Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzymes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Na podstawie modelu matematycznego opisującego wpływ temperatury na aktywność lipaz z Rhizopus oryzae 3562 oraz Enterobacter aerogenes wyznaczono energie aktywacji Ea i dezaktywacji Ed oraz optymalne temperatury Topt procesu hydrolizy palmitynianu p-nitrofenylu (p-NPP). Wartości Ead, Topt wynosiły odpowiednio 32,86±14,86 kJ/mol, 59,74±8,72 kJ/mol i 298,02 ± 3,02 K dla lipazy R. oryzae 3562 oraz 45,37 ± 16,28 kJ/mol, 59,28 ± 14,07 kJ/mol i 295,00 ± 2,74 K dla lipazy E. aerogenes. Założono, że reakcje hydrolizy p-NPP katalizowane przez badane lipazy przebiegały zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu ze względu na stężenie enzymu.
EN
Exptl. data on the temp. relationship of lipases from Rhizopus oryzae 3562 and Enterobacter aerogenes activity published by Kumari et al. (2008), were used to calc. the optimum temp., activation energies and deactivation energies of the p-nitrophenyl palmitate hydrolysis according a resp. math. model of the reaction. The calcd. values were 298.02±3.02 K, 32.86±14.86 kJ/mol and 59.74±8.72 kJ/mol for lipase from R. oryzae 3562 and 295.00 ± 2.74 K, 45.37 ± 16.28 kJ/mol and 59.28 ± 14.07 kJ/mol for lipase from E. aerogenes.
EN
The article presents the effect of high-pressure homogeniza-tion (HPH) on the reduction of microbial growth and changes in the activity of enzymes in food. The publications on the impact of HPH on the bacteria of the Alicyclobacillus, Escheri-chia and Lactobacillus genies, yeasts of the Zygosaccharomy-ces genus, as well as changes in the activity of the enzymes: alpha-amylase, amyloglucosidase, pectin methylesterase, glucose oxidase and neutral protease were reviewed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej (HPH) na redukcję wzrostu drobnoustrojów oraz zmiany aktywności enzymów w żywności. Dokonano przeglądu publikacji dotyczących wpływu HPH na bakterie z rodzaju Alicyclobacillus, Escherichia oraz Lactobacillus, drożdży z rodzaju Zygosaccharomyces, a także zmiany aktywności enzymów: alfa-amylazy, amyloglukozydazy, metyloesterazy pektynowej, oksydazy glukozowej i neutralnej proteazy.
EN
Soil contaminated with crude oil has negatively affected some of the communities in Ekiti State region in Nigeria. There is an increased interest in microbial lipases because of their enormous potential in industrial and biotechnological applications. This study investigated the characteristics of partially-purified lipase from Pseudomonas aeruginosa isolated from oil-contaminated soil in Ado-Ekiti, Ekiti State. The lipase was purified by gel-filtration, having a molecular weight of 39.11 kDa, with Km and Vmax values of 12.50 and 28.86, respectively. The enzyme had an optimal pH of 8.0 and exhibited its maximal activity at 50°C, whereas the relatively stable temperature and pH were 40°C and 5.0, respectively. The enzyme activity was enhanced by olive oil, which served as the carbon source. Sodium chloride enhanced lipase activity, while calcium chloride acted as mild inhibitor, and iron chloride acted a strong inhibitor. The lipase from Pseudomonas aeruginosa possessed properties of an industrial enzyme and will be useful for biodegradation and bioremediation studies.
PL
Homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH), stosowana przy odpowiednich parametrach procesu, może być nietermiczną metodą utrwalania. Głównym celem stosowania tej techniki jest stabilizacja ciekłych układów niejednorodnych, tzw. emulsji, ale może być ona również wykorzystana do inaktywacji drobnoustrojów i enzymów. W przeciwieństwie do tradycyjnej pasteryzacji metoda HPH nie wpływa istotnie na zawartość składników bioaktywnych ani nie powoduje zmian większości cech sensorycznych produktu, modyfikacjom ulega natomiast konsystencja, gdyż produkt jest bardziej gładki i homogenny, a ewentualna sedymentacja jest ograniczona. Technika homogenizacji wysokociśnieniowej ma duży potencjał aplikacyjny, m.in. do utrwalania produktów mlecznych, w sektorze owocowo-warzywnym przy produkcji soków, smoothies, a także w piwowarstwie.
