Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  słońce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyzes the development opportunities of solar systems in the Republic of Serbia. Renewable energy sources and their energy potential, such as solar energy, should be considered in order to meet the needs of consumers. Solar energy can be considered the most modern renewable energy whose utility is still developing, and it is not represented as the utilization of hydro energy sources. Researches show that Serbia is a country with a high RES potential and that it has favorable conditions for production of electrical and heat energy from renewable sources. The aim of this paper is to present the possibilities of using solar energy in Serbia. Energy supply from renewable energy sources is a key factor for each country's strategy, because it directly contributes to reducing the negative effect on the environment.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę możliwości rozwoju systemów solarnych w Republice Serbii. Należy wziąć pod uwagę odnawialne źródła energii i ich potencjał energetyczny, taki jak energia słoneczna by sprostać potrzebom konsumentów. Energię słoneczną można uznać za najnowocześniejszą energię odnawialną, stopień użycia której ciągle wzrasta. Naukowcy wskazują, że Serbia jest krajem z wysokim potencjałem i posiada korzystne warunki do produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł. Praca ta ma na celu przedstawić możliwości zastosowania energii słonecznej w Serbii. Dostarczanie energii z odnawialnych źródeł jest kluczowym czynnikiem dla strategii każdego kraju, ponieważ bezpośrednio wpływa na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
PL
Artykuł przybliża problematykę współczesnych aranżacji konserwatorskich w zabytkowym budownictwie mieszkaniowym. Światło w kontekście budynków zabytkowych stanowi rozległą tematykę, którą można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich jest światło dzienne, drugą światło sztuczne. Zarówno światło pochodzenia naturalnego – dzienne, jak i pochodzenia antropogenicznego – sztuczne, można rozpatrywać w kontekście wnętrza oraz zewnętrza budynku. Na przykładzie wybranych dziewięciu obiektów zlokalizowanych w Krakowie zilustrowano współczesne rozwiązania dotyczące światła z uwzględnieniem wyżej wskazanego podziału.
EN
The article addresses the issue of contemporary arrangement of restoration in historic housing. Light in the context of historic buildings is a vast subject, which can be divided into two groups. The first of these is day light, the second is artificial light. Both, light of natural origin – day light, and anthropogenic origin- artificial light, can be analyzed in the context of the interior and exterior of the building. In the example, we have selected nine properties located in Cracow which illustrate contemporary light solutions taking into account the above indicated division.
PL
Artykuł relacjonuje wykład prof. Jerzego Buzka przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski. Tekst zawiera również sugestie i pytania autora oraz odpowiedzi prelegenta dotyczące energetyki jądrowej w Polsce.
EN
The article represents a round-up of the lecture on the EU energy policy and its relevance for Poland by Professor Jerzy Buzek, President of Industry, Research and Energy Commission of the European Parliament. The suggestions and questions by the author related to nuclear power in Poland as well as answers by Professor Buzek were also presented.
PL
System zysków bezpośrednich ze słońca w budynkach mieszkalnych polega na maksymalnym pozyskiwaniu promieniowania słonecznego przenikającego przez okna i inne przeszklone przegrody. Najpowszechniejszymi systemami do biernego pozyskiwania ciepła są: okna, przegrody akumulacyjno kolektorowe, ogrody zimowe. Celem pracy była analiza trzech przyjętych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych służących do biernego pozyskiwania ciepła słonecznego w modelowym budynku o konstrukcji szkieletowej pod kątem jego zapotrzebowania na energie grzewczą. Zakres badań obejmował wykonanie dokumentacji technicznej oraz niestacjonarną analizę energetyczną budynku. Jako kryterium rozstrzygające o wyborze najkorzystniejszego systemu biernego pozyskiwania energii słonecznej został przyjęty wskaźnik ilości energii którą można zaoszczędzić na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najefektywniejszym systemem pozyskującym energię cieplną ze słońca są duże przeszklenia okienne na południowej ścianie budynku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania można ograniczyć zużycie energii grzewczej w budynku modelowym nawet o 14% przy jego prawidłowej lokalizacji względem stron świata.
EN
The biggest and basic advantage of the system of sun direct profits is a simple way it design and subsequently construction. It involves obtaining maximum solar radiation penetrating through windows and other glazed partition. The most common systems for the passive heat obtaining in buildings are the direct profits systems, thermal storage wall, conservatories. The aim of the study was to analyze three of the solutions adopted material and construction used for passive heat obtaining in solar model-timbered building in terms of energy demand for heating. The scope of research involved the making of technical documentation and non-stationary building energy analysis using computer programs. As the decisive criterion for selecting the most favorable passive solar energy obtaining system has been accepted indicator of the amount of energy you can save per 1 m2 of usable floor space. Based on the research it was found that the most effective energy solar heat obtaining system are large glass windows on the south wall of the model building. By using this solution you can reduce heating energy consumption in the model building by as much as 14% at its correct location relative to the world directions.
