkiej Brytanii w 2005 r. było na poziomie150 l na osobę. Szacuje się, że obszary zurbanizowane odpowiedzialne są za konsumpcję ok. 20% światowych zasobów wody pitnej.
PL
Rozbiórki budynków lub obiektów budowlanych coraz częściej stają się początkiem procesu inwestycyjnego, a nie jego końcem. Charakterystyczne jest to dla obszarów zabudowy śródmiejskiej. Zanim inwestorzy rozpoczną wznoszenie nowych budynków i towarzyszącej infrastruktury, muszą uporać się z gęstą, zdekapitalizowaną, starą zabudową.
PL
Zasada ponownego użycia znajduje zastosowanie zarówno przy dekompozycji produktów, rozbiórkach, modernizacjach istniejących obiektów, jak i przy powstawaniu nowych dóbr lub wznoszeniu całkiem nowych budowli. Obejmuje ona różne skale projektowania: od skali mikro dotyczącej wyposażenia mieszkania i elementów budynku do skali makro opisującej urbanistyczne struktury przestrzenne.
PL
W trakcie rozważań o budownictwie oraz środowisku zurbanizowanym zagadnienia dotyczące wody - definiowanej jako cenny zasób - sprowadzane są na dalszy plan. Woda traktowana jest utylitarnie, ściśle użytkowo. W procesie projektowania staje się domeną inżynierów sanitarnych, dobierających techniczne rozwiązania problemu dostarczania, uzdatniania i późniejszej utylizacji wody.
PL
W wielu krajach rozwiniętych wprowadza się programy zarządzania odpadami budowlanymi, w tym recykling asortymentu materiałów budowlanych i komponentów. Oprócz korzyści ekologicznych, jak np. ograniczenie zanieczyszczania środowiska, oszczędzanie zasobów naturalnych, zminimalizowanie składowania odpadów, pojawiają się korzyści ekonomiczne.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.