EN
High pressure homogenization (HPH) used at appropriate process parameters can be a non-thermal method of preservation. The primary aim of this technique is stabilization of non-homogeneous liquid systems (emulsions), but it can be also used for inactivation of microorganisms and enzymes. Unlike the traditional pasteurization, the HPH method does not significantly affect the content of bioactive compounds and does not change most of the sensory features of the product. However the consistency is modified, because product becomes more smooth and homogenous, and possible sedimentation is limited. High pressure homogenization technique could be potentially used for preservation of dairy products, in fruit and vegetable sector in the production of juices, smoothies and also in brewing industry.
PL
Tworzywa polimerowe podlegają procesom biodegradacji. Zainteresowania naukowców skupiają się wokół poszukiwania metod efektywnego wykorzystania znanych już mikroorganizmów mogących wziąć udział w procesach biodegradacji tworzyw polimerowych, zarówno tych ropo- jak i bio-pochodnych. Opakowania do żywności, główne źródło odpadów tworzyw polimerowych, mogą być skutecznie degradowane przez działalność mikroorganizmów zdolnych do wytwarzania enzymów, które biorą udział w reakcjach biochemicznych. Wiele gatunków mikroorganizmów (głownie grzyby i bakterie) jest zdolnych do uczestnictwa w procesie biodegradacji tworzyw i kompozytów na bazie polimerów. Badane mikroorganizmy wyizolowano z miejskiego składowiska odpadów, z gleby i z wody morskiej oraz innych środowisk. Publikacje naukowe opisują bakterię Ideonella sakaiensis 201-F6, która może wykorzystać poli(tetraftalan etylenu), jako źródło węgla do wytwarzania energii. W niniejszym opracowaniu na podstawie literatury opisano mechanizm biodegradacji enzymatycznej oraz mikroorganizmy degradujące PE, PET oraz organiczne napełniacze na bazie lignocelulozy.
EN
Biodegradation is a process that is carried out under the influence of enzymatic biological systems of bacteria and fungi that result in the degradation of the polymer. Cracking of chemical bonds in the chain occurs under the influence of enzymatic attack by oxidation or hydrolysis mechanism. The course of the biodegradation process depends on the type of enzyme and above all on the microorganisms for which environmental pollution is the source of energy. Pseudomonas spp. And Aspergillus glaucus, which show dependence in the biodegradation process involving fungi and bacteria of one of the most common plastics –polyethylene. In case of biodegradation of lignocellulose enzymes A. aneurinilyticus and Bacillus sp can produce valuable products such as gallic acid, ferulic acid.
EN
Biocatalysis is one of the most important industrial methods which has been increasingly attracting attention of scientists as a new and environmentally acceptable method. It is used in the preparation of chiral alcohols - important building blocks for the synthesis of fine chemicals, pharmaceuticals, agrochemicals and analogues of natural substances. In biocatalysis the use of traditional chiral agents based on heavy metals has been replaced by the use of enzymes. In many cases, the number of reaction steps has been limited, the selectivity of the desired products has been increased while the negative impact on the environment has been reduced. The principles of biocatalysis have been applied by us to design a simple chemical experiment for the students of higher secondary education. The modified assignment of a lab task consisted of bioreduction of 4-nitroacetophenone using the enzymes present in plant tissues of carrot, parsley and white radish. Within our pedagogical research, the adequacy of the chemical experiment for secondary school students was examined and the extent of understanding of the green chemistry experiment was analysed by the method of a semi-structured interview.