PL
W publikacji zasygnalizowane zostały niektóre możliwości chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń przy wykorzystaniu energii słonecznej, które mogą być realizowane w różnych wariantach, co jest dokonywane w zastosowaniach praktycznych. Zaletą systemów opartych na chłodzeniu pomieszczeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego jest to, że są one użyteczne w tym czasie, gdy do powierzchni Ziemi dociera duża ilość energii słonecznej, kiedy chłodzenie oraz klimatyzacja są niezbędne. Wykorzystanie energii słonecznej do tego celu pozwala oszczędzać energię elektryczną z sieci elektrycznej. Chłodzenie i klimatyzacja pomieszczeń z użyciem energii słonecznej jest jedną z form wykorzystania energii odnawialnej.
EN
In the paper chosen methods of cooling and air conditioning with the use of solar energy are discussed. They are particularly useful in periods with large amount of solar radiation reaching a region, when cooling or air conditioning is necessary. Then the use of solar energy allows to save electric energy supplied from the grid. This is one of the cases when renewable energy is harnessed.
7
Content available remote Rozwój cieplnej energetyki słonecznej w Polsce i Unii Europejskiej
PL
W pracy przedstawiono możliwości i potencjał energii Słońca oraz tendencje w jej wykorzystaniu. Polityka energetyczna UE, a w szczególności nowa dyrektywa UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii stwarzają warunki do szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii energetyki słonecznej. Ewolucja wykorzystania energii Słońca w Polsce i UE pokazuje na wielki potencjał termalnej energetyki słonecznej.
EN
The paper presents the possibilities and potential of solar energy and the trends in its use. EU energy policy, and in particular the new EU Directive on the promotion of renewable energy sources create conditions for rapid development of modern technology of solar energy. The evolution of the use of solar energy in Poland and the EU points to the great potential of thermal solar energy.
PL
Wszelkie procesy mające miejsce na powierzchni Słońca oraz w jego atmosferze mają wpływ na powstawanie zaburzeń promieniowania elektromagnetycznego, które dociera do Ziemi oraz fluktuacji wiatru słonecznego. W tym kontekście niezbędne wydaje się być wyjaśnienie tego zjawiska, tym bardziej, że w ostatnich latach notowano podwyższoną aktywność słoneczną. Co więcej, pojawiają się pierwsze doniesienia o istniejącym związku pomiędzy aktywnością słoneczną, a czasem życia ludzi. W niniejszym artykule przedstawiono część badań i analiz dotyczących wpływu aktywności słonecznej na propagację fal radiowych, ilustrujących związek pomiędzy zmianami cyklu słonecznego a tłumieniem fal radiowych, długoterminowy rozkład aktywności słonecznej oraz zmian temperatury, a także przykładowe okresy interferencji słonecznych wyznaczone z użyciem metod komputerowych.
EN
Paper discussed the impact of solar activity on the radio waves propagation on the basis of satellite signal. In this context the Author presents e.g. extraterrestrial natural noise sources, the influence of changes in the solar cycle on the radio wave propagation among selected frequency, the distribution of solar activity and the changes in temperature in 130 years. Moreover the Author presents the approximated periods of solar interferences for EUTELSAT Hot Bird 13A, 13B and 13C satellites.
PL
Monitoring promieniotwórczości przyziemnej warstwy powietrza w Polsce jest prowadzony przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które do tego celu wykorzystuje system sieci wysokoczułych stacji wczesnego ostrzegania ASS-500. Pobór i pomiar aerozoli powietrza wykonywany jest w sposób ciągły w Warszawie od lat siedemdziesiątych, a od 1992 r. w 12 stacjach w całym kraju. Stacje monitorują m.in. stężenie berylu-7 o czasie połowiczego rozpadu 53 dni, który powstaje w wyniku reakcji promieniowania kosmicznego (GCR oraz SEP) z azotem i tlenem w górnych warstwach stratosfery i troposfery. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów Be-7 w Warszawie, Katowicach oraz Gdyni w okresie 2002-2004, gdzie największa sezonowa depozycja Be-7 pojawia się cyklicznie w okresie wiosennym, co jest spowodowane m.in procesami mieszania się mas powietrza w troposferze i stratosferze. Przedstawiono również wyniki pomiarów stężenia Be-7 z okresu 2000-2009, w którym została zaobserwowana anomalia aktywności Słońca w postaci wystąpienia tzw. podwójnego maksimum w cyklu 11 -letnim.
