Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system Roof Shaped Insert
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki mieszania dwuskładnikowego niejednorodnego układu ziarnistego metodą przesypu (ang. funnel flow system) Mieszalnik laboratoryjny został wyposażony we wkładki daszkowe systemu Roof Shaped Insert. Wykonano cztery serie badań, trzy z wkładkami RSI o różnych średnicach podstawy oraz jedną kontrolną (bez elementów wspomagających). Do oceny rozmieszczenia składników ziarnistych posłużono się komputerową analizą obrazu. Na podstawie danych dotyczących udziału procentowego trasera na powierzchni analizowanych przekrojów poprzecznych obliczano stopień zmieszania Rose'a. Następnie wykonując analizę wariancji Anova określono wpływ zastosowanych wkładek.
EN
The paper presents results of mixing a two-component heterogeneous granular pattern using the funnel flow system method. Laboratory mixer was equipped with inserts of the Roof Shaped Insert system. Four test series were performed: three with the RSI inserts with varying base diameters and one check series (without supportive elements). Computer image analysis was employed to assess the layout of granular components. Data concerning percent share of tracer on the surface of analysed cross-sections allowed to compute Rose's mixing degree. Then, the researchers carried out analysis of variance (ANOVA) in order to determine the effect of employed inserts.
PL
W pracy zaprezentowano efekty stosowania dodatkowych elementów wspomagających mieszanie komponentów ziarnistych na drodze kolejnych przesypów ze zbiornika do zbiornika oraz pokazano przykład modelowania zmian jakości w czasie. Zmienną zależną była wariancja rozkładu trasera, natomiast zmienną niezależną kolejne kroki mieszania: przesypy od 1 do 10. Zależność jednowymiarową stanowił wzór funkcji wielomianowej 3 stopnia. Modelowanie przeprowadzono przy użyciu modułu komputerowego "regresja nieliniowa" (pakiet STATISTICA). Uzyskany wzór zależności jednowymiarowej dobrze opisywał tylko niektóre z badanych przypadków. Pozwolił natomiast na zrozumienie zależności między zmiennymi.
EN
The paper presents the effects of using additional elements supporting mixing of grainy components by successive pouring from container to container and an example of modelling quality changes in time. The tracer distribution variance was the dependent variable, whereas successive steps of mixing (pouring from 1 to 10) constituted the independent variable. The formula of a third degree polynomial function was a one-dimensional dependence. Modelling was carried out using the "non-linear regression" computer module (the STATISTICA set). The obtained formula of onedimensional dependence described well only some of the examined cases. However, it helped to understand the relation between variables.
PL
W pracy przedstawiono wyniki mieszania składników wyka i łubin. Wykonano serie badań dla układu gdzie wyka była składnikiem kluczowym oraz serie gdzie traserem był łubin. Mieszanie prowadzono przy użyciu mieszalnika przesypowego zaopatrzonego w elementy systemu Roof Shaped Insert o różnych średnicach podstawy stożka. Do oceny jakości uzyskiwanych mieszanek wykorzystano komputerową analizę obrazu oraz metodę wagową. Uzyskane wyniki pozwoliły na obserwację przebiegu procesu z zastosowaniem i bez stosowania wkładek daszkowych.
EN
The paper presents the results of mixing vetch and lupine components. Series of tests were performed for the arrangement, in which vetch was a key component, and for series with lupine as the main component. The mixing was carried out using a flow mixer equipped with the Roof Shaped Insert system elements with different cone base diameters. Computer image analysis and gravimetric method were used to assess final mixtures quality. Obtained results allowed to observe the course of the process when using roof- shaped inserts and without them.
PL
Mieszaniu układów niejednorodnych towarzyszy często segregacja, której zapobiec może stosowanie elementów wspomagających ten proces. Autorzy proponują zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia i różnych średnicach. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny rozkładu trasera w mieszaninie ziarnistej (wyka-gorczyca) podczas mieszania systemem funnel-flow dla serii badań z zastosowaniem i bez stosowania kształtek daszkowych.
EN
The mixing of heterogenous configurations is often accompanied with segregation, which can be stoped by the use of elements that back up this process. Conducted investigation suggest the use of Roof Shaped Insert system with the same obtuse angle and with different diameters. This research presents the ability of a computer image analysis used for the estimation of the tracer's distribution in a grain mixture (vetch-mustard) while the mixing of the funnel-flow system for the series of research with the use of Roof Shaped Inserts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.