PL
Biokataliza jest jedną z najważniejszych metod przemysłowych, która w coraz większym stopniu przyciąga uwagę naukowców jako metoda nowa i akceptowalna dla środowiska. Stosuje się ją do wytwarzania chiralnych alkoholi - ważnych cegiełek do syntezy wysokowartościowych chemikaliów, farmaceutyków, agrochemikaliów i analogów substancji naturalnych. W biokatalizie stosowanie tradycyjnych związków chiralnych na bazie metali ciężkich zostało zastąpione przez wykorzystanie enzymów. W wielu przypadkach liczba etapów reakcji została ograniczona, selektywność pożądanych produktów została zwiększona, a negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony. Zasady biokatalizy zostały przez nas zastosowane w celu zaprojektowania prostego eksperymentu chemicznego dla uczniów szkół średnich II stopnia. Zmodyfikowane ćwiczenie laboratoryjne polegało na bioredukcji 4-nitroacetofenonu za pomocą enzymów obecnych w tkankach roślinnych marchwi, pietruszki i białej rzodkwi. W ramach naszych badań pedagogicznych przeanalizowano adekwatność eksperymentu chemicznego dla uczniów szkół średnich, a zrozumienie doświadczenia z zakresu zielonej chemii zostało zbadane za pomocą wywiadu półustrukturyzowanego.
7
Content available Kamienie milowe w chemii klinicznej
EN
Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistry is dated on the 19th century. Biuret test, and a method for detection of sugar in the urine were then described, also blood gases were extracted [13, 17]. In the mid of 19th century blood could be analyzed for the presence of potassium, sodium, phosphorus and calcium [31]. In the second half of 19th century Duboscq built first colorimeter. This model was widely adapted in laboratories and was in use till the 20-ties of 20th century [44]. Colorimetry also became the most popular technique in the clinical chemistry. In the 80ties of 19th century was developed a method for estimating the concentration of creatinine and detection of bilirubin [36, 39]. Increasing number of available laboratory tests resulted in the separation laboratory diagnostic as a distinguish branch of science. At the beginning of 20th century has been introduced quantitative analytical methods for determination of ammonia, urea, creatinine, cholesterol, uric acid, nitrogen, phosphorus, and chloride in biological fluids as well as measurements of blood gases. In 1930 was introduced clinical enzymology with the first method for assessing the activity of alkaline phosphatase. In the mid of 20th century in the medical laboratories routinely were measured amylase, lipase, acid and alkaline phosphatase, phosphocreatine kinase, alanine and asparagine aminotransferases [78, 79]. Development of electrical engineering and computing resulted with intensive development of laboratory instruments. First automated spectrophotometer was invented in 1957 (Autoanalyzer, Technicon company). In 1970, Automatic Clinical Analyzer f. Du Pont was able to perform determinations in any configurations not as so far in the series [99].
PL
W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych za pomocą enzymów. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczne działanie preparatów enzymatycznych w usuwaniu biofilmów.
EN
The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme solutions were presented. Particular attention was paid to effective action to remove biofilm fouling.
9
Content available remote Wykorzystanie enzymów do udrażniania strefy przyodwiertowej po dowiercaniu
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania enzymów do usuwania uszkodzenia strefy przyodwiertowej spowodowanego przez składniki płuczki wiertniczej używanej przy dowiercaniu. Przedstawiono charakterystykę enzymów o potencjalnym zastosowaniu do usuwania osadów filtracyjnych oraz zaprezentowano przykładowe badania laboratoryjne nad wykorzystaniem enzymów do usuwania „placka filtracyjnego” utworzonego przez płuczkę beziłową z blokatorami.
EN
The article presents research aimed at the possibility of using enzymes to remove the damage to the borehole zone caused by components of the drill-in fluid. The characterization of enzymes of potential use to remove sediment filter, as well as presenting examples of laboratory tests on the use of enzymes to remove the “filter cake” formed by the non-bentonite drilling mud is presented.