EN
Examples of utilizing the potential of the sun, wind and water in design of the exterior walls and facades are shown against the background of the architecture of sustainable development. Use of renewable energy (photo-voltaic cells and wind turbines integrated with the body and facade of the building) and attractive external image of the building and design solutions of facades are discussed together with the need of protecting the building from the impact of the natural forces.
PL
W artykule na wybranych przykładach zostały omówione zagadnienia korzystania z potencjału: słońca, wiatru i wody w projektach ścian zewnętrznych i elewacji, w celu kształtowania architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poruszono między innymi problemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe zintegrowane z bryłą i elewacjami budynku), ale także atrakcyjnego kształtowania wizerunku zewnętrznego obiektów. Zwrócono również uwagę, że rozwiązania fasadowe muszą zabezpieczać przed niekorzystnym wpływem wymienionych czynników naturalnych na budynek.
PL
W niniejszym artykule omowiono podstawowe zaoenia modelu matematycznego sonecznego suszenia osadow ciekowych. Przedstawiono rownie wyniki uzyskane z omawianego modelu w warunkach letniej doby wzorcowej.
EN
In article have been presented basic assumptions and equations of mathematical model which describe sludge solar drying processes. Paper presents also results obtained from discussed model in summer standard day conditions.
PL
Architektura słoneczna, znana od stuleci, przeżywa obecnie renesans w odpowiedzi na idee ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego, jako ściśle związana z miejscem, jego tradycją i przyrodą. W artykule przedstawiono rolę współczesnej architektury w zachowaniu zasobów przyrody opartą na znajomości zasad wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promocji rozwiązań włączających energię słoneczną w koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zarówno w skali pojedynczych obiektów, jak i całych miast.
EN
Solar architecture, which has been known for centuries, is currently a topical issue, being a response to the ideas of ecodevelopment and sustainable development which stress close relation with a place, its tradition, culture, and nature. The paper presents the role of modern architecture in the preservation of natural resources based on the knowledge of renewable energy sources, and its role in the promotion of solutions which include solar energy in architectural and urban development concepts on a small, single-building scale and on a larger city-wide scale.
16
Content available remote Zintegrowany system energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa ekologicznego
PL
Omówiono zintegrowany system do produkcji energii elektrycznej z dwóch różnych źródeł odnawialnych: słońca i wiatru. Pozwala on w sposób zamienny wykorzystywać oba rodzaje energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania oraz warunków atmosferycznych. Jest on dzięki temu bardziej stabilny, znacznie mniej podatny na zmienne parametry klimatu zewnętrznego.
17
Content available Model obrazu gleb uprawnych w zakresie optycznym
PL
Omówiony w niniejszej pracy model, opisujący dwukierunkowe odbicie od powierzchni gleb poddanych zabiegom uprawowym, wykorzystano do ilościowego określenia wpływu rozmycia przez deszcz powierzchni zaoranych i bronowanych na tle oddziaływania kierunkowości tych zabiegów względem pozycji Słońca. Dane modelowane wskazują, że wpływ deszczu uwidacznia się najwyraźniej w kierunkach odsłonecznych. Świeżo wykonana orka zapewnia większą zmienność wskaźnika znormalizowanego odbicia NR w funkcji kąta zenitalnego obserwacji niż świeżo wykonane bronowanie. Wskaźnik NR jest o 5-25% wyższy dla świeżo wykonanej orki niż dla świeżo wykonanego bronowania. Z kolei w stosunku do tego ostatniego zabiegu, powierzchnie zaorane i bronowane rozmyte przez odpowiednio intensywny deszcz cechują się o 5-10% niższym NR. Podobnie silny jak wpływ' deszczu na zmienność wskaźnika NR ma kąt oświetlenie bruzd świeżo zaoranych powierzchni.
18
PL
W artykule scharakteryzowano ogólnie promieniowanie ultrafioletowe. Zwrócono szczególną uwagę na największe naturalne źródło tego promieniowania tj. Słońce. Następnie opisano oddziaływanie promieniowania UV z materią, skutki jego działania na organizm człowieka a także sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem UV.
DE
Im Aufsatz wird UV-Strahlung allgemein charakterisiert. Wir wurden besondere Aufmerksamkeit auf größte, natürliche UV-Strahlungquelle d. i. die Sonne gelenkt. Dann wurde Einwirkung der UV- Strahlung auf Stoffe, Erfolge dieser Einwirkung bei Menschorganismus und auch Schutzweise vor schädliche Wirkungen UV, besprochen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.