EN
The feasibility of using laccase from Trametes versicolor for degradation of aromatic hydrocar-bons has been investigated. In the experiments, benzo[a]pyrene (BaP) was used. Laccase was immobilized onto mesoporous micelle-templated silica such as Santa Barbara Amorphous (SBA-15) and hexagonal mesoporous silica (HMS) as well as corresponding amino-functionalized supports. The best results were obtained for SBA-15 mesoporous silica however the HMS support could be as well considered for this type of application. The reusability of laccase immobilized into both silica supports was tested for five reaction cycles and the conversion reached about 70% of the initial value.
11
Content available Enzymy w chemii analitycznej
EN
There are three main fields of modern analytical chemistry where enzymes are presented: (1) biorecognition, biosensing and biodetection schemes, especially important in case of biosensors, (2) enzymes as analytes, and (3) enzymes as markers in immune- and genoanalysis. These analytical fields could be illustrated by the research of bioanalytics group supervised by professor Stanisław Głąb.
PL
Rozwój biotechnologii i upowszechnienie się produkcji preparatów enzymatycznych przy zmniejszających się kosztach produkcji spowodowały, iż enzymy są powszechnie stosowane w praktyce produkcyjnej do kształtowania właściwości funkcjonalnych, odżywczych i organoleptycznych żywności. Wśród preparatów enzymatycznych stosowanych w technologii żywności największą grupę stanowią proteinazy, następnie amylazy i lipazy. W artykule zaprezentowano przegląd preparatów enzymatycznych wykorzystywanych w przemyśle rybnym. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z technologią zastosowania transglutaminazy do produkcji wyrobów rybnych. Zastosowanie enzymu umożliwia otrzymanie wysokiej jakości produktów o prawidłowej teksturze, także z surowca niższej jakości.
EN
Development of biotechnology and the dissemination of the production of enzyme preparations, with decreasing production costs, have caused that enzymes are commonly used in manufacturing practice to shape the functional, nutritional and organoleptic properties of food. Among the enzyme preparations employed in food technology, the largest group consists of proteases, then, amylases and lipases. The article presents an overview of enzyme preparations used in the fish product industry. On this background, the selected issues connected with using trans-glutaminase (TG) in fish product technology were presented. Application of the discussed enzyme allows obtaining of high-quality products with a correct texture, also from the raw materials of lower quality.
PL
W artykule omówiono wytwarzanie przez bakterie enzymów wewnątrz- oraz zewnątrzkomórkowych. Przedstawiono metody otrzymywania bakteryjnych preparatów enzymatycznych. Opisano powierzchniową oraz wgłębną metodę prowadzenia hodowli bakteryjnych, a także sposoby oddzielania biomasy od płynów pohodowlanych. Scharakteryzowano etapy wyodrębniania, oczyszczania oraz utrwalania bakteryjnych preparatów enzymatycznych, które stosowane są w przemyśle spożywczym.
EN
In the paper, the production of bacterial enzymes (intra- and extracellular) was discussed. The methods of obtaining bacterial enzyme preparations, the submersion method of culturing bacteria and separating the biomass from the liquid culture filtrates were described. The stages of isolation, purification and preservation of bacterial enzyme preparations that are employed in the food industry were characterized.
PL
Bakteryjne preparaty enzymatyczne są powszechnie stosowane w Technologii żywności. Do najważniejszych korzyści wynikających z ich zastosowania zalicza się m.in.: przyspieszenie procesów technologicznych, możliwość otrzymania produktów o nowych cechach oraz żywności funkcjonalnej. Preparaty te umożliwiają poprawę jakości oraz atrakcyjności produktów spożywczych. Zwiększają wydajność procesów tradycyjnie stosowanych w technologii żywności. W przeciwieństwie do preparatów enzymatycznych pochodzenia naturalnego, ich zasoby są nieograniczone. W artykule omówiono zastosowania bakteryjnych preparatów enzymatycznych (głównie amylolitycznych, proteolitycznych oraz pektynolitycznych) w technologii żywności, a także przewidywane kierunki ich przemysłowej aplikacji.
EN
Bacterial enzyme preparations are widely used in food technology. The most important benefits of using bacterial enzyme preparations include: the acceleration of technological processes, the possibility to obtain the products with new sensory characteristic and functional food. The mentioned preparations allow improving the quality and attractiveness of food products. They increase efficiency of the processes, being traditionally employed in food technology. The paper describes the application of microbial enzyme preparations (mainly amylolytic, proteolytic and pectinolytic) in food technology, as well as the anticipated directions of their industrial application.
EN
The paper presents the results of municipal waste collected from the streets of the cities and villages near Bydgoszcz. The waste was deposited in a heap with a length of 103 m and a height of 5m in Bydgoszcz at the Municipal Services Company. The Landfill was built between 2010 to 2012. The samples were collected from five different depths. A high content of phosphorus was found (average for the collected heap 67.39 mg/g), which indicates proper use of the material in order to provide this particular component to plants. However, due to increased content of the heavy metals (Cu, Pb, Ni, Cr, Mn, Fe) analyzed we can assume that it is contaminated with these elements with different degrees of contamination. Digestibility coefficient (AF) for bearing heavy metals is set in the following order: Zn > Cu > Pb > Mn > Ni > Cr > Fe. A low organic matter content was obtained, which was not correlated with the activity of the enzymes. The greatest variability of the enzymes measured by the coefficient of variation (CV) was obtained for the results of catalase (CV 40.74 %), followed by alkaline phosphatase (CV 18.01%) and acid (CV 15.34%). The enzyme rate calculated pH (0.92-1.18), value of which confirmed the alkalinity of the test method for the potentiometric waste measured in H2O and KCl .
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hałdy odpadu komunalnego zebranego z oczyszczania ulic miasta i gminy Bydgoszcz. Odpad został zgromadzony na pryzmie o długości 103 m i wysokości 5m w Bydgoszczy na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Hałda powstała w latach od 2010 do 2012 roku. Próby pobrano z pięciu głębokości. Stwierdzono wysoką zawartość fosforu przyswajalnego (średnio dla pobranej hałdy 67,39 mg/g), co może sugerować dobre wykorzystanie odpadu w celu dostarczenia tego składnika pokarmowego roślinom. Jednak ze względu na podwyższone całkowite zawartości analizowanych metali ciężkich (Cu, Pb, Ni, Cr, Mn, Fe) możemy uznać, że jest on zanieczyszczony tymi pierwiastkami przy różnym stopniu skażenia. Wartość współczynnika przyswajalności (AF) dla oznaczonych metali ciężkich układała się w następującym szeregu: Zn > Cu > Pb > Mn > Ni > Cr > Fe. Uzyskano niską zawartość materii organicznej, która nie była skorelowana z aktywnością badanych enzymów. Największą zmienność wartości badanych enzymów mierzoną za pomocą współczynnika zmienności (CV) uzyskano dla wyników katalazy (CV 40,74%), następnie fosfatazy alkalicznej (CV 18,01%) oraz kwaśnej (CV 15,34%). Wyliczono enzymatyczny wskaźnik poziomu pH (0,92-1,18), którego wartości potwierdziły alkaliczny odczyn badanego odpadu mierzony metodą potencjometryczną w H2O i KCl.
EN
The aim of this study was to determine the effect of carfentrazone-ethyl (CE) doses of 0.265, 5.280, 10.560, 21.180, 42.240 μg kg-1 soil DM on fungi, Acnomycetes, organotrophic bacteria, total oligotrophic bacteria and spore-forming oligotrophic bacteria, and on the activity of dehydrogenases, catalase, urease, alkaline phosphatase, acid phosphatase, arylsulfatase and β-glucosidase. Carfentrazone-ethyl had a stimulating effect on total oligotrophic bacteria and organotrophic bacteria, but it inhibited the growth of Azotobacter, fungi, spore-forming oligotrophic bacteria and Actinomycetes. The analyzed substance modified the structure of soil microbial communities, and it induced the most profound changes in fungi. The highest values of the colony development (CD) index and the eco-physiological (EP) index were observed in organotrophic bacteria. The optimal dose of carfentrazone-ethyl stimulated the activity of dehydrogenases, catalase, urease, alkaline phosphatase, acid phosphatase and β-glucosidase, but it had no effect on arylsulfatase. The highest doses of the analyzed substance inhibited the activity of dehydrogenases (reduction from 11.835 to 11.381 μmol TPF), urease (reduction from 0.545 to 0.500 mmol N-NH4) and arylosulfatase (reduction from 0.210 to 0.168 mmol PNP). Dehydrogenases were most resistant to CE, whereas acid phosphatase and arylsulfatase were least resistant to the analyzed compound.
PL
W pracy określono wpływ karfentrazonu etylu zaaplikowanego w dawkach 0,265, 5,280, 10,560, 21,180, 42,2 40 μg kg-1s.m. gleby na grzyby, promieniowce, bakterie organotroficzne, oligotroficzne ogółem i oligotroficzne przetrwalnikujące oraz aktywność dehydrogenaz, katalazy, ureazy, fosfatazy alkalicznej, fosfatazy kwaśnej, arylosulfatazy i β-glukozydazy. W wyniku badań stwierdzono stymulujące działanie karfentrazonu etylu na bakterie oligotroficzne ogółem i bakterie organotrofi czne, natomiast inhibicyjne na Azotobacter, grzyby, bakterie oligotroficzne przetrwalnikujące oraz promieniowce. Preparat ten zmieniał strukturę zespołu drobnoustrojów. Największe zmiany wywoływał u grzybów. Najwyższe wartości wskaźników rozwoju kolonii (CD) i ekofi zjologicznej różnorodności (EP) odnotowano u bakterii organotroficznych. Karfentrazon etylu w dawce optymalnej zwiększał aktywność dehydrogenaz katalazy, ureazy, fosfatazy alkalicznej, fosfatazy kwaśnej i β-glukozydazy, a nie oddziaływał na arylosulfatazę, natomiast najwyższe dawki zmniejszały aktywność dehydrogenaz (obniżenie z 11,835 do 11,381 μmol TPF), ureazy (obniżenie z 0,545 do 0,500 mmol N-NH4) i arylosulfatazy (obniżenie z 0,210 do 0,168 mmol PNP). Najbardziej opornymi enzymami na działanie KE okazały się dehydrogenazy, a najmniej fosfataza kwaśna i arylosulfataza.
PL
W artykule omówiono zasady znakowania enzymów spożywczych wchodzących w skład środków spożywczych, a także zasady oznakowania enzymów spożywczych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla Producentów żywności oraz konsumentów finalnych. Wymagania dla enzymów są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych. Do czasu ukazania się tego rozporządzenia nie było przepisów krajowych ani unijnych dotyczących stosowania enzymów w produkcji żywności oraz znakowania środków spożywczych z ich dodatkiem. Enzymy wykorzystane do produkcji danego środka spożywczego są traktowane jak każdy składnik żywności i muszą być odpowiednio oznakowane w wykazie składników. Ważne jest, czy dany enzym pełni funkcję technologiczną w gotowym produkcie, czy pełni funkcję substancji pomagającej w przetwarzaniu. W artykule przedstawiono tzw. drzewko decyzyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy enzym jest stosowany jako składnik produktu, czy jako substancja pomocnicza w przetwórstwie.
EN
In this paper, there have been discussed the rules on marking food enzymes falling within the composition of foodstuffs and rules for the marking of food enzymes marketed for food producers and final consumers. Requirements for enzymes are laid down in Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes. Until the appearance of the Regulation (EC) No 1332/2008 it was not the national or of the EU legislation the use of enzymes in food production and labelling of foodstuffs with their addition. The enzymes used in the production of a given foodstuff, are treated as any ingredient of food and must be marked accordingly in the list of ingredients. It is important whether the enzyme plays a technological function in the finished product, or it plays a role as a processing aid. In the article there is also presented a decision tree to help decide whether a food enzyme is employed as a product’s component or as a processing aid.
PL
W artykule przedstawiono nowości w dziedzinie specjalnych chemikaliów. Dokonano przeglądu nie tylko produktów nowo wprowadzonych na rynek, lecz także wiedzy o strategiach stosowania, regulacji i monitoringu. Tendencje obecnie występujące w przemyśle, takie jak wprowadzanie środowiska obojętnego w wytwarzaniu papierów z udziałem mas mechanicznych, zwiększenie zawartości wypełniacza i wykorzystanie HYP w składzie typowych receptur papierów wysokogatunkowych doprowadziły do znaczącego rozwoju nowych technologii.
EN
This paper presents a review of recent developments in the area of specialty chemicals on the background of changes in paper technology and the overall industry economic landscape. This paper reviews not only new products introduced to the market, but also mechanistic knowledge, application strategies, control and monitoring, and possible future trends. It is quite clear that the last several years presented a period of optimization of major technologies in terms of cost, impact on product quality and machine efficiency. Developments of new papermaking chemistry technology reflect well on the overall state of the paper industry by focusing on production efficiency and final product performance with a significant focus on overall program cost. Recent industry trends such as neutral pH conversions in mechanical grades, increased filler levels and application of HYP in typical fine paper furnishes triggered significant new technology development. As a result of these activities, several important technologies were introduced and significant intellectual foundations for others were laid.
EN
The aim of this work was to assess some microbial and enzymatic parameters in soil under winter wheat, maize and spring barley treated with PRP Sol in comparison to soil fertilized with NPK. Estimates of: total numbers of bacteria and fungi, numbers of Azotobacter spp., MPN of rhizobia, numbers of spores of AM fungi, glomalin content, as well as phosphatases activities in soil under winter wheat, corn and spring barley treated with PRP Sol generally did not differ significantly from those found in soil fertilized with NPK.
PL
Celem badań było porównanie wpływu PRP Sol i nawożenia NPK na wybrane grupy mikroorganizmów i aktywność enzymów w glebie pod uprawą zbóż (pszenica ozima, kukurydza, jęczmień jary). Wartości następujących parametrów: ogólna liczebność bakterii i grzybów, liczebność Azotobacter spp., MPN rizobiów, liczebność spor grzybów mikoryzowych (AM), zawartość glomalin oraz aktywność fosfatazy kwaśniej i zasadowej w glebie pod ww. roślinami nawożonymi PRP Sol nie różniły się na ogół istotnie od wartości tych parametrów w glebie nawożonej NPK.
20
Content available Dekontaminacja enzymatyczna broni masowego rażenia
PL
Artykuł jest poświęcony metodom odkażania broni masowego rażenia (biologicznej oraz chemicznej) opartym na stosowaniu białkowych katalizatorów reakcji chemicznych – enzymów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystywania enzymów do neutralizacji oraz destrukcji szkodliwych dla środowiska i człowieka związków chemicznych używanych w broni masowego rażenia. Pokazano mechanizm reakcji enzymatycznej. Przedstawione są możliwości wykorzystywania lizozymu oraz mieszanin lizozymu z chitynazą, mutanolizyną jako destruktora niebezpiecznych bakterii (E. Coli, laseczki wąglika Bacillus anthracis) oraz ich zarodników. Dokonano porównania wad i zalet stosowania chemicznych oraz enzymatycznych sposobów dekontaminacji. Ustalono, że w określonych warunkach enzymy mogą stanowić alternatywę dla chemicznych sposobów dekontaminacji broni masowego rażenia.
EN
This paper is devoted to the methods of decontamination of weapons of mass destruction (biological and chemical), based on the use of protein catalysts of chemical reactions – enzymes. This paper presents the possibility of using enzymes to neutralize the harmful and destructive to the environment and human chemicals used in weapons of mass destruction. The mechanism of the enzymatic reaction is showed. These are the possibilities of using lysozyme as destructor dangerous bacteria (E. coli, anthrax Bacillus anthracis) and their spores. The advantages and disadvantages of chemical and enzymatic methods of decontamination have been compared. It was found that under certain conditions the enzymes can be an alternative to chemical methods of decontamination of weapons of mass destruction.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.